Anda di halaman 1dari 7

3.

DIMENZIONISANjE:
d = 9 cm<12cm
MB40 f b = 0.9 2.55=2.295 KN / cm2
RA400/500 v = 40 KN / cm 2
=d- 2 = 9 -2= 7 mm usvojeno 6

Mx>Myhx>hy

=91.50.3=7.2 cm
hx=d-ao- 2
hy = hx

= 7.2 0,3-0,3 = 6,6 cm


2

3.1 DIMENZIONISANjE U POLJU


X pravac

Ploca a
k x = h

fb b
2.295 1
= 7,2
= 4.355
Mu
6.273

a / b = 10 / 1. 25

1M = 5.498 %

Aa =
1

1M
f
5.498
b h pret b =
100 7.2
100
v
100

Usvojeno R6

Aa1 =0,28

cm

0.28
100=12.33 cm
ex= 2.27
usvojeno R6/10(

A a stv
1

2
=2.8 c m

/m1)

2.295
40

2.27 c m 2

/m1

Ploca b
k x = h

fb b
2.295 1
= 7.2
= 4.517
Mu
5.832

a / b = 10 / 1.1 75

1M = 4. 968 %

Aa =
1

1M
f
4 .968
b h pret b =
100 7.2
100
v
100
Aa1 =0,28 c m

Usvojeno R6

2.295
40

2. 05c m 2

/m1

0.28
100= 13,65 cm
ex= 2. 05
usvojeno R6/125(

A a stv
1

=2.24 c m

/m1)

Y pravac

Ploca a
k y = hy

fb b
2.295 1
= 6.6
= 5.679
Mu
3.10

a / b = 10 / 0,925

1M = 3,312 %

Aa =
1

1M
f
3.312
b h pret b =
100 6.6
100
v
100
Aa1 =0,28

Usvojeno R6

cm

2.295
40

1.25 m 2

/m1

0, 28
100= 22.32 cm
ex= 1.25
usvojeno R6/20(

A a stv
1

2
=1.40 c m

/m1)

Ploca b
k y = h y

fb b
= 6.6
Mu

2.295 1
= 5.549
3.247

a / b = 10 / 0,975

1M = 3.627 %

Aa =
1

1M
f
3.627
b h pret b =
100 6,6
100
v
100

Usvojeno R6

Aa1 =0,28 c m

0.28
100=20.39 cm
ex= 1.37
usvojeno R6/20(

A a stv
1

=1.40 c m

/m1)

2.295
40

1.37 c m 2

/m1

3.1 DIMENZIONISANjE NAD OSLONCIMA


X pravac

Ploce a-b
k x = h

fb b
2.295 1
= 7.2
= 3. 180
Mu
1 1.759

a / b = 10 / 1.925

1M = 10,552 %

Aa =
1

1M
f
10.552
b h pret b =
100 7.2
100
v
100

Usvojeno R8

Aa1 =0,5

c m2

0,5
100= 11.47 cm
ex= 4.36
usvojeno R8/10(

Y pravac

A a stv
1

=5 c m

/m1)

2.295
40

4.36 c m

/m1

Ploce a-a
k y = hy

fb b
= 6.6
Mu

2.295 1
= 3,236 a / b = 10 / 1.875
9.547
1M = 10.177 %

Aa =
1

1M
f
10.177
b h pret b =
100 6.6
100
v 100

3.86 m

/m1

c m2

Aa1 =0,5

Usvojeno R8

2.295
40

0,5
100=12.97 cm
ex= 3.86
usvojeno R8/125(

A a stv
1

2
=4 c m

/m1)

Ploce a-a
k y = hy

fb b
= 6.6
Mu

2.295 1
= 3.2 42
9.5 1

a / b = 10 / 1.875

1M = 10 . 177 %

Aa =
1

1M
f
10.177
b h pret b =
100 6.6
100
v
100

Usvojeno R8

Aa1 =0,5

c m2

2.295
40

3.85 c m

/m1

0,5
100= 12.97 cm
ex= 3.85
A a stv

usvojeno R8/125(

=4 c m

/m1)

Ploce b-c
k y = hy

fb b
= 6.6
Mu

2.295 1
= 3.418 a / b = 10 / 1.725
8.554
1M = 9,041 %

Aa =
1

1M
f
9.041
b h pret b =
100 6.6
100
v
100

Usvojeno R8

Aa1 =0,5

c m2

0,5
100=1 4 . 60 cm
ex= 3 .42
usvojeno R8/125(

. Podeona armatura:

A a stv
1

=4 c m

/m1)

2.295
40

3.42c m 2

/m1

pod
a1

2
0.2 A stv
merodavno
a1 =0.2 5 = 1. 0 c m

0.085
0.085 A b=
100 7.2 =0. 61 c m 2
100

Prenik podeone armature: R 6 ( Aa =0.28 c m


ep

A1a
A pod
a1

ep

100 =

0. 28

100 = 28 cm merodavno
1 .0

{4 d = 430 9cm= 36 cm

usvojeno: podeona armatura

R 6 / 25