Anda di halaman 1dari 24

Nae tma: Dtsk spolek = nae hobby

slo 2/2015

ARCHA

foto Jana Novkov

Zpravodaj ovchov avyuit volnho asu dt amldee

esk asociace student psychologie


Bruselsk mise Pavla Trantiny
Turistick oddl jako nco vc

vodnk

jako hobby

Foto Jana Novkov

Slovo hobby m posledn dobou trochu


rozesmv. Pro to, kde vude ho slchm
apro.

Jako chovatel dlme pro dti plno zajmavch akc, od vstav drobnch zvat
pes speciln chovatelsk tbory, mezinrodn soute a po veejn zabijaky.
Ne, nebojte, to je vtip, ty zabijaky opravdu nedlme! Ale jako hobby je nkdo
urit m. Ato je prv ono.
Kad, kdo pracuje s dtmi, vedouc oddlu i spolkov funkcion um plno vc,
kter se sna co nejlep formou pedat
dtem. Tm, kter v idelnm ppad
pevezmou jeho dobrovolnou prci. Mly
by bt za deset, dvacet let na jeho mst
a uit nebo pomhat uit nov dti
vkroucch, klubovnch aoddlech vemu
tomu, co se prv tam samy nauily.
Leckoho mon napadne: takov vedouc si to mus nramn uvat, m svj
zstup obdivovatel, ji ho poslouchaj,
respektuj acokoliv udl, dti sasem
sleduj. A doma nebo jinde vdom i
nevdomky napodobuj. Jene ono to
tak jednoduch prv nen
To, e vedouc ovlivn dti ve svm krouku i oddle, je asi kadmu jasn. Co ale
musel vykonat, aby se stal onm uznvanm vedoucm, zstv u ad lid utajeno. Musel nkam do koly? Kde mme jistotu, e to, co dti u, sm opravdu um?
Achtj se dti vbec nco uit? Vdy je
to jejich voln as, kdy chod do krouku, tak a si tam hlavn odpoinou od
koly anic se proboha neu! Kdo njakou ztchto hlek u nkdy neslyel, asi
nepotkal dnho rodie i funkcione.
Dti ale pece samy dobe vd, co je pro
n dobr. Kdy je to bude nkde bavit,
jednodue tam chodit budou, a kdy ne
nebudou. Zajistme jim dleit aktul-

n informace, arozhodnut u nechme na


nich. Vytvome teba podmnky soute
(u ns chovatel) a bu se nkdo bude
chtt zapojit, anebo ne.
Zpsob, jak formovat dti dky jejich
hobby, je asi tolik, kolik je rodi afunkcion dohromady. V rmci matesk
organizace u pr let bojujeme oto, aby
si mlde mohla osob rozhodovat sama
a volit sv zstupce. Nemyslm tm jen
dti, ale i ty, kte s nimi pracuj a znaj
jejich mylen apoteby. Msto toho nm
vichni ostatn, kte sdtmi nepracuj, kaj, e oni peci vd naprosto pesn, co
ty nae dti chtj, protoe oni u maj sv
vlastn dti asami byli dtmi. Avedoucpraktik jim tko vysvtl: aby se takov
len mohl realizovat vjakmkoliv spolku,
potebuje si rozhodovat otch aktivitch
trochu sm ane mt jen omezen azkazy. Praktik to v: dti ajejich vchova jsou
zase jeho hobby.
Pro vedoucm, kte s dtmi pracuj,
mnohdy pipad, e jejich veden jim neum pipravit vhodn podmnky? Nen tam
veden prv proto, aby zajistilo, e npady a plny zkladnch lnk a oddl se
mohou uskutenit? Aby vtom vedoucm
pomohli, a ne jim to zakazovali? Mnoho
vedoucch si to mysl aprvo participovat
na svm programu povauje za zkladn,
stejn tak i j. Chci mt irok pedagogick prostor a ne jen hubenou uliku,
kudy vichni musme povinn projt ana
konci bu ANO, nebo NE. Svobodomysln
vedouc ale nebvaj u funkcion pli
oblben, ba prv naopak. Jsou pro n
tmi stlmi nespokojenci, co pod nco
chtj ana nco upozoruj. Copak nevd, e iten funkcion to pece dl jako
sv hobby? Tak pro ho m njak kluk
spr dtmi vkrouku honit jako nadmutou kozu, kdy on m pece tolik jinch
starost?
A jsme zptky na zatku. Ten pro mne
trochu smvn termn hobby nem
bt obranou, m bt tm pravm dvodem. Niternou motivac pro jt selnem
zprce: e m ek jet njak dal innost, innost pro druh.
Pokud vichni konme cosi dobrovoln,
mlo by ns vtom sil tak nco spojovat. Dlme to srdcem a rdi a mlo by
ns to naplovat. Bylo by peci hezk, aby
ns to nae hobby opravdu bavilo. Aje u
pak vcelku jedno, jde-li oopravu stechy
spolkov budovy, vstavn fundus nebo
vlet sdtmi do zoo. Dlme to pro nae
nsledovnky, budouc leny, nyn dti.
Aony to jist ct avid. A u otom mluvme, anebo nemluvme.
Vlastimil Jura ml., esk svaz chovatel
Autor je lenem pedstavenstva RDM

Zpravodaj
RDM ovchov
avyuit volnho
asu dt
amldee

Registrace
Ministerstvem
kultury: MK R 8135
Tematick skupina 13/A8,
ISSN 1212 5016
Podvn novinovch zsilek
povoleno eskou potou, s.p.,
odtpn zvod Peprava,
.j. 1259 / 99
zedne29.3.1999
Redakce:
Ji Majer vedoucredaktor
Adresa redakce:
esk rada dt amldee,
Senovn nmst 977/24,
11000 Praha 1
tel.: 211222870
e-mail: archa@crdm.cz
IO: 68379439
Sazba alito
Michala K. Rocmanov,
akad. mal.
Tiskne REFOS, Praha
Fotografie zarchivu RDM
ajejch lenskch sdruen.
16. ronk
Toto slo vylo
vdubnu 2015.
Foto na tituln stran
Jana Novkov, esk svaz
chovatel: A. Kratochvlov
a jej ampion v Krlim hopu
Hopk
Zpravodaj Archa je nekomern
tiskovinou, kter nen urena
kprodeji.
Podrobn informace
kezpravodaji Archa lze nalzt
na internetov adrese
archa.crdm.cz

Nae tma
EDISON

Nikdo zns nechce t ve svt plnm


pedsudk, aproto vznikl projekt EDISON. M pomoci eskm km porozumt ostatnm kulturm inovativn
cestou. Ne kad m monost procestovat cel svt, zat ho tzv. na vlastn
ki; et ci astudenti vak mohou
ipesto poznat lidi zcelho svta osobn avidt jejich kulturu zblzka.
Jak je to mon? Kad rok pijede do
esk republiky nkolik stovek ZAHRANINCH student, kte se rozhodli
dti vna zemi seznmit se svoj zem.
Skupina pti a osmi student trv jeden cel tden vzkladn nebo stedn
kole, kter se projektu astn. Zbavnou formou tam pedstavuj svoji zemi,
zvyky akulturu.
Stist denn trv nkolik hodin na
pd koly, kde si sky povdaj, hraj
snimi hry, ukazuj fotografie nebo tan sv nrodn tance. Sdtmi komunikuj vhradn anglickm jazykem, co
je ivm dkazem toho, e je velice dleit se uit ciz jazyky ji na zkladn
kole. ci jsou motivovni ciz jazyk
pouvat, ikdy si sprvnost svch vkon nejsou zcela jist, a zrove vid
reln dvod se jej do budoucna uit
svtm silm.
Pi osobnm kontaktu skonkrtnm lovkem z dan zem lze velice snadno
odbourat jakkoli pedsudky azrove
zamezit jejich vzniku v budoucnosti.
Toto povaujeme za velice dleitou
st projektu EDISON. ijeme v dob,
kde jsme ji od tlho vku zahlceni
informacemi, kter utvej n nzor
na jist vci. V asech strachu z terorismu se nememe divit, e ji ci na

zkladnch kolch maj antipatie krznm nboenstvm nebo konkrtnm


zemm. Projekt EDISON dtem tedy
zprostedkovv informace, dky nim
si samy mohou utvoit nzor na nkter situace. Ptelstv a porozumn pece nezvisej na rase i vyznn.
Vzjemn komunikace nezvis ani na
vku. Vzhledem ke kolnmu prosted
ptomnost zahraninch stist samozejm zashne ipedagogy atak
pro n bv velice poun.
Krom asu strvenho koln vukou
je dal prostor pro spolen aktivity
po kole. Tm kad k velice rd
uke zahranin nvtv zajmav
msta azvyky svho bydlit ahrd pomh spekladem pro ty mn zdatn
v anglickm jazyce. Spolen vlety
azitky bvaj vdy nedlnou soust
prbhu EDISONu.

Dky novmu impulsu a neobvyklm


zitkm se asto projev imn komunikativn ci, atak mohou zskat lep
sebedvru.
Za zmnnm projektem nestoj pouh
nhoda, jedn se ostovky hodin prce,
kter vlastn nikdy nekon. Tuto prci
nae tmy dlaj bez nroku na finann ohodnocen. Pro to tedy dlme?
Protoe vme vto, e EDISON je projekt, kter opravdu funguje. Vme, e
nikdo se nerod s nzorem na uritou
skupinu lid. Tento nzor si utv svkem, apokud se nm poda odbourat
pedsudky co nejdve, budeme my
nebo nae dti t ve spolenosti, kde
spolu lid vychzej bez negativnch
postoj.
Tento cl se mon zd nereln, ale
pokad, kdy vidme smvy na tvch dt, kter si uvaj ptomnosti
naich stist, vme, e jsme mu zase
okrok bl.

Foto AIESEC

Kad den se setkvme snepochopenm anesnenlivost. m je to


zpsobeno? Mon je to jenom nedostatkem informac odruhch, ekla si
skupina lid zmezinrodn studentsk organizace AIESEC arozhodla se stm
nco dlat.

Libor Uhlk

Nae tma
Pro ns tak bav bt (s) dtmi?

Foto archiv oddlu Podskalek

Je hork letn odpoledne anae tboit zeje przdnotou. Jen vkuchyni n


kamard akucha vjednom vytv dobroty pro nae hladov aludky. Je ticho.
Zlesa za kuchyn se sem tam ozvaj vkiky asmch. Anejsou jen dtsk.

