Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 5 KEMBOJA
Mata Pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Kelas

: Tahun 5 Kemboja

Bilangan Pelajar

: 20 Orang

Tarikh

: 08 April 2013 (Isnin)

Masa

: 1030-1130 pagi

Bidang

: Membentuk Dan Membuat Binaan

Tajuk/Tema

: Muka Haiwan / Alam semula jadi

Aktiviti

: Topeng Muka

Pengetahuan Sedia

: Murid pernah menghasilkan topeng mata.

Ada
Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i)

Memahami teknik lukisan yang boleh digunakan


untuk membentuk dan menghias topeng muka.

ii)

Mengetahui kewujudan topeng muka sebagai


hiasan muka atau sebagai alat mainan untuk
kanak-kanak.

iii)

Mengetahui bahawa unsur-unsur seni dan prinsip


rekaan

terdapat

pada

topeng

muka

yang

dihasilkan.
iv)
KBKK

Menghargai hasil kerja rakan dan diri sendiri.

: Kreatif Menghubungkaitkan, menjana idea

Kritis - Membanding beza


Pengisian Kurikulum

Ilmu
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Matematik,
Pendidikan Moral, Sains
Nilai Murni
Kasih sayang, bekerjasama, menghargai hasil kerja,
bersyukur, berhati-hati, tolong-menolong,
bertanggung jawab, tekun

Kemahiran Bernilai

Menjana idea, kajian masa depan, kemahiran berfikir,

Tambah (KBT)

membanding-beza

Alat Bantu Mengajar

: Powerpoint, Contoh yang telah siap

Media

Bahan
i) Pensel warna
ii) Oil pastel / krayon
Alat
i) Kad tebal
ii) gunting
iii) tali
iv) gam
Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai

Prosedur

dengan tahap murid.


Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur
supaya

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

berjalan lancar dengan menerapkan

kemahiran-

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .


Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan set induksi.
Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap
dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan
untuk membuat topeng muka haiwan.
Guru memberi penerangan dan tunjuk cara kepada
murid-murid

untuk

menghasilkan

topeng

muka

haiwan.
Memberi

bimbingan

kepada

menghasilkan hasil kerja seni.


Apresiasi dan refleksi.
Penutup
Sosial
kognitif

murid

dalam

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Set Induksi

Catatan

Pembelajaran

Teka-teki haiwan

(5 Minit)

Guru menanyakan beberapa

Ilmu :

soalan teka-teki haiwan

Pendidikan

kepada murid-murid

Jasmani dan

Murid menjawab soalan teka-

Kesihatan,

teki yang diberikan.

Sains

Guru meminta murid untuk


meniru bunyi dan gaya

Nilai Murni:

pergerakan haiwan tersebut.

Bekerjasama

Murid melakukan aksi meniru


bunyi dan pergerakan haiwan.

KBT:

Guru bertanyakan soalan

Kecerdasan

tentang bagaimana rupa muka

pelbagai

haiwan yang murid nyatakan

Langkah /

Isi Pelajaran

tadi.

Lampiran 1:

Guru memperkenalkan tajuk

(Soalan Teka-

pengajaran. Topeng muka

teki)

Aktiviti Pengajaran dan

Catatan

Masa

Langkah 1

Pembelajaran

Mengecam jenis-

Guru menunjukkan slaid

Ilmu:

jenis haiwan

beberapa gambar muka

Sains

Pemerhatian
(10 Minit)

haiwan dan murid menyebut


Penerangan unsur

nama-nama haiwan tersebut.

Nilai :

seni : Jalinan,

Murid diberi penerangan

Bekerjasama

rupa, warna,

tentang langkah-langkah

bentuk, garisan

menghasilkan topeng muka.

KBT:

Murid dibahagikan kepada

Menjana idea,

Prinsip rekaan:

beberapa kumpulan.

membanding-

Keseimbangan

Murid juga diperkenalkan

beza, kajian

dengan bahan dan alat yang

masa depan,

akan digunakan untuk

kecerdasan

menjalankan aktiviti membuat

pelbagai

topeng muka.
Murid ditunjukkan dengan

BBM

contoh-contoh yang telah siap. Powerpoint,


media yang
diperlukan,
contoh yang
telah siap

Lampiran 2
Contoh yang
telah siap

Lampiran 3:
Media: Alat
dan bahan

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran
Ilmu:

Langkah 2

Penerangan dan

Murid diberi penerangan langkah

Penerokaan

Sesi tunjuk cara

demi langkah untuk menghasilkan

(15 Minit)

i) Melakar muka

topeng muka haiwan.

Nilai :

i)

Lakaran kasar muka haiwan

Bekerjasama,

dibuat terlebih dahulu.

tolong-

haiwan
ii) Mengulang
semula lakaran

Sains

ii) Setelah melakar muka haiwan, menolong,

dengan

lakaran tersebut diulang

bersyukur,

menggunakan

dengan menggunakan pen

berhati-hati

pen marker.

marker supaya garisan tepi

iii) Mewarna

topeng kelihatan lebih jelas.

KBT:

Muka haiwan diwarna dengan

Menjana idea,

dengan

menggunakan pesel warna

membanding-

menggunakan

atau oil pastel.

beza, kajian

Topeng muka yang selesai

masa depan,

diwarna dilekatkan pada

kecerdasan

kertas yang lebih tebal.

pelbagai

topeng haiwan

pensel warna

iii)

iv)

atau oil pastel


iv) Melekatkan
topeng muka

v)

Kemudian, gunting topeng

haiwan pada

muka mengikut garisan pen

Lampiran 4

kertas tebal.

marker tadi.

Lembaran

Setelah topeng dgunting,

kerja

v) Menggunting

vi)

bahagian tepi

tebuk bahagian tepi untuk

topeng mula.

mengikat tali.

vi) Menebuk
lubang pada
tepi topeng
muka.
vii) Mengikat tali
pada topeng
muka.

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Langkah 3

Catatan

Pembelajaran

i.

Murid mengeluarkan alat dan

Ilmu:

Penghasilan

bahan yang diperlukan untuk

Sains

(25 minit)

menghasilkan topeng muka.


Nilai :
Murid membina topeng muka

Bekerjasama,

mengikut langkah-langkah

tolong-

yang telah diterangkan oleh

menolong,

guru.

bersyukur,
berhati-hati,
tekun

KBT:
Menjana idea,
membandingbeza, kajian
masa depan,
kecerdasan
pelbagai

BBM:
Kertas tebal.
Pensel
warna, oil
pastel. tali

Lampiran 5:
(Aktiviti
Murid)

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Penutup

Apresiasi seni,

Murid menjalankan satu

Ilmu:

(5 Minit)

kritikan seni dan

permainan kecil Pukul Berapa Muzik


Datuk Harimau

nilai estetika

Nilai :
i)

Murid masing-masing

Bersyukur

memakai topeng muka

ii)

iii)

yang telah dihasilkan.

KBT:

Murid menjalankan

Menjana idea,

permainan kecil

membanding-

Murid juga menyatakan

beza, kajian

perasaan mereka

masa depan,

setelah bermain dengan

kecerdasan

hasil karya masing-

pelbagai

masing
iv)

Guru merumuskan
pengajaran dan
pembelajaran pada hari
tersebut.

Refleksi:
Kekuatan
Setiap kelemahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambah baikan
bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Kelemahan dan
kekurangan yang di kesan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran bersama
murid

akan menjadi kekuatan

untuk guru

agar

lebih

memperbaiki mutu

pengajarannya pada masa akan datang. Aktiviti membina topeng muka pada kali ini
sangat menyeronokkan. Semua murid terlibat secara aktif dan mereka seronok serta

teruja untuk menyiapkan tugasan membuat topeng muka yang diberikan kepada
mereka. Saya juga tidak menghadapi masalah kawalan kelas kerana jumlah murid
yang sederhana ramai di dalam kelas. Murid dapat menyiapkan topeng muka dan
masa yang ditetapkan oleh guru dan seterusnya dapat melakonkan watak haiwan
dan menjalankan permainan kecil seperti yang di arahkan oleh guru di dalam kelas.
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan objektif
pembelajaran tercapai.
Kelemahan
Kelemahannya pula pembuatan topeng ini memerlukan penyediaan rancangan
pembelajaran yang agak lama dan memerlukan bahan bantu mengajar sesuai
sebelum memulakan aktiviti tersebut. Sekolah pendalaman seperti sekolah saya
mengalami masalah kekurangan bahan bantu mengajar. Murid menghadapi
kesukaran untuk mendapatkan bahan-bahan seperti kad manila. Oleh itu, saya telah
menggantikan kad tebal iaitu bahagian belakang buku lukisan untuk menggantikan
kad manila.

LAMPIRAN 1
Teka-teki:

Pergi memancing di Sungai Deli,


Dapat seekor si ikan keli,
Jika adik bijak bistari,
Binatang apa keris di kaki?

Dari mudik menuju ke muara,


Untuk mencari pucuk paku,
Tahukah adik binatang apa,
Darahnya hitam tulangnya satu?

Anak ayam mati tercekik,


Dibuang orang di tepi lombong,
Kalau adik orang yang cerdik,
Apa binatang tanduk di hidung?

Makan nasi berulam raja,


Ditambah dengan sambal sotong,
Kalau adik pandai meneka,
Apa binatang tidur tergantung?

Lampiran 2

Contoh-contoh topeng

10

LAMPIRAN 3

Media
Bahan:

Pensel warna

Oil Pastel

Getah

Kertas tebal

Tali parcel

gam

Marker

Alat:

gunting

Penebuk lubang

11

Lampiran 4
Lembaran Kerja:
(Langkah-langkah menghasilkan topeng muka haiwan)

Sediakan alat dan bahan


yang diperlukan

Lipat kertas kepada 2 bahagian dan lukiskan


bentuk muka haiwan

Lukiskan muka haiwan kemudian lakaran tersebut diulang semula


dengan pen marker.

Warnakan muka haiwan dengan warna yang bersesuaian

12

Lekatkan gambar muka haiwan pada kertas tebal. Kemudian gunting


mengikut bentuk mukahaiwan. Seterusnya, tebuk mata haiwan dengan
menggunakan pisau kecil.

Tebuk bahagian tepi topeng muka haiwan dan


ikat dengan tali parcel atau ikat dengan
menggunakan getah.
Topeng yang telah siap

13

Lampiran 5:

Murid menjalankan aktiviti membina topeng muka:

Melakar muka haiwan

Murid mengulang lakaran dengan


menggunakan pen marker

Murid mewarna topeng muka haiwan dan melekatkannya pada kertas


tebal

Murid menebuk mata topeng


muka haiwan

Sesi apreasiasi
seni
14

Murid melakonkan gerakan haiwan dan meniru bunyi haiwan

Sesi permainan kecik Pukul berapa datuk harimau

15

16