Anda di halaman 1dari 31

PENGHARGAAN

Kami

Gavithra a/p Maniam dan Shoba a/p Rajenthiran dari kelas 4 PISMP

PT/PJ/RBT, bersyukur ke hadrat illahi kerana dengan limpah kurnianya saya telah dapat
menyiapkan kerja kursus ini dengan baik.
Pertama sekali, kami ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan
kepada pensyarah-pensyarah kami iaitu Pn. Kannagi a/p Subramaniam dan En.
Zakariah Abd Ghani kerana mereka telah menjadi tunjuk ajar kepada kami untuk
melengkapkan kerja kursus ini. Mereka telah mendedahkan kami kepada pelbagai cara
dan tunjuk ajar kepada kami untuk menghasilkan suatu kerja yang bermutu.
Seterusnya, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga
kami yang telah membantu dari aspek kewangan dan lain-lain sebagainya bagi
menyiapkan kerja kursus ini.
Ucapan penghargaan kami juga khas ditujukan kepada rakan-rakan sekumpulan
kami yang berkerjasama untuk menyiapakan kerja khursus ini. Selain itu, rakan sekelas
kami juga telah banyak memberi sokongan moral kepada kami untuk melengkapkan
kerja kursus ini. Sokongan mereka amat dihargai.
Akhir kata, penghargaan ini kami tujukan kepada semua pihak yang telah
membantu kami secara langsung dan juga tidak langsung bagi menyiapkan kerja
kursus ini dengan cemerlang.
Sekian, terima kasih.

ISI KANDUNGAN

BIL

TAJUK

MUKA
SURAT

Pengenalan

1-2

Apa itu boneka?

Kepentingan boneka dalam pengajaran dan pembelajaran

Jenis-jenis boneka

5 - 10

boneka yang dipilih

11

Tugasan 1: RPH

12 - 19

Tugasan 2 : Proses-proses boneka dan boneka yang

20 - 24

lengkap
8

Tugasan 3 : Persembahan boneka (audio visual) (CD)

Refleksi : 1. Shoba a/p Rajenthiran

25
26 - 29

2. Gavithra a/p Maniam


10

Bibliografi

11

Lampiran A BBM Power point


Lampiran B Nota berkaitan yang telah digunakan

30
31 44
45 -

Seni

PENGE
NALAN

merupakan

sesuatu

yang

subjektif

untuk

digambarkan.

Seni itu indah dan halus. Daripada pandangan

Pahlawi Web

Al pada Mei 2007 seni adalah hasil daripada

kreatif dan kritis dari pemikiran seseorang manusia yang diolah secara halus dan
sederhana. Seni bukan sahaja diaplikasikan dalam satu bidang tetapi dalam beberapa
bidang seperti seni suara, seni tari dan seni lakon. Seni juga merupakan satu disiplin ilmu
yang bersama-sama terbentuk dalam mencapai kedewasaan akhlak dan tabiat seseorang
muslimseperti jujur, rajin , taqwa serta sabar. Apabila dasar pembelajaran seni ini
diterapkan, pembelajaran menjadi lebih lengkap dari pelbagai aspek.
Seni dalam pendidikan merupakan menggabungkan tiga elemen penting. Iaitu, seni
visual, seni pergerakan dan juga seni muzik. Dalam seni visual ianya lebih melibatkan
lukisan, manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti
dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari.
Warna merupakan elemen yang penting dalam kehidupan. Tanpa warna kehidupan akan
menjadi tidak bermakna. Semestinya, kehidupan akan menjadi bosan dan tidak menarik.
Warna juga turut digunakan dalam seni dalam pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan
Seni Visual. Warna memainkan peranan yang penting dalam menggambarkan sesebuah
kebudayaan, emosi. dan maksud dalam karya seni visual.
Seni dalam pendidikan telah membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang
setiap insan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan Falsafah Pendidikan
Negara. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah
rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni Visual,
Muzik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang
matapelajaran lain. Melalui aktiviti ini, ianya akan dapat mendorong kanak-kanak
menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan kecerdasan pelbagai. Integrasi seni dalam

pendidikan akan mambantu dan memudahkan lagi guru dalam melaksanakan proses
pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori pembelajaran dalam
proses tersebut terutama di sekolah rendah. Faedah-faedah yang diperoleh oleh seseorang
pendidik adalah seperti berikut:
i.

