Anda di halaman 1dari 74

Bab 18: Belanjawan

Apa yang perlu anda tahu di dalam bab


ini

Definisi
Kegunaan
Belanjawan Belanjawan

Belanjawan Belanjawan
Induk
Fleksibel

Belanjawan
Operasi

Belanjawan
Kewangan

Rumusan

Definisi Belanjawan

Satu rancangan berbentuk kuantitatif


yang menerangkan bagaimana sesuatu
sumber itu diperolehi dan digunakan
sepanjang tempoh belanjawan tertentu.

Kegunaan Belanjawan

Perancangan

Komunikasi

Koordinasi

Kawalan dan
Penilaian prestasi

Pembuatan
keputusan

Motivasi

Perancangan

Pengurus dapat menentukan


matlamat organisasi dimasa
hadapan dan menentukan langkahlangkah yang perlu diambil.

Komunikasi

Mengkomunikasikan pelan dan tindakan


kepada setiap unit yang berbeza dan
antara fungsi dengan jabatan dalam
organisasi.

Koordinasi

Membolehkan pihak pengurusan


mengkoordinasi dan menyelaraskan
aktiviti-aktiviti yang berbeza, fungsi dan
jabatan-jabatan dalam organisasi untuk
mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Pembuatan keputusan
Mengumpul maklumat yang berkesan dan
relevan bagi tujuan membuat keputusan.
Pengurusan perlu mengetahui kos bagi
apa-apa rancangan atau tindakan yang
ingin diambil bagi memastikan keputusan
yang dibuat adalah yang paling
menguntungkan

Kawalan dan
Penilaian Prestasi
Belanjawan berfungsi sebagai
standard untuk membandingkan
dengan keputusan yang sebenar.
Dengan menggunakan penilaian ini,
pengurusan boleh melaksanakan
tindakan pembetulan yang sesuai.

Penilaian pencapai individu dapat diukur


dengan wujudnya varians, varians yang
signifikan akan dipertanggungjawabkan ke atas
individu tersebut.

Motivasi
Memotivasikan pihak pengurusan untuk
mencapai objektif dan matlamat organisasi.
Ini boleh meningkatkan kecekapan dan
keberkesanan operasi.

Belanjawan Induk
Satu belanjawan komprehensif yang
mengandungi satu siri belanjawan yang
meliputi setiap aktiviti operasi sesebuah
organisasi untuk sesuatu tempoh.
Dua kategori belanjawan iaitu belanjawan
operasi dan belanjawan kewangan.

Belanjawan Operasi
Berkaitan dengan aktiviti penjanaan
pendapatan sesebuah firma seperti jualan
dan pengeluaran.
Matlamat akhir belanjawan ini ialah
penyediaan belanjawan penyata
pendapatan atau dikenali penyata
pendapatan proforma.

Belanjawan Operasi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Belanjawan Jualan
Belanjawan Pengeluaran
Belanjawan Bahan Mentah
Belanjawan Buruh Langsung
Belanjawan Overhed Kilang
Belanjawan Belanja Jualan dan Pentadbiran
Belanjawan Inventori Akhir
Belanjawan Kos Barang Dijual
Belanjawan Penyata Pendapatan

Belanjawan Kewangan
Menunjukkan aliran masuk dan keluar
tunai serta kedudukan kewangan
sesebuah firma.
Belanjawan kewangan:
a. Belanjawan Tunai

b. Belanjawan Kunci Kira-kira (Kunci Kirakira Proforma)

Belanjawan Jualan

Disediakan berdasarkan kepada ramalan


jualan yang disediakan oleh jabatan
jualan.

Contoh:

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


menjangkakan unit jualan yang akan dibuat
adalah 3,000 unit pada suku tahun pertama
dengan 500 unit kenaikan pada setiap sukuan
berikutnya. Harga jualan adalah RM60 seunit.
Sediakan Belanjawan Jualan bagi setiap
sukuan dan jumlahkan untuk tahun berakhir
31 Disember 2005

BO1

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Jualan
Untuk tahun berakhir 31 Dis 2005
Sukuan

Jumlah

Unit Jualan 3,000

3,500

4,000

4,500

15,000

Harga
X 60
seunit (RM)

X 60

X 60

X 60

X 60

Jumlah
180,000 210,000
jualan (RM)

240,000 270,000 900,000


BO9 PABT

Belanjawan Pengeluaran

Menunjukkan jumlah unit yang mesti


dikeluarkan untuk memenuhi
anggaran unit jualan dan unit
inventori akhir yang dirancang.