My instruktoi jsme vesel


kopa. Myslm,
e jinak by to
ani nelo. Dti
by snmi nevydrely, byla by
s nmi nuda.
Vichni zns si
proli obdobm, kdy byli soust oddlu jako dti. Nejdve jako ti nejmen,
co vn jen pi hrch zdruj, protoe
maj mal noiky. Ale zase se lpe nesou. asem jsme vyrostli ati schopnj
zns se stali kormidelnky druin, plnili
bobky avyhrvali bodovn. Ti nejlep pak mli monost zaplit zvren
slavnostn ohe. A te jsou z ns instruktoi avedouc. Tak u to vnaem
zmku chod: ezlo si pedvme postupn, kdy ve odkoukme od starch a ti se vydaj zaloit rodinu a mt
sv vlastn mal vodky. Pod jsme
ale jedna velk rodina.
S nam dtskm turisticko-vodckm
oddlem vymlme spoustu aktivit.
Pes rok mme kad tden schzku,
pi kter hrajeme hry a procviujeme
svoje zlesck dovednosti. Od morseovky, pes uzly a po buzolu. Pravideln
jezdme na vkendov akce.
Vyvrcholenm celoronch aktivit je ttdenn tbor na na zkladn nedaleko Kadova uBlatn, kde svoje znalosti
konen podn naostro vyzkoume.
Na tboe se teprve utu nae kamardstv aodolnost. Ti tdny vkuse jsme
vichni neustle spolu, dti i vedouc,
bez vekerch modernch vymoenost,

jako jsou elektina i tepl voda:-) Spme ve stanech, koupeme se v rybnce


ajme zeusu. Na Kadov jsme vbec
nejradi, tam mme absolutn klid,
jsme obklopeni jen prodou.
Jednou za dva a ti roky jezdme na
vt, vcedenn vlet do vzdlenjch
mst, letos ns ek Nrodn park Podyj, za sebou u mme teba iesk vcarsko, Krkonoe nebo Jesenky. Sname se, aby nae innost pesahovala
i n vlastn oddl. Proto kadoron
podme zvody na lodch acelodenn mstskou hru, do kterch se zapojuj
idal dtsk oddly znaich Strakonic.
Ajeliko jsme oddl turisticko-vodck,
jezdme vlt na vodu na svch knoch. Sname se dlat idal prospn
innosti, atak kadoron sbrme odpadky zbeh Otavy vokol msta
Pemlela jsem, pro to vlastn vichni
dlme. Vymlme apodme spous-

tu akc s dtmi, trvme s nimi voln


as, jezdme snimi na vlety, hrajeme
s nimi hry, pebrme za n odpovdnost. Obas se nad tm vm podivuj
i sami rodie naich dt. Dola jsem
kzvru, e jsme sdtmi rdi, protoe
imy se snimi dokeme ctit jako dti.
Mon proto jsme vichni dohromady
skvl parta asdtmi jsme vlastn kamardi. Nedlme rozdly ve vku ani
pohlav, do naeho oddlu chod dti
od prvn do devt tdy, holky ikluci.
To povauji za neskutenou vhodu.
Je zajmav pozorovat, jak se od sebe

Nae tma
dti u. Ty mal hledaj ve starch sv
vzory, ty star se zase u odpovdnosti
a pe o ty men. Dohromady dok
vborn spolupracovat adret zajedno.
Vm, e tohle vechno by nebylo mon, kdyby dti nectily pohodu izna
strany, tj. od vedoucch, dosplch.
Imy jsme velc kamardi, protoe jsme
spolu voddle vyrostli. Au te se tme, a ty nae dti budou vychzet
zkladn koly, pidaj se knm jako instruktoi aasem se taky budou podlet
na veden oddlu.
Zkrtka adobe, jsme takov velk rodina. Sdtmi se dokeme vyblbnout
a zasmt, stejn jako ony s nmi. Dovedeme povolit uzdu aukzat dtem

nai dtskou strnku. Pitom dokeme nst odpovdnost za cel oddl.


Doufejme, e nm to vydr klidn cel
ivot, ae se knm nov mal vodci

budou jen hrnout. Nen nad to, kdy


meme trvit as spolen!
Lenka Chalupsk
oddl Podskalek, TK Podskal Strakonice

Kadho bav nco jinho, jasn vc. My rdi vyrme spartou


dt akamard do prody, kde trvme svj voln as daleko
svobodnji apohotovji ne ve vru velkomsta.
Vdob orientovan na vkon bv pro
lidi asto nepochopiteln, k emu
takov spolek
je. Tomu, kdo
tuto otzku
polo, na ni tko odpovte je toti
ztrochu jinho svta. Nehodnotm, zda
zlepho i horho, zkrtka zjinho.
Vsledky z fotbalovch trnink, kurz anglitiny i hry na hudebn nstroj
jsou lehce hmatateln: dt nco um.
Nco, m se me pochlubit rodim
arodie se zas mohou pochlubit svm
dttem ostatnm
Znaich vprav se vrac zablcen dti
vonc kouem ztborku, co hrd hls, e uly dvacet kilometr. Na prvn
pohled dn speciln schopnost. Ve
skutenosti se za tm ale skrv nco
mnohem vtho.
Jedna z tch vc jsou jist neopakovateln zitky, kter zstanou na cel
ivot. Dobrodrustv, poznvn novch mst, schopnost nauit se vidt
v prod nov vci A tak nesmme
zapomenout na to, e se dti rozvjej
vsamostatnosti schopnosti se osebe
postarat.
Za nejdleitj ale povauji to, e se
dti nau fungovat v rznorodm kolektivu. Vit si ostatnch. Nau se
pijmat odlinosti udruhch. Navazuj

opravdu siln ptelstv. Kamardstv,


kter upevuje kad lto tbor vdivoin, m odlinou kvalitu od ptelstv
s nkm, s km sedte jen v lavici ve
kole.
Nejhez mi pijde, e se dti vnaem
oddle (ale pedpokldm, e ive vech
podobnch spolcch) nau si navzjem
pomhat. Nedvno cestou zvkendovky, kter byla pomrn nron, vt

dti nabzely mladm, e jim pomohou s batohy. Ani by jim to kdokoliv


musel kat, prost to udlaly samy od
sebe. To je jet vc ne samostatnost
schopnost postarat se odruh.
Ato je iten dvod, pro se my, jako vedouc, ve svm volnm ase zcela bez
touhy po finann odmn, poutme
naden do vech tchto akc. Zitky
avlety jsou jist pkn vc, nachozen kilometry navc zdrav prospn,
ale tento pesah je pesn to, co ztchto innost, kter by lovk mohl zavat
ijinde, dl nco mnohem vc.
Prost bt pi tom, kdy se dj rzn
mal zzraky. To vm nic jinho ned.

Foto TOM Svy (dole) aarchiv oddlu Podskalek (nahoe)

Turistick oddl jako nco vc

Jarka Bednov
TOM Svy, Praha 8

Nae tma
Hudba je radost

Foto archiv spolku Blzk soused

Janko, mohla bys napsat lnek do Archy? Napi ho sama za sebe, tak, jak
Ti to je pirozen. Jednoduch vta, kter spustila kolobh pemlen,
vzdychn, ochkn.

Ano, nkdy jsem nco psala, ale byly


to hlavn rozhovory nebo faktografick
lnky. Tentokrt je to v podstat slohovka na dan tma. Ale doba slohovek
je u m dvno zapomenut, te j ij
moje dti. Sama za sebe? Jsem matikka, i kdy milujc hudbu, ale matikka. Mm rda vzoreky, logiku, systm.
Na otzku nejradji odpovm ano/ne.
Jak nape nco matik? Nakonec m
vechny tyhle vahy vedly khlubokmu
pemlen, pro jsem si na kiovatce
ivota vybrala prci vneziskovce ane ve

kolstv.
Matematiku mm rda, u jako dt jsem
ji vysvtlovala spolukm na Z, pak na
gymnziu. Vysvtlovn matematiky je
moje srdcovka. Realita ve kolstv m
neodradila, bavilo m to a vsledky se
dostavovaly. Narela jsem vak stle na
neuspokojiv een patnho prospchu
nkterch k. Jednodue: co s tm?
Kdy ml nkdo patn znmky, kad
to chtl eit douovnm. J jsem vak
vnmala, e chyba je mnohdy jinde. Ve
patnm vyuit volnho asu dt. Chybl jim aktivn oddych, dti byly peten, nebo naopak apatick aln doma
nezregenerovaly. To vedlo ktomu, e ve
kole nevnmaly, nepochopily nov uivo, musely chodit na douovn azase

byly peten. Nebo neudlaly nic abyly


demotivovan patnmi znmkami. Uzaven kruh, znho nevedla cesta ven.
Kdy jsem dostala nabdku pracovat
v neziskov organizaci Blzk soused, z.
s., byla to pro m vzva na sklouben
dvou cest ve vyuit volnho asu dt.
Vytvoit ze dvou protiklad povinnosti
aoddychu, prce ahobby jeden celek,
kter bude pjemn dtem imn apinese nm vem trvalou hodnotu do ivota A tady dostala prostor moje druh
srdcovka, hudba. Na hudebn krouek
ke mn chod fantastick dti. Hudba je
nae spolen hobby, kter ns vechny
sbliuje. Hudba je cestou, po n meme kret, ona nm vem otevr nov
dimenze v ivot. Skrze psn se ume
spolen radosti, sdlen, ale i vzjemnmu respektu. Hudba postupn zavd
systm do chaosu, u pravidla v nepodku, upevuje vztahy, buduje charaktery. Zazpvat spolen pse za doprovodu kytary se ned udlat hned, chce
to as. Skrze psn vid rodie, e jejich

dti jsou schopn nco se nauit, zskvaj nadji do budoucna. Postupn vid,
e to jde. Aono to pak jde ivjinch oblastech. U od rodi neslyme: Znho
stejn nic nebude. Mn se pstup dt
k sob, rodi k dtem. Jsou na sebe
hrd, ne falenou hrdost, ale na zklad dobe odveden prce. Ato je to, co
posune lovka vped. Vede ho to kpokoe, ct k druhm, k respektu. Tady
vznik prostor pro vy atrval hodnoty
vivot.
Prce s dtmi ze sociln znevhodnnho prosted a jejich rodii je pln

Nae tma
nepedvdatelnch situac, na kter je
poteba reagovat sprofesionlnm nadhledem, aje nutn zachovat si odstup.
Romsk etnikum m svoji mentalitu, kterou musme respektovat azohlednit.
Avak tahle prce nen jenom zamstnn, je to posln. Nae prce nen jenom naplnn volnho asu dt. Je to
jedna strana mince, kde na jej druh
stran je vzdlvn. A tohle se u ns
dje skrze krouek deskovch her, vtvarn krouek, hudebn krouek, douo-

vn, vlety do prody, tbory, nvtvy


ZOO, baznu, vystoupen na Rombohu,
skrze pomoc maminkm, kter se ocitly
v problmech. To ve pomh budovat
dstojn ivot Rom mezi nmi.
Mme radost zdvn, dti maj radost
z pijmn. Ale to nen konec. Protoe idti dvaj: sv naden, radost, ale
i pomoc blinm, jako nap. ast na
Tkrlov sbrce.
Pochopila jsem, e kdy chci efektivn
naplnit voln as dt, mus bt moje

prce zrove mm hobby. Jenom tak


mu dti vst kpodku apedvat jim
ivotn hodnoty potebn k formovn
jejich osobnost zpsobem, kter pro n
nen jenom dal povinnost. Je to pro n
as, kter sami od sebe vyhledvaj, je to
pro n as, kdy po zazpvn psn chtj potat pklady z matematiky a maj
ztoho stejn velkou radost.
Janka Papcunov
www.blizkysoused.cz

Tbornick vkend na tma Trampsk vrobky

Zastnili se kamardi z Jihoesk, Vchododoesk aLabsko-szavsk oblasti.