Melahirkan

guru

yang

kreatif,

inovatif,

peka,

berpesonalti

yang

ii.

berketrampilan dan professional.


Membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan

iii.
iv.

pembelajaran.
Guru senang mencapai objektif atau matlamat.
Guru dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pangajaran dan
pembelajaran.

Bukan pendidik sahaja mendapat faedah. Malah, ada juga faedah dalam mempelajari
seni dalam pendidikan. Faedah pertama adalah, Pengalaman optima melalui seni
membawa

kepada

keyakinan

diri

dan

memperkembangkan

kemahiran

meneroka,

kemahiran
pengalaman

belajar.
dan

Seterusnya,
ekspresi,

ia

ketiga

menggalakkan pembelajaran seumur hidup secara menyeluruh, Belajar cara belajar-aplikasi


informasi secara berkesan juga sebuah faedah mempelajari seni dalam pendidikan.
Akhirnya, Penghubungkait, gerak hati, celik akal dan kecergasan Lateral Leaps juga
adalah faedah mempelajari seni dalam pendidikan.
Kesimpulannya, seni dalam pendidikan adalah sangat penting dalam proses
pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana, pengajaran seni dalam pendidikan dapat
memupuk minat pelajar serta

menjadikan

proses pengajaran dan pembelajaran

menyeronokkan dan tidak membosankan. Oleh itu, guru harus mengaplikasikan seni dalam
pengajaran untuk memastikan penyampaian pengajaran guru tersebut dapat merangsang
kearah pembelajaran yang berkesan.

Apa itu Boneka?

Boneka dari bahasa Portugis adalah boneca dan ia sejenis mainan yang dapat
berbentuk pelbagai, terutamanya manusia atau haiwan, serta tokoh-tokoh. Boneka biasa
dikatakan salah satu mainan yang paling tua, kerana pada zaman Yunani, Romawi ataupun
Mesir kuno saja boneka sudah muncul.
Boneka adalah objek-objek yang diukir untuk mewakili watak-watak cerita. Apa yang
perlu ada pada sesuatu boneka adalah ia mesti boleh digerak-gerakkan. Boneka juga
mempunyai sifat-sifat yang tersendiri, yang menampilkan watak-watak riang, sedih, marah
dan lain-lain. Boneka ialah objek atau bahan yang digerakkan serentak dengan skrip yang
dibaca ataupun cerita yang disesuaikan. Nillie Mc Caslin (1984), menyatakan bahawa
boneka dapat berfungsi sebagai alat bantuan mengajar dan dapat menarik perhatian
pelajar,

menghidupkan

suasanan

yang

lebih

menyeronokkan

dan

seterusnya

memotivasikan pelajar. Biasanya, penggunaan boneka tidak hanya terhad kepada bentuk
orang, tetapi boleh juga berbentuk haiwan dan objek-objek lain mengikut watak, situasi dan
ceritayang tertentu. Ketika boneka dimainkan atau digerakkan, muzik latar, suara ataupun
bunyi-bunyian dimainkan bagi mengiringi pergerakan yang dibuat. Boneka boleh dimainkan
oleh guru sendiri ataupun sekumpulan murid-murid.

