Anda di halaman 1dari 14

PROSEDUR

PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA


[JKR.PK(O).04]

No. Keluaran
No. Pindaan
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

:
:

02
00

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

KANDUNGAN

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
:i

muka surat
.

....

1.0

OBJEKTIF

2.0

SKOP

3.0

RUJUKAN

4.0

DEFINISI

5.0

SINGKATAN ......

6.0

PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB ........

7.0

REKOD SPB ....... 10

8.0

LAMPIRAN ...... 11

.... 1
...... 1

Lampiran 1 - Borang Verifikasi Harta Pelanggan.... 1/1


Lampiran 2 - Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)... 1/6
Lampiran 3 - Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan ... 1/2
Lampiran 4 - Borang Kalibrasi Peralatan ..... 1/1
Lampiran 5 - Borang Kelulusan Bahan/Pemeriksaan Mock-up 1/1
Lampiran 6 - Agenda Mesyuarat Tapak ... 1/2
Lampiran 7 - Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B. 1/1
Lampiran 8 - Senarai Induk Borang Pemeriksaan Pembinaan . 1/5
Lampiran 9 - Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan... 1/1
Lampiran 10 - Perakuan Siap Kerja Projek............................................ 1/3

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: ii

REKOD PINDAAN
BIL.

PINDAAN

TARIKH
PINDAAN

NOTA PINDAAN

1.
2.
3.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

1.0

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 1 / 11

OBJEKTIF
Prosedur ini adalah garis panduan pengurusan dan penyeliaan pembinaan
projek JKR dalam menzahirkan produk sebagaimana Dasar dan Objektif
SPB.

2.0

SKOP
Prosedur ini digunapakai oleh semua pegawai yang ditugaskan untuk
mengurus dan menyelia tapak bina projek dibawah tanggungjawab JKR
Malaysia dan Negeri.

3.0

RUJUKAN
3.1

4.0

Manual SPB - Seksyen 7.5 dan 7.6

DEFINISI
4.1

Surat Setuju Terima


Surat Setuju Terima adalah satu surat yang menggariskan syaratsyarat setuju terima tender yang dikeluarkan oleh pegawai yang diberi
kuasa kepada pentender yang ingin ditawarkan sesuatu kontrak kerja.

4.2

Surat Perwakilan Kuasa


Surat Perwakilan Kuasa adalah satu surat yang menggariskan
tanggungjawab dan kuasa yang ditetapkan kepada seseorang pegawai
bagi melaksanakan pentadbiran sesuatu kontrak yang dikeluarkan oleh
pegawai yang diberi kuasa.

4.3

Dokumen Tender
Dokumen Tender merupakan dokumen tawaran kepada kontraktor
yang mengandungi surat tawaran, skop kerja, syarat-syarat membuat
tender, borang-borang tender, senarai kuantiti, spesifikasi, lukisan
rekabentuk, dan/atau maklumat yang berkaitan yang diperlu.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

4.4

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 2 / 11

Needs Statement
Needs Statement adalah pernyataan kehendak, keperluan dan skop
yang ditetap bagi maksud asas dalam pelaksanaan sesuatu projek.

4.5

Harta Pelanggan
Harta Pelanggan adalah harta/komponen/produk yang dibekalkan/
diserahkan oleh pelanggan kepada JKR bagi tujuan pelaksanaan
projek seperti tapak projek/perabot/peralatan mekanikal/peralatan
elektrikal.

4.6

Mesyuarat Pra Pembinaan


Mesyuarat Pra Pembinaan merupakan mesyuarat yang dilakukan
sebelum pelaksanaan projek dimulakan bertujuan untuk memastikan
semua pihak terlibat memahami skop, menyelaraskan tugas dan
tanggungjawab masing-masing.

4.7

Audit Pembinaan
Audit Pembinaan merupakan aktiviti pemeriksaan yang dilaksanakan
untuk verifikasi dan mempastikan proses atau produk pembinaan
dilaksanakan oleh kontraktor mematuhi semua syarat, spesifikasi dan
pernyataan yang ditetapkan dalam kontrak.