Celkem se ovkendu setkalo 12 kamard.
Ji v ptek veer byl kurz zahjen pipravenm programem. Sepsali jsme na
lsteky oekvn od spolenho vkendu. Po vzjemnm pedstaven a krtk
seznamovac he jsme si promtali dokument mapujc esk tramping vsedmdestch letech, popsala prvn veer Klra
Vlkov, lenka tbornickho klubu Cassiopeia zeskch Budjovic.
Po sobotn sndani zahjili organiztoi
odborn program, kter trval a do veernch hodin. astnci se uili zkladm
prce se devem, voskov asavov batiky, prci sk, korlkovn i drtkovn.
Veer vyplnila aktivita snzvem ajovna.
Pi zaplench svkch jsme hrli na kytaru a popjeli aj. Vtina pot zaala
vyrbt indinsk lapae sn. Nkter
vrobky byly opravdu velmi poveden
anestydl by se za n dn profesionl.
Vnedli dopoledne byl program vyplnn takzvanmi tvoivmi dlnami. Zde ml
kad zastnk monost vyrobit si dal svj vrobek, dky znalostem zskanm
z pedchozho programu. Vtinu astnk zaujala vroba trampskch placek,
nkter motivy byly velmi originln. Poas nm plo, atak se slunku podailo

vysuit vechna vyroben trika. Kad


zastnk si zkurzu odvezl vlastnorun vyroben trampsk placky, devn
trampsk bolo svyplenmi motivy, dv
batikovan trika (voskov abatika + batika Savem), indinsk lapa sn, drtkovan kamnek + hrnek, a pedevm
mnoho krsnch vzpomnek.
Celm kurzem provzel astnky Ji
Wohryzek Zateplek a Tereza Terka
Somrov. Chtli bychom tento kurz podat jet jednou letos na podzim, a
poas venku nebude nahrvat vletm

do prody. Clem kurzu nebylo pouze


nauit astnky tvoit trampsk vrobky pro vzdobu tbora i kluboven, ale
pedevm vytvoit dobrou partu kamard, ekl vedouc akce Ji Wohryzek
Zateplek. A to se myslm organiztorm zdailo.
Velmi dkuji za pozvn na tuhle akci.
Pevn vm, e naerpan inspirace pro
plno dalch vrobk ozdob klubovny
nkterch tbornickch oddl.

Foto zarchivu TU

Ovkendu 6.8. 3. 2015 probhl vprostorch praskho


sted esk tbornick unie vkend zamen na trampsk
vrobky.

Jaromr Jager Vanek

Nae tma
Nezapomenuteln zima?
Vyrazte sdtmi na Apaluchu!

Foto Tom Mrkvika

Znlo to od zatku jako vzva. Vzt estiletho kluka avydat


se snm, spartou podobn blznivch rodi amedvdic Apaluchou do
zasnench hor na tdenn kurz zakonen tboenm na snhu.

Przdninov kola Lipnice pod rzn


kurzy, vetn kurz pro rodie sdtmi.
Apalucha, jej prvn ronk se odehrl
loni adruh se chyst na pt zimu, je
mezi nimi vjimen. Je to toti jedin
kurz, kde se dti adospl mohou spolen dosyta vydit v zimn prod.
Ae takov zima veskch horch pleitost khrm adobrodrustv skt!
Ale vezmme to pkn popodku. Apalucha zaala seznamovacm podzimnm
vkendem, kter se nm bohuel odehrl cel na blt, jakkoli teoreticky u
ml bt snh. Ale nevadilo to. Pobavili
jsme se aseznmili jsme se jak mezi sebou, tak hlavn smedvdic Apaluchou
a jejm pbhem, kter ns (a hlavn
dti vpodob pohdek na dobrou noc)
pak provzel celm kurzem.
Abychom se dostaten pipravili atak
natili, Apalucha nm rozdala domc
koly. Atak se pes Vnoce vybarvovaly
tabulky, uily psniky, provozovaly ppravn aktivity a pedevm se otuovalo studenou sprchou, co se ne vdy
setkvalo udt spochopenm;-)
Apak konen piel as hlavnho kurzu. Na vtin naeho zem nebylo po
snhu ani pamtky, ale Apalucha natst vybrala msto hluboko vRychlebskch horch, kde bylo snhu pro nae
ely dosti. Atak nm zaal mraziv tden na Medvd boud, tden pln her
aaktivit, pohdek azpvan, tden bez
mobilnho signlu, pota acivilizace,
tden, kdy se ukzalo, e izima je skvl
ron obdob pro pobyt vprod.
Dti si brzo zvykly na itn zub upra-

mene azdlo se mi, e den ode dne pichzely rno mn a mn obleen,


jak si uvdomovaly, e lovk nemus
bt vdycky v zim venku zachumlan
vosmi vrstvch obleen.

Kad den byl nabit udlostmi. Jednou


se podaly zvody psch speen, kdy
se tatnkov trumfovali vkonstrukci san
adti pak thly jako oivot, jindy jsme
spolen stavli opravdovou jurtu, vn
se pak odehrvaly kouzeln spolen
veery a kam ns chodila navtvovat
medvdice Apalucha. Ado toho spousta mench her a snhovho tvoen.
Akdo se pi hrch venku dostaten nezahl pohybem, toho pak pokad uvtala Medvd bouda pjemnm teplem
avn neho dobrho na zub.
Jak as postupoval, vc a vc se mluvilo o Expedici. O zvren vprav
a tboen venku na snhu. astnci
byli dostaten poueni u na ppravnm vkendu, a tak byli vichni vybaveni jak vcmi, tak informacemi, aby
cestu i mrazivou noc v pohod zvldli.
Azvldli. Vechny dti byly mimodn
staten, lapaly, nosily devo apomhaly, kde mohly. Veer uobrovsk vatry
byl pro n irodie zitkem, na jak se
nezapomn.

Nae tma
Mal medvata i dospl astnci se
toho o sob na Apalue hodn dozvdli. Teba to, e dti nen poteba ped
zimou chrnit, e si s n dok docela
dobe poradit auij si vn spoustu le-

grace. Adti zas vidly mnohdy poprv


rodie vzim cel den venku bez ly.
Take my urit jedeme i pt zimu.
Snad se nm bude hodit i psnika,
co jsme se nauili: Nahoe na severu

je grnsk zem, ije tam medvdice


smedvdtem... Pojete taky!
Tom Mrkvika,
astnk Apaluchy aelv PL

Liga lesn moudrosti plnn Orlch per

Symbolick Orl pera jsou ocennm


nejrznjch kol (tzv. in) zoblasti
pobytu asportu vprod, znalost prody, historie a filozofie, rukodlnch
aumleckch dovednost, pe oivotn prosted i prce pro druh.
Bhem poslednch t let vznikly vrmci
projektu Operanho programu vzdlvn pro konkurenceschopnost (OPVK)
iny mluv aneb Cesta kodpovdnosti
odpovdnost za sebe sama iza druh skrze prosted neformln vchovy
(CZ.1.07/1.2.00/27.0056) ti publikace.
Vprvn fzi byly vytitny vtestovacm
nkladu, rozdny celkem do padesti dtskch skupin. Ve skupinch dti
mnoh iny vyzkouely a na zklad
pipomnek dt i nelnk pak byly
knihy upraveny do finln podoby.
Nejobshlej
publikac je inovovan Svitek
bezov kry
Kniha orlch per
a mistrovstv,
obsahujc kompletn podmnky nkolika set
in pro vkov
kategorie
od
deseti let ve. Oproti pedchozmu vydn zr. 2003 obsahuje idoprovodnou
pruku Jak pracovat s knihou Svitek
bezov kry, kter je urena lidem,
kte nemaj se systmem plnn orlch
per zkuenosti, tj. novm nelnkm
kmen, vedoucm oddl z jinch organizac i lidem mimo LLM, kter zajm nejen znn podmnek konkrtnch
in, ale i smysl a provzanost celho

systmu. Vdnen uspchan dob, kdy


je obvykl dlat ve rychle apovrchn,
stanovuje woodcraft prostednictvm
orlch per podmnky in, kter vyaduj trplivost, dslednost adlouhodobou
snahu. Podmnky jsou asto psn, ale
splniteln pro kadho.
Druhou knihou jsou Orl pera amistrovstv pro mal zlesky awoodcraftery,
uren dtem
ve vku cca 9 a
15 let. Obsahuje
vbr 60 nejoblbenjch in
a pti mistrovstv, nikoliv pln soupis vech
in pro tuto
vkovou kategorii. Oproti Svitku
bezov kry je kniha bohat ilustrovan, obsahuje iadu motivanch textk
asvm grafickm ztvrnnm aprovedenm dti na prvn pohled zaujme.
Pedpokldme, e by ji mohly vyut
nejen kmeny LLM pi prci s novmi
leny, ale i rzn skupiny mimo LLM,
kter by si chtly plnn orlch per vyzkouet.
Tet knihou jsou Korlkov iny pro
sktky. Clovou skupinou jsou dti piblin od ty do deseti let. Jedn se
o knku plnou nejrznjch kol na
cel rok, doplnnch ospoustu obrzk, doplovaek a samolepek, take ji

dti mohou vyut jako pracovn


seit i vlastn
denk, a plnn
in se tak pro
n me stt zbavnjm.
V rmci projektu byla krom
titnch knek vytvoena veejn pstupn webov aplikace Stoupn na horu (viz
www.stoupaninahoru.cz), ve kter si
hri mohou vyzkouet plnn nkterch orlch per. Atraktivn obrzky
malho indina putujcho k vrcholu
hory motivuj dti ktomu, aby se snaily plnit dal adal koly. Otom, e se
hra lb, svd inarstajc poet hr,
kter ji peshnul stovku.
Od ledna 2015 jsou knihy za nkladov
ceny kmn na Lize lesn moudrosti (viz
http://www.ligalesnimoudrosti.cz/cs/
publikace) ipro dal zjemce. Zpedchozch ohlas je patrn, e opublikace
je zjem ize strany veejnosti.
Hlavn vak je, e se lb dtem ae je
motivuj ktomu, aby se radovaly zpobytu vprod abavilo je odhalovat jej
kouzla atajemstv. Smyslem plnn Orlch per nen pekonat ostatn, ale sebe
sama.

Foto archiv LLM

Zeptte-li se nkterch
len
Ligy lesn moudrosti, co je npln
jejich celoronho programu avprav,
odpov vm rzn: tboen aputovn do prody ajej poznvn, stelba
zluku anejrznj sportovn hry aaktivity, vyrbn indinskch doplk
na tboen a mnoho dalch rznch
innost Na em se ale vtina shodne, je plnn Orlch per.

Kamila Lunerov Maqiymi


aJitka Koutensk Woapewin

ZRDM
Dv otzky pro dritele Ceny Pstav 2014

Foto Ji Majer, Michala K. Rocmanov aarchiv Martina Vysokho

Osobnost, kter obdrely vron ocenn esk rady dt amldee


za rok 2014, jsme se zeptali:
1/ Kter svj poin ve prospch dtskch neziskovek pokldte za
nejpnosnj, mte znj nejvt radost?
2/ Jakou mte osobn zkuenost sorganizacemi zamenmi na prci
ve prospch dt amldee?
Salesini Dona Bosca, ale i ekologick
NNO adal, kter se vce i mn pmo staraj ovoln as dti, nevyjmaje
nzkoprahov zazen. Osobn mnoh
aktivity zatiuji v rmci kraje, dnes
i republiky. S problmy neziskovek se
seznamuji jako lenka rady Koalice nevldek i v Sentu na pravidelnch setknch se zstupci stench organizac
NNO.

Milue Horsk

mstopedsedkyn Sentu
1) Jako politika jsem se obklopila organizacemi, kter dlouhodob bojuj za
nastaven systmu fungovn afinancovn nesttnch neziskovch organizac
(NNO). Skadou zmnou veden ministerstev vezmu zstupce NNO a ptme
se chcete ns? Tm nejvtm poinem mohl bt pslib vceletho financovni vroce 2013 tden ped tm, ne
padla vlda. Pi projednvn zkona
odtskch skupinch jsem vyjednvala
sministryn prce iposlanci vhodnj
nastaven zkona, kter vtu dobu, dle
mho nzoru, nebyl sprvn nastaven.
Doufm, e nejpnosnj poin ve prospch dtskch neziskovek jet pijde.
Mm dosavadnm clem je vytvoen
skupiny poslanc a sentor, kter by
se zavzala koteven komunikaci sneziskovkami pi pprav zkon.