Kepentingan boneka dalam pengajaran dan pembelajaran

Boneka digunakan untuk menyampaikan cerita atau mesej yang berkesan dan
efektif. Sewaktu persembahan boneka, pendengar boleh terlibat secara tidak langsung
dengan menyahut dialog pemain boneka. ini akan memberi pendedahkan kemahiran
berkomunikasi, melahirkan idea kreatif dalam mencipta dan merangsang daya imaginasi
murid. Secara tidak langsung ianya memberi peluang kepada murid-murid pengalaman
belajar bekerjasama dalam kumpulan.
Boneka ini boleh memenuhi fitrah kanak-kanak yang gemar bermain. Selain itu,
konsep pembelajaran kanak-kanak adalah belajar sambil bermain. Oleh itu, boneka ini
akan menarik minat kanak-kanak dalam pelajarannya. Guru juga boleh menggunakkan
sebagai alat bantu murid dengan mewujudkan situasinya. Penggunaan boneka akan
menceriakan situasi P&P dan menghilangkan rasa bosan kanak-kanak.

Jenis-jenis boneka

1. Boneka jari
Boneka jari merupakan boneka yang dimainkan oleh kanak-kanak secara sendiri. Ia
dilakukan dengan memasukkan jari ke dalam boneka yang bersaiz jari dan
memainkan watak tersebut dengan cara dan gaya jari mereka. Boneka jenis ini boleh
dibuat dari kertas yang dilukiskan wataknya, kecil bersaiz jarikanak-kanak,
diwarnakan dan kemudian digam keliling bentuk watak tersebut kecuali bahagian
untuk dimasukkan jari.

2. Boneka Tangan

Boneka tangan lebih mudah disediakan dan lebih praktikal digunakan oleh kanakkanak. Ini kerana kanak-kanak akan memasukkankeseluruhan pergelangan tangan
mereka ke dalam watak yang dilukis atau dibentuk. Bagi menyediakan boneka jenis ini,
pelbagai bahan boleh digunakan. Antaranya ialah stokin, sarung tangan, beg kertas
sandwic dan sampul surat. Manakala untuk bahagian watak seperti kucing, tikus dan
sebagainya, boleh digunakan bekas telor, bekas dadih dan lain-lain supaya
menarik.Boneka tangan, kanak-kanak lebih bebas menggunakan tangan mereka,
pergerakan mereka lebih bebas.

3. Boneka berbatang
Boneka berbatang adalah sejenis boneka yang mudah digunakan oleh kanak-kanak.
Kepala watak-watak seperti tikus, gajah dan lain-lain akan dilekatkan pada hujung
batang aiskrim atau pada lidi sate dan kemudian bahagian badan watak turut

dilekatkan pada bahagian bawah kepala tersebut. Kanak-kanak lebih gemar


menggunakan boneka jenis ini kerana tangan mereka bebas dan mereka hanya perlu
menghayun kayu pemegang mengikut sesuatu pergerakkan dan lebih fleksibel.

4. Boneka tali
Boneka menggunakan tali berbeza dari segi saiz dan rupa bentuk. Ia lebih kompleks
kerana kepala watak akan dibentuk dan akan diikat dengan tali dan bagi tujuan
pergerakkan. Bahagian kaki dan tangan watak juga akan dibentuk supaya boleh
digerakkan dengan menggunakan tali. Boneka jenis ini sesuai digunakan bagi ceritacerita

yang

memerlukan

watak

tersebut

untuk

lari,

terbang,

lompat

dan

mengelongsor. Tali yang digunakan boleh berupa tali biasa atau pun tali tangsi yang

lebih elastik yang menyebabkan pergerakkan lebih menarik. Boneka bertali, turut
digunakan walaupun perlu kemahiran yang tinggi dalam mengawal keluar masuk
sesuatu watak.

5. Shadow Pupppets

Shadow puppets, telah lama digunakan untuk persembahan bercerita, diikuti dengan
nyanyian dan tarian. Ia memerlukan ruang yang khas seperti skrin, watak-watak pula boleh
menggunakan samada boneka jari, tangan ataupun boneka yang menggunakan pemegang
kayu .Ia boleh juga berbentuk drama dan memerlukan lebih dari seorang kanak-kanak untuk
memainkan peranannya. Watak-watak yang dibentukkan juga perlu menarik seperti bentuk
yang boleh digerak-gerakkan, mulut yang boleh dibuka dan tutup dan sayap yang boleh
dikepakkan. Shadow puppet, memerlukan kemahiran yang tinggi dalam pengawalan
pergerakkan watak-watak dalam sesuatu cerita.