4.8

Kalibrasi
Kalibrasi adalah merupakan ketentukuran bagi sesuatu peralatan
mengikut piawaian atau makmal yang diiktiraf mengikut tempoh sah
dan julat ketepatan yang dibenarkan.

4.9

Method Statement
Method Statement merupakan pernyataan tatacara/kaedah kerja
pembinaan

yang

dicadangkan

untuk

dilaksanakan

oleh

pihak

kontraktor bagi sesuatu aktiviti pembinaan/pemasangan produk yang


berkaitan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

4.10

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 3 / 11

Mock-up
Mock-up

merupakan

aktiviti

pembinaan/pemasangan

yang

dilaksanakan oleh kontraktor/perunding untuk dijadikan sebagai


penanda arasan yang dipersetujui oleh PP/WPP/PD/WPD/pelanggan
sebelum pembinaan keseluruhan.
4.11

Lukisan Kerja Pembinaan (Construction/Shop/Working Drawing)


Lukisan Kerja Pembinaan merupakan cadangan lukisan lengkap
sebelum kerja pembinaan dengan mengambilkira keperluan semua
sistem atau komponen yang akan dibina/dipasang pada sesuatu
produk.

4.12

Lukisan Siap Bina (As-built Drawing)


Lukisan Siap Bina adalah lukisan binaan bagi produk siap.

4.13

Sijil Siap Praktikal (CPC)


Sijil Siap Praktikal adalah satu perakuan dari PP/PD/pegawai yang
diwakil kuasa kepada kontraktor yang mengesahkan kerja siap
dilaksanakan

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

sepenuhnya/sebahagian

mengikut

syarat

kontrak.

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

5.0

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 4 / 11

SINGKATAN
PB

Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah


Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia, Pengarah JKR
Negeri/Pengarah
Pengarah

JKR

JKR

Wilayah

Persekutuan/

Pembangunan

Persekutuan/

Pengarah Unit Khas JKR.


KUB

Ketua Unit Berkenaan yang terdiri daripada Ketua


Bahagian/Unit di Cawangan-Negeri/Jurutera Daerah/
Jurutera Jajahan/Pengurus Tapak Projek/Pengurus
Besar Pembinaan.

HOPT

Ketua Pasukan Projek (Head of Project Team):


Pegawai yang dilantik oleh PB untuk mengetuai
pasukan pelaksanaan sesuatu projek.

PD

Pengarah Projek (Project Director) sebagai pegawai


yang diberi kuasa untuk menyelia projek mengikut
definisi kontrak.

WPD

Wakil Pengarah Projek mengikut definisi kontrak.

PP

Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak.

WPP

Wakil Pegawai Penguasa mengikut definisi kontrak.

PTB

Penyelia Tapak Bina yang dilantik oleh PP/WPP/


PD/WPD.

SST

Surat Setuju Terima (Letter of Acceptance)

Q-Plan

Pelan Kualiti Projek (Project Quality Plan)

C-Plan

Pelan Kualiti Pembinaan (Construction Quality Plan)

R&B

Reka dan Bina

DT

Dokumen Tender

DK

Dokumen Kontrak

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 5 / 11

NCP

Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

NCR

Laporan Produk Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi

CPC

Certificate of Practical Completion

C&S

Civil and Structural

M&E

Mechanical and Electrical

PDI

Pre Delivery Inspection

SPB

Sistem Pengurusan Bersepadu

PWT

Performance Witness Testing

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

6.0
6.1

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 6 / 11

PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB


Proses Kerja Pembinaan & Penyeliaan Tapak Bina (Konvensional)

Input
SST Dari
Kontraktor,
Surat
Perwakilan
Kuasa. DT

Terima
SST, Surat
Perwakilan
Kuasa Dan
DT

PP/WPP

Semak Dan
Fahami DT.

