Anda di halaman 1dari 1

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

CAB. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KECAMATAN PULUBALA
SMPN 14 SATAP PULUBALA
Dusun Limbuduo Desa Ayumolingo Kec. Pulubala
KEPUTUSAN
KEPALA SMPN 14 SATAP PULUBALA
NOMOR : 420/ SMPN 14 SATAP PLB/
/I/2013
TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN
PROSES BELAJAR MENGAJAR SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Menimbang

Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar


Mengajar di SMPN 14 SATAP Pulubala, perlu menetapkan Pembagian
Tugas Guru.

Mengingat

: 1.
2.
3.
4.
5.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003


Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 /
Menpan / 1993
Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala
BAKN Nomor 38 / SE / 19989
Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0433/P/1993

6.
7.

M E M U T U S K AN
MENETAPKAN :
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

Pembagian tugas guru dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar atau bimbingan
dan konseling pada tahun pelajaran seperti tersebut pada lampiran I keputusan
ini
Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas PBM seperti tersebut pada
lampiran I keputusan ini
Masing masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan
berkala kepada Kepala Sekolah
Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
anggaran yang sesuai,
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana
mestinya
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Sekolah

: Pulubala
: 02 Januari 2013

IWAN YUSUF UMAR, M.Pd


NIP. 19720530 199808 1 001

Tembusan :
1.
2.

Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Pulubala


Arsip.