Anda di halaman 1dari 39
GARIS PANDUAN CBSG & CBTG Garis Panduan Cuti Belajar Separuh Gaji & Cuti Belajar Tanpa

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG Garis Panduan Cuti Belajar Separuh Gaji & Cuti Belajar Tanpa Gaji

Garis Panduan

Cuti Belajar Separuh Gaji & Cuti Belajar Tanpa Gaji

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Bahagian Tajaan Pendidikan Edisi 2009

KANDUNGAN

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

KATA-KATA ALUAN KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 

KATA-KATA ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

 

BAB 1

:

MAKLUMAT MENGENAI CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI (CBSG) & CUTI BELAJAR TANPA GAJI (CBTG)

1

   

A) Jenis Kemudahan CBSG & CBTG

2

   

B) Syarat-syarat Permohonan CBSG & CBTG

3

   

C) Status Perkhidmatan Semasa PPP CBSG & CBTG

3

BAB 2

:

SENARAI TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG TERLIBAT DENGAN URUSAN CBSG & CBTG

5

   

A) Tanggungjawab PPP Yang Diluluskan CBSG & CBTG

6

   

B) Tanggungjawab Bahagian Tajaan Pendidikan

10

   

C) Tanggungjawab Bahagian/Jabatan Pelajaran Negeri/ Pejabat Pelajaran Daerah/ Pejabat Pelajaran Gabungan/Sekolah

12

   

D) Tanggungjawab Pihak Penganjur Program Pengajian

14

   

E) Tanggungjawab Pihak Yang Menguruskan Penempatan Semula Selepas Tamat CBSG & CBTG

15

   

F) Tanggungjawab Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

16

BAB 3

:

PROSES KERJA & CARTA ALIRAN KERJA

17

   

A) Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja Pemberian CBSG & CBTG

18

   

B) Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja Pembayaran Emolumen CBSG & CBTG

22

   

C) Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja Penangguhan CBSG & CBTG

24

   

D) Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja Menarik Diri Daripada Mengikuti Pengajian

26

   

E) Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja Pelanjutan CBSG & CBTG

28

   

F) Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja Penempatan Semula Setelah Tamat CBSG & CBTG

30

   

G) Proses Kerja dan Carta Aliran Kerja Penyambungan Semula CBSG & CBTG

32

PENUTUP

GLOSARI

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG KATA – KATA ALUAN KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum
GARIS PANDUAN CBSG & CBTG KATA – KATA ALUAN KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

KATA – KATA ALUAN

KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh dan Salam Sejahtera.

Saya amat bersyukur kepada Allah Subhanawataala kerana dengan limpah kurniaNya dapatlah Buku Garis Panduan Cuti Belajar Separuh Gaji & Cuti Belajar Tanpa Gaji ini diterbitkan oleh Bahagian Tajaan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Penghasilan Buku Garis Panduan Cuti Belajar Separuh Gaji & Cuti Belajar Tanpa Gaji ini dilihat sangat relevan dengan dasar KPM dan Teras 5 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 - 2010 iaitu Memartabatkan Profesion Keguruan. Matlamat KPM adalah untuk mempertingkatkan kualiti guru melalui program-program peningkatan akademik seperti program pensiswazahan dan pensarjanaan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP). Oleh itu, melalui garis panduan ini KPM berharap akan dapat menambahbaik sistem penyampaian maklumat kepada PPP yang sedang dan akan memohon cuti belajar. Selain itu, garis panduan ini dapat mengurangkan masalah dalam proses pelaksanaannya dan seterusnya meningkatkan kecekapan dalam urusan pemberian cuti belajar.

Harapan saya, melalui buku ini, PPP yang hendak bercuti belajar mahupun pegawai yang menguruskan PPP yang bercuti belajar dapat memahami keperluan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sebelum, semasa dan selepas tempoh cuti belajar. Pemahaman terhadap perkara tersebut adalah sangat penting bagi memastikan pelaksanaan program KPM akan mencapai matlamatnya.

Sekian, Wassalam.

tersebut adalah sangat p enting bagi memastikan pelaksanaan program KPM akan mencapai matlamatnya. Sekian, Wassalam.
GARIS PANDUAN CBSG & CBTG KATA-KATA ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
GARIS PANDUAN CBSG & CBTG KATA-KATA ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

KATA-KATA ALUAN

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh dan Salam Sejahtera.

Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Bahagian Tajaan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia di atas inisiatif dan komitmen yang diberikan dalam menghasilkan Buku Garis Panduan Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) dan Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG) ini. Selaras dengan matlamat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010 (PIPP), penghasilan Buku Garis Panduan ini adalah salah satu strategi KPM untuk meningkatkan lagi pemahaman warganya terutama sekali bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) mengenai dasar-dasar CBSG dan CBTG.

