Anda di halaman 1dari 15

a) Pada peringkat awal manusia sangat berpegang kepada amalan animisme.

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep animisme?

A. Mempercayai raja yang memerintah tanpa ragu-ragu

B. Kepercayaan bahawa terdapat banyak tuhan di dunia ini.

C. Mempercayai kuasa gahib yang menguasai alam sekeliling

D. Sanggup berkorban demi kepentingan raja dan masyarakatnya

Tanah di antara dua sungai

b) Pernyataan di atas merujuk lokasi tamadun Mesopotamia. Dua sungai yang


dimaksudkan itu ialah.

I. Sungai Nil

II. Sungai Tigris

III. Sungai Ganges

IV. Sungai Euphrates

A. i dan ii

B. ii dan iii

C. i dan iv

D. iii dan iv

c) Dalam sistem susun lapis masyarakat Melayu Tradisional, golongan yang


berada pada lapisan kedua ialah?

A. Raja
B. Hamba

C. Pembesar

D. Rakyat biasa

d) Antara berikut yang manakah benar tentang sistem pemerintahan teokrasi


yang di amalkan di Mesopotamia?

A. Raja dianggap ebagai Tuhan

B. Taraf raja dan rakyat adalah sama

C. Rakyat mempunyai kuasa untuk melantik raja

D. Raja dipilih berdasarkan keistimewaan yang ada padanya.

e) Apakah sumbangan utama Sungai Nil terhadap perkembangan tamadun


Mesir Purba?

A. Memajukan perdagangan

B. Menyuburkan tanah pertanian

C. Menjadi bentang penghalang serangan musuh

D. Memudahkan pelawat mengunjungi negara itu.

f) Golongan manakah yang berada pada lapisan paling atas dalam sistem
masyarakat tamadun indus

A. Raja

B. Pendeta
C. Pembesar

D. Bangsawan

Kadok..

1. Dalam Zaman Logam peralatan seperti besi telah dihasilkan. Apakah kesan
penting daripada penemuan ini?.

A. Senjata lebih tajam dan canggih dicipta

B. Mata wang telah digunakan dalam perdagangan

C. Logam menjadi harta kekayaan setiap orang ketika itu

D. Peralatan pertaniaan yang lebih canggih dan tahan lama di cipta

2. Antara senarai di bawah yang manakah merupakan ciri-ciri tamadun?

I. Pertempatan nomad

II. Pengkhususan pekerjaan

III. Bahasa dan Sistem tulisan


IV. Teknologi dan peralatan perang yang canggih

A. I dan II

B. II dan III

C. I, II dan III

D. II, III dan IV

Hieroglif

Cunieform

Ideogram

3. Apakah persamaan istilah-istilah di atas?

A. Agama awal manusia

B. Bahasa awal manusia

C. Bentuk kesenian awal manusia

D. Sistem tulisan awal yang digunakan manusia

4. Mengapakah kebanyakan tamadun awal dunia bermula di lembah sungai?

I. Tanah subur untuk pertanian


II. Terlindung daripada ancaman musuh

III. Mudah mendapatkan air dan makanan

IV. Urusan perhubungan dan pengangkutan senang dijalankan

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

5. Dalam tamadun Mesopotamia hasil seni binaan mereka yang hebat dikenali
sebagai Ziggurat. Apakah fungsi-fungsi Ziggurat?

I. Pusat ibadat

II. Pusat perdagangan

III. Pusat latihan ketenteraan

IV. Pusat penyimpanan khazanah negara

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Bukti sejarah menunjukkan wanita memainkan


peranan penting dalam tamadun Mesir Purba.
6. Apakah bukti kebenaran kenyataan di atas?

A. Wanita diharamkan menjadi hamba

B. Wanita perna dilantik sebagai Firaun

C. Wanita boleh menjadi pembesar kerajaan

D. Kerajaan menitik beratkan kebajikan kaum wanita

Algebra

Geometri

Astronomi

7. Bagaimanakah orang mesir purba menggunakan ilmu-ilmu di atas untuk


menjaga kepentingan dan keselamatan mereka?

A. Mengawal banjir sungai Nil

B. Menambah kekerapan hujan

C. Mengurangkan kepanasan suhu harian

D. Menentukan masa berlakunya gempa bumi


8. Golongan artisan mempunyai keistimewaan dalam kalangan tamadun
Indus.Apakah keistimewaan itu?

A. Pemimpin upacara keagamaan

B. Terlibat dalam penulisan karya sastera

C. Merupakan golongan pembesar kerajaan

D. Mahir dalam penghasilan barangan logam dan tembikar

Patung proto-siva

9. Mengapakah penemuan patung di atas dianggap penting dalam tamadun


Indus?

A. Masyarakat Indus mahir dalam seni ukir

B. Masyarakat Indus mempunyai amalan agama

C. Kepercayaan masyarakat patung mempunyai kuasa ajaib

D. Menggambarkan kekuatan institusi beraja dalam tamadun Indus

10.Antara berikut, yang manakah fungsi golongan hamba dalam Dinasti Shang?

I. Menjadi buruh paksa

II. Dijadikan tentera paksa

III. Sebagai pembantu istana diraja


IV. Korban dalam upacara penyembahan

A. I, II dan III

B. I, II dan IV

C. I, III dan IV

D. II, III dan IV

Maznih

SOALAN ARAS APLIKASI.

Soalan aras aplikasi mengandungi 9 soalan objektif. Berikut ialah soalan-soalan


objektif bagi aras aplikasi.

Soalan 1 berdasarkan jadual dibawah.