Selaras Lukisan
Kerja Pembinaan:
Arkitek, C&S, M&E

Semak Keperluan
Awalan
Verifikasi Harta
Pelanggan
Rujuk Borang JKR.PK(O).04-1

Mesyuarat Pra
Pembinaan Rujuk
JKR.PK(O).04-3

WPP/PTB
PP/WPP

Laksanakan PDI/
PWT (jika perlu)
Kalibrasi Peralatan
Rujuk Borang
JKR.PK(O).04-4
Jika Perlu, Mock-up
Bahan/ Kemasan/
Peralatan
Rujuk Borang
JKR.PK(O).01-5

Sedia C-Plan
Rujuk Borang
JKR.PK(O).04-2
Berikan Input
Kemaskini QPlan - Rujuk
Prosedur
JKR.PK(O).01

WPP/PTB

WPP/PTB
Mesyuarat Tapak/
Penyelarasan/
Teknikal - Rujuk
JKR.PK(O).04-6
PP/WPP

Jalankan
Penyeliaan
Pembinaan Dan
Pemeriksaan
Produk - Rujuk
6.1.1

Jika Produk
Yang Perlu
Pengujian Dan
Pentauliahan/
Pemeriksaan
Akhir - Rujuk
6.1.2

Rekod Aktiviti
Penyeliaan Tapak
Bina Dalam Buku
Harian Tapak

Pastikan
Semua NCR
Telah Diambil
Tindakan.

Jika Terdapat NCP


- Rujuk Prosedur
JKR.PK(P).04

Perakuan Siap
Kerja-Rujuk
Borang
JKR.PK(O).0410

Jika Perlu Pindaan


Rekabentuk/Bahan
- Rujuk Prosedur
JKR.PK(O).02
Sahkan Setiap
Lukisan Siap Bina
Bagi Setiap
Komponen Produk
Siap.

Output
Produk
akhir
siap

Keluarkan Sijil
Siap Praktikal
(CPC)
Daftar
Bangunan/
Produk

Pentadbiran
Kontrak- Rujuk
Prosedur
JKR.PK(O).04A
WPP/PTB
WPP/PTB

WPP/PTB

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 7 / 11

6.1.1 Proses Kerja Pemeriksaan Pembinaan

Kerja Ukur Dan


Pembersihan
Tapak
(Survey And
Site Clearings)

Input
Dokumen Kontrak
Lukisan Kerja
Pembinaan,
Spesifikasi,
Arahan Teknik,
Method Statement,
Sampel Produk.

Kerja Tanah
(Earthworks)

PTB
PTB

Bagi Projek Yang


Tidak Melibatkan
Kerja Tanah

Penyeliaan/
Pemeriksaan
Pembinaan Bagi
Aktiviti Yang
Berkaitan - Rujuk
Senarai Induk
Borang
Pemeriksaan
Pembinaan JKR.PK(O).04-8
(Penggunaan
Borang
Pemeriksaan Perlu
Dibaca Bersama
Program Kerja
Kontraktor).

Jika Patuhi Spesifikasi

JikaTidak
Patuhi
Spesifikasi

Keluarkan NCR
Dan Ambil
Tindakan
SusulanRujuk Prosedur
JKR.PK(P).04

Sahkan Kerja
Dilaksana
Mengikut
Spesifikasi

Output:
Produk
Patuhi
Spesifikasi

PTB

PTB

PTB

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 8 / 11

6.1.2 Proses Kerja Pengujian dan Pentauliahan dan Pemeriksaan Akhir

Input
Pembinaan/
Pemasangan
Produk Siap.

Tentukan Produk
Untuk
Pengujian Dan
Pentauliahan/
Pemeriksaan
Akhir

PTB

Jika Perlu
Khidmat
Pakar
Lantik Pakar
Luaran

Atur Dan
Dapatkan
Jadual
Pelaksanaan
Pengujian

WPP/PTB

Selia Dan Sahkan


Pelaksanaan
Kerja Pengujian
Dan Pentauliahan Rujuk Senarai
Semakan
JKR.PK(O).04-9

PTB

Output
Produk Siap
Untuk
Penyerahan

WPP/PTB

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA
6.2

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 9 / 11

Proses Kerja Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina (Reka dan Bina)

Input
Surat
Perwakilan
Kuasa, DK

Terima
SST, Needs
Statement,
Surat
Perwakilan
Kuasa Dan
DK

PD/WPD

Semak Dan
Fahami DK
Semak Keperluan
Awalan
Verifikasi Harta
Pelanggan Rujuk Borang
JKR.PK(O).04-1
WPD/PTB

