Anda di halaman 1dari 33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)

TAHUN 1
STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT
KANDUNGAN
1

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 1 :
Cerita Huda

1.1 Asas mendengar dan


memberikan respons
dengan betul terhadap
pelbagai bunyi dalam
persekitaran.

STANDARD
PEMBELAJARAN
1.1.1 Mengecam pelbagai
bunyi dalam persekitaran
dengan teliti dan betul.
1.1.2 Mengecam dan
mengajuk pelbagai bunyi
dalam persekitaran yang
didengar dengan betul.
1.1.3 Mendengar dan
menentukan arah bunyi
dalam persekitaran dengan
betul.

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 1 :
Cerita Huda

2.1 Asas membaca


dengan sebutan yang
betul.

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan


membunyikan huruf vokal
dengan sebutan yang
betul.

1.1 Asas mendengar dan


memberikan respons
dengan betul terhadap
pelbagai bunyi dalam
persekitaran.

1.1.2 Mengecam dan


mengajuk pelbagai bunyi
dalam persekitaran yang
didengar dengan betul.

2.1 Asas membaca


dengan sebutan yang
betul.
3.1 Asas menulis dengan
cara yang betul.

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan


membunyikan huruf vokal
dengan sebutan yang
betul.
3.1.1 Melakar pelbagai
bentuk atau corak dengan
kemas dan jelas.
3.1.2 Membentuk garisan
yang menyerupai bentuk
huruf dengan kemas dan
jelas.

CATATAN

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 2 :
Keluarga Huda

UNIT 2 :
Keluarga Huda

1.2 Mendengar,
mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

1.2.1 Mendengar,
mengecam dan menyebut
nama abjad dengan betul
dan tepat.

2.1 Asas membaca


dengan sebutan yang
betul.

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan


membunyikan huruf vokal
dengan sebutan yang
betul.

1.2 Mendengar,
mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan
ayat dengan betul.

1.2.2 Mendengar dan


menyebut bunyi vokal dan
suku kata terbuka dengan
betul dan tepat.

2.1 Asas membaca


dengan sebutan yang
betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.
5

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 3 :
Kasih Ibu

2.1 Asas membaca


dengan sebutan yang
betul.

1.2.2 Mendengar dan


menyebut bunyi vokal dan
suku kata terbuka dengan
betul dan tepat.

2.1.2 Mengeja dan


membatang suku kata
terbuka dengan sebutan
yang betul.
4.1.1 Menyebut seni kata
lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.

2.1.1 Membaca bentukbentuk, abjad dan


membunyikan huruf vokal
dengan sebutan yang
betul.
2.1.2 Mengeja dan
membatang suku kata

3.2 Menulis secara


mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas

terbuka dengan sebutan


yang betul.
3.2.1 Menulis dan
membentuk huruf besar
dan huruf kecil dengan
cara yang betul serta
tulisan yang kemas.
3.2.2 Menulis suku kata
terbuka dengan cara yang
betul dan tulisan yang
kemas.

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 4 :
Sayang Ayah

1.2 Mendengar,
mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
2.1 Asas membaca
dengan sebutan yang
betul.
3.2 Menulis secara
mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 4 :
Sayang Ayah

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.
3.2 Menulis secara
mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

1.2.3 Mendengar dan


menyebut bunyi vokal dan
suku kata tertutup dengan
betul dan tepat.
2.1.3 Mengeja dan
membatang suku kata
tertutup dengan sebutan
yang betul.
3.2.3 Menulis suku kata
tertutup dengan cara yang
betul dan tulisan yang
kemas.

