Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 5 Kemboja

Mata Pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Kelas

: Tahun 5 Kemboja

Bilangan Pelajar

: 20 Orang

Tarikh

: 01 April 2013 (Isnin)

Masa

: 1030-1130 pagi

Bidang

: Membuat Corak dan Rekaan

Tajuk/Tema

: Kertas Pembalut Hadiah / Alam Benda

Teknik

: Titisan

Pengetahuan Sedia

: Murid pernah membuat corak tidak terancang

Ada
Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i)

Memahami teknik titisan yang boleh menghasilkan


corak seperti titisan hujan.

ii)

Mengetahui bahawa bentuk atau rupa yang


terbina dengan jalinan 2 bahan iaitu lilin dan
warna air.

iii)

Menghasilkan corak untuk dijadikan satu rekaan


berfungsi seperti kertas pembalut hadiah.

iv)

KBKK

Menghargai hasil kerja sendiri.

: Kreatif Menghubungkaitkan, menjana idea


Kritis - Membanding beza

Pengisian Kurikulum

Ilmu
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Matematik,
Pendidikan Moral, Sains
Nilai Murni
Kasih sayang, bekerjasama, menghargai hasil kerja,
bersyukur, berhati-hati, tolong-menolong,
bertanggung jawab, tekun
1

Kemahiran Bernilai

Menjana idea, kajian masa depan, kemahiran berfikir,

Tambah (KBT)

membanding-beza

Alat Bantu Mengajar

: Powerpoint, Contoh yang telah siap

Media

Bahan
i) Warna air
ii) Lilin
Alat
i) Berus warna
ii) Palet
iii) Pembaris
Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai

Prosedur

dengan tahap murid.


Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur
supaya

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

berjalan lancar dengan menerapkan

kemahiran-

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .


Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan set induksi.
Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap
dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan
untuk membuat corak titisan lilin.
Guru memberi penerangan dan tunjuk cara kepada
murid-murid untuk menghasilkan corak titisan lilin.
Memberi

bimbingan

kepada

menghasilkan hasil kerja seni.


Apresiasi dan refleksi.
Penutup
Sosial
kognitif

murid

dalam

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Set Induksi

Senaman Ringan:

Guru meminta murid berdiri

Ilmu :

(5 Minit)

Hari Hujan

dan membuat satu bulatan

Pendidikan

kecil.

Jasmani dan

Murid melakukan senaman jari Kesihatan,


yang ringkas .

Matematik

Murid menjalankan senaman


ringan, membuat bunyi Hari

Nilai Murni:

Hujan dengan bimbingan

Bekerjasama

guru.
I)

Murid menepuk satu jari KBT:


kanan ke tapak tangan

Kecerdasan

kiri secara berulang-

pelbagai

ulang.
II)

Murid membuat
tepukan dengan
menggunakan 2 jari,
kemudian dengan 3 jari,
4 jari dan 5 jari secara
beramai-ramai untuk
menghasilkan bunyi
hujan dengan rasa
seronok.

Guru memperkenalkan tajuk


pengajaran.

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran
Ilmu:
Sains

Langkah 1

Teknik Titisan

Pemerhatian

dengan

(10 Minit)

menggunakan lilin

Guru menerangkan bahawa

Penerangan unsur
seni : Jalinan,
rupa, warna

teknik titisan dapat

Nilai :

menghasilkan bentuk seperti

Bekerjasama,

titisan hujan.

tolong-

Murid diberi penerangan

menolong,

bahawa jalinan 2

bersyukur,

bahan yang berbeza iaitu

berhati-hati,

warna air dan lilin dapat

tekun

menghasilkan corak yang


menarik.

KBT:

Murid dibahagikan kepada

Menjana idea,

beberapa kumpulan.

membanding-

Murid juga diperkenalkan

beza, kajian

dengan bahan dan alat yang

masa depan,

akan digunakan untuk

kecerdasan

menjalankan aktiviti membuat

pelbagai

titisan lilin.

BBM

Murid juga ditunjukkan dengan Powerpoint,


contoh-contoh yang telah siap. media yang
diperlukan,
contoh yang
telah siap

Lampiran 1
Contoh yang
telah siap
Lampiran 2:
Media: Alat
dan bahan

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran
Murid diberi penerangan langkah

Ilmu:
Matematik

Langkah 2

Penerangan dan

demi langkah untuk menghasilkan

Penerokaan

Sesi tunjuk cara

corak titisan.

(15 Minit)

i) Melukis corak

i)

geometri atau
corak organik

Kertas lukisan disediakan

Nilai :

terlebih dahulu.

Bekerjasama,

ii) Corak geometri atau organic

ii) Mewarna

tolong-

dilukis mengikut kreativiti

menolong,

dengan warna

masing-masing (bentuk bulat,

bersyukur,

air

segi tiga, segi empat, bentuk

berhati-hati

iii) Membuat titisan

bunga, beralun dan

lilin

sebagainya)

KBT:

Bentuk-bentuk geometri atau

Menjana idea,

dengan

organik yang telah dilukis

membanding-

menggunakan

diwarna dengan

beza, kajian

berus warna

menggunakan warna air

masa depan,

mengikut warna pilihan

kecerdasan

masing-masing.

pelbagai

iv) Mewarna

Titisan Lilin:

iii)

iv)

Setelah warna kering, lilin

i) Secara
menegak
ii) Secara
menyerong

v)

dititiskan ke atas permukaan

Lampiran 3

kertas yang telah diwarnakan

Lembaran

tadi.

kerja

Apabila lilin sudah dititiskan ke


seluruh permukaan kertas,
warnakan permukaan kertas
tadi dengan warna hitam
dengan menggunakan berus
warna.

vi)

Setelah warna kering, kikiskan


titisan lilin dengan
menggunakan pembaris.

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Langkah 3

Catatan

Pembelajaran

i. Melukis corak

Murid mengeluarkan alat dan

Ilmu:

Penghasilan

geometri atau

bahan yang diperlukan untuk

Matematik,

(25 minit)

corak organik

menghasilkan resis.

Sains

dengan warna

Murid menjalankan aktiviti

Nilai :

air

membuat corak titisan hujan

Bekerjasama,

dengan bimbingan guru.

tolong-

ii. Mewarna

iii. Membuat titisan


lilin

menolong,

iv. Mewarna

bersyukur,

dengan

berhati-hati,

menggunakan

tekun

berus warna
KBT:
Menjana idea,
membandingbeza, kajian
masa depan

BBM:
Lilin , warna
air, berus
warna, palet

Lampiran 4:
(Aktiviti
Murid)

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Penutup

Apresiasi seni,

Guru dan murid mengadakan

Ilmu:

(5 Minit)

kritikan seni dan

satu pameran mini.

Muzik

nilai estetika

i)

Murid mempamerkan
hasil kerja masing-

Nilai :

masing di hadapan

Bersyukur

kelas.
ii)

iii)

Murid juga menyatakan

KBT:

perasaan mereka

Menjana idea,

setelah menghasilkan

membanding-

karya seni masing-

beza, kajian

masing.

masa depan,

Guru merumuskan dan

kecerdasan

menerangkan tentang

pelbagai

kelebihan dan
kekurangan yang
terdapat pada hasil kerja
murid.

Refleksi:
Kekuatan
Sepanjang proses P&P, saya mendapati murid saya sangat teruja dan seronok untuk
menyiapkan tugaan yang diberikan. Bagi murid yang sudah menyiapkan tugasan,
mereka

berebut-rebut untuk membantu rakan-rakannya yang belum siap. Ini

menunjukkan aktiviti membuat corak denagn teknik titisan ini sangat menyeronokkan
murid. Dari segi penyediaan bahan, hampir semua murid dapat membawa lilin dari
rumah. Aktiviti ini juga dapat diselesaikan tepat pada waktu yang ditetapkan. Secara
keseluruhannya, objektif P&P tercapai.

Kelemahan
Kelemahannya pula aktiviti mencorak dengan teknik titisan ini memerlukan saya
untuk mengawal kelas dengan lebih berhati-hati kerana ia melibatkan penggunaan
lilin.

Saya sentiasa memantau pergerakan murid dan sentiasa mengingatkan

mereka agar berhati-hati semasa mengendalikan lilin dalam aktiviti yang mereka
lakukan.

LAMPIRAN 1
Contoh Corak Titisan Lilin:

LAMPIRAN 2

Media
Bahan:

Warna air

Oil Pastel

Alat:

Palet

Berus warna

10

Lampiran 3
Lembaran Kerja:
(Langkah-langkah melaksanakan aktiviti menggambar dengan menggunakan teknik
Titisan)

Sediakan bahan dan alat

Bentuk geometri atau organik


dilukis pada kertas lukisan

Bancuhkan warna

Warnakan bentuk geometri yang


telah dilukis

Hasil yang telah diwarna

Titiskan lilin pada permukaan


kertas

11

Hasil permukaan kertas yang


dititis dengan lilin

Sapukan warna hitam pada


keseluruhan kertas

Hasil setelah disapu dengan


warna hitam

Hasil karya yang telah siap

12

Kikiskan lilin dengan


menggunakan pembaris

Lampiran 4:

Murid menjalankan aktiviti menggambar dengan menggunakan teknik Titisan

Melakar bentuk geometri


atau organik

Mewarna lakaran tadi dengan


warna air

Mewarna dengan warna air (hitam)

Membuat titisan lilin

Apreasiasi seni
Mengikis titisan lilin dengan
menggunakan pembaris

Sesi apreasiasi seni

13