Format:

Nama Syarikat
Belanjawan
Tempoh..

Tempoh Tempoh
1
2

Tempoh
3

Tempoh
4

Unit Jualan
(+) Inventori Akhir

XX
X

XX
X

XX
X

XX
X

Jumlah diperlukan
(-) Inventori Awal

XX
(x)

XX
(x)

XX
(x)

XX
(x)

Unit Keluaran

XX

XX

XX

XX

Contoh:

Sykt. Sentiasa Untung Sdn. Bhd percaya


ia boleh mencapai anggaran unit jualan
dengan mengekalkan inventori akhir
barang siap sebanyak 20% daripada unit
jualan sukuan berikutnya.

BO2

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Pengeluaran
Untuk tahun berakhir 31 Dis 2005
1
Unit Jualan
+ inv akhir
Keperluan
pengeluaran
- Inv awal
Unit
Pengeluaran
diperlukan

Jumlah

3,000

3,500

4,000

4,500

15,000

700

800

900

1000

1,000

3,700

4,300

4,900

5,500

16,000

600

700

800

900

600

3,100

3,600

4,100

4,600

15,400

Belanjawan Bahan Mentah

Anggaran penggunaan bahan mentah


berkait secara langsung dengan keperluan
pengeluaran.

Contoh:
a. Inventori akhir dianggarkan 10% dari
penggunaan sukuan berikutnya.
b. anggaran penggunaan bahan langsung bagi
sukuan pertama tahun 2006 ialah 10,200kg ;
10% X 10 200 kg = 1020.
c. 10% dari anggaran penggunaan bahan
langsung bagi sukuan pertama 2005.
d. Keperluan bahan mentah seunit pengeluaran
ialah 2 kilogram dan kos bahan mentah ialah
RM4.00 sekilogram.

BO3

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Bahan Langsung
Untuk tahun berakhir 31 Disember 2005
Belanjawan penggunaan
1

Tahun

Anggaran
pengeluaran

3,100

3,600

4,100

4,600

15,400

Bahan
diperlukan
seunit (kg)

(d) 2

Penggunaan
b. langsung
(kg)

6,200

7,200

8,200

9,200

30,800

Ks sekg (RM)

(d) 4

Kos pgunan
(RM)

24,800 28,800

32,800

36,800

123,200

BO3

Belanjawan belian
1

Tahun

8,200

9,200

30,800

920 (b) 1,020

1,020

Penggunaan
b. langsung
(kg)

6,200

7,200

+ Anggaran
inv akhir (a)

720

820

6,920

8,020

9,120

10,220

31,820

(c) 620

720

820

920

620

Belian bhn
langsung

6,300

7,300

8,300

9,300

31,200

X kos sekg

25,200

29,200

33,200

37,200

124,800

Jumlah bhn
diperlukan
- Inv awal

Kos belian
(RM) PABB

Belanjawan Buruh Langsung

Menunjukkan jumlah jam buruh langsung


yang perlu dan kos yang terlibat
berdasarkan belanjawan unit pengeluaran

Contoh:

Di Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


2 jam buruh langsung diperlukan untuk
mengeluarkan seunit barang siap.
Anggaran kadar buruh sejam ialah RM10

BO4

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Buruh Langsung
Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2005
Sukuan
Anggaran unit
dikeluarkan
Jam buruh
langsung seunit
(jam)

Jum jam diperlukan


Kos sejam buruh
(RM)
Jum kos buruh
langsung (RM)

Tahun

3,100

3,600

4,100

4,600

15,400

6,200
X

10
62,000

7,200
X

10
72,000

8,200
X

10
82,000

9,200
X

10
92,000

2
30,800

10
308,000

Belanjawan Overhed

Merupakan anggaran kos item-item


perkilangan tidak langsung.