2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang
betul.
3.2.3 Menulis suku kata
tertutup dengan cara yang

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 5 :
Saudara-Mara Huda

1.2 Mendengar,
mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

betul dan tulisan yang


kemas.
3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
4.1.1 Menyebut seni kata
lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.1 Memahami dan
menggunakan kata nama
am yang mudah dengan
betul mengikut konteks.
1.2.4 Mendengar,
memahami, menyebut, dan
mengeja perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup
dengan betul dan tepat
1.2.6 Mendengar,
memahami, dan menyebut
frasa dan ayat tunggal
dengan betul dan tepat.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara


mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang
betul.
3.2.4 Menulis perkataan
yang mengandungi dua
atau tiga suku kata, diftong
, vokal bergading, digraf
dan konsonan bergabung

dengan betul dan tulisan


yang kemas.
9

TEMA 1 :
KELUARGA
UNIT 5 :
Saudara-Mara Huda

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.
3.2 Menulis secara
mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.
4.4 Melafaz dan
memahami puisi dengan
intonasi yang betul
menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

10

TEMA 2 :
1.2 Mendengar,
BERSIH DAN SIHAT mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa,
UNIT 6 :
iaitu abjad, suku kata,
Bersihkan Diri
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.
3.2 Menulis secara
mekanis berdasarkan

2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang
betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal
dengan betul dan tulisan
yang kemas.
4.4.1 Melafazkan pantun
dua kerat dengan intonasi
yang betul secara didik
hibur.
5.1.2 Memahami dan
menggunakan kata nama
khas yang mudah dengan
betul mengikut konteks.
1.2.5 Mendengar,
memahami, menyebut, dan
mengeja perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan betul dan tepat.
2.2.2 Membaca dan
memahami frasa yang
mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan
sebutan yang betul.

11

bahan yang diberi


dengan betul dan kemas.

3.2.5 Menulis frasa yang


mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan betul
dan tulisan yang kemas.

TEMA 2 :
1.4 Bertutur, berbual dan
BERSIH DAN SIHAT menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
UNIT 6 :
daripada pelbagai
Bersihkan Diri
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata ganti
nama diri pertama dan
kedua dengan betul dalam
situasi tidak formal secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang
betul.

4.4 Melafaz dan


memahami puisi dengan
intonasi yang betul
menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

12

TEMA 2 :
1.2 Mendengar,
BERSIH DAN SIHAT mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa,
UNIT 7 :
iaitu abjad, suku kata,
Rumah Bersih
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

4.4.1 Melafazkan pantun


dua kerat dengan intonasi
yang betul secara didik
hibur.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri pertama dan
kedua
dalam pelbagai konteks
dengan betul.
1.2.5 Mendengar,
memahami, menyebut, dan
mengeja perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan

konsonan bergabung
dengan betul dan tepat.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.
3.2 Menulis secara
mekanis berdasarkan
bahan yang
diberi dengan betul dan
kemas.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

2.2.2 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan
sebutan yang betul
3.2.5 Menulis frasa yang
mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan betul
dan tulisan yang kemas.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.

13

TEMA 2 :
1.4 Bertutur, berbual dan
BERSIH DAN SIHAT menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
UNIT 7 :
daripada pelbagai
Rumah Bersih
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata
panggilan dengan tepat
bagi ahli keluarga asas
dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan
sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara


mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

3.2.5 Menulis frasa yang


mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

14

TEMA 2 :
1.2 Mendengar,
BERSIH DAN SIHAT mengecam, dan
menyebut bunyi bahasa,
UNIT 8 :
iaitu abjad, suku kata,
Kelas Ceria
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan
yang betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.
3.2 Menulis secara
mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.
4.3 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

15

TEMA 2 :
1.3 Mendengar,
BERSIH DAN SIHAT memahami dan memberi
respons terhadap
UNIT 9 :
sesuatu arahan, soalan

digraf dan konsonan


bergabung dengan betul
dan tulisan yang kemas
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.
1.2.6 Mendengar,
memahami, dan menyebut
frasa dan ayat tunggal
dengan betul dan tepat.
2.2.3 Membaca dan
memahami ayat tunggal
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan
yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat
tunggal dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal
dengan betul dan tulisan
yang kemas
4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara melalui lakonan
secara didik hibur.