Tahun 6500 SM Tahun 2010

SISTEM BARTER X
1. Rajah di atas merujuk kepada sistem perdagangan antara zaman prasejarah
dan zaman moden. Merujuk kepada rajah di atas, X ialah..

A. Sistem mata wang

B. Pelaburan

C. Sistem pajak gadai

D. Sistem pinjaman wang

2. Berikut ialah persamaan antara tamadun Mesir purba dan tamadun Indus,
kecuali..

I. Seni bina

II. Tulisan

III. Kawasan petempatan

IV. Sistem ekonomi

A. I, II, dan III C. I, III, dan IV

B. I, II, dan IV D. II, III, dan IV

Soalan 3 berdasarkan penyataan dibawah

Orang sumeria telah menggunakan kapal


layar serta pengangkutan beroda sejak
tahun 3000 SM.
3. Merujuk kepada penyataan di atas, apakah kesannya terhadap
perkembangan tamadun sumeria?

A. Raja Sargon Berjaya mewujudkan kerajaan Akkad, iaitu empayar pertama


di dunia.

B. Dapat berhubung dengan wilayah di India dan kawasan laut


Mediterranean

C. Membolehkan orang Mesopotamia mencipta kincir air untuk pengairan


pertanian.

D. Kemahiran orang Mesopotamia menjadi ikutan tamadun Indus dan Mesir.

Soalan 4 berdasarkan jadual di bawah

Tamadun Mesir Tamadun Hwang


purba Ho
Sungai Nil Sungai Kuning

4. Merujuk kepada jadual di atas, pilih penyataan yang benar..

A. Mewujudkan pengkhususan pekerjaan dalam tamadun Hwang Ho

B. Ilmu matematik seperti algebra, geometri, dan astronomi berkembang


dalam tamadun Mesir purba.

C. Kegemilangan tamadun Mesir dapat dinikmati dan diketahui oleh generasi


akan datang.

D. Perdagangan tamadun Mesir dan Hwang Ho bertambah maju.


Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah

Sistem barter

Zaman
Bercucuk tanam
X
Peralatan batu yang pelbagai fungsi

5. Merujuk kepada rajah di atas, X ialah..

A. Awal Mesolitik

B. Mesolitik

C. Akhir Mesolitik

D. Neolitik

Soalan 6 berdasarkan rajah di bawah

Tamadun Mesir Piramid

Tamadun Indus Mohenjo-Daro dan

6. Berdasarkan rajah di atas, apakah sumbangannya terhadap generasi akan


datang?

I. Seni bina Tamadun Mesir dan Indus dapat di pelajari


II. Tinggalan sejarah tersebut menjadi tarikan pelancong

III. Kegemilangan Tamadun Mesir dan Indus dapat diketahui oleh generasi
akan datang

IV. Menjadi tapak kajian ahli arkeologi

A. I, dan II C. III sahaja

B. III, dan IV D. II, dan III

ARAS ANALISIS

Soalan aras analisis mengandungi 3 soalan sahaja. Berikut ialah soalan-soalan


objektif bagi aras analisis.

Tujuan: Menaakul sebab dan musabab, meleraikan sesuatu komunikasi kepada


bahagian, menjelaskan organisasi sesuatu komunikasi

Jenis: Sebab, Mengapa,

1. Sebab dan kesan yang berkaitan

7. Apakah sebab masyarakat Zaman Prasejarah tinggal di dalam Gua?

A. Mengelakan daripada banjir

B. Mereka tidak tahu membuat rumah sendiri

C. Mengelakan daripada serangan binatang buas

D. Gua berhampiran dengan sungai


2. Menaakul

8. Mengapakah raja-raja Shang dalam Tamadun Hwang Ho tidak memerlukan


pengesahan politik untuk memerintah?

A. Masyarakat tamadun ini percaya kuasa raja mendapat mandat daripada


Tuhan

B. Raja-raja Shang adalah daripada keturunan pemerintah agama

C. Raja-raja Shang mendapat sokongan daripada golongan bangsawan

D. Raja-raja Shang mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial, dan


agama.

3. Mencerakinkan

9. Berikut ialah ciri-ciri Tamadun Mesopotamia, kecuali..

I. Sistem pemerintahan berbentuk Autokrasi

II. Adanya pengkhususan kerja

III. Pembinaan Negara kota yang terancang

IV. Terbahagi kepada dua golongan iaitu, golongan pemerintah dan golongan
diperintah.

A. I,dan II C. I, dan IV
B. I,dan III D. II, III, dan IV

Struktur

1.
• Sistem
Tamadun pemerintahan
• Agama dan
Mesir
Kepercayaan
• Ekonomi

A. Berikan dua sumbangan tamadun Mesir kepada tamadun dunia.

i. ________________________________________________.

ii. ________________________________________________.

(aras sintesis) (4 markah)

B. Berikan dua implikasi pengiktirafan wanita dalam pentadbiran mesir purba


kepada corak kepimpinan hari ini.

i. ________________________________________________.

ii. ________________________________________________.

(aras penilaian) (6 markah)


2.
Hieroglif
Cunieform
Ideogram

Senarai diatas merupakan sistem tulisan awal tamadun manusia.

a) Nyatakan dua kepentingan sistem tulisan dalam pentadbiran tamadun awal.


i. _____________________________________________________.
ii._____________________________________________________.
(aras analisis) (4 markah)
b)
(b) Sejauhmanakah faktor kawasan lembah sungai mempengaruhi perkembangan
tamadun awal manusia? (aras penilaian) (15 markah)