Dengan maklumat yang lebih jelas, Buku Garis Panduan ini diharap akan dapat menggalakkan lebih ramai lagi PPP untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Pertama, Ijazah Sarjana dan Ijazah Kedoktoran. Selain itu, buku ini juga diharap menjadi panduan kepada semua pihak yang terlibat dalam urusan CBSG dan CBTG di peringkat Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Sekolah dan sebagainya.

Akhir kata, saya menyeru agar Bahagian Tajaan Pendidikan meneruskan usaha gigih dalam menyampaikan maklumat mengenai urusan Cuti Belajar kepada PPP bagi menyokong hasrat negara untuk membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika selain berpengetahuan dan berkemahiran.

modal insan yang be rsifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika selain berpengetahuan dan berkemahiran.

BAB 1 :

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

MAKLUMAT MENGENAI CUTI BELAJAR SEPARUH GAJI DAN CUTI BELAJAR TANPA GAJI (CBSG & CBTG)

A) JENIS KEMUDAHAN CBSG & CBTG

B) SYARAT-SYARAT PERMOHONAN CBSG & CBTG

C) STATUS PERKHIDMATAN SEMASA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) CBSG & CBTG

PERMOHONAN CBSG & CBTG C) STATUS PERKHIDMATAN SEMASA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) CBSG & CBTG 1
PERMOHONAN CBSG & CBTG C) STATUS PERKHIDMATAN SEMASA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) CBSG & CBTG 1

A) JENIS KEMUDAHAN CBSG & CBTG

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

CBSG merupakan kemudahan yang disediakan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) untuk mengikuti pengajian peringkat ijazah pertama dalam bidang yang dibenarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

CBTG merupakan kemudahan yang disediakan kepada PPPLD (peringkat ijazah pertama) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) (peringkat ijazah lanjutan) secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dan Universiti di luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) dipertanggungjawab untuk mengurus pemberian atau kemudahan semua jenis cuti belajar bagi PPP di bawah KPM termasuk CBSG & CBTG. Kemudahan CBSG & CBTG ini terbahagi kepada 4 kategori:

           

TEMPOH

BIL

JENIS

PROGRAM YANG DITAWARKAN

PEMBIAYAAN

PERINGKAT

BERKHIDMAT /

CBSG &

PENGAJIAN

 

TUNTUTAN

CBTG

GANTIRUGI

 

1. CBTG

i. Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa (Luar Negara)

     

Dengan

Biasiswa

Biasiswa

Kursus

Persediaan

 

2. CBSG

i. Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)

   

Separa

4 – 5 Tahun/

Biasiswa

ii. Program Pensiswazahan Pendidikan Khas

 

RM110,000 –

Separa Biasiswa & Pinjaman Pelajaran KPM

Ijazah

RM130,000

Pertama

iii.Program Pensiswazahan Guru Bahasa Antarabangsa (Dalam Negara)

 

3. CBSG

i. Program Pensiswazahan

Pinjaman

   

Tanpa

Guru

Besar

(PPGB)

Mod

Pelajaran KPM

 

- 5 Tahun/

Biasiswa

Sepenuh Masa

 

Ijazah

4

 

Pertama

RM110,000 -

ii. Program Saluran Kedua (PPPLD memohon secara terus ke IPTA / UPU)

Pembiayaan

Sendiri

RM130,000

 

4. CBTG

i. Program Tajaan Selain KPM

Tajaan Agensi

Ijazah

4

- 5 Tahun/

Tanpa

selain KPM

Pertama,

RM110,000 -

Biasiswa

Ijazah

ii. Program Cuti Belajar Tanpa Gaji Tanpa Biasiswa (CBTG TB)

Pembiayaan

Sendiri

Sarjana,

Ijazah

RM130,000/

Kedoktoran

Kos Sebenar

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

B) SYARAT-SYARAT PERMOHONAN CBSG & CBTG

1. PPP yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap.

2. Telah disahkan dalam perkhidmatan.

3. Telah berkhidmat terus-menerus tidak kurang daripada 3 tahun daripada tarikh lantikan pertama.

4. Berumur tidak melebihi 45 tahun (Ijazah Pertama) dan 40 tahun (Ijazah Lanjutan) dari tarikh tawaran iklan.

5. Mencapai markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata minimum 85% ke atas bagi tempoh 3 tahun terkini berturut-turut.

6. Telah membuat pengisytiharan harta dalam tempoh lima (5) tahun sebelum tarikh cuti belajar berkuatkuasa.

7. Mendapat sokongan dan perakuan Ketua Jabatan (KJ).

8. Bersih daripada pertuduhan tatatertib dan bebas daripada dakwaan mahkamah.

9. Bebas daripada disenaraikan/ tersenarai sebagai peminjam tegar oleh institusi seperti KPM, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan lain-lain.

10.