1.3.1 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
terhadap sesuatu arahan

Badan Cergas

dan pesanan yang


didengar dengan betul.

secara lisan atau gerak


laku dengan betul.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan


memahami ayat tunggal
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan
yang betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan
lancar, sebutan yang
jelas dan intonasi yang
betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat


tunggal dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betu

3.2 Menulis secara


mekanis berdasarkan
bahan yang diberi
dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal


dengan betul dan tulisan
yang kemas.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan
ayat
dengan betul.

3.3.1 Membina dan


menulis perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup
dengan betul dan kemas

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.
16

TEMA 2 :
1.3 Mendengar,
BERSIH DAN SIHAT memahami dan memberi
respons terhadap
UNIT 10 :
sesuatu arahan, soalan
Makanan Berzat
dan pesanan yang
didengar dengan betul.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.
1.3.1 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
terhadap sesuatu arahan
secara lisan atau gerak
laku dengan betul.
2.2.1 Membaca dan
memahami perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang bet

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat


tunggal dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.1 Membina dan


perkataan, frasa, dan
menulis perkataan yang
ayat dengan betul.
mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup
dengan betul dan kemas
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.
3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
4.2 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
4.2.1 Mengujarkan ayat
badan secara kreatif
dengan sebutan yang betul
semasa bercerita secara dan jelas tentang sesuatu
didik hibur.
perkara melalui
penceritaan secara didik
hibur.
17

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 11 :
SIMPAN DENGAN
SELAMAT

1.3 Mendengar,
memahami dan memberi
respons terhadap
sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.1 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
terhadap sesuatu arahan
secara lisan atau gerak
laku dengan betul.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang


sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat


tunggal dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan


memahami maklumat
dalam bahan grafik dengan
betul.

3.3.1 Membina dan


menulis perkataan yang
3.3 Membina dan menulis mengandungi suku kata
perkataan, frasa, dan
terbuka dan tertutup
ayat dengan betul.
dengan betul dan kemas
3.3.4 Membina dan
menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.
18

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 12 :
Pastikan Selamat

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul mengikut tanda
baca.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan
ayat
dengan betul.

3.3.2 Membina dan


menulis perkataan yang
mengandungi diftong,
vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung
dengan betul.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

19

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 12 :
Pastikan Selamat

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

1.3 Mendengar,
memahami dan memberi
respons terhadap
sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap pelbagai soalan
bertumpu.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan

yang jelas dan intonasi


yang betul.

yang jelas dan intonasi


yang betul mengikut tanda
baca.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan


perkataan, frasa, dan
menulis ayat tunggal dan
ayat dengan betul.
ayat majmuk dengan betul.

20

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 13 :
Berhati-Hati Kawan

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

1.3 Mendengar,
memahami dan memberi
respons terhadap
sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap pelbagai soalan
bertumpu.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul mengikut tanda
baca.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai
bahan dengan tepat.

3.3.2 Membina dan


3.3 Membina dan menulis menulis perkataan yang
perkataan, frasa, dan
mengandungi diftong,
ayat dengan betul.
vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung
dengan betul.
3.3.4 Membina dan
menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan

5.1.6 Memahami dan

21

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 14 :
Saya Selamat Di
Sini

kata dengan betul


mengikut konteks.

menggunakan kata hubung


yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

1.3 Mendengar,
memahami dan memberi
respons terhadap
sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.3 Mendengar,
memahami pesanan dan
memberikan respons
secara gerak laku yang
betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul mengikut tanda
baca.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai
bahan dengan tepat.

3.3.3 Membina dan


3.3 Membina dan menulis menulis frasa dengan
perkataan, frasa, dan
betul.
ayat dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul daripada
pelbagai sumbr.e
3.6.1 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
yang betul berdasarkan
bahan yang diberi dengan
menggunakan bahasa
yang santun.