6. Boneka lidi
Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidi panjang
diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal
digerakkan semasa menggunakannya. Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas tebal,
diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar. Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit,
plastik, lutsinar dan kertas tebal.

JENIS BONEKA YANG DIPILIH OLEH KUMPULAN KAMI

Boneka lidi

Boneka tangan

RANCANGAN

PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Kemahiran Hidup
Tahun
6 Amanah
Tarikh
2 September 2014
ah /
Isi pelajaran
Aktiviti PdP
Catatan
Masa
8.00 9.00 a.m.
minit)
Bilangan Murid
20 orang
ksi
1. Guru
memulakan kelas dengan bercerita
Tajuk
Mempamerkan
peralatan
BBM :
Utama
1.9 Tanaman
Sayuran
Tajuk
Kecil
a ) Penyediaan
tapak peralatan berkebun.
mengenai
perkebunan:
Video alatan ta
Pengetahuan sedia ada Murid telah mengetahui alatan berkebun yang biasa
2. Guru menunjukkan video sebuah lagu dan
1) Cangkul
Nilai
dilihat dikawasan rumah.
memberi arahan agar mendengar maklumat
2) Pongkes
murni
Hasil 3)
Pembelajaran
i) Menyatakan
perkebunan
daripada peralatan
lagu mengenai
cara menggunakan Menjana idea
Serampang:-tangan
dan
kegunaannya.
alatan.
4) Sudip tangan
membuat infere

init )
aian

5) Pencakar tangan
Objektif Pembelajaran :
6) Sabit
Pada
akhir
7) Tajak
pembelajaran,
murid
8) Penyiram air
dapat:-

3. Murid akan mendengar kepada lagu tersebut dan Penerapan s


lima daripada lapan alatan
menyanyi mengikut lagu tersebut.
lain : Pend
perkebunan yang digunakan semasa berkebun
4. Guru menerangkan tentang topic pembelajaran muzik
dengan betul tanpa bantuan buku.
untuk hari ini.
2. Menyatakan lima daripada lapan kegunaan alatan
1. Menyenaraikan

perkebunan dengan betul dengan bantuan buku.


3. Menjawab soalan kuiz mengenai alatan perkebunan

Nilai Murni
Kemahiran berfikir

dengan betul.
Berani, kasih sayang, berdikari, rajin, kerjasama.
Membuat inferens, menjana idea, membuat

Bahan bantu mengajar

gambaran mental dengan mengingat kembali.


tayangan video (boneka), power point, alatan
perkebunan dan sebagainya.

Pengetahuan sedia ada


Isi pelajaran

Murid pernah menggunakan alatan perkebunan di


Aktiviti PdP
rumah

Penerapan Mata Pelajaran

Pendidikan jasmani menggunakan tubuh badan

Lain

dalam melakukan aktiviti di kebun.

Menyenaraikan

peralatan perkebunan

1) Cangkul

2) Pongkes
3) Serampang

1. Guru

menunjukkan

powerpoint

sambil

menerangkan tentang peralatan perkebunan.

Muzik- murid akan menyanyi lagu

2. Guru membawa model peralatan yang sebenar


Seni visual murid akan melukis alatan
dan tunjuk membuat demonstrasi alatan.
perkebunan
3. Guru bahagikan kepada murid kepada 5

Catatan

BBM

Power point.

Nilai
murni

Berkerjas

4) Sudip tangan

kumpulan. Seterusnya setiap kumpulan diberi berani.

5) Pencakar tangan

peluang untuk membuat demonstrasi alatan.

