Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TAHUN 6 MELATI
Mata Pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Kelas

: Tahun 6 Melati

Bilangan Pelajar

: 16 Orang

Tarikh

: 09 April 2013 (Selasa)

Masa

: 1130-1230 pagi

Bidang

: Mengenal Kraf Tradisional

Tajuk/Tema

: Rantai leher/ Objek Buatan Manusia

Aktiviti

: Alat Perhiasan diri

Pengetahuan Sedia

: Murid pernah melihat perhiasan diri yang lain

Ada
Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pelajaran, murid dapat:

i)

Memahami bahasa seni visual seperti jalinan,


bentuk, ritma, pergerakan dan

kontra,

terdapat

benda

pada

objek

alam

yang
dalam

penghasilan alat perhiasan diri


ii)

Menghasilkan manik kertas dengan teknik gulung


dan tampal..

iii)

Menguntai manik kertas untuk dijadikan perhiasan


diri.

iv)
KBKK

Menghargai hasil kerja rakan dan diri sendiri.

: Kreatif Menghubungkaitkan, menjana idea


Kritis - Membanding beza

Pengisian Kurikulum

Ilmu
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Kajian
Tempatan, Matematik, Pendidikan Moral,
Nilai Murni
Kasih sayang, bekerjasama, menghargai hasil kerja,
bersyukur, berhati-hati, tolong-menolong,
bertanggung jawab, tekun

Kemahiran Bernilai

Menjana idea, kajian masa depan, kemahiran berfikir,


1

Tambah (KBT)

membanding-beza

Alat Bantu Mengajar

: Powerpoint, Contoh yang telah siap

Media

Bahan
i) Kertas warna
ii) Benang
iii) Gam
Alat
i) jarum
ii) gunting
iii) lidi / pencucuk sate
Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai

Prosedur

dengan tahap murid.


Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur
supaya

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

berjalan lancar dengan menerapkan

kemahiran-

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .


Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan set induksi.
Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap
dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan
untuk membuat rantai leher daripada manik kertas.
Guru memberi penerangan dan tunjuk cara kepada
murid-murid untuk menghasilkan rantai daripada
manik kertas.
Memberi

bimbingan

kepada

menghasilkan hasil kerja seni.


Apresiasi dan refleksi.
Penutup
Sosial
kognitif

murid

dalam

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Set Induksi

Permainan Puzzle

(5 Minit)

Rantai leher

Soalan:
1) Gambar apakah

Guru meminta murid untuk

Ilmu :

membuat beberapa gerakan

Pendidikan

jari.

Jasmani dan

Murid dibahagikan kepada

Kesihatan

beberapa kumpulan dan

yang dapat anda

setiap kumpulan diminta untuk

Nilai Murni:

perhatikan dalam

menyelesaikan satu

Bekerjasama

cantuman puzzle

permainan puzzle.

ini?

Murid diminta untuk

KBT:

menyatakan objek yang

Kecerdasan

terrhasil daripada cantuman

pelbagai

puzzle tersebut..
Guru memperkenalkan tajuk

Lampiran 1:

pengajaran.

Guru menunjukkan beberapa


contoh alat perhiasan diri.

Gambar
Puzzle

Gambar
alat
perhiasan
diri

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Bahasa Seni

Guru menerangkan bahasa

Ilmu:

Langkah 1

Visual yang

seni visual yang ada pada

Kajian

Pemerhatian

terdapat pada alat

perhiasan diri.

Tempatan

(10 Minit)

perhiasan diri:

Guru menyatakan kegunaan

(Rantai Leher)

alat perhiasan diri.

Nilai :

Murid dibahagikan kepada

Bekerjasama,

beberapa kumpulan.

tolong-

Tampak dan

Murid juga diperkenalkan

menolong,

sentuh

dengan bahan dan alat yang

bersyukur,

akan digunakan untuk

berhati-hati,

menjalankan aktiviti membuat

tekun

1) Jalinan

2) Bentuk
Konkrit
3) Ruang

rantai leher daripada manik

Nyata

kertas.

KBT:

4) Kontra

Murid juga ditunjukkan dengan Menjana idea,

warna

contoh-contoh yang telah siap. membanding-

Ritma dan

beza, kajian

pergerakan-

masa depan,

susunan manik

kecerdasan
pelbagai
BBM
Powerpoint

Lampiran 2
Bahan dan
alat
Lampiran 3:
Contoh yang
telah siap

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran
Ilmu:

Langkah 2

Penerangan dan

Murid diberi penerangan langkah

Penerokaan

Sesi tunjuk cara

demi langkah untuk menghasilkan

i) Mengukur dan

rantai leher daripada manik kertas

Nilai :

i)

Kertas warna alat tulis

Bekerjasama,

disediakan terlebih dahulu.

tolong-

(15 Minit)

memotong
kertas warna
ii) Membuat manik

ii) Kertas warna diukur dalam

Matematik

menolong,

kertas dengan

bentuk segi tiga panjang

bersyukur,

gulungan kertas

dengan menggunakan

berhati-hati

yang telah

pembaris.

digunting segi

iii) Kertas warna yang telah

tiga panjang
iii) Menunjuk cara

diukur dipotong.
iv) Membuat manik kertas

membuat
karangan rantai

v)

iv) Membuat
proses

vi)

kemasan

KBT:
Menjana idea,
membanding-

dengan teknik gulungan.

beza, kajian

Menguntai manik kertas

masa depan,

dengan jarum dan benang.

kecerdasan

Kemudian membuat proses

pelbagai

kemasan pada rantai leher.


Lampiran 4
Lembaran
kerja

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Langkah 3
Penghasilan
(25 init)

Catatan

Pembelajaran

i) Mengukur dan

Murid mengeluarkan alat dan

Ilmu:

memotong

bahan yang diperlukan untuk

Matematik

kertas warna

menghasilkan rantai leher

ii) Membuat manik

manik kertas .

kertas dengan

Nilai :
Bekerjasama,

gulungan kertas

Murid menjalankan aktiviti

yang telah

membuat rantai leher daripada menolong,

digunting segi

manik kertas dengan

berhati-hati,

tiga panjang

berpandukan langkah yang

tekun

iii) Menunjuk cara

tolong-

ditunjukkan oleh guru.

membuat

KBT:

karangan rantai

Menjana idea,

iv) Membuat

membanding-

proses

beza, kajian

kemasan

masa depan,
kecerdasan
pelbagai

BBM:
Kertas warna,
pembaris,
pisau kecil,
pencucuk
sate, gam,
benang,
jarum

Lampiran 5:
(Aktiviti
Murid)

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Penutup

Apresiasi seni,

Guru dan murid mengadakan

Ilmu:

(5 Minit)

kritikan seni dan

satu pameran mini.

Muzik

nilai estetika

i)

ii)

iii)

Murid memperagakan
rantai leher yang telah

Nilai :

dihasilkan.

Bersyukur

Murid juga menyatakan


perasaan mereka

KBT:

setelah menghasilkan

Menjana idea,

karya seni masing-

membanding-

masing.

beza, kajian

Guru merumuskan dan

masa depan,

menyatakan bahan lain

kecerdasan

yang boleh dijadikan

pelbagai

manik rantai leher

Refleksi:
Secara keseluruhanya aktiviti dapat dijalankan dengan lancar. Semua murid dapat
memberikan kerjasama yang baik. Murid dapat membina manik kertas dengan baik
setelah memdapat bimbingan daripada guru. Murid juga memahami unsur seni serta
prinsip rekaan yang terdapat dalam aktiviti pada kali ini. Murid juga boleh
menyesuaikan bahan yang ada dengan bahan gentian yang lain. Sebagai contoh,
jika mereka tiada kertas warna, mereka menggunakan majalah untuk menggantikan
kertas warna. Dari segi menguntai manik, murid kelihata sangat seronok kerana

dapat melihat hasil kerja tangan mereka. Manik-manik disusun secara berselang seli
agar kelihatan lebih menarik.

Kelemahan :
Aktiviti ini memerlukan masa yang agak lama. Murid perlu menggulung satu persatu
manik kertas tersebut. Ada juga murid yang mempunyai koordinasi mata dan jari
yang agak lemah. Ini menyebabkan manik yang dibentuk kelihatan tidak seimbang.
Namun demikian, pencucuk sate sangat membantu murid dalam proses menggulung
manik kertas tersebut.

LAMPIRAN 1
Puzzle (Rantai Leher)

LAMPIRAN 2

Media
Bahan:

Kertas warna

Gam

Alat:

Pencucuk sate

Pisau

Jarum

Benang

Gunting

Pembaris

10

Lampiran 3
Contoh rantai leher yang telah siap:

11

Lampiran 4
Lembaran Kerja:
(Langkah-langkah melaksanakan aktiviti membuat rantai leher daripada manik
kertas)

Ukur kertas warna dan lukiskan


bentuk segi empat panjang.

Sediakan bahan dan alat yang


diperlukan

Potong kertas warna dengan


menggunakan pisau.

Jalur kertas berbentuk segi tiga


panjang yang telah dipotong

Gulungksn kertas warna dengan


menggunakan pencucuk sate

Gamkan hujung kertas warna

12

Untaikan manik kertas dengan


menggunakan benang dan jarum jahit

Manik kertas yang telah siap


digulung

Rantai leher manik kertas yang sudah siap

13

Lampiran 4:

Murid menjalankan aktiviti membuat rantai leher daripada manik kertas

Menggulung manik kertas


dengan menggunakan pencucuk
sate

Kertas warna yang telah


dipotong

Meletakkan gam pada hujung


kertas segi tiga

Menguntai manik kertas dengan dengan


menggunaka jarum dan benang

Apreasiasi seni
Memperagakan alat perhiasan diri Rantai leher daripada manik kertas

14

15

16