22

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 15 :
Berhati-Hati Di Jalan
Raya

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.

4.1.2 Menyebut dengan


jelas dan memahami seni
kata lagu melalui nyanyian
dan gerak laku secara didik
hibur.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur
menggunakan diksi yang
betul secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai
bahan dengan tepat.

3.3.4 Membina dan


menulis ayat tunggal dan
3.3 Membina dan menulis ayat majmuk dengan betul.
perkataan, frasa, dan
ayat dengan betul
3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
3.5 Mencatat maklumat
pelbagai sumber.
yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
5.1 Memahami dan
yang mudah dengan betul
menggunakan golongan
mengikut konteks.
kata dengan betul
mengikut konteks.

23

TEMA 3 :
HIDUP SELAMAT
UNIT 15 :
Berhati-Hati Di Jalan
Raya

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca dan


memahami pelbagai bahan
bacaan secara didik hibur
untuk memperkaya kosa
kata.

3.4 Menulis imlak dengan

3.4.1 Menulis imlak

tepat.

4.3 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

24

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 16:
Taman Kita

perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
3.4.2 Menulis imlak frasa
yang mengandungi
perkataan suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara melalui lakonan
secara didik hibur.
5.1.5 Memahami dan
menggunakan kata adjektif
warna dengan betul
mengikut konteks.

1.3 Mendengar,
memahami dan memberi
respons terhadap
sesuatu arahan, soalan
dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar,
memahami dan
memberikan respons
dengan betul secara lisan
terhadap pelbagai soalan
bertumpu.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur
menggunakan diksi yang
betul secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan


memahami perkataan,
frasa dan ayat daripada
pelbagai sumber dengan
sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan


memahami frasa yang
mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan
sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul mengikut tanda
baca.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan


memahami maklumat
daripada pelbagai bahan
bacaan untuk membuat
klasifikasi dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca dan


memahami pelbagai bahan
bacaan secara didik hibur
untuk memperkaya kosa
kata.

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

3.4.1 Menulis imlak


perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan

3.5.2 Mencatat maklumat


yang betul untuk
diklasifikasikan daripada
pelbagai sumber.
4.3.2 Mengujarkan dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara serta
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

25

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 17 :
Rakan Karib

kata dengan betul


mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata tanya
merujuk manusia dan
benda
dengan betul.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.2 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata
panggilan dengan tepat
bagi ahli keluarga asas
dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2 Membaca dan


memahami maklumat
daripada pelbagai bahan
bacaan untuk membuat
klasifikasi dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul daripada
pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat
yang betul untuk
diklasifikasikan daripada
pelbagai sumber.

26

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 17 :
Rakan Karib

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul mengikut tanda
baca.

3.3 Membina dan


menulis perkataan, frasa,
dan ayat dengan betul.

3.3.4 Membina dan


menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan


tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa


yang mengandungi
perkataan suku kata
terbuka dan suku kata

tertutup dengan tepat.


4.2 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

27

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 18 :
Jiran Huda

4.2.2 Mengujarkan ayat


dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara serta
menggunakan bahasa
badan yang kreatif melalui
penceritaan secara didik
hibur.

4.4 Melafaz dan


memahami puisi dengan
intonasi yang betul
menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur.

4.4.1 Melafazkan pantun


dua kerat dengan intonasi
yang betul secara didik
hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan imbuhan
awalan dan akhiran
dengan betul dalam
pelbagai konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur
menggunakan diksi yang
betul secara bertatasus

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1.6 Berbicara untuk

1.4.2 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata
panggilan dengan tepat
bagi ahli keluarga asas
dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila
1.5.1 Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal.

menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
5.2 Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.