Belum

pengkhususan.

memiliki

kelayakan

di

peringkat

yang

sama

tanpa

mengira

bidang

11. Telah menyempurnakan ikatan perjanjian berkhidmat dengan KPM selepas menamatkan kursus terdahulu.

C) STATUS PERKHIDMATAN SEMASA PPP CBSG & CBTG

BIL

PERKARA

STATUS PERKHIDMATAN

1.

Status Jawatan

PPP mengisi Jawatan Latihan di BT

Ketua Jabatan baru adalah BT

2.

Buku Rekod Perkhidmatan (BRP)

BRP adalah kekal di Jabatan asal

Pengemaskinian BRP adalah tanggungjawab KJ asal

3.

Pembayaran

Pembayaran separuh emolumen dan pemberhentian emolumen

Emolumen

diuruskan oleh Pusat Tanggung Jawab (PTJ) asal menggunakan peruntukan jawatan latihan yang disalurkan melalui sub-waran oleh BT

Bagi tujuan pembayaran emolumen, kod perakaunan perlu dicajkan ke vot Jawatan Latihan, BT

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

BIL

PERKARA

STATUS PERKHIDMATAN

4.

Faedah Persaraan

Tempoh Cuti Belajar layak diambilkira untuk pengiraan faedah persaraan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pencen

5.

Kekananan dan

PPP layak dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dalam tempoh cuti belajar

Kenaikan Pangkat

6.

Ikatan Perjanjian

PPP dikenakan ikatan perjanjian berkhidmat dengan Kerajaan bagi tempoh yang ditetapkan dalam jawatan yang bersesuaian dengan kelayakan baru atau dikenakan tuntutan bayaran gantirugi sekiranya berlaku pelanggaran terma atau syarat perjanjian CBSG & CBTG

Berkhidmat dan

Tuntutan Gantirugi

7.

Pergerakan Gaji

PPP yang kekal di bawah Sistem Saraan Baru dan berkursus melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar adalah tidak layak dipertimbangkan pergerakan gaji tahunan (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991)

PPP yang memilih Sistem Saraan Malaysia dan berkursus dengan kemudahan Cuti Belajar melebihi 180 hari tahun kalendar adalah layak dipertimbangkan pergerakan gaji tahunan secara ‘Isyarat’ terhad kepada tiga kali pergerakan sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2002)

Tahunan

8.

Peperiksaan Tahap

PPP dibenarkan menduduki PTK atas tanggungan sendiri

Kecekapan (PTK)

Anjakan Gaji bagi PPP yang lulus PTK Aras IV dalam tempoh cuti belajar akan dipertimbangkan oleh Ketua Jabatan (Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2002)

9.

Elaun Layak

Pemberian Pindahan

Elaun Pengangkutan Pindah Barang

Tuntutan Perjalanan Pergi Balik sebelum dan selepas kursus (Pekeliling Perbendaharaan Bil 8 Tahun 1995)

Elaun Bantuan Sara Hidup (COLA) - CBSG - kadar elaun adalah separuh mengikut lokasi institusi pengajian (Pekeliling Biasiswa Bil. 1 Tahun 2007)

10.

Elaun Tidak Layak

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal

Elaun Pemangkuan

Bayaran Insentif Wilayah

Elaun Perumahan Wilayah

BAB 2 :

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

SENARAI TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG TERLIBAT DENGAN URUSAN CBSG & CBTG

A) TANGGUNGJAWAB PPP YANG DILULUSKAN CBSG & CBTG

B) TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN (BT)

C) TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN / JABATAN PELAJARAN NEGERI (JPN) / PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) / PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN (PPG) / SEKOLAH

D) TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGANJUR PROGRAM PENGAJIAN

E) TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG MENGURUSKAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT CBSG & CBTG

F) TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM)

PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT CBSG & CBTG F) TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ( BPSM )
PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT CBSG & CBTG F) TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA ( BPSM )

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

A) TANGGUNGJAWAB PPP YANG DILULUSKAN CBSG & CBTG

   

PIHAK

 

BIL

 

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

1.

Permohonan CBSG & CBTG

 

Dokumen berkaitan:

Permohonan CBSG & CBTG hendaklah dikemukakan sebelum tarikh tutup iklan yang disiarkan oleh BT

BT

i. Borang Permohonan Kursus Jangka Panjang Dengan Kemudahan Cuti Belajar (KPM (LDP) 1/2003 (Pindaan 2005)

Bahagian

JPN

Sekolah

 
 

Ketua

ii. Borang Perakuan Kedudukan Kewangan PPP sebelum CBSG

Jabatan

iii. Borang Perakuan Kedudukan Kewangan PPP sebelum CBTG

(semua borang boleh dimuat turun melalui laman web KPM)

2.

Surat Tawaran Universiti

 

Surat tawaran mengandungi:

Mengemukakan Surat Tawaran Universiti ke BT

BT

i. Tarikh pendaftaran/kemasukan universiti

Universiti

ii. Tempoh pengajian

 

iii. Bidang kursus

iv. Mod pengajian sepenuh masa

3.

