SPA 306 KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURSUS PEMBANGUNAN DIRI TAJUK MODUL : SPA 306 â TEORI

0 JAM AMALI 30 JAM JAM KREDIT 1 KREDIT SINOPSIS Modul Pembangunan Diri III memberikan penekanan kepada kemahiran asas kaunseling , kaunseling kerjaya serta pendedahan ilmu keusahawanan untuk para pelajar. Penilaian yang digunakan adalah berbentuk formatif dan sumatif. Kaedah yang dig unakan untuk penilaian formatif ialah projek, simulasi, persembahan dan amali. Penilaian sumatif ialah melalui kaedah seminar dan bengkel. PEMBANGUNAN DIRI III

SUKATAN PELAJARAN A. KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING (6 jam) Kemahiran ini mengandungi pengenalan kepada kaunseling, matlamat kaunsel ing, proses kaunseling dan jenis-jenis kaunseling. B. KAUNSELING KERJAYA (6 jam) Kemahiran ini mengandungi persediaan kerjaya, sumber maklumat kerjaya, p enyediaan resume, teknik temuduga serta perkembangan kerjaya. C. KEUSAHAWANAN (18 jam) Keusahawanan ini mengandungi maklumat perniagaan, aspek pemasaran dan ke wangan serta penyediaan Rancangan Perniagaan. SPA 306 KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURSUS PEMBANGUNAN DIRI TAJUK MODUL : SPA 306 â TUJUAN: Pada akhir program ini pelajar akan: â ¢ dapat pengetahuan dan kemahiran asas kaunseling dan kaunseling kerjaya â ¢ dapat menyediakan rancangan perniagaan. A. KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING 1. Kemahiran asas kaunseling 1.1 Definisi Bimbingan dan Kaunseling 1.2 Matlamat Kaunseling 1.3 Peringkat-peringkat proses kaunseling 1.4 Kaunseling Individu 1.5 Kaunseling Kelompok PEMBANGUNAN DIRI III

B.

KAUNSELING KERJAYA 2. Kaunseling Kerjaya 2.1 Persediaan kerjaya 2.2 Sumber maklumat kerjaya 2.3 Penyediaan resume 2.4 Teknik menghadapi temuduga 2.5 Perkembangan kerjaya

C.

KEUSAHAWANAN 3. Keusahawanan 3.1 Memulakan perniagaan kecil 3.2 Aspek pemasaran dan kewangan (penyediaan Aliran Tunai) 3.3 Rancangan Perniagaan 3.3.1 Definisi rancangan perancangan perniagaan 3.3.2 Tujuan dan kepentingan 3.3.3 Komponen utama perniagaan â latar belakang, pelan organisasi, jadual pelaksanaan. 3.3.4 Rancangan pemasaran 3.3.5 Rancangan pengeluaran 3.3.6 Rancangan organisasi 3.3.7 Rancangan kewangan 3.3.8 Menyediakan dan membentangkan Rancangan Perniagaan.