28

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 19 :
Hidup Saling
Membantu

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan perkataan
yang sesuai secara
bertatasusila.
2.4.3 Membaca dan
memahami maklumat yang
tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan.
3.4.2 Menulis imlak frasa
yang mengandungi
perkataan suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
pelbagai sumber
5.2.1 Memahami dan
menggunakan imbuhan
awalan dan akhiran
dengan betul dalam
pelbagai konteks.

1.4.3 Berbual tentang


sesuatu perkara
menggunakan kata ganti
nama diri pertama dan
kedua dengan betul dalam
situasi tidak formal secara
bertatasusila
1.4.4 Bertutur dan
menyatakan permintaan
untuk melakukan sesuatu

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

29

TEMA :
HIDUP BAHAGIA
UNIT 20 :
Meriahnya

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal

perkara dalam situasi tidak


formal secara
bertatasusila.
1.5.1 Bercerita tentang
sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal.
2.4.3 Membaca dan
memahami maklumat yang
tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan.

3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul daripada
pelbagai sumber.
4.3.2 Mengujarkan dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara serta
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.
5.1.3 Memahami dan
menggunakan kata ganti
nama diri pertama dan
kedua
dalam pelbagai konteks
dengan betul.
1.4.4 Bertutur dan
menyatakan permintaan
untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak
formal secara
bertatasusila.

secara bertatasusila.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul mengikut tanda
baca.

2.5 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan


memahami maklumat
dalam bahan grafik dengan
betul.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
5.3 Memahami dan
membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

30

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 21:
Kebun Datuk Anas

3.5.2 Mencatat maklumat


yang betul untuk
diklasifikasikan daripada
pelbagai sumber.
5.3.1 Memahami dan
membina ayat dasar
menggunakan pola ayat
FN + FN, FN + FK dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang


sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.1 Membaca kuat ayat


tunggal dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat

2.4.2 Membaca dan


memahami maklumat
daripada pelbagai bahan
bacaan untuk membuat

daripada pelbagai bahan


untuk memberi respons
dengan betul.
2.5 Membaca dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

5.3 Memahami dan


membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

31

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 22 :
Buah-Buahan
Tempatan

klasifikasi dengan betul.


2.5.1 Membaca dan
memahami maklumat
dalam bahan grafik dengan
betul.
3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat
yang betul untuk
diklasifikasikan daripada
pelbagai sumber.
5.3.1 Memahami dan
membina ayat dasar
menggunakan pola ayat
FN + FN, FN + FK dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang


sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.3 Membaca dan


memahami maklumat yang
tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan.

2.5 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.1 Membaca dan


memahami maklumat
dalam bahan grafik dengan
betul.
3.3.4 Membina dan
menulis ayat tunggal dan

3.3 Membina dan menulis ayat majmuk dengan betul.


perkataan, frasa, dan
ayat dengan betul.
3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
3.4 Menulis imlak dengan mengandungi suku kata
tepat.
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

32

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 23 :
Ternakan Ayam

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul berdasarkan
bahan yang diberi dengan
menggunakan bahasa
yang santun.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.

4.1.2 Menyebut dengan


jelas dan memahami seni
kata lagu melalui nyanyian
dan gerak laku secara didik
hibur.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan


menyatakan permintaan
untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak
formal secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan
sesuatu perkara yang
didengar dengan betul
menggunakan ayat
tunggal.

2.5 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.2 Membaca,
memahami dan menaakul
maklumat dalam bahan
grafik dengan betul.

3.3.4 Membina dan


3.3 Membina dan menulis menulis ayat tunggal dan

perkataan, frasa, dan


ayat dengan betul.
3.4 Menulis imlak dengan
tepat.

33

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 24 :
Ternakan Ikan

ayat majmuk dengan betul.