Surat Kelulusan CBSG & CBTG

   

Memastikan tempoh kelulusan cuti belajar direkodkan di dalam BRP

BT

Bahagian

 

JPN

Meninggalkan tempat bertugas setelah menerima surat kelulusan CBSG & CBTG

Sekolah

4.

Kursus Kenegaraan Anjuran Biro Tatanegara (BTN)

   

Hadir dan Lulus Kursus Kenegaraan anjuran BTN pada tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan

BT

PPP yang akan mengikuti pengajian di luar negara sahaja

BTN

5.

Borang Perjanjian CBSG & CBTG Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran

 

Dokumen berkaitan:

Mengisi dan mengemukakan Borang Perjanjian yang lengkap ke BT dalam tempoh 30 hari dari penerimaan surat kelulusan CBSG & CBTG

BT

i. Borang Perjanjian CBSG & CBTG

Penjamin

ii. Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran (Borang ini perlu diisi sekiranya program menyediakan kemudahan Pinjaman Pelajaran KPM)

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

   

PIHAK

 

BIL

 

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

 

CATATAN

6.

Mengikuti pengajian yang ditetapkan dengan jayanya

 

Peraturan-peraturan yang terlibat:

Memberi komitmen kepada pengajian dan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan sebagai pelajar universiti, PPP yang sedang cuti belajar dan penjawat awam

BT

i. Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU)

ii. Terma dan syarat CBSG & CBTG

iii. Syarat Pinjaman Pelajaran

 

iv. Peraturan-Peraturan Pegawai

 

Awam (Kelakuan dan Tatatertib)

1993

v. Peraturan-peraturan lain yang berkuatkuasa

7.

Keputusan Peperiksaan

     

BT

Perubahan maklumat PPP seperti :

Mengemukakan salinan keputusan peperiksaan ke BT setiap semester dalam tempoh 2 minggu selepas keputusan diumumkan

Laporan Kemajuan Kursus

 

i. Tarikh kelulusan pengisytiharan harta terkini (jika tamat tempoh sah laku pengisytiharan harta terdahulu semasa CBSG & CBTG)

Mengemukakan laporan kemajuan kursus yang disahkan oleh Universiti ke BT setiap 6 bulan

ii. Pertukaran status jawatan

Perubahan Maklumat

 

iii. Pertukaran alamat surat menyurat atau tempat bertugas

Memaklumkan

kepada

BT

perubahan

 

maklumat PPP

8.

Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

 

Dokumen berkaitan:

Mengemukakan LNPT yang lengkap diisi ke BT melalui Bahagian HEP universiti / IPG / Pusat Pengajian Siswazah / Penyelaras Program selewat-lewatnya 15 Januari tahun berikutnya.

BT

i.

Borang Performance Appraisal On Officer Attending Course (P.S.D. FORM (Performance) 6/93) (borang boleh dimuat turun dari laman web KPM)

IPG

Universiti

9.

Permohonan Menarik Diri

   

Dokumen berkaitan:

Mengemukakan permohonan menarik diri daripada mengikuti pengajian sekurang- kurangnya 14 hari selepas keputusan menarik diri oleh PPP / Universiti / Hospital Kerajaan

BT

 

i. Surat permohonan menarik diri daripada PPP

Universiti

Hospital

ii. Surat kebenaran/sokongan daripada Universiti

Kerajaan

iii. Surat pengesahan status kesihatan daripada Hospital Kerajaan

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

   

PIHAK

 

BIL

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

10.

Permohonan Pelanjutan

 

Dokumen berkaitan:

Mengemukakan permohonan pelanjutan sekurang-kurangnya 4 bulan sebelum tamat tempoh cuti belajar

BT

i. Surat permohonan pelanjutan daripada PPP

Universiti

ii. Surat sokongan daripada Universiti

 

iii. Jadual perancangan pengajian yang disahkan oleh Penyelia Universiti

iv. Salinan keputusan peperiksaan keseluruhan

v. Salinan surat kelulusan Cuti Belajar yang asal / pelanjutan

11.