10

2) Prci sdtmi se vnuji od svho mld, vystudovala jsem pedagogickou fakultu obor prvn stupe apozdji speciln pedagogiku.
Povaovala jsem za pirozen s dtmi
pracovat. 23 let vedu kolu SVTN
v Pardubicch, kter je neziskovou organizac pracujc sdtmi smentlnm
a kombinovanm postienm. Zhruba
ped 15 lety jsme daly dohromady pardubick neziskov organizace a vytvoili Koalici nevldek Pardubicka. Mezi
leny koalice patily i pat Klub hur
kamard, Altus Chrudim, pardubit

tav a kreativn vedouc. Jsou jednm


zhlavnch center dn vobci.

Martin Vysok
starosta obce epice

1) Obecn vytven zzem avybaven


pro dtsk aktivity apro jejich vedouc.
Take vlastn to, e jsme trochu napomohli vlastnmu vzniku neziskovky Dti
epice.
2) Moje zkuenost je pedevm sDtmi epice. Pl bych vem ostatnm
dtskm neziskovkm tak aktivn, ob-

Miroslav Marlek
zastupitel mstyse Jince

1) Nectm se bt celebritou. Na rozdl


od ostatnch ocennch nevykonvm
dnou vznamnj funkci. Psobm
pedevm v obci, ale i na projektech
celosttnho i mezinrodnho dosahu. Nai mlad teba potili, kdy na
achovm Turnaji kosmonaut vyhrli
pohry vnovan V. Remkem aA. Gubarevem. Vm si zjmu dt a jejich
rodi oeln vyuvn volnho asu.
Pi propagaci v mdich i v zastupitelstvu se snam pomoci tm znich, kte
pracuj zadarmo ve prospch mldee,

ZRDM

2) Cenm si psoben vPionru. Spoluprce s ostatnmi vedoucmi a funkcioni je dlouhodob na vysok rovni
a hlavn jsou pi n na prvnm mst
dti (nikoliv osobn zjmy nebo snaha
se zviditelnit). Nepodlh komernm
apolitickm zjmm. Vm si ale ispoluprce nap. sKlubem eskho pohrani, esko ruskou spolenost, sportovci aKulturnm stediskem vJincch.
Armdn generl

Petr Pavel

nelnk Generlnho tbu Armdy R


(na tma Ceny Pstav se vyjdil pi pleitosti jejho pedn na Generlnm
tbu AR)
..J si toho (ocenn) moc cenm
a nejenom, co se tk m jako osoby,
protoe to samozejm pot, ale ipokud se jedn oarmdu ajej spoluprci
sRadou Musm ct, e ve spoluprci,
kterou jsme navzali (sneziskovm sektorem) napklad se Stonokou nebo
vrmci Bambiridy jakkoliv me na
prvn pohled vypadat tak troku nesourod vidm velk smysl. A to pro

ob strany. Protoe pro ns to znamen


monost dt osob vdt veejnosti
t sti veejnosti, na kterou bychom se
hlavn chtli zamovat: mlad generaci. Aby vbec vdla, kemu tu armda je, jak vlastn je. e je pln jin,
ne ta, kterou znme zvyprvn zminula. A e stereotypy by se mly zat
utvet nov. Aby si i prostednictvm
kontakt svojky mli monost (mlad)
uvdomit, e to nen dn uzaven
spolenost, ale e jsou to lidi z(jejich)
okol: vtina znich normln funguje
ve svm prosted. Spousta lid, kte ve
svm pbuzenstvu maj njakho vojka, otom v vc ne ostatn. Ale ti ostatn maj pod pedstavu, e je to takov
mal izolovan skupina lid zvltnch,
mon mentln posunutch nkam
jinam, mimo bn standard. Faktem

je, e ta interakce je oboustrann prospn. My si toho cenme aj vm,


e a se poda najt njakou novou formu (Bambiridy nebo podobn akce
RDM), tak urit z na strany bude
snaha na n spolupracovat dl
My jsme se nikdy nesnaili njak tlait
na pilu, nikdy jsme tam (na Bambirid) nedlali nborov akce Snaili
jsme se, aby dti rozumly tomu, co
dlme, vidly to, sm dlme, adokzaly si pedstavit, oem to je. Ale
nesnaili jsme se nikomu nic vnucovat.
Myslm si, e je to tak jedin mon
forma, protoe cokoli budeme nkomu
vnucovat, tak se mu zane dv nebo
pozdji pejdat...
Videozznam
z pedn mimodn Ceny Pstav arm. generlovi Petru Pavlovi
najdete pomoc
QR kdu.
Mte iVy svj tip na osobnost, kter by podle Vaeho nzoru zaslouila ocenn, okterm se pe na tto
dvoustran? Podmnky a formul
najdete na www.pristav.crdm.cz

Bambirida kon, nahrad ji asem jin projekt


Bambirida, kterou 16 let po sob
podala esk rada dt a mldee
(RDM), kon. Letos se neuskuten,
a v budoucnu ji m nahradit odlin
prezentan projekt pod jinm nzvem a nejsp tak v jinm termnu.
Ktomuto zvru dospli lenov Pedstavenstva RDM atma rovn prodiskutovali delegti 42. Valnho shromdn RDM. Vychzeli pitom ze zvr
pracovn schzky zstupc nkdejch
poadatelskch tb z bambiridnch
mst, kter se vprostorch RDM konala 17.bezna 2015.
Dv destky podpis na prezenn listin, hodina atvrt rokovn, vysvtlovn aargumentovn Bambiridn projekt se dlem vyerpal, dlem okoukal
a pozbyl atraktivity v och partner,
respektive sponzor. Na schzce nkolikrt zaznlo, e bez jejich finannho
angam by nelo takto rozshlou akci
podniknout a zajistit j obvykl standard, na nj byli nvtvnci bambiridnch arel v cel na republice
zvykl. Ustoupit znj by ovem zname-

nalo pokodit nejen renom Bambiridy jako takov, nbr ijej poadatelky
esk rady dt amldee avech
tch, kte pro ni po lta obtav pracovali.
Bhem jednn se sice projevily odlin nzory apstupy kdanmu tmatu
ajeho jednotlivostem, vcelku vak nakonec zavldla shoda na smru, jm se
m snaha o zviditelovn dtskch
organizac dle ubrat. Bylo eeno: kdo
chce, nech ve svm mst i regionu,
ve svm vlastnm modelu prezentan
akce nikoli pod chrnnou znakou

Bambirida jet pokrauje; bez ohledu na to pak budou mt vichni monost


podlet se (tak) na novm budoucm
projektu. Nkolik mst takov zjem
projevilo a akci podobnou Bambirid
hodl iletos uspodat.
Opodob budoucho spolenho projektu a jeho nzvu se m vst bhem
letonho roku diskuse. Mlo by se nicmn jednat o akci celorepublikovou,
o poznn mn okzalou ne Bambirida, ahlavn vrazn mn finann
iorganizan nronou.
Ji Majer

Foto Ji Majer

pro lep sociln spravedlivj budoucnost.

11

Pedstavujeme
Hlavn jsme spolu
Slovo spolu m vprosted len esk asociace student psychologie nejen
tradin vznam, ale je rovn nzvem jednoho zjejich zajmavch projekt.
Nejen na nj dola velektronickm rozhovoru pro asopis Archa e.

Foto archiv ASP

Kolik m ASP momentln len


a pokud je to znmo, kolik z nich je
mladch lid ve vku do 26 let?
ASP, z. s. m vsouasnosti kolem 300
len zad student bakalskho, magisterskho a doktorandskho studia
psychologie. Tm vichni lenov
jsou tedy mlad 26 let.

12

Kdy ASP vznikla, za jakch okolnost,


kdo ktomu dal podnt abyl nebo je
jejm tahounem?
Prvn impulz ke vzniku na studentsk
asociace vznikl na olomouck Katede
psychologie ze strany tehdejch student, z nich mnoz jsou dnes naimi pedagogy. Mezi n pat napklad
PhDr. Mat ucha, Ph.D., souasn
vedouc Katedry psychologie Filozofick fakulty Univerzity Palackho v Olomouci, PhDr. Marek Kolak, Ph.D. i
PhDr.Martin Seitl, Ph.D. Oficiln byla
ASP zaregistrovna v roce 2001 jako
obansk sdruen.
Vem tkv hlavn tit Va innosti?
ASP, z.s. je dobrovoln neziskov
asociace student psychologie. Mezi
jej hlavn cle pat podpora komunikace a spoluprce mezi studenty psychologie, podpora aktivit student
smujcch k irok veejnosti, rozvoj
spoluprce s profesnmi organizacemi
a propagace psychologie a budovn
jejho dobrho jmna.

Uvete prosm pr pklad vydaench akc, nejlpe zposledn doby.


Nejvt akc pro ns bv nae kadoron konference, kter je uren pro
studenty, odbornky iirokou veejnost.
Leton ronk nese nzev Moc emoc:
Psychologie emoc a cit kadodenn lidsk zkuenosti a poprv se bude
konat v Praze. Pihlsilo se rekordnch
500 astnk aek ns velmi pjemn program pln pednejcch z ad
odbornk voblasti psychologie.
Pokud byste ml/a vybrat jeden zajmav npad (projekt) za nm stoj
ASP adetailnji ho piblit tenm
Archy, co byste onm ekl/a?
Projekt mme pomrn hodn akad je nm zajmav. Rozhodn nejvt je ovem Projekt SPOLU, kter vznikl
vroce 2012 vBrn. Jeho clem je nabdnout studentm potebnou praxi az-

esk asociace
student
psychologie, z.s.
Katedra psychologie FF UP
Vodrn 6
77180 Olomouc
Web: www.caspos.cz
E-mail: info@caspos.cz
nebo prezident@caspos.cz
Tel.: 774545935
(prezident)

rove pomhat pacientm v nemocnicch a psychiatrickch lebnch po


cel republice. Vsouasn dob tento
projekt funguje na vech tyech naich
pobokch tedy v Brn, Olomouci,
Ostrav ivPraze.
Krom Projektu SPOLU mme imnoho
dalch projekt zamench na rzn
clov skupiny na dti, studenty stednch kol, duevn nemocn nebo teba seniory.