3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa
yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul berdasarkan
bahan yang diberi dengan
menggunakan bahasa
yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita secara
didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat


dengan sebutan yang betul
dan jelas tentang sesuatu
perkara melalui
penceritaan secara didik
hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan
kata dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.1 Bertutur
menggunakan diksi yang
betul secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
2.3 Membaca kuat
pelbagai bahan bacaan

1.5.2 Menceritakan
sesuatu perkara yang
didengar dengan betul
menggunakan ayat
tunggal.
2.3.2 Membaca kuat ayat
tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan

dengan lancar, sebutan


yang jelas dan intonasi
yang betul.
2.5 Membaca dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

34

TEMA 5 :
MARI BERTANI
UNIT 25 :
Seronoknya
Bercucuk Tanam

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

yang jelas dan intonasi


yang betul mengikut tanda
baca.
2.5.2 Membaca,
memahami dan menaakul
maklumat dalam bahan
grafik dengan betul.
3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
yang pelbagai dengan
betul menggunakan
bahasa yang santun.

4.3.1 Mengujarkan dialog


dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara melalui lakonan
secara didik hibur.

1.5.1 Bercerita tentang


sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal.
1.5.2 Menceritakan
sesuatu perkara yang
didengar dengan betul
menggunakan ayat tunggal

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
dengan tepat daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.5 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa
yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa


yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.

35

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN
SELAMAT
UNIT 26 :
Sungai Kita

2.5.3 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
daripada bahan grafik
kepada bentuk bukan
grafik dengan betul.
3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
yang pelbagai dengan
betul menggunakan
bahasa yang santun.

4.3.2 Mengujarkan dialog


dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara serta
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.
5.2.1 Memahami dan
menggunakan imbuhan
awalan dan akhiran
dengan betul dalam
pelbagai konteks.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk


mendapatkan maklumat
dengan tepat daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan

yang jelas dan intonasi


yang betul.

yang jelas dan intonasi


yang betul mengikut tanda
baca.

2.5 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.

2.5.3 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
daripada bahan grafik
kepada bentuk bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca

2.6.1 Membaca dan


memahami pelbagai bahan
bacaan secara didik hibur
untuk memperkaya kosa
kata.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan


perkataan, frasa, dan
menulis ayat tunggal dan
ayat dengan betul.
ayat majmuk dengan betul.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul daripada
pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan
penulisan berbentuk naratif
secara terkawal dengan
betul.

4.4 Melafaz dan


memahami puisi dengan
intonasi yang betul
menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.

4.4.1 Melafazkan pantun


dua kerat dengan intonasi
yang betul secara didik
hibur.
5.2.1 Memahami dan
menggunakan imbuhan
awalan dan akhiran
dengan betul dalam
pelbagai konteks

36

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN
SELAMAT
UNIT 27 :
Mari Berkelah

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
dengan tepat daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat


pelbagai bahan bacaan
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.3.2 Membaca kuat ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul mengikut tanda
baca.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca dan


memahami pelbagai bahan
bacaan secara didik hibur
untuk memperkaya kosa
kata.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan


perkataan, frasa, dan
menulis ayat tunggal dan
ayat dengan betul.
ayat majmuk dengan betul.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.
4.3 Mengujarkan bahasa
yang indah dan
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara
didik hibur.
37

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN
SELAMAT
UNIT 27 :

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons

3.7.2 Menghasilkan
penulisan naratif dan
bukan naratif secara
terkawal dengan betul.
4.3.1 Mengujarkan dialog
dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu
perkara melalui lakonan
secara didik hibur.

2.4.3 Membaca dan


memahami maklumat yang
tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan.

Mari Berkelah

dengan betul.
2.5 Membaca dan
menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

4.4 Melafaz dan


memahami puisi dengan
intonasi yang betul
menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.
38

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN
SELAMAT
UNIT 28 :
Fikir Dahulu
Sebelum Buang

2.5.1 Membaca dan


memahami maklumat
dalam bahan grafik dengan
betul.
3.7.2 Menghasilkan
penulisan naratif dan
bukan naratif secara
terkawal dengan betul.