Permohonan Penempatan Semula

 

Dokumen berkaitan:

Tamat Pengajian - PPP CBSG melengkapkan dan mengemukakan Borang Penempatan Semula ke BT selewat-lewatnya 4 bulan sebelum tamat pengajian

BT

i. Borang Permohonan Penempatan Setelah Tamat Kursus / Cuti Belajar KPM

BPSM

BPSH

BPTV

(LDP)2/2003

BPK

 

BPI

(borang boleh didapati di Bahagian HEP universiti, JPN atau dimuat turun dari laman web KPM)

- PPP CBTG dikehendaki mengisi Borang Lapor Diri di BT untuk diberi penempatan semula

Universiti

Gagal Dan Diberhentikan - PPP dikehendaki melapor diri serta merta setelah menerima surat pengesahan diberhentikan daripada pihak universiti

ii. Borang Melapor Diri Pegawai Yang Telah Tamat Mengikuti Kursus

Menarik Diri Daripada Pengajian - PPP dikehendaki melapor diri serta merta setelah menerima surat kelulusan menarik diri daripada BT

iii. Surat pengesahan diberhentikan oleh Universiti

iv. Surat Kelulusan Menarik Diri dari BT

 

Penempatan semula adalah tertakluk kepada tarikh tamat CBSG & CBTG atau tamat pengajian atau mana yang terdahulu

PPP yang mengikuti pengajian di Semenanjung Malaysia dikehendaki melapor diri di BT

PPP yang mengikuti pengajian di Sabah dan Sarawak dikehendaki melapor diri di JPN Sabah/ Sarawak

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

   

PIHAK

 

BIL

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

12.

Permohonan Penyambungan Cuti Belajar

 

Dokumen berkaitan:

PPP mengemukakan permohonan penyambungan CBSG & CBTG ke BT untuk kelulusan dalam tempoh 7 hari selepas mendapat keputusan peperiksaan semester akhir

BT

i. Surat permohonan penyambungan Cuti Belajar daripada PPP

ii. Surat sokongan daripada Universiti

Universiti

 

iii. Jadual perancangan pengajian yang disahkan oleh Penyelia Universiti

iv. Salinan keputusan peperiksaan keseluruhan

v. Salinan surat kelulusan Cuti Belajar yang asal / pelanjutan

13.

Permohonan Pengurangan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran

 

Dokumen berkaitan:

i. Surat permohonan

Mengemukakan

surat

permohonan

BT

ii. Salinan transkip penuh Ijazah Pertama

pengurangan

Bayaran

Balik

Pinjaman

Pelajaran

14

hari

selepas

majlis

iii. Salinan Ijazah Pertama

konvokesyen

iv. Salinan Surat Kelulusan CBSG & CBTG

(semua salinan dokumen hendaklah disahkan oleh pegawai kerajaan kumpulan ‘A’)

B) TANGGUNGJAWAB BT

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

     

PIHAK

 

BIL

 

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

1.

Unjuran Senarai Bidang Kursus

     

Mendapatkan Unjuran senarai bidang kursus yang dibenarkan oleh KPM daripada bahagian yang berkaitan

BPPDP

2.

Makluman Tawaran CBSG & CBTG

   

Dokumen berkaitan:

Memaklumkan tawaran CBSG & CBTG melalui surat edaran kepada Bahagian/JPN, siaran iklan dalam akhbar tempatan dan laman web KPM

Bahagian

i. Surat Edaran

JPN

ii. Iklan tawaran CBSG & CBTG

PPD

Sekolah

3.

Menyemak permohonan CBSG & CBTG dan memberi kelulusan

 

Dokumen berkaitan:

i. Surat Kelulusan CBSG & CBTG

Menyemak permohonan CBSG & CBTG dan membuat perakuan untuk pertimbangan dan kelulusan Ketua Setiausaha KPM

Bahagian

ii. Borang Perjanjian CBSG & CBTG

JPN

iii. Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran KPM (jika berkaitan)

KJ

Mengemukakan surat kelulusan CBSG & CBTG dan dokumen berkaitan kepada PPP dan salinan kepada Bahagian / JPN / tempat bertugas sebelum Cuti Belajar

 

4.

Memproses Borang Perjanjian

   

Dokumen berkaitan:

Menerima

dan

memproses

Borang

PPP

i. Borang Perjanjian CBSG & CBTG

Perjanjian:

Penjamin

ii. Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran KPM (jika berkaitan)

- menyemak borang & kuiri jika tidak lengkap

LHDN

- menandatangani perjanjian bagi pihak kerajaan dan saksi kerajaan

Satu salinan Borang Perjanjian disimpan dalam fail peribadi PPP sebagai rujukan

- mematikan setem hasil

 

Mengemukakan Borang Perjanjian CBSG dan Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran KPM kepada PPP dan salinan kepada PPP dan Penjamin

 

5.

Pemantauan

     

Melaksanakan pemantauan berkala ke atas PPP dari aspek:

BPSH

BPSM

 

- Akademik

BPG

- Perkhidmatan

 

JPN

- Urusan Pembayaran Emolumen

 

Universiti

Menyediakan laporan hasil pemantauan dan membentangkan ke Mesyuarat Lembaga Biasiswa

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

   

PIHAK

 

BIL

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

6.