6) Sabit

4. Guru

akan

7) Pencakar tangan

semasa

8) Tajak

dibekalkan.

9) Penyiram air

memastikan

keselamatan

murid

peralatan

yang

menggunakan

5. Murid akan melihat semula powerpoint yang tadi


selepas mendapat penerangan.

/ Isi Pelajaran

minit )
2
)

Aktiviti PdP

Kegunaan

peralatan

1) Cangkul
Digunakan untuk
mencangkul
tanah

dan

5. Murid

2) Pongkes

Pendidika
guru

akan

akan mencuba

Digunakan untuk

memahami

mengangkut

perkebunan tersebut.
dan

sampah sarap
3) Serampang tangan

perkebunan.
menayangkan

video

untuk mengafal

atau

boneka yang dihasilkan.

batas.

tanah

BBM

3. Guru akan menyangkan slaid powerpoint yang Penerapan s


akan
menerangkan
kegunaan
peralatan lain : seni visua
4. Seterusnya

menggembur

1. Guru memulakan langkah kedua.

2. Guru mengemukakan beberapa soalan mengenai Latihan menga


kegunaan peralatan perkebunan.

perkebunan :

Catatan

Digunakan untuk

6. Dalam

tentang

bekas,

guru

kegunaan
akan

peralatan

meratakan

nama

peralatan itu tadi. Murid akan pilih peralatan untuk


menjawab.
7. Murid mermain untuk menjawab dengan muzik

muzik

merumput

dan

menggembur

8. Guru memanggil setiap murid untuk menanyakan

tanah.

kegunaan peralatan yang mereka pilih.

4) Sudip tangan

9. Setiap murid akan menjawab bagi peralatan yang

Digunakan untuk
mengubah anak

Digunakan untuk

gambar alatan perkebunan bagi menguatkan

mengumpul

daya ingatan mereka.

rumpai

dan

meratakan batas.
6) Sabit
Digunakan untuk
memotong
rumput

panjang

dan
membersihkan
kawasan.
7) Tajak

Digunakan untuk
merumput
kawasan

yang

luas.
8) Penyiram air

Digunakan untuk
menyiram
tanaman

Guru

mengemukakan

Soalan kepada muridmurid

10. Guru memberi hadiah kepada murid yang berjaya


11. Pada akhir langkah ini murid akan melukis

5) Pencakar tangan

mereka dapat.
menjawab.

benih.

box.

secara

rawak

mengenai pengalaman
yang pernah dilalui.
/ Isi Pelajaran

init )
3
)

Aktiviti PdP

Memaparkan

soalan

kuiz

dalam power point.

Catatan

1. Guru menerangkan tentang aktiviti langkah 3.


2. Dalam aktiviti ini murid akan dipaparkan dengan
soalan kuiz.
3. Semua murid akn cuba untuk menjawab.
4. Satu demi satu selepas dijawab guru akan
menyemak jawapan pelajar.
5. Guru akan tayangkan jawapan dalam slaid

Merumus
)

secara

ringkas

terhadap isi pelajaran.

dan

Di akhir pengajaran ini,


guru membuat rumusan
secara

ringkas

mengenai

kegunaan

peralatan peralatan
perkebunan
murid

kepada
murid

memberi
agar

murid

dapat
kegunaan

dan

penekanan

murid

merumuskan

isi

pelajaran

tentang

penyediaan tapak.
6. Guru mengagihkan nota-nota ringkas mengenai
tajuk yang dipelajari iaitu penyediaan tapak
kepada murid-murid.
7. Guru juga mengingatkan kepada murid supaya
membaca nota yang diberikan dan melekatkan
nota tersebut di dalam buku latihan.
8. Murid-murid mendengar dengan teliti segala
rumusan yang dibuat oleh guru.

menghafal
peralatan (Dalam lampiran disediakan nota) lampiran 1

perkebunan yang telah


dipelajari

powerpoint.
1. Guru memberi komen terhadap prestasi murid

PROSE
S
PENGH
ASILA
N
BONE
KA LIDI

Proses Mengunting
Bahan Untuk Membuat
Boneka

BONEKA
LIDI

Proses menjahit
boneka lidi

YANG
TELAH
SIAP
DIGUNA
KAN

PROSE
S
PENGH
ASILA
N
BONE
KA
TANGA
N

CANGKUL

YANG LENGKAP
BONEKA TANGAN
SEDANG MELEKAT TOPI BAGI BONEKA TANGAN CANGKUL

DANG MENGGUNTING BAHANPROSES MEMBUAT MATA

TAJAK

Persembahan Boneka
(Audio Visual) (CD)

REFLEKSI KENDIRI
NAMA : SHOBA A/P A.RAJENTHIRAN
NO I/C : 891206-02-5804
Bersyukur kepada kehadrat kerana dengan izin dan inayahnya saya telah dapat
menyiapkan tugasan yang diberikan tepat pada masanya. Proses menyiapkan tugasan
yang diberikan ini dapat memberi pelbagai perkara, input dan ilmu baru telah saya

perolehi. Namun begitu dalam proses menyiapkan tugasan ini juga pelbagai masalah
dan halangan yang telah terpaksa hadapi. Namun dengan berkat ketekunan dan
kesabaran akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan in dengan jayanya dengan
berbincang bersama ahli kumpulan dan menemui pensyarah sebagai tempat rujukan.
Tugasan yang diberikan ini banyak memberikan makna dan ilmu yang berharga
dalam diri saya untuk menjadi seorang guru sekolah rendah yang cemerlang pada
masa hadapan. Hal ini kerana pada awal tugasan lagi saya telah mengalami pelbagai
cabaran dan rintangan seperti terpaksa mencari buku yang sesuai mengenai cara
membuat rancangan pengajaran dan mencari buku seni seperti cara- cara untuk
membuat boneka dan sebagainya. Namun dengan usaha yang dilakukan saya berjaya
menemui nota dan langkah- langkah untuk membuat boneka.
Selain itu dari segi pengurusan masa pula saya telah mengalami kebuntuan
dimana pada masa yang sama saya perlu menyiapkan tugasan yang lain. Namun
dengan jadual yang telah dibuat oleh saya akhirnya saya telah dapat menyiapkan
dengan baik walaupun banyak pengorbanan dari segi masa dan kewangan yang
banyak dihabiskan. Namun tanggungjawab sebagi seorang pelajar telah dipikul oleh
saya dengan menerimanya sebagai satu cabaran yang positif kepada diri sendiri. Hal ini
kerana selagi bergelar sebagai seorang pelajar tidak dapat tidak lari daripada tugasan.
Kalau tidak pecahkan ruyung manakan dapat isi sagunya, berakit- rakit kehulu,
berenang- renang ke muara, bersakit- sakit dahulu, bersenang- senang kemudian.
Dengan adanya tugasan sebegini pada semester ini, ia telah dapat
menambahkan pengetahuan baru dan berguna kepada saya untuk menduduki
peperiksaan yang bakal tiba pada bulan hadapan. Selain itu juga, dengan pengetahuan
yang baru saya perolehi ini menjadikan saya lebih mahir dalam membuat rancangan
pengajaran harian dan menyesuaikannya dengan kaedah- kaedah pengajaran yang
sepatutnya serta bahan bantu mengajar yang sesuai untuk proses pengajaran dan
pembelajaran.
Oleh itu, dengan adanya pengetahuan yang berguna ini, akan saya gunakan
apabila menjadi seorang guru kelak, samada semasa praktikum nanti mahupun semasa

menjadi seorang guru nanti. Akhir kata dengan selesainya tugasan yang telah diberikan
ini, saya telah dapat menguasai dan memahami isi pelajaran yang cuba disampaikan
oleh pensyarah saya.
Akhir kalam, saya berharap, pihak tuan dapat menerima tugasan yang telah
disiapkan oleh saya ini dengan hati yang terbuka. Segala silap dan salah yang terdapat
dalam tugasan ini saya dahului ribuan kemaafan.
Sekian, terima kasih.

Refleksi

Nama saya ialah Gavithra a/p Maniam dari kelas 4 PISMP PT/PJ/RBT. Saya
pertama kali ingin berterima kasih kepada tuhan atas mampu menyiapkan kerja kursus
ini tanpa sebarang halangannya kritikal. Walaupun mengalami banyak halangan yang
biasa tetapi, kami berdua sempat menghabiskan boneka kami.

Saya banyak mendapat pengalaman dan pengajaran apabila menghasilkan


boneka ini. Inila pertama kali saya menghasilkan boneka dengan sendiri. Oleh itu, saya
berasa

susah

untuk

menyiapkannya.

Tetapi,

saya

berasa

seronok

semasa

menghasilkan boneka ini. Ahli kumpulan saya dan saya telah memilih tiga jenis boneka.
Iaitu, boneka tangan, boneka lidi dan juga boneka batang sebagai watak sampingan.
Ahli kumpulan saya dan saya telah memilih RPH kemahiran hidup yang bertajuk
penyediaan tapak dalam tajuk besar tanaman sayuran. Dalam rph ini kami
memasukkan persembahan boneka kami dalam bahagian memperkenalkan alat-alat
tanaman seperti sudip tangan, cangkul, serampang, gunting pemangkas dan pencakar.
Dalam bahagian ini kami membuat alatan-alatan tersebut mengenalkan diri sendiri dan
juga kegunaannya.
Apabila menghasilkan boneka-boneka ini saya mendapat idea-idea baru dan
pengalaman-pengalaman
membuatnya,

tetapi,

baru.

apabila

Pada

mulanya

meneruskan

saya

saya
dapati

berasa

susah

idea-idea

semasa

baru

untuk

menghasilkan boneka dengan kreatif. Oleh itu, daripada kerja kursus ini saya dapat
belajar untuk menghasilkan boneka-boneka dengan kreatif. Selain itu, saya juga dapat
tahui seorang guru yang dedikasi, haruslah menguasai semua aspek. Walaupun tidak
mahir

dalam

aspek

tersebut

tetapi,

sanggup

membelajarinya

supaya

boleh

mengaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajarannya.


Sebagai seorang guru harus mengetahui keinginan murid-murid dan minat
mereka dalam mata pelajaran apa supaya boleh kaitkan matapelajaran tersebut dalam
pengajaran mereka. Seni adalah matapelajaran yang amat berminat oleh setiap murid.
Oleh itu, jika mengaplikasikan unsur kesenian dalam matapelajaran yang kita ajar,
maka murid murid akan membelajar dengan seronok dan berminat. Inilah saya dapat
mengetahui semasa membuat kerja kursus ini.
Murid-murid sentiasa suka kartun, patung-patung, watak yang ganjil. Oleh itu,
jika kita menghasilkan dan mengaplikasikan boneka tersebut dalam P&P kita, pasti
murid-murid memberi perhatian sepenuhnya dalam pengajarannya. Ini juga akan
membantu kita untuk mencapai objektif kita pada pelajaran hari itu.

Akhirnya, kerja kursus ini banyak memberi pengalaman yang baru dan saya
akan mengaplikasikan dalam bidang profesion saya pada masa depan. Sekali lagi saya
berterima kasih kepada pensyarah-pensyarah saya untuk memberi kerja kursus yang
manfaat ini.
Sekian. Terima kasih.

Bibliografi

http://jombelajarsenivisual.blogspot.com/2013/04/apa-itu-boneka.html
http://www.slideshare.net/IfHim/pengenalan-boneka
http://lc2122liewchung.blogspot.com/2012/12/aplikasi-seni-dalampendidikan_15.html

Anda mungkin juga menyukai