Co myslte, vnmaj lenov ASP


psychologii, respektive sv psoben
vAsociaci jako svj konek hobby?
Nebo jde sp o snahu prohloubit si
znalosti a nalzt uiten kontakty
voboru, kter je bude pozdji ivit?
Setkvme se s obma typy len
tmi, kte vnmaj sv psoben vasociaci jako konek, itmi, kte se pouze sna zskat kontakty i jin vhody.
Vtina innosti ovem stoj na lidech,
kte jsou sami od sebe aktivn a kte
pro ASP pracuj prost proto, e je to
bav.
Mte njak sptelen organizace,
spolky snimi rdi spolupracujete?
Dlouhodob jsme leny Evropsk federace psychologickch studentskch aso-

Pedstavujeme
ciac, dky n se pravideln astnme
rznch mezinrodnch akc, projekt
aletnch kol. Aktivn spolupracujeme
sUni psychologickch asociac aseskomoravskou psychologickou spolenost. Velmi zce jsme tak spojeni
s jednotlivmi katedrami psychologie
nap univerzitami.
Nov jsme lenem esk rady dt
a mldee, v n se teprve rozkoukvme a zvaujeme, jakm zpsobem
bychom se mohli na jej innosti vce
podlet.
Dl Vm pi Va innosti nco vrsky na ele?
Vtina innosti nm dl sp smv
na rtech :)
Ne jenom ve smru kodbornkm, ale
ive smru kostatnm studentm. Monost seznmit se spodobn smlejcmi lidmi nap ronky, ale iuniverzitami. Ahlavn to je otom bt spolu.
Za eskou asociaci student psychologie, z.s.
Ondej Vvra, prezident
Kateina Palov, projektov manaerka
Pipravil -maj-

Vbrov zen na studijn program vChile


Pes ti destky stedokolk zcel republiky dorazily ve tvrtek 19. 2. 2015
zabojovat o ron stipendijn studijn
program v Chile, kter nabz mezinrodn vzdlvac organizace AFS Mezikulturn programy, o.p.s. vPraze.
AFS psob v esk republice tm
20 let. Clem program krom znalosti
cizho jazyka je pedevm porozumt
odlinostem mezi kulturami, nauit se
je respektovat, a podpoit tak smysl
pro toleranci. Ze sv dlouholet histo-

rie AFS v, e
takov zkuenost v obdob
dospvn vznamn ovlivn osobnostn
rozvoj student, ti jsou dky
svmu proitku aznalostem ze zahrani lpe vybaveni pro dal studium ibudouc profesn aosobn ivot.
AFS vR vyslalo pes tisc student na

program do zahrani aobdobn poet


mladch lid zcelho svta pivtalo na
hostitelskm programu.
Mimodn stipendijn studijn program v Chile je skvlou monost pro
vechny stedokolky. Ti se pihlsili
ze vech kout R. Studenti absolvovali pi vbrovm zen test obecnho
pehledu apohovor. Vtznmu kandidtovi se na deset msc zmn ivot
strv pt koln rok vChile!

Foto archiv ASP aAFS

Co Vs osobn na prci vASP asi nejvc bav am Vs obohacuje?


Nejvt vhrou, kterou lovk prac
v ASP zsk, je monost vyzkouet si
spoustu vc naneisto zorganizovat
kurz, dit projekt, vst tm lid. Akdy
potom po letech nastoup do prce, namsto nevm, co mm dlat se dostavuje aha, tohle u jsem kdysi dlal. Je
si jistj am zeho erpat.
Rozhodn je to ale iotch kontaktech.

Jitka Blakov

13

ZRDM
Odpor vi novele zdravotnickho zkona sl

Foto Ji Majer

Hlas, kter oponuj pekladatelm novely tzv. zdravotnickho zkona,


pibv. Nesttn neziskov organizace anejen ony se netaj obavou
znsledk jejho ppadnho pijet.

Vi novele se vyhranili zstupci organizac prospnch dtem amldei, lid


zveden zkladnch kol, ldi dobrovolnk imstnch samosprv mench obc
a mst. Vad jim zejmna represivn
sloka chystan legislativn zmny, ji
nkte nevhaj oznaovat za likvidan.
Onovele jednala Poslaneck snmovna
na schzi zahjen 10. bezna; rozprava
nakonec vedla kvrcen zkona zpt do
jednn Vboru pro zdravotnictv. Dvodem bylo velk mnostv vloench
pozmovacch nvrh, kter mus vbor nejprve projednat.
irokohl nzorov sblen oponent
novely se nicmn projevilo i bhem
tiskov konference, je se vprostorch
esk rady dt a mldee (RDM)
konala 9. bezna 2015. Ped novine
svorn usedli pedseda RDM Ale
Sedlek, zstupce editelky Z Tuchlovice Jan Bejek, pedseda Sdruen pracovnk Dom dt a mldee (DDM)
Libor Bezdk, lka-hematolog Petr Turek (esk tbornick unie) a aby ani
prnik skomern sfrou vdan oblasti
nezstal przdn Miroslav Topinka,
jednatel cestovn kancele nesouc
jeho pjmen.

14

Pokuty, kter novela stanov pro nae


leny adal poadatele jsou nenosn
aje poteba je podrobit revizi, mn Ale
Sedlek. Nabdl srovnn s pokutami
za rychlou jzdu, kter ve vjimench
ppadech dosahuj desetitisce korun,
piem ta bv jednou zhlavnch pin
smrtelnch nehod. Spoleensk nebezpenost je tedy neporovnateln. Podle

Alee Sedlka by se novela mla soustedit na to, aby odstranila zbytenou


administrativn zt pro rodie, kte
poslaj dti na zotavovac akce, anevyuvat poadatele dobrovolnky vdtskch organizacch, sportovce, vedouc
tbor aadu dalch pod obrovskm
strachem zlikvidanch sankc jako nstroj tlaku na rodie.
Akoliv tomu trend, zjitn ze statistickch daj Ministerstva zdravotnictv
R, nikterak nenapovd, chyst se razantn zpsnn sankc za sprvn delikty
na tzv. zotavovacch akcch pkladn
na letnch dtskch tborech. Ale nejde
zdaleka jen o n, tot se me tkat
teba ikolnch vlet. Ve vtu bod,
s nimi kritici novely zdravotnickho
zkona zsadn nesouhlas, najdeme
nap. i okovn jako podmnku asti
na kole v prod i zotavovac akci.
Z mho pohledu, nechal se slyet
Jan Bejek, se kvli novele stv kola
nstrojem sttu pro vymhn nkterch povinnost stanovench zkonnm
zstupcm dt. Teba u okovacch
povinnost vstupuje kola, respektive
uitel, do vztahu zkonn zstupci stt
a pod hrozbou stotiscov pokuty de
facto nut zkonn zstupce, aby dodreli svou zkonnou povinnost aby
jejich dt bylo dn prookovno,
protoe teprve pak me odjet se svmi spoluky na kolu vprod. Stmi
sammi spoluky, zdrazuje uitel
Jan Bejek, se ktermi sed ve td
cel zbytek roku. Dovedu si pedstavit,
e koly auitele me tento ntlak od
podn koly vprod odradit.

Stvajc lkask posudek od praktickho lkae je platn dvanct msc.


Bhem roku se ale me zdravotn stav
dtte vznamn zmnit. Podle Libora
Bezdka m proto vyjden rodi pro
poadatele tbora vt vznam: rodie
znaj aktuln situaci, maj k dispozici
zprvy i od odbornch lka, k nim
jejich potomek chod, apraktick lka
otom asto ani nemus mt informaci.
Za administrativn pochyben jsou nyn
podle zkuenost RDM provozovatelm zotavovacch akc ukldny sankce v du nkolika set a tisc korun.
Vkontroverznm nvrhu novely zmnnho zkona je ovem horn hranice pokuty stanovena na 100.000 a 500.000
korun. Podle daj ministerstva zdravotnictv R, je m RDM kdispozici,
pitom byl kupkladu v letech 2004
a 2006 poet epidemickch vskyt
infekce pi dtsk rekreaci dvojcifern (vr. 2004 inil rovnch 20), zatmco
pedloni jich bylo sedm; vletech 2001
a 2002 byly z hygienickch dvod
zrueny pokad tyi akce, pedloni
dn.
Bhem tiskov konference oznmil
pedseda RDM novinm, e obdrel
zprvu otom, e nazt pedlo poslanec PaeDr.Josef Novotn pozmovac
nvrh. Ten m zohlednit obavy, pedstaven zstupci rznch organizac
ptomnch na tiskov konferenci.

Tiskov zprva RDM, -maj-

ZRDM
Snmovn zdravotn vbor jednal ozkonu
oochran veejnho zdrav

plnu; 19. 3. se jednalo pouze ostanovisko garannho vboru. Nvrh poslance Vta Kakovskho, kter eil sankce,
tak nebyl vborem podpoen. Oproti
tomu naopak zskal podporu nvrh poslance Kasala, kter dajn e rovn
vi sankc uzotavovacch akc, ale nen
na strnkch Poslaneck snmovny jet kdispozici.
Zdravotnm vborem nebyl tedy zatm
podpoen dn pozmovac nvrh,
kter by eil vazbu mezi okovnm
aast dtte na akci, odstranil by ne-

pesnosti vprohlen obezinfeknosti


a umonil by u zdravch dt penst
informan povinnost o zdravotn zpsobilosti dtskho astnka zlkae na
rodie.
Dky vem za dosavadn podporu; sname se nyn shromdit pesn informace o ji podanch pozmovacch
nvrzch, stejn jako komunikovat sposlanci zdravotnho vboru
Ale Sedlek, pedseda RDM

Expertn skupina NNO se sela


umstopedsedkyn Sentu Milue Horsk

Foto Ale Sedlek

Dne 19. 3. 2015 probhlo dal zasedn Zdravotnho vboru Poslaneck snmovny, kter mlo na programu zkon
o ochran veejnho zdrav, vrcen
zdruhho ten.
Jednn dil pedseda vboru poslanec
Rostislav Vyzula, zpravodajem zkona
je poslanec David Kasal. Zdravotn vbor nejprve vobecn apak vpodrobn
rozprav prodiskutoval vechny nov
pozmovac nvrhy. Pot pistoupil
khlasovn.
Snmovn systm je bohuel natolik nedokonal, e posledn nvrhy zveejnn na strnkch Poslaneck snmovny,
byly z12. bezna vbor tedy hlasoval
omaterilech, knim veejnost nemla
pstup. Stejn tak nebyl modertorem
nabdnut v obecn rozprav prostor
pro vyjden veejnosti. Proti tomuto
zpsobu veden schze se z auditoria
ozvaly protesty.
Pozmovac nvrh poslance PaeDr.Josefa Novotnho, reagujc na podnty
organizac pracujcch s dtmi a mlde i ostatnch poadatel zotavovacch akc, nebyl ve zdravotnm vboru
podpoen. Bude se hlasovat pozdji na

Mstopedsedkyn Sentu Milue Horsk, mj. dritelka Ceny Pstav 2014,


pravideln organizuje setkn expertn
skupiny nesttnch neziskovch organizac (NNO). Ve skupin jsou zastoupeny oblasti sociln, kultury, ivotnho
prosted, dt amldee, komunitnho
rozvoje. astn se j izstupci veoborovch asociac NNO.
Na schzce konan 10. 3. 2015 jsme
se vnovali osvobozen NNO od soudnch poplatk, prv projednvanmu
vstavn-prvnm vboru Sentu, novele veejnho zdrav, se kterou zpasme ve zdravotnm vboru Poslaneck
snmovny, stejn tak jako novele zkona odtskch skupinch.
Krom aktuln legislativy se skupina
sna posouvat tmata zdann NNO,
podnikn, vetn socilnho, pem-

l o novch tipech pobdek pro drce


NNO. Bhem roku 2015 se uskuten
k ve uvedenm tmatm odborn
semine akonference.
Spoluprce se Sentem je dky pan

mstopedsedkyni na vynikajc rovni,


dkujeme za to.
Ale Sedlek, pedseda RDM

15

ZRDM
Snmovna schvlila novelu zkona odtskch
skupinch: registrace bude dobrovoln

Foto Ale Sedlek

Poslaneck snmovna schvlila 8. dubna 2015 novelu zkona odtskch


skupinch, kter zavd dobrovolnou registraci poskytovatel pedkoln
pe tohoto typu. Vpraxi to znamen, e lesnm kolkm adalm formm
alternativn pe opedkolky u nehroz, e zaniknou.
My jsme dnes s Terezou Valkounovou zAsociace lesnch mateskch kol
svelkm potenm sedli vPoslaneck snmovn na galerii host asledovali jsme hlasovn ozkonu odtskch
skupinch, ekl pedseda esk rady
dt a mldee (RDM) Ale Sedlek.
RDM spolu s dalmi neziskovkami
dlouhodob atrpliv usilovala otakov znn zkona, kter by neohroovalo
existenci lesnch kolek a podobnch
forem pedkoln pe.
Hlasovn bylo na popud pana pedsedy poslaneckho klubu KDU-SL Jiho Miholy zaazeno do programu na
devt hodin. Asvelkou levou musme
konstatovat, e zkon proel v takov
podob, jakou navrhoval pan pedseda
Mihola vtakov podob, vjak jsme
ho konzultovali, aspozmovacm nvrhem poslance (Frantika) Admka,
respektive pslunho vboru, kter
upravoval nejasnosti a byl prokonzultovn s ministerstvem financ a s ministerstvem prce a socilnch vc
a se kterm my jsme pln v souladu,
okomentoval vsledek hlasovn Ale
Sedlek.
Dky iniciativ a sil pedsedy poslaneckho klubu KDU-SL Jiho Miholy
azstupc ostatnch stran (svjimkou
KSM) schvlila snmovna novelu zkona o dtskch skupinch, kter zavd dobrovolnou registraci poskytovatel, potvrzuje jeho slova i tiskov
zprva KDU-SL. Jsme rdi, e se nm
podailo napravit zkon, kter nebyl

kvalitn. Pijet tto novely umon dal


existenci lesnch kolek adalch monost pedkoln pe. Tato novela zavd dobrovolnou registraci. Jednotliv
poskytovatel se sami mohou rozhodnout, zda se chtj registrovat jako dtsk skupiny avyut napklad monosti
daovho zvhodnn, nebo nikoliv,
cituje Jiho Miholu zmnn tiskov
zprva lidovc.
Co bude nsledovat?
Podle Alee Sedlka bude pokraovat
legislativn proces obvyklm smrem
khorn komoe Parlamentu R apot
na Hrad. Te zkon poputuje do Se-

ntu a pedpokldme, e tam jde


vtakov podob, do jak ji chtl Sent
zmnit ji pi prvnm projednvn. Take tam, doufme, nenaraz na odpor,
apak u ho ek jen podpis prezidenta
a uveejnn ve Sbrce zkon, nastnil oekvan vvoj pedseda RDM.
Jak dodal, v vjistotu dal existence
lesnch mateskch kol, dtskch klub, klub lovka vtsni apodobnch
zazen.
Pro ns je to velik leva adoufme,
e to vechno dopluje tm legislativnm
procesem do zdrnho konce, uzavel
Ale Sedlek.
-maj-

Projekt Kecejme do toho 5 odstartoval

16

Zahajovac koncert projektu Kecejme


do toho 5 se uskutenil 24. 3. vLucerna
Music Baru. Na zahajovacm koncert pedstavil nov kapely v kombinaci
saktulnmi jmny esk scny.
Kapely jako jsou The High Corporation
nebo Vc Makropulos vystoupily spolen se slovenskou zpvakou, kter
si k Katarzia, i znmou klubovkou
zPrahy Megaphone. Oafterparty vhip
hopovch beatech se postaral Maro
(Prago Union). Vstupn na koncert bylo

po zpisu do prezenn listiny avyplnn krtkho dotaznku zdarma. Dotaznk


mohli nvtvnci sthnout zwebovch
strnek projektu i jej vyplnit rovnou
na mst.

Hvzdou veera byl nov projekt


2127sounds, kter spojuje muzikanty
znm z rznch jinch projekt a vytv novou doprovodnou kapelu pro
MCs, rappery, nebo zpvaky.
Kytaru, synthy asamply zajistil kytarista Antonn Dlapa (Tonya Graves, Voila!,
Anthony Dee, Oskar Maurice); na klvesy zahrl Jan Steinsdrfer (producent
a klvesista Ewy Farne); v kapele vystoupili dva bubenci Petr Hank (Fallgrapp, The High Corporation) aMarek

Z RDM

Kecejme do toho je projekt esk


rady dt amldee. Pin prostor pro
reakci na tmata tkajc se spolenosti na celosttn i evropsk rovni. Kecejme do toho zrove nabz prostor
k een stvajcch nebo nastolovn
novch tmat. Projekt je financovn
Evropskou uni, konkrtn pak programem Erasmus+.
Projekt Kecejme do toho tak pinesl
vlnu zajmavch npad, kterou mohli
fanouci rznch kapel zat spolen na jednom mst. Pro nov npady

a podnty, a u se jedn o problmy


na rovni regionln, celorepublikov
nebo na t evropsk, byla na koncert pipravena ze, kam zadan tmata
mohli nvtvnci pipchnout. Tmaty

1. Od roku 1993 psobm ve sdruen


Duha dt a mldee pro voln as

Vce na www.kecejmedotoho.cz

Projekt CZ-51-E5-2013-R1 Kecejme do toho 4/Have Your Say 4 byl vybrn


Evropskou komis jako pkladn projekt voblasti mldee za eskou republiku. Koordintor projektu spolen snominovanm astnkem jsou
zvni na slavnostn vyhlen, pedn ceny adebatu svysoce postavenmi
zstupci Evropsk komise, kter se bude konat 6. kvtna 2015 vBruselu.
Projekt Kecejme do toho nabz nm mladm lidem monost vyjdit svj
nzor na tmata, kter se ns tkaj, ato na celosttn ievropsk rovni.
Zrove poskytuje tak prostor pinet tmata nov, podle vaeho zjmu.
eknte nm, co vs pl!
www.kecejmedotoho.cz

2. Na Lesn kole vPochni uirok Nivy


v srpnu 1968 mi byl udlen 2. stupe
Bezovho lstku. Tam tak vzniklo heslo: Dokud ze mne ivot nevyprch,
budu usilovat okrsu byt aoptelstv
rozrznnch.
Vrazn roziovn psobnosti od
mstnch spoleenstv k oblastnmu,
krajskmu a celosttnmu vlivu se
zkonit projevilo zaslouenm zvyovnm stup Bezovch lstk a po
Zlat 12.stupe vlistopadu 1999.

Bezov lstek je ocenn, kter si mezi


sebou vesk republice navzjem udluj vedouc dtskch oddl za prci
sdtmi apro dti. M dvanct stup,
kter postupn vyjaduj rozsah prce
ocennho vedoucho. Historie Bezovch lstk sah a do roku 1966, ujeho
zrodu stl Jan Galn imn ajeho ptel, odal pokraovn tradice peuje
Galnv nadan fond.

Miroslava Bobice
imarov, zlat BL

Kecejme do toho

Projekt Kecejme do toho 4


byl ocenn Evropskou komis

Bezov lstky 4

1. Vjak organizaci psob, co sdtmi dl aco t na prci sdtmi bav?


2. Pi jak pleitosti jsi svj posledn
BL dostal aco to pro tebe znamen?

se bude projektov tm zabvat vdalch navazujcch aktivitch.

Fotoarchiv respondentky (dole) aKecejme do toho

Anto (Nano Illusions, Anthony Dee);


baskytaru, kontrabas abassov synthy
obstaral Matj ern (Fehero Rocher).
Kapela na pdiu doprovodila aktuln
sledovanou rnb zpvaku Eriku Feovou, Kata z Prago Union, Mr. Cocomana, Dr.Karyho, Olivera Lowe aJena
Hovorku.

Pipravili Kateina Palov aJan Burda

Cel svj ivot jsem zasvtila prci


s dtmi v turistickch oddlech, dvch klubech, jako editelka Domu dt
a mldee. Zanala jsem s organizac
prvnch Celosttnch vmn zkuenost. Vroce 1980 se konala opt vPochni
VVZ (Vrcholn vmna zkuenost), dal pak dvakrt vKrnov (1990 a1992)
se tymi stovkami astnk.

Informace apravidla udlovn BL naleznete na adrese www.brezovylistek.cz


anawww.facebook.com/brezovelistky

17

Rozhovor
Bruselsk mise Pavla Trantiny

Foto archiv Pavla Trantiny a EHSV

Bval pedseda RDM Pavel Trantina zastupuje u devtm rokem


eskou republiku vEvropskm hospodskm asocilnm vboru (EHSV).
Jeho dosavadn innost ocenila iRada vldy pro NNO, kdy jej na svm
beznovm zasedn navrhla velkou vtinou hlas na dal ptilet funkn
obdob.

18

Ped temi lety jsi na diskusnm setkn


se leny-zpravodaji Evropskho hospodskho a socilnho vboru (EHSV)
pednesl proslov na tma Mlde
vpohybu aproblematika dobrovolnictv. ekl jsi tehdy, e evropsk penze
bychom nemli lt do betonu, ale do
kvalifikace mladch. Padla ta slova
na rodnou pdu?
Asi padla, i kdy svj vliv bych nepeceoval:-) Byl ajsem jednm zady lid,
kte se zasazuj o to, aby se instituce
Evropsk unie v poslednch letech intenzivn vnovaly pomoci mladm
lidem postienm kriz. Vdy vnkterch zemch je nezamstnanost mldee vce ne 50%.
Zrovna tento tden (mnn 12. tden,
pozn.) pijal Evropsk hospodsk
a sociln vbor mj nvrh stanoviska
k tzv. pedfinancovn Iniciativy pro
zamstnanost mldee, kter m ze
souasnho sedmiletho rozpotu EU
vnovat 6 miliard eur na konkrtn iniciativy pomhajc mladm lidem zskat
prci. Pedfinancovn by mlo umonit rychlej zavdn reforem, kter
jsou zapoteb nap. ve fungovn ad prce nebo ve vytven pracovnch
mst ve firmch.
Jsi jednm z pouhch dvou zstupc
neziskovek pracujcch s dtmi a mlde, kte mezi dalmi 351 leny EHSV
zdrazuj tmata, jako je dobrovolnictv, neformln vzdlvn a jejich
presti. Jak tk je zskvat jim pozornost bruselskch ednk?
Samozejm tahle mkk tmata
nehraj v EU prim ale maj v diskusi
sv msto, kter se odr i ve financovn, napklad v novm programu
Erasmus+, pro kter se soustednm
tlakem podailo vyjednat na nov obdob vce penz atak jasn ohranienou kapitolu Mlde. Navc v dob
souasn vysok nezamstnanosti stle vce lid chpe, e dovednosti aznalosti zskan dky dobrovolnictv a neformlnmu vzdlvn zvyuj ance
mladch lid na trhu prce. Asi iproto
se mi letos podailo prosadit, e pu
stanovisko vlastn iniciativy kuznvn
neformlnho vzdlvn a s nm se

mi, doufm, bude dait pesvdovat


daleko lpe.
Co se Ti vtto oblasti u podailo na
co jsi nejvc hrd? Ajak prohra T asi
nejvc mrz?
Nejvc m t spn prbh a vsledky Evropskho roku dobrovolnictv
2011. Jednak jsme jako velmi rozdln
neziskovky (bylo ns vce ne 40 evropskch st) dokzali vypracovat Politick
program pro dobrovolnictv v Evrop
(zkratkou P.A.V.E., k pln spokojenosti mi tam schz jen L. na konci:-) ),
obsahujc velmi konkrtn nvrhy na
zlepen situace dobrovolnk a jejich
organizac. Koordinoval jsem skupinu
klegislativ aprce jsme si naloili na
lta dopedu.
A za druh, v EHSV jsem po cel rok
2011 pedsedal koordinan skupin
pro tento evropsk rok v pti veejnch slyench jsme snad dobe zviditelnili dobrovolnick organizace ajejich
pnos ivzvy, jakm el. Nevzpomenu
si na dnou opravdu velkou prohru,
ale samozejm m as od asu natve,
pokud nkdo neum nebo nechce pochopit anebo docenit dleitost dobrovolnch innost. Oto vc m takov
situace nakopnou kdal aktivit.
Oem dleitm pro neziskovky aty,
kter se vnuj dtem, zvl se na
evropsk rovni jedn zrovna te nebo
vdohledn dob jednat bude?

Vna oblasti nem EU mnoho formlnch pravomoc ale o to vt me


mt vliv. Krom financovn rznch
projekt jde zejmna onastaven podmnek pro erpn evropskch fond
na nrodn rovni zoperanch program.
Hodn jsme se v poslednch letech
na rovni EU i doma snaili o to, aby
pi rozhodovn o nich byl dodrovn
a posilovn tzv. princip partnerstv
ado znan mry se to podailo. Chtl
bych vyzdvihnout hlavn roli pedsedy
RDM Alee Sedlka, kter usiloval
ocelosttn koordinaci.
A kdy jsme u financ, velkm evropskm tmatem je kofinancovn grant
hodnotou dobrovoln prce, co souvis s menm dobrovolnictv u ns
ktomu pispv zejmna projekt RDM
SAFE, kde psobm v oblasti penosu
zahraninch zkuenost knm. RDM
je tak velmi spn (a dvan za
pklad) vtzv. Strukturovanm dialogu
s mlde. Naemu tmu v jeho aktivitch, kter sleduji zpovzdl a obas
trochu kibicuji, velmi fandm.

Jak nron Tvoje bruselsk mise ve


prospch spolk dt amldee vbec
je? Kolik asu teba vnuje pprav
na jednn o zleitosti, k n hodl
vystoupit? Avjakm jazyce seznamuje ostatn se svmi postoji?
Vprmru strvm prac pro vbor (nejde o zamstnn, pouze nm proplc cestovn nklady) v Bruselu i jinde
asi 120 dn v roce. Nen to rozhodn
jednotvrn innost, stle m to bav,
protoe mm pocit, e mm monost
nco ovlivnit. Co se te jazyk, kola
m vybavila dobrou znalost anglitiny
a francouztiny, praxe skautskho zahraninho zpravodaje (jakhosi mi-

nistra zahrani) i psoben coby editele odboru pro zleitosti EU MMT


bhem eskho pedsednictv v Rad
EU mi daly monost tyto dva jazyky
procviovat neustle vpraxi. Akrom
toho obas upotebm i zklady nminy i panltiny, dobe se mi poslouch iitaltina, kter dky naemu pedsedovi rozumm m dl vce.
ekl bys, e pro zdrn vsledek je dleitj sla argument pednench
veejn, nebo umn dohodnout se
skolegy akolegynmi na tom podstatnm nkde vstran, bez zpisu zjednn?
Oboj je dleit, v EHSV mus lovk
mt dobr track record neboli dobrou
povst/profesn drhu a njak diplomatick vlohy. Ale neformln vztahy
a vyjednvn vrazn pomhaj. Prost nesta jen se na kolegyn a kolegy usmvat, zdravit se s nimi a as od
asu promluvit na jednn. V druhm
funknm obdob psobm jako jeden
ze t mstopedsed Skupiny III EHSV,
zvan Rzn zjmy, protoe sdruuje neziskovky, spotebitelsk organizace, ivnostnky, drobn zemdlce,
prost skuten rzn zjmy, kter je
nutn vkadodenn koordinaci vyvao-

vat ahledat spolen vchodiska. To je


perfektn trnink diplomacie prax.
Pedloni jsi byl zvolen pedsedou nov

zaloen Evropsk aliance pro dobrovolnictv. Jak konkrtn pnos pro


evropsk, potamo nae neziskovky
me toto Tv angam vlastn mt
nebo u m?
Ped mscem jsem byl zvolen pedsedou na druh dvoulet volebn obdob,
co beru jako ocenn dosavadn prce.
Zaloen evropsk neziskovky je bhem
na dlouhou tra, stejn tak dlouhodob
je n program P.A.V.E., okterm jsem
u mluvil (a jeho zkladn doporuen jsem ped asem peloil ido etiny jako plohu Archy). Pokud se nm
z nho poda naplnit alespo st,
budu spokojen.
Pro letoek jsme si dali jako prioritu
pedstavovat na evropsk rovni pnos dobrovolnictv pro spolenost ipro
dobrovolnky samotn. Ktomu jsem u
vEHSV hostil nkolik semin i kulatch stol. Avm, e se nae aktivity
promtnou pozitivn ina esk rovni
teba vlepm porozumn evropskch
ednk apolitik pro to, kam smovat priority vzev evropskch projekt
nebo jak nastavovat legislativu, aby
byla vi dobrovolnkm pzniv.
Za rozhovor podkoval Ji Majer

Zstupci spolk dt amldee si ekli osto milion

Foto archiv EHSV, Michala K. Rocmanov aarchiv RDM (dole)

Rozhovor

Pracovn skupina Stt esk rady dt amldee navtvila ministra financ


Andreje Babie se smlm poadavkem.
Bedliv sledujce debatu o tom, e
sportu m bti vnovna a miliarda
korun (nad souasn stav) zprostedk
zskanch ze zdann hazardu, navrhli
Ale Sedlek, Josef Vprachtick, Tom Novotn a Petr Halada vicepremirovi a sprvci sttn pokladny, aby
adekvtn st tchto prostedk ve
vi prv 100000000 byla vnovna
na rozvoj oblasti mldee.
Pan ministr si nechal vpoet vysvtlit ase zjmem vyslechl t informace
ospolkov innosti, dobr prci odboru pro mlde i konstatovn, e podpora prce smlde byla vposlednch
patncti letech kontinuln, nicmn
e vznamn naven by znamenalo
zajmav posun napklad vdlouhodob podfinancovan oblasti investic ae
by umonilo naemu ranku nebval
rozvoj.
Pan ministr n nvrh zcela nezavrhl,
poznamenal si ho do bloku, nicmn

ns odkzal na dal jednn s nam


resortnm ministrem.
Vdebat jsme se dotkli iproblematiky
slev na drze zde f nrodn rady
A. Sedlek podal A. Babie, aby
svm vlivem pomohl vjednn s(jinak
ochotnm) ministrem dopravy ktomu,
aby slevy byly eskmi drahami i nadle poskytovny smyslupln, tak, aby
znamenaly pro spolky pnos ane byrokratick martyrium.

Zstupci spolk RDM se zjmem vyslechli nzory pana vicepremira aobdarovali ho drobnmi drky.
Zstupci esk rady dt amldee podali i o podporu toho, aby poslanci
ANO ve snmovn nehlasovali pro drakonick pokuty pro ty provozovatele
dtskch tbor, kterm rodie polou
na tbor neokovan dti...
Tom Novotn

19

Zorganizac RDM
Brontosau dtsk oddly: Voln as nm nen voln

Barevn fotografie zarchivu Hnut Brontosaurus, ernobl Petr Hjek

Hnut Brontosaurus nen pouze uskupenm mladch lid, kte ovkendech


aprzdninch kos louky, opravuj hrady i sz stromy. Nemalou soust organizace, kter loni oslavila 40 let, jsou tak dtsk oddly.

Skaut na zeleno
V souasnosti psob zhruba destka naich oddl a klub pevn na
Morav, s dalmi dtskmi kolektivy
pak nai organiztoi pracuj po celm
esku. Na prvn pohled se Brontosau
dtsk oddl (Bro) od ostatnch, teba
skautskch oddl, neli. Do programu
ale navc zaazujeme prvky environmentln vchovy uzpsoben dtem
ajejich potebm. Pidvme kn zitky, atm se sname probouzet vdtech
zjem o produ a jej ochranu. Prv
o vytvoen vztahu k prod nm jde
pedevm. Nechceme vychovvat pr
znalostmi nabitch prodovdc, ale
ukzat co nejir skupin dt, e svt
okolo ns je zajmav a stoj za to ho
chrnit.
innost probh po cel rok azahrnuje
rznorod aktivity. lenov oddl se
pravideln setkvaj pi schzkch ve

svch klubovnch atak vyrej na jednodenn i vcedenn vpravy. Podme


co nejvce akc, pi nich dti samy aktivn pispj kochran prody. Pomhaj
proto pmo ve svm okol vyvuj
pta budky, pikrmuj zv, provd jarn klidy nebo teba vysazuj zele tam,
kde je poteba oivit njak zanedban
kout. Vrcholem innosti pak bvaj letn tbory se zajmavou celotborovou
hrou. Kad oddl m sv vlastn tradice:
pokiky, symboliku azvyky, kter jej in
jedinenm nejen mezi brontosaury,
ale tak mezi oddly zostatnch organizac. Kad duben se navc oddly sjd
na vkendov Setkn Bro aDen Zem
do jihomoravskch Mikulic.

Duhov stpky
Jak vypstovat ze semnka vzrostl
strom, odkud pochz obleen, kter mm na sob i jak dlouho zstane

vlese zahozen ohryzek? Tajemstv prody odhalujeme vekovchovn souti Duhov stpky. Clem je poskytnout
vedoucm oddl a krouk nmty
k innosti v oblasti ekologick vchovy
vtakov form, aby je mohli lehce vyut ve svm dosavadnm programu. Aktivity pedkldan vjednotlivch zadnch soute by mly jt lehce vlenit do
her, ale ido dlouhodobjho vnitnho
programu, kter si mnoho oddl vytv. Sout probh korespondenn. Po
pihlen obdr tmy vkadm zpti
kol oblku se zadnm, magaznem avsledky, jak si vedou ve srovnn sostatnmi. Zastnit se me kad dtsk
kolektiv. Pokud hledte pro svj oddl
nebo druinu aktivity spojen s ochranou prody, zkuste Duhov stpky. Se
svm oddlem, aje lhostejno zjak organizace jste, se mete zapojit tm
ihned.

Zaujaly vs
Bro oddly?

20

Vechny informace, seznam oddl


a nvod, jak zaloil vlastn, najdete na
adrese http://brdo.brontosaurus.cz.
Martin Kadala

ZRDM
Nov slevy 2015 na kartu EYCA

Dritel karet EYCA maj monost zskat


slevu 10% na jzdenky na trase Praha-Koice (azpt). Sleva na lstky je poskytnut
jen vppad, e cestujc na dan trase
pekro hranice, t.j. zeskho msta do
slovenskho nebo naopak (ajen na trati
Praha-Koice).

dl a tvrtek - I. aIII. psmo za 120K,


II. psmo 200K. Rozpis asovch psem
abnho cenku na zimu 2014/2015 najdete na www.pro-6.cz
Doporuujeme rezervovat pedem! :-)
Fitness aktivity dle mete vyrazit na
55 minut libovolnho cvien (jga, spinning, pilates, zumba, body form...) jen za
90K!
Ricochet astoln tenis po celou dobu
za 100K.

Vce informac ocestovn vlaky RegioJet


ankup jzdenek se slevou naleznete na
www.regiojet.cz sta zadat jako tarif
EYCA (Euro26).

iQLANDIA aiQpark
science centre Prvn
esk science centre

Najdi si svj sport


vPRO-6!
Kde hledat?
Poradme vpraskch Kyjch, kde nabz
Squash centrum PRO-6 dritelm karet
EYCA hned nkolik monost, jak uplatnit
svoji kartu asto za lep ne studentsk ceny.

Pojte si hrt a vzdlvat se souasn,


skartou EYCA za zvhodnn dtsk tarif
:-)
iQLANDIA Modern science centrum
splanetriem astovkami originlnch ex-

Squash sta, aby jeden z dvojice byl


vlastnkem karty, amte pslunou slevu
podle asu, kdy si chcete jt zahrt: Pon-

Vhody online cestovnho pojitn


pro dritele karet EYCA:
pojitn plat na celm svt (krom esk republiky)
neomezen poet vycestovn
dlka jednoho pobytu vzahrani me bt 45 nebo 180 dn nepetrit
mete si vybrat rizikovou skupinu Turista nebo Sport, podle toho, jak aktivity
vzahrani provdte
neomezen asistenn sluba veskm jazyce je klientm kdispozici NONSTOP
online nahlaovn pojistnch udlost zpojitn lebnch vloh vzahrani
pojitn lze sjednat pro vechny typy karet EYCA
platnost pojitn me bt a 365 dn (maximln vak do
doby platnosti va EYCA karty)
Dal, podrobnj informace smonost vlastnho objednn
najdete na:
http://www.eyca.cz/eyca-tip/nejvyhodnejsi-cestovni-pojisteni-v-cr-jen-s-kartou-eyca

pont! Svt vdy a techniky, kter vs


uhrane anepust. Svt ohromujcch experiment achytr zbavy!
iQPARK Inteligentn zbava pro mal
i velk, hrav i hloubav, kde si pijdou
na sv vichni, dti irodie! Stovky interaktivnch expont ve tyech podlach.

Navtivte Babylon
s10% slevou!

Po pedloen karty EYCA obdrte jako


jej vlastnk slevu 10% na zakoupen celodenn vstupn do Aquaparku, Lunaparku aWellnessu Centra Babylon. Sleva do
Aquaparku se poskytuje na dtsk idospl vstupn. Tato sleva se nevztahuje
na balky slueb a nelze ji kombinovat
s dnmi jinmi slevami. Sleva se nevztahuje na zakoupen vstupn pro osoby do 100cm.

15% sleva vAquaparku


Koln
Adal volnoasov sleva: ato konkrtn
15% na veker aktivity nabz nov vem
dritelm aquapark Vodn svt Koln.
Vce informac naleznete na webov
strnce www.vodnisvetkolin.cz.

Foto archiv iQlandia

Sleva na trati PrahaKoice sRegiojet/


STUDENT AGENCY

FAnn parfumerie
aneb Mete vont
o10-20% vhodnji
Dritelm karet EYCA je poskytovna sleva 20% na vybran znaky (www.fann.
cz/vybrany-sortiment) a 10% na zbyl
znaky.
Nabdky plat pro 43 obchod po cel
esk republice.
Tm EYCA

Chystme pro vs iprima rzn zajmav


slevy uren vem organizacm sdruenm v RDM. Vce informac prbn
na www.crdm.cz , www.adam.cz nebo
ivpt Are, take se mte na co tit
:-)

21

Zorganizac RDM
Skautsk dobrodrustv lk. Skaut askautek
pibv, letos nejvc za poslednch 25 let

Foto zarchivu Junka

Vdob, kdy m dl vce dt trv as osamot upotae nebo stelefonem


vruce ave spolenosti obecn kles zapojen do organizovanch aktivit,
zavaj skauti opan pbh.
Za poslednch 8 let jich pibylo vce ne
25 procent a nrst v uplynulm roce
byl nejvt za poslednch 25 let. Skauti
jsou s53000 len nejvt vchovnou
organizac pro dti a mlde v zemi.
Dobrodrustv, proda, fair play aparta
kamard prost thnou.
Skauting podporuje vestrann rozvoj
mladho lovka, vede kzjmu ookol
a pomoci druhm. Skauti nabz celoron program ve vce ne dvou tiscch
oddl, spestrmi aktivitami od klasickho tboen pes sportovn akulturn
aktivity a teba pro prci s GPSkami
nebo vyslakami. To vechno v part
kamard a v nejrznjm prosted,
v klubovnch, v lesch, na vod i na
horch. Skauti v prbhu nkolika
pedchozch let obmnili program pro
jednotliv vkov kategorie dt, adsledn se tak vnuj vzdlvn arozvoji dovednost vedoucch. Zkouky pro
skautsk vedouc jsou akreditovan
Ministerstvem kolstv, mldee a tlovchovy aobsahuj znalosti zmnoha
obor, od pedagogiky a psychologie,
pes veden her atboen, po bezpenost a prvn pomoc. Skauti jsou tak
nejvtm organiztorem letnch tbor u ns, bhem letnch przdnin jich
pravideln podaj okolo tiscovky.
Za trvale rostoucm potem skaut
a skautek stoj pestr program, nabzejc dobrodrustv, produ a partu
kamard, ale tak dobrovoln prce

nkolika tisc dosplch vedoucch,


kte dtem ve skautskch oddlech vnuj svj as. Avneposledn ad je to
irostouc poet rodi, kte oceuj, e
skautsk oddl je msto vybudovan na
zklad hodnot, jakmi jsou ptelstv,
fair play nebo zodpovdnost, komentuje nrst starosta Junka Josef Vprachtick.
Stle vce rodi vybr skauting jako
mimokoln aktivitu, kde se jejich dt
vestrann rozvij, asto si tak dti do
skautskho oddlu najdou cestu samy.
Tradice skauta se mi lb, aproto jsem
byl poten, e si ho mj syn vybral
sm. Vnmm, jak ho skauting posiluje
arozvij vnm schopnosti, kter by od

potae ainternetu nezskal, dopluje


Ondej Sokol, herec areisr.

Na Jamboree do
Japonska
Letos vlt se na 30000 skautek askat setk na celosvtovm skautskm
setkn Jamboree vJaponsku. Toto setkn v podob obrovskho tbora se
kon jednou za tyi roky azeska se
jej letos zastn na 300 skaut askautek, velk vtina znich ve vku 14 a
17 let.
Vce na www.skaut.cz
Tiskov zprva Junka

Skauti mn nzev
Namsto dosavadnho Junk svaz skaut askautek R se
od 1. dubna 2015 jmenuj Junk esk skaut (pln nzev
pro prvn uit vsouladu snovm Obanskm zkonkem zn
Junk esk skaut, z.s.).

22

Nejvt vchovn organizace pro dti


amlde mn sv jmno zdosavadnho Junk svaz skaut askautek R na
staronov Junk esk skaut. Tento
zkrcen nzev si skauti a skautky odhlasovali na loskm Valnm snmu
vLitomyli avrtili se tak knzvu, kter

organizace nesla u vdob svho vzniku vroce 1914.


V souladu s novm Obanskm zkonkem se tak mn statut organizace
na zapsan spolek. Pro poteby prva
aobchodu je nzev organizace doplnn
ozkratku znac zapsan spolek, pln

nzev je Junk esk skaut, z. s.


Vraznou zmnou proly istanovy spolku. Ty se dotknou zejmna provoznch
zleitost Junka a jeho dlch organizanch jednotek (nov pobonch
spolk), skautskch stedisek, kterch

Anketa
je v organizaci na pt stovek. Samotnch skautskch oddl pak vrepublice
psob pes dva tisce.
Nzev obsahujc slova junk
iskaut vede veejnost nkdy kpesvden, e se jedn odv organizace.
Nen tomu tak, jedn se o synonyma.
Junk je v dnen dob pouvn jako
pojmenovn organizace, zatmco jejmi leny jsou skautky askauti.
Zmna nzvu organizace se dotkne

zejmna oficilnch a formlnch zleitost. Veejnost ns vnm pedevm


jako skauty askautky, ana tom se nic
nemn. Ani na tom, e skauting nabz tiscovkm dvat a chlapc partu
kamard, pobyt prod nebo dobrodrustv na tboe, komentuje zmnu
nzvu starosta Junka eskho skauta
Josef Vprachtick.
Termn junk vybral jako ekvivalent
anglickho slova skaut sm zakladatel skautingu u ns Antonn Benjamn

Svojsk, jet vdobch Rakousko-Uherska na podtren esk identity v tehdej mnohonrodnostn monarchii. Po
celou dobu existence eskho skautingu se pak oba termny pouvaly soubn.
Skauting je nejvt hnut pro dti
a mlde na svt hls se k nmu
okolo 50 milion dt amladch lid ve
216 zemch svta.
Tiskov zprva Junka

Tom Prokpek
archeolog eskho komiksu

Jako dt jsem ml adu konk azlib,


znich nkter byly pomrn potrhl.
Dlal jsem si herb zlist devin, fascinovala m star atajn psma, atak
jsem si je pepisoval (a asto i nov
vymlel) do specilnho seitu nebo
se pokouel sestavit kalend, kde by
na kad den pipadl svtek jedn postaviky zVeernk. No avedle toho
jsem taky miloval ten komiks, zvl
tch ze starch asopis po ttovi. Apo
rznch peripetich to se mnou dopadlo
tak, e aktuln psobm vCentru pro
studia komiksu, snkolika kolegy jsme
vlednu pivedli na svt tiscistrnkov
Djiny eskoslovenskho komiksu 20.
stolet aobrzkov serily m fascinuj
pod ikdy dvody se oproti mmu
dtstv pece jen trochu zmnily.

Eva Havrankov
ermka

V dtskch letech jsem mla jako asi


kad dt spoustu konk. Rda jsem
cokoliv tvoila a nkolik let jsem hrla
napklad na klavr. Vdy m zajmala

proda, zvata anejvc kon api kad pleitosti si jet dnes rda zajezdm. Propadla jsem rovn rybaen na
ekch, chytn pstruh ajelc, na kter u vsouasnosti zatm nemm as.
Jezdili jsme srodinou na vodu, na dobrodrun vlety do prody, spvali
pod irkem, stleli zluk aermovali
se klacky. Proto pi volb pohybovho
krouku, rodie vybrali sportovn erm,
kter z nejvt sti ovlivnil cel mj
dosavadn ivot.
Dky nronm trninkm aastm zvodm doma i v zahrani, kter vypluj vtinu mho volnho asu (kdy
nepotm stle vce uen a blc se
leton maturitu), ve volnch chvlch
velice rda tu knihy, jezdm na kole

ahlavn se vnuji svmu psovi yorkshirskmu terirovi puntovi.


Sportovn erm, v mm ppad erm
fleretem, je opravdu nron, ale krsn sport. Posiluje cel tlo aje tvrcem
skvl fyzick kondice. Funguje tak
jako vborn prprava pro ivot, jeliko
klade draz na pemlen, rychl rozhodovn. Nau vs pijmat jak vtzstv, tak porky apekonvat se astle
zlepovat. erm je souboj jeden na
jednoho, nen to tmov sport, kde
vs nkdo podr, muste spolhat
pouze na sebe a nst z toho vyplvajc nsledky ato, myslm si, je velk
pnos do bnho ivota. Rda bych se
ermu vnovala, jak nejdle to pjde.

Foto zarchiv respondent

Mte nebo mli jste vdtstv njak konek


hobby? Co Vm tato zliba dala pro ivot?

Jana Trojanov
hereka

Od dtstv m provz konek, kter


postupn perostl v kon a v m zamstnn. Je jm divadlo. Krom poten, zbavy a pocitu seberealizace je
pro m v souasnosti sten i zdrojem obivy. Vem tenm Archy peji,
aby dlali ve volnm ase (nebo ideln ivtom pracovnm), co je bav anapluje. Krsn jaro!

23

Fotogalerie Archy

Mlad chovatel (foto Jana Novkov, SCh)


esk asociace student psychologie (foto archiv ASP)

24