Menguruskan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

 

Dokumen berkaitan:

Membuat pengiraan markah LNPT PPP (berdasarkan pemarkahan yang dinilai oleh penyelaras/ penyelia dan pensyarah pegawai)

BT

i. Borang P.S.D. FORM (Performance) 6/93

Jabatan

ii. Salinan Surat Kelulusan CBSG & CBTG

Bahagian

Sekolah

iii. Salinan Keputusan Peperiksaan

Menyediakan Kertas Pertimbangan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) untuk kelulusan pergerakan gaji PPP

Universiti

iv. Salinan Surat Kelulusan Pelanjutan/ Penyambungan Cuti Belajar

Mengeluarkan surat kelulusan pergerakan gaji kepada PPP dan salinan kepada Bahagian / JPN / tempat bertugas yang terlibat

7.

Menguruskan Hal-hal CBSG & CBTG

 

Permohonan tersebut akan dipertimbangkan untuk kelulusan :

Memproses permohonan penangguhan

Bahagian

Memproses permohonan menarik diri daripada mengikuti pengajian

JPN

i. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Biasiswa / Pinjaman Pelajaran

PPP

Memproses permohonan pelanjutan

 

permohonan penempatan

Memproses

ii. Mesyuarat Lembaga Biasiswa

semula

Memproses permohonan penyambungan

Memproses permohonan pengurangan Pinjaman Pelajaran KPM

8.

Menguruskan Tindakan Tatatertib

   

Membentangkan kertas kerja kes tatatertib ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Biasiswa / Pinjaman Pelajaran

BPSM

PUU

JPN

Universiti

Mengemukakan permohonan pertukaran PPP dari Jawatan Latihan ke Jawatan Kumpulan BPSM. Satu salinan kepada JPN dan PPP

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

C) TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN / JABATAN PELAJARAN NEGERI (JPN)/ PEJABAT PELAJARAN DAERAH (PPD) / PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN (PPG) / SEKOLAH

   

PIHAK

 

BIL

 

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

 

CATATAN

1.

Makluman Tawaran CBSG & CBTG

 

Dokumen berkaitan:

Mengedarkan Surat Tawaran CBSG & CBTG kepada semua institusi di bawah pentadbiran masing-masing

BT

i.

Surat Tawaran CBSG & CBTG

Bahagian

 

JPN

PPD

 

PPG

Sekolah

2.

Menerima & Memproses Borang Permohonan CBSG & CBTG

 

Dokumen berkaitan:

Menerima dan menyemak borang permohonan. Kuiri jika tidak lengkap

BT

i.

Borang Permohonan KPM(LDP) 1/2003 (pindaan 2005)

PPP

 

Memperakukan permohonan yang memenuhi syarat CBSG & CBTG

 

(borang dimuat turun dari laman web KPM)

Mengemukakan permohonan kepada BT

 

3.

Menguruskan hal-hal Perkhidmatan PPP CBSG & CBTG

 

Dokumen berkaitan:

i. Surat kelulusan CBSG & CBTG

Merekodkan kelulusan CBSG & CBTG dan mengemaskini maklumat berkaitan ke dalam BRP

BT

ii. BRP

Bahagian

iii. Penyata Perubahan Mengenai Pendapatan Seseorang Pegawai

JPN

 

PPD

 

(Kew.8-Pin.10/96)

Menguruskan hal pembayaran:

PPG

 
 

- Pembayaran separuh emolumen semasa CBSG dan pemberhentian emolumen semasa CBTG - pembayaran pemberian pindahan, tuntutan pindah barang, tuntutan perjalanan dan lain-lain tuntutan yang layak - Memohon peruntukan dari BT dan mengubah caj vot pembayaran emolumen dari vot Bahagian/JPN ke vot Jawatan Latihan BT

Sekolah

Menguruskan pengisian semula jawatan yang telah dikosongkan

Menguruskan hal-hal perkhidmatan PPP CBSG & CBTG seperti urusan kenaikan pangkat, urusan peperiksaan PTK dan lain- lain

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

     

PIHAK

 

BIL

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

4.

Menguruskan Penempatan Semula

   

Dokumen berkaitan:

Menerima

senarai

nama

dan

cadangan

BT

i) Surat arahan penempatan semula

penempatan semula dari Bahagian yang

BPSM

ii) Sijil Gaji Akhir

berkenaan di KPM

 

BPSH

iii) BRP

 

BPI

Mengeluarkan

surat arahan penempatan

BPTV

semula kepada PPP dan salinan kepada Bahagian/Jabatan Asal / Tempat Bertugas Sebelum CBSG & CBTG / BT

BPK

Tempat

 

bertugas

Menyediakan

Sijil

Gaji

Akhir

dan

Baru PPP

mengemaskini

BRP

sebelum

mengemukakan ke tempat bertugas baru

PPP

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

D) TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGANJUR PROGRAM PENGAJIAN

   

PIHAK

 

BIL

 

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

1.

Iklan Kursus

   

Mengeluarkan iklan kursus-kursus yang ditawarkan

BT

PPP

 

Universiti

2.

