Anda di halaman 1dari 1

Format Ulasan Artikel dalam Jurnal

CONTOH ULASAN ARTIKEL DALAM JURNAL


Tajuk Artikel :
Nama Penulis dan Makluman Latar Belakang :
Tajuk Artikel dan Maklumat berkaitan (contohnya : Tarikh Artikel Diterbitkan/ Nama
Jurnal/ Bilangan dan sebagainya)
BAHAGIAN A : ULASAN MENYELURUH
Huraikan isi kandungan artikel yang dipilih secara keseluruhannya.
BAHAGIAN B : PENDAPAT PENGULAS
Apakah isu utama yang dibangkitkan/diutarakan oleh penulis?

Adakah isu itu menarik? Mengapa?

Adakah isu yang dibangkitkan/diutarakan oleh penulis relevan bagi anda sebagai
seorang penyelidik?

Adakah saya setuju (atau tidak setuju) dengan isi kandungan/ hasil dapatan kajian
artikel ini?

Adakah dan bagaimanakah persoalan kajian dijawab oleh penyelidik/penulis?

Adakah metodologi kajian yang digunakan oleh penyelidik/penulis sesuai dengan kajian
yang dijalankan?(contoh : pemilihan informen/responden kajian dan kaedah pengutipan
data yang digunakan)

Adakah dapatan kajian ini boleh dipercayai atau menyakinkan anda?

Apakah langkah yang diambil oleh penyelidik/penulis untuk memastikan kesahan dan
kebolehpercayaan kajian?

Adakah pengkaji mengambil langkah yang relevan bagi memastikan etika penyelidikan
dipatuhi?

Adakah artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara anda berfikir
tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel tersebut?

Bagaimanakah maklumat atau pengetahuan yang anda perolehi melalui pembacaan


artikel ini dapat mencerahkan atau memperbaiki cara anda melaksanakan penyelidikan
secara kualitatif/kuantitatif?

BAHAGIAN C : PENUTUP
Apakah penemuan/ilmu pengetahuan baru daripada artikel yang anda perolehi atau
pelajari sebagai seoarang bakal penyelidik?

Bagaimanakah anda akan menggunakan ilmu pengetahuan ini dalam kajian yang akan
anda lakukan pada masa akan datang?

Sekiranya anda melakukan kajian seperti yang dibincangkan dalam artikel yang anda
pilih, apakah ada perkara yang ingin anda ubah bagi meningkatkan kualiti kajian?