Mesyuarat Pra
Pembinaan Rujuk
JKR.PK(O).04-3

PD/WPD

Sedia C-Plan Rujuk Borang


JKR.PK(O).04-2

WPD/PTB

Berikan Input
Kemaskini QPlan - Rujuk
Prosedur
JKR.PK(O).01

WPD/PTB
Pentadbiran
Kontrak- Rujuk
Prosedur
JKR.PK(O).04A

Laksana Audit
Pembinaan Bagi:
i. Sijil Kalibrasi
ii.Senarai Lukisan
Kerja Pembinaan
iii.Senarai Bahan/
Peralatan Kerja.
iv.Jika Perlu,
Mock-up Bahan/
Kemasan
Peralatan Rujuk Borang
JKR.PK(O).04-5

Mesyuarat Tapak /
Penyelarasan/
Teknikal - Rujuk
JKR.PK(O).04-6
Laporan Prestasi
Perunding Rujuk Prosedur
JKR.PK(P).10

PD/WPD

Laksana Audit
Pembinaan Dan
Produk- Rujuk
Senarai
Semakan
JKR.PK(O).04-7
Jika Terdapat
NCP - Rujuk
Prosedur
JKR.PK(P).04
Jika Perlu
Pindaan
Rekabentuk /
Bahan - Rujuk
Borang
JKR.PK(O).02-3

Laksana Audit
Pembinaan Bagi
Kerja Pengujian
Dan
Pentauliahan /
Pemeriksaan Akhir.
Pastikan Semua
NCR Telah Diambil
Tindakan.
Pastikan Rekod
Perakuan Siap
Kerja -Rujuk
Borang
JKR.PK(O).04-10

Output
Produk
Akhir
siap

Keluarkan Sijil Siap


Praktikal (CPC)
Daftar Bangunan/
Produk

WPD/PTB
WPD/PTB

WPD/PTB

`
@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN
PENYELIAAN TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

7.0

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 10 / 11

REKOD SPB

BIL.

JENIS REKOD

LOKASI

TEMPOH
PENYIMPANAN

Fail Projek

7 Tahun

Pejabat Penyelia
Projek

7 Tahun

Surat Setuju Terima


(SST)

Dokumen Tender

Borang Verifikasi Harta


Pelanggan

Fail Projek

7 Tahun

Pelan Kualiti Projek


(Q-Plan) Yang
Mengandungi Pelan
Kualiti Pembinaan
(C-Plan)

Fail Projek

7 Tahun

Borang Kalibrasi
Peralatan

Fail Projek

7 Tahun

Buku Harian Tapak

Fail Projek

7 Tahun

Rekod/Borang/ Senarai
Semakan Bagi
Pemeriksaan/ Pengujian

Fail Projek

7 Tahun

Minit Mesyuarat Pra


Pembinaan/Tapak/
Penyelarasan/Teknikal

Fail Projek

7 Tahun

Perakuan Siap Kerja


Projek

Fail Projek

7 Tahun

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

PROSEDUR
PEMBINAAN DAN PENYELIAAN
TAPAK BINA
JKR MALAYSIA

8.0

No. Dokumen
No. Keluaran
No. Pindaan
Tarikh
Muka Surat

: JKR.PK(O).04
: 02
: 00
: 3 Januari 2013
: 11 / 11

LAMPIRAN
Lampiran 1

Borang Verifikasi Harta Pelanggan

Lampiran 2

Pelan Kualiti Pembinaan (C-Plan)

Lampiran 3

Agenda Mesyuarat Pra Pembinaan

Lampiran 4

Borang Kalibrasi Peralatan

Lampiran 5

Borang Kelulusan Bahan/Pemeriksaan Mock-up

Lampiran 6

Agenda Mesyuarat Tapak

Lampiran 7

Senarai Semakan Audit Pembinaan Projek R&B.

Lampiran 8

Senarai Induk Borang Pemeriksaan Pembinaan

Lampiran 9

Senarai Semakan Pengujian dan Pentauliahan

Lampiran 10

Perakuan Siap Kerja Projek

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL