Anda di halaman 1dari 2

EKSPERIMEN 5.

4 (BUKU TEKS MUKA SURAT 139)


Tujuan

: Mengkaji kesan ______________ bekas ke atas jangka ______________ masa


nyalaan lilin

Pernyataan
masalah

: Adakah saiz bekas mempengaruhi jangka masa nyalaan lilin?

Hipotesis

: Semakin ______________ saiz ________________, semakin _____________


nyalaan ________________

Pembolehubah

: Pembolehubah
dimanipulasi

Pembolehubah
bergerakbalas

Pembolehubah
dimalarkan

Bahan dan radas

: Bikar ___________, bikar _______________, jam ___________,


____________ dan _________________

Prosedur

Lukis Rajah 5.19 (buku teks muka surat 139)


1. Dirikan ____________ batang lilin dengan menggunakan
_______________

2. Nyalakan kedua-dua ___________ tersebut


3. Tutup lilin dengan bikar 500 ml dan bikar 1000 ml masing-masing dengan
________________.
Kemudian, mulakan jam ________________ dengan serta merta
4. Catatkan masa yang diambil oleh setiap lilin untuk _______________
5. Berdasarkan pemerhatian anda, buat kesimpulan tentang kesan saiz bekas ke
atas jangka masa nyalaan lilin
6. Tulis laporan bagi eksperimen ini
Pemerhatian

Bikar

Masa Yang Diambil Untuk Lilin Padam

500 ml
1000 ml
Soalan

: 1. Lilin manakah menyala dengan lebih lama?


_______________________________________________________________
2. Mengapakah lilin yang dinyatakan dalam soalan 1 menyala dengan lebih
lama?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Kedua-dua lilin itu akhirnya padam. Terangkan sebabnya
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________