Anda di halaman 1dari 5

Tajuk : Saling bersandaran antara

persekitaran
Konstruk : Mengaplikasi
Konteks : Kepelbagaian benda hidup
Aras kesukaran : Sederhana

organisma

hidup

dengan

1) Rajah 1 di bawah menunjukkan suatu siratan makanan.


The Diagram 1 below shows a food web.

Rajah 1/Diagram 1
(a) (i) Nyatakan pengguna sekunder dalam siratan makanan itu.
State the secondary consumer in the food web.
_________________________________________________________________________
__
[1 markah/1 mark]
(ii) Apakah peranan yang dimainkan oleh pengeluar dalam suatu siratan
makanan?
What role is played by the producer in a food web?
________________________________________________________________________
___
[1 markah/1 mark]
(iii)
Apakah ciri-ciri sepunya antara pengguna primer dalam siratan
makanan itu?

What is the similarity between the primary consumers in the food web?
________________________________________________________________________
___
[1 markah/1 mark]
(b) Rajah 2 di bawah menunjukkan satu rantai makanan.
The Diagram 2 below shows a food chain.

ABC
Rajah 2/Diagram 2
(i) Ahmad dikehendaki melengkapkan satu piramid nombor dengan
menggunakan maklumat yang diberikan dalam rantai makanan. Lengkapkan
piramid nombor yang berikut dengan menulis abjad A, B dan C dalam petak yang
disediakan.
Ahmad has to complete a pyramid of numbers by using the information given in
the food chain. Complete the following pyramid of numbers by writing the letters
A, B and C in the boxes provided.

[2 markah/2 marks]
(ii) Apakah yang berlaku kepada jumlah pengaliran tenaga daripada A ke C?
Beri sebab kepada
jawapan anda.
What happen to the amount of energy that is transferred from A to C. Give
your reason for the
answer.
__________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________
__
[2 markah/2 marks]
(c)

Amin bermain bersama rakan-rakannya di sebuah kawasan sawah


padi. Semasa bermain, Amin mendapati terdapat beberapa haiwan
seperti katak, belalang, pepatung, ular dan burung-burung
berterbangan.
Amin played with his friends at paddy field. He noticed that there
were frogs, grasshoppers, dragonflies, snakes and flying birds at the

(i) Bina satu siratan makanan bagi habitat sawah berikut.


Build a food web for the paddy habitat.
[1 markah/1 mark]
(ii) Ramalkan apa yang berlaku sekiranya sawah padi tersebut diracun dengan
racun serangga.
Kenapa anda menyatakan sedemikian?
Predict what would happen if pesticide is used. Why?
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__
[2 markah/2 marks]

Soal
an
(a) (i)
(ii)

(iii)

Jawapan

Skor

Burung dan ular


Bird and snake
Menghasilkan makanan untuk dirinya dan
hidupan lain dalam siratan makanan.
To produce food for itself and other living things
in the food web.
Mereka adalah herbivor
They are herbivors

Jumlah
skor
1

1
1

(b)
(i)

(ii)

Jumlah pengaliran tenaga berkurang dari A ke C.


Tenaga bagi setiap aras hilang melalui radiasi,
penyejatan, perkumuhan, transpirasi, respirasi
dan proses hidup yang lain.
The amount of energy decreases along the food
chain from A to C.
Energy at every level is lost as heat due to
radiation, evaporation, excretion, transpiration,
respiration and other life processes.

(c) (i)
Pepatung

Burung

Padi
Ular
Belalang
(ii)

Katak

Racun serangga akan membunuh organisma lain


dalam habitat yang memakan padi sebagai
makanan. Keadaan ini akan mempengaruhi
semua hidupan dalam ekosistem.
Pemusnahan padi akan memusnahkan habitat

sesetengah serangga seperti belalang dan


pepatung menyebabkan populasi ini
berkurangan.
Insecticides will kill other organisms in the
habitat which eat paddy as food. This will affect
all the living things in the ecosystem.
Destroying the paddy will destroy the habitat of
some insects such as grasshoppers and
dragonflies and cause the number of population
decrease.
Jumlah markah

10