Anda di halaman 1dari 11

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015

EN. SEZALI DIN


METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Teknik Menjawab

BAHAGIAN A

BAHAGIAN A Soalan Struktur

Soalan Struktur

1.

Skema Pemarkahan Bahagian A :

a)

Bahagian ini mengandungi empat soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Markah bagi satu soalan
ialah antara 3 markah hingga 4 markah. Markah penuh untuk Bahagian B ialah 15 markah.

b)

Pemberian markah soalan struktur akan berasaskan kepada perkara-perkara berikut :


Kriteria

Markah

Catatan

Isi betul

Soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras Rendah (LOTS)

Isi betul

1
+
1

Soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (HOTS)

Huraian betul

Catatan PENTING :
1. Untuk setiap satu soalan, calon diberi beberapa ruang jawapan yang bernombor berdasarkan arahan soalan.
2. Setiap satu ruang bernombor mesti mengandungi hanya satu jawapan.
3. Jika calon memberi lebih daripada satu jawapan dalam sesuatu ruang bernombor yang disediakan, maka
jawapan calon yang pertama sahaja yang akan diperiksa.
4. Jika calon menambah jawapan daripada yang diarahkan, maka jawapan yang selebihnya itu tidak akan
diperiksa.
5. Terminologi seperti nama organisasi , jika ditulis dalam bentuk singkatan boleh diterima sebagai jwapan.
Contoh, ASEAN, APEC dan sebagainya.
6. Terminologi yang telah diterima pakai umum seperti K-ekonomi atau e-dagang tidak perlu diberikan
maksudnya dalam jawapan calon.
7. Tidak boleh guna tanda sempang pada awal atau permulaan jawapan.
8. Jawapan tidak berdasarkan kepanjangan ruangan kosong.
9. Jika calon memberi dua jawapan dalam setiap jawapan (seperti adanya kata hubung dan atau perkataan
lain yang membawa erti adanya dua jawapan), maka jawapan calon yang pertama sahaja yang akan
diperiksa dan diberi markah jika betul.
10. Jika soalan menentukan bilangan jawapan, tetapi calon menambah bilangan jawapan maka jawapan
selebihnya itu tidak akan diperiksa.
c)

Kemahiran Menjawab Soalan Struktur :

Langkah 1 (L.1) Pelajar perlu mengagihkan MASA dengan TEPAT iaitu masa yang dicadangkan untuk menjawab
bahagian ini ialah 20 minit dengan cara pembahagian masa untuk 5 minit bagi 1 soalan

(4 soalan x 5 minit = 20 minit)


Fokus kepada soalan yang MUDAH dahulu.
Langkah 2 (L.2) Memahami bentuk soalan struktur. Terdapat 2 bentuk soalan iaitu :
(i) Soalan Kemahiran Berfikir Aras Rendah LOTS
(ii) Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi HOTS
Bentuk soalan mengandungi tiga bentuk :
(i) Huraikan dua atau Terangkan dua atau Jelaskan dua
(ii) Nyatakan tiga
(iii) Terangkan empat
Contoh soalan STPM Penggal 2 2013
(i) Nyatakan empat usaha kerajaan bagi mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun
2020.
[4]
(ii) Majlis Penasihat Ekonomi Negara (NEAC) telah menggariskan lapan Inisiatif Pembaharuan
Strategik bagi merealisasikan hasrat kejayaan menjayakan Model Baru Ekonomi (MBE).
Huraikan dua daripada lapan inisiatif tersebut.
[4]

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Contoh soalan STPM Penggal 2 2013 [ Ulangan @ U ]


(iii) Jelaskan cara bagaimana anda memanifestasikan prinsip kedua Rukun Negara iaitu Kesetiaan
Kepada Raja dan Negara dalam kehidupan anda
[4]
(iv) Nyatakan tiga kesan pelaksanaan Dasar Automotif Negara.
[3]

* Catatan PENTING :
1.

Bagaimana hendak mengenali bentuk soalan LOTS ???

2.

Bagaimana hendak mengenali bentuk soalan HOTS ???