Contoh:

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


menjangkakan kos berubah akan berubahubah mengikut jumlah pengeluaran
berasaskan kepada kadar sejam buruh
langsung seperti berikut;
Bahan tak langsung RM1.00; Buruh tak
langsung RM1.40; Utiliti RM0.40;
Pembaikan RM0.20.

i.
ii.
iii.
iv.

Belanja-belanja tetap untuk setiap sukuan


adalah seperti berikut:
Gaji Pengurus
20,000
Susutnilai
3,800
Cukai harta benda kilang
9,000
Pembaikan
5,700

BO5

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd


Belanjawan Kos Overhed Perkilangan
Bagi Tahun berakhir 31 Dis 2005
Sukuan

1(RM)

2(RM)

3(RM)

4(RM)

Tahun(RM)

A: Kos berubah
Bahan tak
langsung

6,200

7,200

8,200

9,200

30,800

Buruh tak
langsung

8,680

10,080

11,480

12,880

43,120

Utiliti

2,480

2,880

3,280

3,680

12,320

Pembaikan

1,240

1,440

1,640

1,840

6,160

Jum Kos
Berubah

18,600

21,600

24,600

27,600

92,400

B: Kos tetap
Gaji
pengurus

20,000 20,000
3,800

20,000

3,800

Cukai
h/benda

9,000 9,000

9,000

9,000

36,000

Pembaikan

5,700 5,700

5,700

5,700

22,800

Jum kos
tetap

38,500 38,500

38,500

38,500

154,000

Jum kos
overhed

57,100

63,100

3,800

80,000

Susutnilai

60,100

3,800

20,000

66,100

15,200

246,400

Belanjawan Belanja Jualan


dan Pentadbiran

Sebagai garis panduan perbelanjaan


untuk aktiviti bukan perkilangan.

Contoh:
Bagi Syarikat Sentiasa Untung Sdn.
Bhd.,belanja berubah mengikut sukuan
adalah berdasarkan kepada anggaran unit
jualan yang dibelanjawankan.
Kadar belanja berubah seunit (bagi setiap
unit jualan) adalah seperti berikut:
komisen jualan RM3.00
angkutan keluar RM1.00

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Belanja-belanja tetap untuk setiap sukuan


adalah seperti berikut:
RM
Iklan
5,000
Gaji (jualan)
15,000
Gaji (pejabat)
7,500
Susutnilai
1,000
Cukai harta benda pentadbiran
1,500

BO6

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Belanja Jualan dan Pentadbiran
Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2005
1 (RM)

2 (RM)

3 (RM)

4 (RM)

Tahun

9,000
3,000

10,500
3,500

12,000
4,000

13,500
4,500

45,000
15,000

Jum Belanja Berubah 12,000

14,000

16,000

18,000

60,000

Belanja Tetap:
Iklan
Gaji(jualan)
Gaji(pejabat)
Susutnilai
Cukai harta benda

5,000
15,000
7,500
1,000
1,500

5,000
15,000
7,500
1,000
1,500

5,000
15,000
7,500
1,000
1,500

5,000
15,000
7,500
1,000
1,500

20,000
60,000
30,000
4,000
6,000

Jum Belanja Tetap

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

Jum Belanja
42,000
Jualan & Pentadbiran

44,000

46,000

48,000

180,000

Belanja Berubah:
Komisen jualan
Angkutan keluar

Belanjawan Inventori Akhir

Belanjawan inventori akhir mengandungi


bahan langsung dan barang siap.

BO7

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd


Belanjawan Inventori Akhir
Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2005
Sukuan

Inventori bahan
langsung

720

820

920

1 020

3 480

2 880

3 280

3 680

4 080

13 920

700

800

900

1 000

3 400

44

44

44

44

44

30 800

35 200

39 600

(x) Kos sekg(RM)


Jum Kos (RM)

Tahun

Barang siap:
Kitchen made
(x)
Jumlah kos

44 000 149 600

Pengiraan kos seunit:


Bahan langsung (2kg x RM4)

Buruh langsung
(2jam x RM10)

20

* Overhed diserap
(2jam x RM8)

16

Jumlah kos / unit

44

* Overhed diserap= KOP x JBL


= RM8.00 x 2JBL
KOP
= OHK / JBL
= RM246,400 / 30,800JBL
= RM8.00

Belanjawan Kos Barang Dijual

Disediakan dengan menggunakan


maklumat daripada belanjawan belian
bahan mentah, buruh langsung, overhed
dan inventori akhir barang siap.

BO8

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Kos Barang Dijual
Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2005
Sukuan
Kos pengeluaran barang:
Kos bahan langsung
digunakan:
Inv.awal bahan langsung
(+)Belian
Kos bahan langsung yg
ada
(-)Inv. akhir bahan
Langsung
Kos bahan langsung
digunakan

1 (RM)

2 (RM) 3 (RM) 4 (RM)

Tahun

2,480
25,200
27,680

2,880 3,280 3,680


29,200 33,200 37,200
32,080 36,480 40,880

2,480
124,800
127,280

2,880

3,280

4,080

24,800

28,800 32,800 36,800

3,680

4,080

123,200

Buruh
langsung

62,000

72,000

82,000

92,000

308,000

Overhed
kilang

57,100

60,100

63,100

66,100

246,400

143,900
26,400

160,900
30,800

177,900
35,200

194,900
39,600

677,600
26,400

Jumlah kos
brg sedia
untuk dijual
(-)Inv. akhir
brg siap

170,300

191,700

213,100

234,500

704,000

30,800

35,200

39,600

44,000

44,000

Kos brg
dijual

139,500

156,500

173,500

190,500

660,000

Jumlah kos
pengeluaran
(+)Inv. awal
barang siap

BO9

Belanjawan Penyata Pendapatan


Dikenali sebagai penyata pendapatan
proforma.
Meringkaskan semua maklumat dalam
belanjawan-belanjawan yang disediakan
sebelum ini.

Nota:
Cukai Pendapatan Perniagaan tahunan RM12,000

BO9

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Penyata Untung Rugi
Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2005.
RM
Jualan
900,000
(-) Kos barang dijual
(660,000)
Untung kasar
240,000
(-) bel. jualan&pentadbiran
(180,000)
Pendapatan dari operasi
60,000
(-) Belanja faedah
(150)
Untung sebelum cukai
59,850
(-) Cukai pendapatan
(12,000)
Untung bersih
47,850

BO1
BO8
BO6
BKT

BKKK

Belanjawan Tunai
Disediakan untuk menentukan samada
sesebuah syarikat akan mempunyai
lebihan tunai atau kurangan tunai
berdasarkan operasi syarikatnya.
Ia mengandungi tiga seksyen iaitu
penerimaan tunai, pembayaran tunai dan
pembiayaan sekiranya ada.

Format:
Syarikat XXX
Belanjawan Tunai
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 200X
RM
Baki awal tunai
XX
+ tunai diterima
XX
Tunai yang ada
XX
- Tunai yang dikeluarkan
(XX)
Lebihan/(kurangan tunai)
XX
Pembiayaan
XX
Baki akhir tunai
XX

MT

Contoh:

1.
2.

3.

Belanjawan tunai Sykt. Sentiasa Untung Sdn.


Bhd. adalah berasaskan kepada maklumat di
bawah :
Pada 1 Januari 2005, baki awal tunai adalah PABT
RM38 000.
60% dari jualan dipungut pada sukuan dijual,
40% pada sukuan berikutnya. Akaun Belum
Terima sebanyak RM60 000 pada Dis. 2004
adalah dianggarkan dapat dikutip penuh pada
sukuan pertama 2005.
Sekuriti boleh pasar dijangkakan akan dijual
sebanyak RM2 000 tunai pada sukuan
pertama.