Menguruskan Pemilihan Calon

 

Program yang terlibat:

Memproses borang permohonan yang diterima daripada PPP

BT

i. Program PKPG

BPSM

ii. PPGB (Mod Sepenuh Masa)

 

PPP

iii. Pendidikan Khas

Mengemukakan senarai nama calon layak ke BPSM untuk pengesahan bebas dari tindakan tatatertib

iv. Program Bahasa-bahasa Antarabangsa

Mengeluarkan surat tawaran mengikuti program kepada PPP yang layak

Menghantar senarai nama PPP yang layak ke BT untuk kelulusan CBSG & CBTG

3.

Mengemukakan Ulasan Berhubung PPP CBSG & CBTG

   

Memberi ulasan bagi permohonan Penangguhan, Menarik Diri, Gagal dan diberhentikan oleh Universiti, Pelanjutan dan Penyambungan ke BT

BT

4.

Pemantauan

   

Melaksanakan Pemantauan Berkala ke atas PPP

BT

PPP

Memantau keberkesanan pelaksanaan program

Membuat laporan pelaksanaan penambahbaikan program dan mengemukakannya kepada BT

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

E) TANGGUNGJAWAB PIHAK YANG MENGURUSKAN PENEMPATAN SEMULA SELEPAS TAMAT CBSG & CBTG

   

PIHAK

 

BIL

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

 

Menguruskan Penempatan Semula

 

Dokumen berkaitan:

1.

Menerima sesalinan borang penempatan semula dari BT

BT

i. Borang Permohonan Penempatan Selepas Tamat Kursus / Cuti Belajar

BPSM

 

BPSH

Menguruskan penempatan semula PPP yang tamat CBSG & CBTG / tarik diri / gagal dan diberhentikan

BPI

 

BPTV

ii. Surat dan Borang Lapor Diri Selepas Tamat Cuti Belajar

BPK

 

JPN

 

Mengeluarkan surat arahan penempatan semula kepada JPN

Mengemukakan salinan arahan penempatan semula ke BT

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

F) TANGGUNGJAWAB BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

   

PIHAK

 

BIL

 

PERANAN / TANGGUNGJAWAB

TERLIBAT

CATATAN

1.

Pengesahan Bebas Tindakan Tatatertib

   

Membuat pengesahan bebas dari tindakan tatatertib bagi menentukan samada PPP layak ditawarkan program dan CBSG/CBTG

BT

BPG

IAB

2.

Menguruskan Tindakan Tatatertib

   

Menerima dan mengambil tindakan terhadap

BT

 

kes-kes tatatertib pegawai yang dikemukakan oleh BT

JPN

Mengeluarkan surat tindakan tatatertib kepada JPN dan PPP

3.

Menguruskan Pertukaran PPP Ke Jawatan Kumpulan

   

Menerima surat permohonan penempatan ke Jawatan Kumpulan dari BT

BT

Bahagian

 

JPN

Sepanjang tempoh berada di Jawatan Kumpulan, PPP akan menjalankan tugas PPP di jabatan / sekolah asal dan layak dibayar gaji penuh

Sekolah

Menguruskan hal-hal perkhidmatan PPP sepanjang tempoh berada dalam Jawatan Kumpulan

Mengemukakan arahan pertukaran PPP dari Jawatan Kumpulan ke Jawatan Latihan setelah tamat tempoh penangguhan CBSG / CBTG

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

BAB 3 :

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA CBSG & CBTG

A) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PEMBERIAN CBSG & CBTG

B) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PEMBAYARAN EMOLUMEN CBSG & CBTG

C) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PENANGGUHAN CBSG & CBTG

D) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA MENARIK DIRI DARIPADA MENGIKUTI PENGAJIAN

E) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PELANJUTAN CBSG & CBTG

F) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PENEMPATAN SEMULA

SETELAH TAMAT CBSG & CBTG

G) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PENYAMBUNGAN SEMULA

CBSG &CBTG

SEMULA SETELAH TAMAT CBSG & CBTG G) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PENYAMBUNGAN SEMULA CBSG
SEMULA SETELAH TAMAT CBSG & CBTG G) PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA PENYAMBUNGAN SEMULA CBSG

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

PROSES KERJA DAN CARTA ALIRAN KERJA CBSG & CBTG

Semua pihak yang terlibat dengan urusan CBSG dan CBTG bertanggungjawab untuk mengetahui proses kerja berikut secara terperinci iaitu:-

A) Proses Kerja Dan Carta Aliran Kerja Pemberian CBSG & CBTG

B) Proses Kerja Dan Carta Aliran Kerja Pembayaran Emolumen CBSG & CBTG

C) Proses Kerja Dan Carta Aliran Kerja Pelanjutan CBSG & CBTG

D) Proses Kerja Dan Carta Aliran Kerja Menarik Diri Daripada Mengikuti Pengajian

E) Proses Kerja Dan Carta Aliran Kerja Penangguhan CBSG & CBTG

F) Proses Kerja Dan Carta Aliran Kerja Penempatan Semula Setelah Tamat CBSG & CBTG