Langkah 3 (L.3)
Memahami pemarkahan yang diberikan kepada soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras Rendah (LOTS). Iaitu 1
MARKAH = Isi betul / tepat
Contoh 1:
Dasar Jaminan Makanan adalah untuk menangani kekurangan bekalan makanan yang salah satunya
disebabkan bencana alam. Nyatakan tiga strategi untuk mencapai dasar ini.
[3]
i) Mengukuhkan pasaran dan pengagihan hasil pertanian
ii) Membangunkan tanah dan kolam terbiar
iii) Mewujudkan stok penimbal beras
S.4 STPM P.2 2013

Contoh 2:
Nyatakan tiga kesan pelaksanaan Dasar Automotif Negara.
[3]
i) Peningkatan daya saing industri automotif negara
ii) Peningkatan kualiti kereta nasional
iii) Peningkatan kemahiran keusahawanan industri kereta
S.3 STPM P.2 (U) 2013

Contoh 3:
Nyatakan empat daripada enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).
[4]
i)
ii)
iii)
iv)

Mengurangkan kadar jenayah


Memerangi rasuah
Menambah baik pengangkutan awam
Memperkasakan prasarana luar bandar dan pedalaman

* Catatan PENTING :
i.
ii.

Pelajar perlu terus menyatakan ISI tanpa ditulis dengan permulaan ayat (kehendak soalan)
Isi tidak perlu dihuraikan tetapi isi yang diberi perlu BETUL / TEPAT mengikut KEHENDAK
SOALAN

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Langkah 4:
Memahami pemarkahan yang diberikan kepada soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (HOTS), iaitu 2
MARKAH. 1 markah isi betul / tepat dan 1 markah untuk huraian betul.
Contoh 1

Isi BETUL / TEPAT + Huraian BETUL

Soalan 1 :
Majlis Penasihat Ekonomi Negara (NEAC) telah menggariskan lapan Inisiatif Pembaharuan Strategik bagi
merealisasikan hasrat kerajaan menjayakan Model Baru Ekonomi (MBE). Huraikan dua daripada lapan inisiatif
tersebut.
i) Meningkatkan sumber pertumbuhan ( isi 1 markah )
Iaitu meneroka bidang ekonomi baharu seperti kaedah pertanian melalui bioteknologi ( Huraian 1 markah )
=
ii)

2 markah

Membangunkan kerja yang berkualiti ( isi 1 markah )


Langkah ini untuk mengurangkan kebergantungan kepada keperja asing ( Huraian 1 markah ) =

Contoh 2

2 markah

Isi BETUL / TEPAT + Huraian SALAH

Soalan 2 :
Jelaskan dua cara bagaimana anda dapat memanifestasikan prinsip kedua RUKUN Negara iaitu Kesetiaan Kepada
Raja dan Negara dalam kehidupan kita
[4]
S.2 STPM P.2 (U) 2013

i)

Menghormati lambang-lambang negara ( isi 1 markah )


Dengan memelihara keindahan persekitaran tugu negara, masjid negara, dan menara kembar Petronas.
( Huraian SALAH 0 markah )

Contoh 3
i)

Menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin yang dipilih.


Iaitu membuat pilihan yang tepat dalam pilihanraya.

Contoh 4
i)

Isi SALAH + Huraian SALAH

Isi BETUL / TEPAT + Huraian BETUL

Mengutamakan kepentingan negara berbanding kepentingan peribadi 1 markah


Iaitu bermain bersungguh-sungguh bagi mencapai kemenangan dalam setiap pertandingan peringkat
antarabangsa melalui aktiviti sukan 1 markah
1m + 1m = 2 markah

ii)

Menghormati institusi Raja-raja 1 markah


Iaitu menghormati Raja sebagai Ketua Negara melalui konsep termaktub dalam Perlembagaan Negara
1 markah
1m + 1m = 2 markah
2m + 2m = 4 markah

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Analisa contoh jawapan

Soalan 1 :
Nyatakan empat usaha kerajaan bagi mencapai negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020
[4]
Contoh Jawapan 1
(i)

Catatan

Pembangunan modal insan

(ii) Menyediakan kemudahan jalan raya


(iii) Menyediakan latihan teknikal dan vokasional kepada masyarakat
(iv) Menggalakkan perindustrian PKS di luar bandar

Langkah 5:
Membaca soalan, memilih soalan untuk dijawab, dan menjawab soalan.

Langkah 6:
Target markah CEMERLANG anda untuk soalan BAHAGIAN A.

15

Cikgu SEZALI DIN


1991~2014
4hb April 2014
8.30 pm

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Latihan Intensif

BAHAGIAN A

15 markah

Latihan Intensif I
Jawab semua soalan.
1.

Gagasan 1MALAYSIA mempunyai Lapan Nilai Aspirasi Negara menuju negara maju. Nyatakan empat daripada
nilai yang terkandung dalam Gagasan 1MALAYSIA.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

2.

Jelaskan dua dasar yang dijalankan oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat.
Nyatakan tiga syarat bagaimana seseorang warganegara boleh dilucutkan kewarganegaraannya
[4]
(i)

..
..

(ii) ..
..

3.