MT

4. 50% dari bahan langsung akan dibayar pada


sukuan ia dibeli dan 50% lagi pada sukuan
berikutnya. Akaun Belum Bayar sebanyak RM10
600 pada 31 Disember 2004 dijangkakan akan
dibayar sepenuhnya pada sukuan pertama PABB
2005.
5. Buruh langsung akan dibayar pada sukuan BKKK
ianya digunakan.
6. O/H perkilangan dan belanja jualan dan
pentadbiran kesemuanya kecuali susutnilai
adalah dibayar pada masa ianya berlaku.
7. Pengurusan bercadang untuk membesarkan
ruang bangunan pentadbiran pada sukuan
kedua bernilai RM10 000.

MT

8. Syarikat membayar cukai tahunannya pada


setiap sukuan pada jumlah yang sama iaitu
RM3,000.
9. Pinjaman dibayar pada sukuan di mana ianya
bersesuaian. Faedah pinjaman ialah 20%
BO9
setahun.
10. Mengekalkan tunai RM15 000 minimum .

Nota :
1) Rujuk belanjawan kos overhead perkilangan.
Dapatkan jumlah overhead perkilangan setiap
sukuan, kemudian, tolak susutnilai setiap
sukuan.
2) Rujuk belanjawan belanja penjualan dan
pentadbiran. Dapatkan jumlah belanja jualan
dan pentadbiran setiap sukuan, kemudian,
tolak susutnilai setiap sukuan.
3) Sebelum menyediakan belanjawan tunai
jadual penerimaan tunai ABT dan jadual
pembayaran ABB perlu disediakan terlebih
dahulu.

PABT

Jadual penerimaan ABT


sukuan

1
ABT pada 31
Dec. 98
MT

60 000

Sukuan pertama
(180 000) MT BO1

10 800

Sukuan kedua
(210 000)

Tahun

72 000
126 000

Sukuan ketiga
(240 000)

84 000
144 000

Sukuan keempat
(270 000)
Jumlah
BKKK
penerimaan

96 000
162 000

168 000

198 000

228 000 258 000

852 000

PABB

Jadual pembayaran ABB


sukuan

1
ABB pada 31
Dec. 98
MT

Tahun

10 600

Sukuan pertama
12 600
(25 200) MT BO3

12 600

Sukuan kedua
(29 200)

14 600

Sukuan ketiga
(33 200)

14 600
16 600 16 600

Sukuan keempat
(37 200)
BKKK
Jumlah
pembayaran

18 600
23 200

27 200

31 200 35 200

116 800

BKT

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd


Belanjawan Tunai
Untuk Tahun Berakhir 31 Dis 2005
sukuan
1
Tunai awal MT

Tahun

38 000

22 500

15 000

19 350

38 000

168 000

198 000

228 000

2 000

JUMLAH
PENERIMAAN

170 000

198 000

228 000

258 000 854 000

TUNAI YG ADA

208 000

223 500

243 000

277 350 892 000

(+) PENERIMAAN
Penerimaan dari
ABT
PABT
Jualan sekuriti

258 000 852 000


0

2 000

MT

sukuan
1
TUNAI YG ADA

208 000

Tahun

223 500 243 000 277 350 892 000

(-) PEMBAYARAN
Pembayaran ABB

23 200

27 200

31 200

35 200 116 800

62 000

72 000

82 000

92 000 308 000

53 300

56 300

59 300

62 300 231 200

41 000

43 000

45 000

47 000 176 000

10 000

10 000

3 000

3 000

3 000

3 000

12 000

PABB

Buruh langsung
Overhead kilang

MT
MT

Belanja jualan dan


pentadbiran
MT
Bangunan
Cukai
JUMLAH
PEMBAYARAN

MT
MT

182 500

211 500 220 500 239 500 854 000

sukuan
1
LEBIHAN

Tahun

25 500

12 000

22 500

37 850 38 000

MT

3 000

Bayaran balik
MT
pinjaman beserta
faedah RM150

3 150

0 (3 150)

25 500

15 000

19 350

37 850 37 850

PERLU PEMBIAYAAN
Pinjaman

BAKI AKHIR

3 000

BKKKK
Belanja Faedah = (3000 x 20%) x 3/12

BO9

Belanjawan Kunci Kira-kira

Dikenali juga sebagai belanjawan kunci


kira-kira proforma. Ianya disediakan
melalui belanjawan kunci kira-kira tahun
lepas dan tahun semasa.

