Anda di halaman 1dari 13

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 4 ANGGERIK

Mata Pelajaran

: Pendidikan Seni Visual

Kelas

: Tahun 4 Anggerik

Bilangan Pelajar

: 18 Orang

Tarikh

: 04 April 2013 (Khamis)

Masa

: 0900-1000 pagi

Bidang

: Menggambar

Tajuk/Tema

: Keretaku / Alam Benda

Teknik

: Resis

Pengetahuan Sedia

: Murid pernah menghasilkan karya Keretaku dengan

Ada
Hasil Pembelajaran

menggunakan teknik lukisan


: Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i.

Memahami teknik resis dapat digunakan dalam aktiviti


menggambar.

ii.

Mengetahui bahawa terdapat kesan yang menarik


yang terhasil daripada penggunaan dua bahan yang
berbeza iaitu krayon/ Oil Pastel dan warna air.

iii.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi penentuan media yang
digunakan dalam menggambar.

iv.

KBKK

Menghargai hasil kerja sendiri.

: Kreatif Menghubungkaitkan, menjana idea


Kritis - Membanding beza

Pengisian Kurikulum

Ilmu
Muzik, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan,
Matematik, Pendidikan Moral, Sains
Nilai Murni
Kasih sayang, bekerjasama, menghargai hasil
kerja, bersyukur, berhati-hati, tolong-menolong,
bertanggung jawab
1

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Kemahiran Bernilai

Menjana idea, kajian masa depan, kemahiran berfikir,

Tambah (KBT)

membanding-beza

Alat Bantu Mengajar

: Powerpoint, Contoh yang telah siap, cd lagu Bapaku pulang

Media

Bahan
i) Warna air
ii) Krayon/Oil Pastel
Alat
i) Berus warna
ii) Palet

Prosedur

Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai


dengan tahap murid.
Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur
supaya

proses

pengajaran

dan

pembelajaran

berjalan lancar dengan menerapkan

kemahiran-

kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif .


Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran
dengan set induksi.
Mempamerkan contoh hasil kerja yang telah siap
dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan
untuk menggambar dengan menggunakan teknik
resis.
Guru memberi penerangan dan tunjuk cara kepada
murid untuk menghasilkan karya yang menggunakan
teknik resis.
Memberi

bimbingan

kepada

menghasilkan hasil kerja seni.


Apresiasi dan refleksi.
Penutup
Sosial
Kognitif

murid

dalam

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Set Induksi

Menyanyikan

Guru memperdengarkan murid Ilmu :

(5 Minit)

Lagu Bapaku

dengan lagu Bapaku Pulang.

Muzik,

Pulang

Guru meminta murid untuk

Pendidikan

Soalan:

menyanyikan lagu Bapaku

Jasmani dan

1. Apakah yang

Pulang dengan iringan muzik

Kesihatan

anda faham

sambil membuat gerakan.

tentang cerita

Guru bersoal jawab dengan

Nilai Murni:

yang terdapat

murid tentang cerita yang

Bekerjasama

dalam lagu

terdapat dalam lagu.

tadi?

Guru memperkenalkan tajuk

KBT:

pengajaran, Keretaku

Kecerdasan

kereta bapa

dengan menggunakan teknik

pelbagai

anda?

Resis.

2. Apakah warna

Guru menyatakan definisi

BBM:

Resis.

Powerpoint,
Lagu Bapaku
Pulang
Contoh
gambar
kereta

Lampiran 1:
Senikata
Lagu Bapaku
Pulang

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran
Ilmu:
Guru menerangkan bahawa

Langkah 1

Teknik Resis

Pemerhatian

dengan

(10 Minit)

menggunakan lilin

Sains

teknik Resis dapat digunakan


dalam bidang menggambar.

Nilai :

Murid diberi penerangan

Bekerjasama,

bahawa pengggunaan 2

tolong-

Penerangan

bahan yang berbeza iaitu

menolong,

unsur seni :

warna air dan krayon/Oil

bersyukur,

Garisan, rupa

Pastel dapat menghasilkan

berhati-hati

Prinsip rekaan:

kesan yang menarik.

Kontra-Garisan

Murid memahami unsur seni

KBT:

dan warna

yang perlu ada dalam karya.

Menjana idea,

Murid dibahagikan kepada

membanding-

beberapa kumpulan.

beza, kajian

Murid juga diperkenalkan

masa depan

dengan bahan dan alat yang


akan digunakan untuk

BBM

menjalankan aktiviti membuat

Powerpoint,

menggambar dengan

media yang

menggunakan teknik Resis.

diperlukan,

Murid juga ditunjukkan dengan contoh yang


contoh-contoh yang telah siap. telah siap

Lampiran 2
Media: Alat
dan bahan
Lampiran 3:
Contoh yg
telah siap

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Langkah 2

Penerangan dan

Murid diberi penerangan langkah

Ilmu:

Penerokaan

Sesi tunjuk cara

demi langkah untuk

Sains

(15 Minit)

i) Melakar

menggambar dengan

gambar
kereta dengan

menggunakan teknik Resis.


i)

menggunakan
pensel.

Kertas lukisan disediakan

Bekerjasama,

terlebih dahulu.

tolong-

ii) Buat lakaran kereta pada

menolong,

kertas lukisan dengan

bersyukur,

menggunakan pensel.

berhati-hati

ii) Lakaran
diulang
dengan

Nilai :

iii) Ulangi lakaran tersebut

menggunakan

dengan menggunakan

KBT:

krayon/Oil

krayon/Oil Pastel.

Menjana idea,

Pastel

iv) Sapukan warna air yang

iii) Menyapu

membanding-

bersesuaian pada permukaan

beza, kajian

warna air pada

kertas lukisan mengikut objek

masa depan,

permukaan

yang terdapat dalam lukisan.

kecerdasan

kertas lukisan

v) Biarkan kertas lukisan tersebut pelbagai


kering dan pamerkan dalam
kelas.

BBM
Lembaran
Kerja
(Lampiran 4)

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Langkah 3

Murid mengeluarkan alat dan

Ilmu:

Penghasilan

bahan yang diperlukan untuk

Sains

(25 Minit)

menghasilkan resis.
Murid melakar gambar kereta.

Nilai :

Murid menjalankan aktiviti

Bekerjasama,

menggambar menggunakan

tolong-

teknik resis dengan bimbingan

menolong,

guru.

bersyukur,
berhati-hati

KBT:
Menjana idea,
membandingbeza, kajian
masa depan,
kecerdasan
pelbagai

BBM:
Krayon/Oil
Pastel, warna
air, berus
warna, palet

Lampiran 5:
(Aktiviti
Murid)

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Langkah /

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan

Masa

Catatan

Pembelajaran

Penutup

Apresiasi seni,

Guru dan murid mengadakan

Ilmu:

(5 Minit)

kritikan seni dan

satu pemeran mini.

Muzik

nilai estetika

i)

Murid mempamerkan
hasil kerja masing-

Nilai :

masing di hadapan

Bersyukur

kelas.
ii)

iii)

Murid juga menyatakan

KBT:

perasaan mereka

Menjana idea,

setelah menghasilkan

membanding-

karya seni masing-

beza, kajian

masing.

masa depan,

Murid menyanyikan

kecerdasan

semula lagu Bapaku

pelbagai

Pulang dengan iringan


muzik.
iv)

Guru merumuskan dan


menerangkan tentang
kelebihan dan
kekurangan yang
terdapat pada hasil
kerja murid.

Refleksi:
Kekuatan:
Sesi P&P pada kali ini berjalan dengar lancar. Murid dapat menghasilkan karya
dengan baik.

Aktiviti dijalankan dengan begitu menyeronokkan dan murid tiada

masalah dalam menguasai setiap kemahiran yang diajar. Mereka juga memahami
unsur seni serta prinsip rekaan yang ada dalam hasil karya mereka. Mereka juga
saling bantu-membantu dalam tugasan yang diberikan kepada mereka.

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Kelemahan:
Dari segi bahan, guru terpaksa menyediakan bahan untuk murid.
mereka tidak mempunyai warna air dan juga krayon.
dihadapi

Kebanyakkan

Satu lagi masalah yang

ialah, murid agak tidak berhati-hati semasa mengendalikan warna air.

Murid kebanyakannya mengotorkan pakaian seragam mereka dengan calitan warna


air. Ini menyebabkan pakaian seragam murid kelihat comot dan kotor.

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

LAMPIRAN 1

Bapaku Pulang
Bapaku pulang dari kota
Bapaku belikan kereta
Kereta kecil warna merah
Boleh ku bawa ke sekolah

Pon Pon Pon Pon Pon Pon Pon Pon Pon


Kereta kecil ku berbunyi
Marilah adik mari naik
Boleh ku bawa jumpa nenek

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

LAMPIRAN 2

Media
Bahan:

Warna air

Oil Pastel

Alat:

Palet

Berus warna

10

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Lampiran 3
Contoh yang telah siap:

11

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Lampiran 4
Lembaran Kerja:
(Langkah-langkah melaksanakan aktiviti menggambar dengan menggunakan teknik
resis)

Ulangi lakaran dengan


menggunakan Oil Pastel

Lakarkan gambar
kereta

Gambar kereta yang sudah dilakar


dengan menggunakan oil pastel

Gambar kereta yang sudah dilakar


diwarnakan dengan warna air.

Gambar kereta yang sudah siap.

Kesemua bahagian kereta


diwarnakan dengan warna air.

12

Tugasan Puan Bonny Lungek2013

Lampiran 5:

Murid menjalankan aktiviti menggambar dengan menggunakan teknik Resis

Melakar gambar kereta

Mengulangi lakaran dengan


menggunakan Oil Pastel

Pameran mini

Mewarna dengan warna air

Apreasiasi seni

13