Nyatakan tiga syarat-syarat sesebuah syarikat mencapai status Sogoshoha di Malaysia.


[3]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..

4.

Nyatakan empat strategi yang dilaksanakan untuk menjayakan Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia
[4]

(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Latihan Intensif 2
Jawab semua soalan.
1.

Jelaskan tiga prinsip Rukun Negara.


[3]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..

2.

Nyatakan empat tonggak utama dalam transformasi negara bagi mencapai Wawasan 2020.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

3.

Nyatakan empat peranan Dasar Kebudayaan Kebangsaan bagi merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara
maju.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

4.

Jelaskan kepentingan dua langkah yang diambil untuk menjadikan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia?
[4]
(i)

..
..

(ii) ..
..

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Latihan Intensif 3
Jawab semua soalan.
1.

Jelaskan tiga ciri utama yang perlu ada dalam setiap diri pelajar melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Negara
2013~2015.
[3]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..

2.

Nyatakan empat indikator yang digariskan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang
menjadi petunjuk sesebuah negara mencapai negara maju.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

3.

Jelaskan dua program yang telah berjaya dilaksanakan di bawah Koridor Raya Multimedia.
[4]
(i)

..
..

(ii) ..
..

4.

Jelaskan dua tunggak Dasar Teknologi Hijau Negara.


[4]
(i)

..
..

(ii) ..
..

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Latihan Intensif 4
Jawab semua soalan.
1.

Kerajaan telah mengambil sembilan inisiatif untuk memastikan kelancaran Dasar Bioteknologi Negara. Nyatakan
empat daripada inisiatif yang telah dilakukan.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

2.

Nyatakan tiga objektif Dasar Automotif Nasional (DAN) 2014.


[3]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..

3.

Wawasan 2020 mempunyai sembilan cabaran yang digariskan. Nyatakan empat daripada cabaran-cabaran yang
digariskan.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

4.

Dalam Bajet 2014 yang bertemakan Memperteguhkan Ketahanan Ekonomi Memperkasakan Tranformasi dan
Melaksanakan Janji telah menekan lima teras utama. Nyatakan empat daripada lima teras utamanya.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Latihan Intensif 5
Jawab semua soalan.
1.

Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Negara 2013~2025 terdapat sebelas anjakan


mentransformasikan Sistem Pendidikan Negara. Jelaskan tiga daripada sebelas anjakan tersebut.

utama

dalam
[3]

(i)

..

(ii) ..
(iii) ..

2.

Jelaskan dua strategi yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk mencapai wawasan 2020.
[4]
(i)

..
..

(ii) ..
..

3.

Nyatakan empat usaha yang boleh untuk meningkatkan daya pengeluaran negara.
[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

4.

Nyatakan empat matlamat Pelan Induk Perindustrian ke 3 (IMP-3 2006~2020).


[4]
(i)

..

(ii) ..
(iii) ..
(iv) ..

STPM 4 Flat A.... hanya melalui USAHA GIGIH menjadikan persiapan


peperiksaan anda mantap dan sempurna

Cikgu SEZALI DIN


1991~2014
29hb April 2014
12.44 pm

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

10

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian Am A STPM 2014/2015


EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Dasar-dasar yang perlu diFOKUS untuk persiapan Bahagian A STPM 2014 dan Ulangan [U].
Dasar Ekonomi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dasar Ekonomi Baru (DEB) 1970~1990


Dasar Pembangunan Nasional (1991~2000)
Rancangan Pembangunan Negara RMK 8 , 9, dan 10
Dasar Pertanian Negara (DPN 3)
Dasar Bioteknologi Negara
Dasar Penswastaan Negara
Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia
Dasar Automotif Negara (2009) dan DAN 2014
Model Ekonomi Baru (MEB)
Dasar Urbanisasi / Perbandaran Negara
Dasar Teknologi Hijau
Dasar Alam Sekitar
Dasar Industri Kreatif Negara
Dasar Sogoshosha Malaysia

Dasar Sosial / Budaya


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dasar Pendidikan Negara


Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Dasar Kependudukan 70 juta
Dasar Sosial Negara
Gagasan 1MALAYSIA
Dasar Pandang ke Timur
Dasar Belia Negara
Dasar Harta Intelek Negara
Dasar Sukan Negara
Program Tranformasi Kerajaan (GTP) NKRA, KPI, dan ETP
Pelan Pembangunan Pendidikan Negara (2013~2025)
Dasar Integrasi Nasional

Catatan :

Cikgu SEZALI DIN


1991~2014
29hb April 2014

______________________________________________________________________________________
AWAS !!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah tidak bermaruah dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta Terpelihara

11