MT

Contoh

Maklumat tambahan :Pada 31 Dis 2004, maklumat berikut diperolehi


oleh Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.:
Bangunan
RM 182,000
Susut nilai terkumpul
28,800
Saham biasa
225,000
Pendapatan tertahan
46,480

MT

Baki akhir tunai seperti yang diperolehi dari


belanjawan tunai.
A.B.T 40 % dari jualan sukuan keempat , seperti
ditunjukkan dari jumlah penerimaan dari
BKKKK
pelanggan.
Inventori barang siap baki akhir yang
dikehendaki 1,000 unit, seperti yg ditunjukkan
dalam belanjawan pengeluaran darab seunit kos
RM44.00.
Inventori bahan mentah inventori akhir
dikehendaki 1,020 kg darab kos se kg RM4.00,
seperti yg ditunjukkan dalam belanjawan bahan
langsung.

MT

Bangunan baki 31 Dis 2004 tambah bangunan


baru.
S/N terkumpul baki 31 Dis 2004, RM28,800 (+)
s/nilai pada belanjawan O/H perkilangan dan
RM4,000 s/nilai dari belanjawan belanja jualan dan
BKKKK
pentadbiran.
Akaun belum bayar 50% dari pembelian sukuan
keempat RM37,200, seperti yang ditunjukkan
dalam jumlah pembayaran bahan langsung.
Saham biasa Tidak berubah dari permulaan tahun
Pendapatan tertahan Baki 31 Dis 2004 , RM46,480
(+) untung bersih RM47,850 dari belanjawan
penyata pendapatan.

Syarikat Sentiasa Untung Sdn. Bhd.


Belanjawan Kunci Kira-Kira
Untuk Tahun Berakhir 31 Disember 2005.
Aset : RM RM
Tunai 37,850
Akaun Blm terima 108,000
Inventori brg siap 44,000
Inventori bahan mentah 4,080
MT
Bangunan 192,000
(-) S/Nilai terkumpul
48,000 MT 144,000
Jumlah aset 337,930
Liabiliti dan Ekuiti:
Akaun belum bayar 18,600
Saham biasa 225,000
Pendapatan tertahan
94,330
Jumlah liabiliti & ekuiti pemilik
337,930

BKT
MT
MT
MT

MT
MT
MT
BO9

Belanjawan Fleksibel
Belanjawan yang menunjukkan ramalan
hasil dan kos perniagaan pada beberapa
tahap aktiviti atau keupayaan yang
dirancang.
Dikenali sebagai belanjawan boleh ubah.

Belanjawan Statik
Belanjawan Tetap.
Disediakan oleh sesebuah organisasi
berdasarkan satu tahap aktiviti dalam
suatu jangka masa tertentu.

Perbezaan di antara Belanjawan


Statik dan Belanjawan Fleksibel
Belanjawan Statik

Belanjawan Fleksibel

Disediakan oleh organisasi


berdasarkan satu tahap aktiviti
dalam satu jangka masa
tertentu

Disediakan oleh organisasi


untuk menunjukkan ramalan
hasil dan kos perniagaan pada
beberapa tahap aktiviti atau
keupayaan yang dirancang.

Kurang praktikal digunakan


untuk mengukur prestasi
sesuatu unit atau jabatan atau
organisasi.

Lebih praktikal digunakan untuk


mengukur prestasi sesuatu unit
atau jabatan dalam organisasi.

Kelebihan dan kelemahan Belanjawan


Fleksibel
Kelebihan

Lebih sesuai digunakan untuk mengukur prestasi


sesuatu unit atau jabatan dalam organisasi.
Aktiviti sebenar dibandingkan dengan tahap aktiviti
belanjawan yang sama.

Kelemahan

Rumit untuk disediakan dan mahal untuk dilaksanakan.

Belanjawan Fleksibel pada


beberapa tahap aktiviti

Contoh:

Syarikat Sentiasa Maju Bhd. merupakan sebuah


syarikat pembuatan yang menjual produk
kayunya dalam pasaran tempatan dan luar
negara. Harga jualan seunit produk dalam
pasaran tempatan ialah RM30 seunit. Keluaran
syarikat untuk tiga tahun terakhir adalah antara
40,000 unit keluaran dengan 60,000 unit keluaran
setahun. Kos yang dijangka dilibatkan pada tahap
40,000 unit keluaran adalah seperti berikut:

RM
Kos bahan langsung
Kos buruh langsung
Overhed kilang (70% berubah)
Belanja jualan dan pengedaran (60% berubah)
Belanja pentadbiran tetap

5 seunit
4 seunit
100,000
40,000
30,000

Berpandukan maklumat di atas sediakan:


a. Belanjawan boleh ubah pada tahap 50,000, 55,000 dan 60,000
unit keluaran dan jualan

Syarikat Sentiasa Maju Bhd.


Belanjawan Boleh Ubah
bagi tempoh berakhir..
Unit Jualan dijangka
Hasil jualan
(-) Kos berubah

50,000
Harga seunit:
RM30

55,000

60,000

(RM000) (RM000)
1,500
1,650

(RM000)
1,800

Bahan langsung
Buruh langsung
Overhed kilang
Belanja jualan dan edaran

Kos berubah
seunit:
RM5.00
RM4.00
RM1.75
RM0.60

250.00
200.00
87.50
30.00

275.00
220.00
96.25
33.00

300.00
240.00
105.00
36.00

Jumlah Kos Berubah

RM11.35

567.50

624.25

681.00

Margin Sumbangan

RM18.65

932.50

1,025.75

1,119.00

(-) Kos Tetap


Overhed kilang
Belanja jualan dan edaran
Belanja pentadbiran

30.00
16.00
30.00

30.00
16.00
30.00

30.00
16.00
30.00

Jumlah kos tetap

76.00

76.00

76.00

856.50

949.75

1,043.00

Untung bersih

Jalan Kerja:
Overhed kilang berubah seunit:
= (RM100,000/40,000 unit) x 70%
= RM1.75

Overhed kilang tetap


= RM100,000 (RM1.75 x 40,000 unit)

Belanja jualan dan edaran


berubah seunit
= (RM40,000/40,000 unit)x60%

Belanja jualan dan edaran tetap


= RM40,000 (RM0.60 x 40,000 unit)
= RM16,000

Jika syarikat berjaya mencapai tahap keluaran


dan jualan 60,000 unit maka belanjawan
fleksibel 60,000 unit digunakan sebagai
pengukur prestasi antara prestasi sebenar yang
dicapai dengan yang dirancang.
Sekiranya wujud perbezaan kos dan hasil di
antara prestasi sebenar dan yang dirancang
tindakan susulan boleh dilakukan oleh pihak
pengurusan

Rumusan

a.
b.
c.
d.

Belanjawan adalah satu rancangan berbentuk kuantitatif


yang menerangkan bagaimana sesuatu sumber itu
diperolehi dan digunakan sepanjang tempoh
belanjawan tertentu.
Belanjawan digunakan sebagai alat perancangan,
komunikasi, koordinasi, kawalan, pembuatan
keputusan,pengukuran prestasi dan motivasi oleh pihak
pengurusan.
Belanjawan induk terbahagi kepada belanjawan operasi
dan belanjawan kewangan.
Belanjawan operasi terdiri daripada:
Belanjawan Jualan
Belanjawan Pengeluaran
Belanjawan Bahan Mentah
Belanjawan Buruh Langsung

e. Belanjawan Overhed Kilang


f. Belanjawan Jualan dan Pentadbiran
g. Belanjawan Inventori Akhir
h. Belanjawan Kos Barang Dijual
i. Belanjawan Penyata Pendapatan

a.
b.

a.
b.

Belanjawan kewangan terdiri daripada:


Belanjawan tunai
Belanjawan kunci kira-kira
Terdapat dua bentuk belanjawan iaitu:
Belanjawan fleksibel
Belanjawan statik

Sekian Terima Kasih


Semoga berjaya