4.4.2 Melafazkan pantun


dua kerat dengan intonasi
yang betul serta
memahami maksud pantun
yang dilafaz menggunakan
bahasa yang indah secara
didik hibur.
5.2.1 Memahami dan
menggunakan imbuhan
awalan dan akhiran
dengan betul dalam
pelbagai konteks.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dalam situasi
formal dan tidak formal
secara bertatasusila.

1.4.4 Bertutur dan


menyatakan permintaan
untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak
formal secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan
sesuatu perkara yang
didengar dengan betul
menggunakan ayat
tunggal.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat daripada
pelbagai sumber secara
bertatasusila

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.6.1 Membaca dan


memahami pelbagai bahan
bacaan secara didik hibur
untuk memperkaya kosa
kata.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan


perkataan, frasa, dan
menulis ayat tunggal dan
ayat dengan betul.
ayat majmuk dengan betul.

39

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN
SELAMAT
UNIT 29 :
Cekap Dan Jimat

3.6 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa
yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul berdasarkan
bahan yang diberi dengan
menggunakan bahasa
yang santun

3.8 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan.

3.8.1 Mengedit hasil


penulisan daripada aspek
ejaan.

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan kata yang
sesuai dalam pelbagai
situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan imbuhan
awalan dan akhiran
dengan betul dalam
pelbagai konteks.

1.5 Bercerita dan


menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang


sesuatu perkara dengan
tepat, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
menggunakan ayat
tunggal.

1.6 Berbicara untuk

1.6.3 Berbicara untuk

menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan perkataan
yang sesuai secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan


memahami maklumat
yang tersurat dan tersirat
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat
untuk mengenal pasti idea
utama dalam pelbagai
bahan dengan tepat.

2.5 Membaca dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.5.1 Membaca dan


memahami maklumat
dalam bahan grafik dengan
betul.
2.6.2 Membaca dan
memahami pelbagai bahan
bacaan secara didik hibur
untuk menambahkan
pengetahuan.
3.3.4 Membina dan
menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan betul.

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan
ayat dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
pelbagai sumber.
3.5 Mencatat maklumat
yang betul tentang
sesuatu perkara daripada 3.7.1 Menghasilkan
pelbagai sumber.
penulisan berbentuk naratif
secara terkawal dengan
3.7 Menghasilkan
betul.
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
3.8.1 Mengedit hasil
betul.
penulisan daripada aspek
ejaan.
3.8 Mengedit dan
memurnikan hasil

5.3.1 Memahami dan


membina ayat dasar

penulisan.
5.3 Memahami dan
membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi.

40

TEMA 6 :
ALAM INDAH DAN
SELAMAT
UNIT 30 :
Bercuti Di Kampung

menggunakan pola ayat


FN + FN, FN + FK dengan
betul dalam pelbagai
situasi.

1.6 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai
sumber dengan tepat
secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat
dengan tepat tentang
sesuatu perkara dengan
menggunakan perkataan
yang sesuai secara
bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai


bahan sastera dan bukan
sastera yang sesuai bagi
memupuk minat
membaca.

2.6.2 Membaca dan


memahami pelbagai bahan
bacaan secara didik hibur
untuk menambahkan
pengetahuan.

3.5 Mencatat maklumat


yang betul tentang
sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa
yang santun.
3.7 Menghasilkan
penulisan kreatif dalam
pelbagai genre dengan
betul.

3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul daripada
pelbagai sumber.
3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
yang pelbagai dengan
betul menggunakan
bahasa yang santun.
3.7.2 Menghasilkan
penulisan naratif dan
bukan naratif secara
terkawal dengan betul.

3.8 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan.
4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni
dalam lagu melalui
nyanyian secara didik
hibur.
CATATAN :

3.8.2 Mengedit dan


memurnikan hasil
penulisan daripada aspek
ejaan.
4.1.2 Menyebut dengan
jelas dan memahami seni
kata lagu melalui nyanyian
dan gerak laku secara didik
hibur.

Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac


Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa