Anda di halaman 1dari 1

RUBRIK KERJA PROJEK MATEMATIK TAMBAHAN 2015

A. Persembahan Lapor an
Menulis tajuk yang berkaitan.
Terdapat muka surat kandungan.
Persembahan laporan yang sistematik.
Kreativiti.

1. Aspek Am
(6%)

1
1
1 2
1 2

Menghuraikan pengenalan dengan lengkap-reka bentuk kreatif yang


melibatkan pelbagai jenis segi tiga
Menghuraikan pengenalan dengan memuaskan-reka bentuk yang
melibatkan pelbagai jenis segi tiga
Menghuraikan pengenalan yang kurang lengkap reka bentuk
B. Mentakrifkan Masalah Atau Perkara Yang Dikaji
Mengenal pasti maklumat yang diberi, hasil yang dikehendaki dan
1. Mengenalpasti
menyatakan dalam ayat matematik.
masalah
Mengenal pasti maklumat yang diberi, hasil yang dikehendaki dan
(5%)
menyatakan dalam ayat matematik yang kurang lengkap.
C. Penyelesaian Masalah
Membuat dan menguji konjektur
1. Prosedur
Memahami masalah dengan mendalam.
(42 %)
Menggunakan strategi penyelesaian masalah yang sangat berkesan
dengan penaakulan yang logik.
Menjawab semua soalan dengan tepat.
Memahami masalah.
Menggunakan strategi yang membawa kepada penyelesaian masalah.
Menjawab semua soalan dengan tepat.
Memahami masalah dengan tidak menyeluruh.
Menggunakan strategi yang agak berguna.
Tidak menjawab semua soalan dengan tepat.
Berkomunikasi dengan jelas melalui simbol/jadual/gambarajah di mana
sesuai.
Komunikasi yang kurang jelas.
Menjawab semua soalan dengan tepat.
Menjawab sebahagian soalan dengan tepat.
2. Dapatan
(20%)
Membincangkan dapatan secara lengkap dan jelas.
2. Pengenalan
(7%)

Membincangkan dapatan dengan memuaskan.


Meneroka dan menyelesaikan soalan lanjutan dengan langkah-langkah
teratur dan lengkap.
3. Penerokaan
(10%)
Meneroka dan menyelesaikan soalan lanjutan dengan langkah-langkah
kurang teratur dan kurang lengkap.
D. Membuat Kesimpulan
1. Kesimpulan
Menyatakan kesimpulan dalam konteks soalan yang diberi
(5 %)
E. Refleksi
1. Refleksi
(5 %)

Refleksi yang bermakna dan kritikal

5 7
3 4
1 2

4 5
1 3

3 8
20 22

10 19

1 9
8 12
1 7
8 - 12
1 7
5 8
1 4
6 10
1 5

2 5

1 5

Jumlah skor ( A1 + A2 + B1 + C1 + C2 + C3 + D1 + E1)

100