G) Proses Kerja Dan Carta Aliran Kerja Penyambungan Semula CBSG & CBTG

Pemahaman terhadap kesemua proses kerja ini diharap dapat memastikan kelancaran pelaksanaan CBSG & CBTG bagi mengurangkan masalah yang timbul seperti lebihan bayaran gaji dan kelewatan mendapat kelulusan CBSG & CBTG. Dalam Bab terakhir ini, perincian akan diberikan kepada semua proses kerja dan disertakan dengan carta aliran kerja bagi memperjelaskan lagi pelaksanaan urusan CBSG & CBTG.

A) PROSES KERJA PEMBERIAN CBSG & CBTG

     

TEMPOH

 

MASA

BIL

TINDAKAN

PROSES KERJA

(CONTOH

PENGAJIAN

 

2009)

 

1. BT

Mendapatkan unjuran bidang kursus dari Bahagian Perancangan & Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP)

3 Nov 2008

2. BT

 

Mengeluarkan iklan tawaran CBSG & CBTG melalui :

15

Dis 2008

Bahagian

a) Siaran iklan dalam akhbar tempatan

 

JPN

b) Surat Tawaran CBSG & CBTG kepada semua Bahagian/Jabatan

Tarikh tutup

permohonan :

c) Melalui laman web KPM

31

Januari

2009

Bahagian/JPN menerima Surat Tawaran dari BT dan mengedarkan kepada semua institusi di bawah pentadbiran masing-masing

 

3. PPP

Mengisi borang permohonan CBSG dan CBTG secara online/manual. Borang permohonan yang lengkap hendaklah diisertakan dengan dokumen berikut :

Sebelum

tarikh tutup

permohonan

a) Salinan Kad Pengenalan

b) Salinan Sijil SPM, Ijazah beserta transkrip

c) Salinan surat pelantikan jawatan

d) Salinan surat pengesahan jawatan

e) Salinan surat pengisytiharan harta yang terkini

f) Borang Perakuan Kewangan (setuju arahan potongan gaji)

g) Salinan BRP

Mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada KJ

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

       

TEMPOH

MASA

BIL

TINDAKAN

 

PROSES KERJA

 

(CONTOH

 

PENGAJIAN

 

2009)

4. KJ

 

Menerima dan memproses borang permohonan:

   

Bahagian

- Menyemak borang dan dokumen berkaitan

JPN

- Memastikan permohonan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

Sekolah

- Mengemukakan Borang Permohonan dan dokumen yang lengkap seperti berikut:-

a) Permohonan dari Jabatan / Bahagian (Memperakukan dan mengemukakan terus ke BT)

 

b) Permohonan dari IPG dikemukakan melalui BPG (Memperakukan dan mengemukakan terus ke BT )

c) Permohonan dari Sekolah melalui JPN (Memperakukan dan mengemukakan terus ke BT )

 

5. BT

Menerima dan memproses borang permohonan

 

1

hingga 28

BPSM

- Kuiri jika tidak lengkap

 

Feb 2009

JPN

- Dapatkan dokumen-dokumen tambahan (jika berkaitan)

PPP

- Memasukkan data pemohon ke dalam SISPADU

 

- Membuat saringan borang permohonan

 

- Mengemukakan senarai nama calon yang layak ke BPSM untuk pengesahan bebas tindakan tatatertib

- Mengeluarkan surat kepada PPP yang tidak berjaya

 
 

6. BT

Membuat perakuan calon layak CBSG & CBTG untuk pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

5

April 2009

 

7. BT

Mengeluarkan senarai nama PPP yang layak CBSG & CBTG melalui laman web KPM dan surat edaran kepada Bahagian/JPN

Surat

Bahagian

JPN

Kebenaran

Mendapatkan

   

Tempat

Mengeluarkan Surat Kebenaran Mendapatkan Tempat Pengajian kepada PPP yang layak CBSG & CBTG

Pengajian

adalah sah

 

digunakan

Mengeluarkan surat memohon Kursus Kenegaraan kepada BTN bagi PPP yang mengikuti pengajian luar negara

pada tahun

semasa

 

sahaja

 

8. PPP

Memohon tempat pengajian berdasarkan bidang kursus yang dibenarkan oleh KPM dan diiktiraf oleh Kerajaan serta mengemukakan salinan surat tawaran kemasukan Universiti ke BT

 

BT

Memastikan

Surat

tawaran

Universiti

hendaklah

mengandungi

maklumat berikut:

 

a) Tarikh pendaftaran / kemasukan

 

b) Tempoh pengajian

 

c) Bidang kursus

d) Mod pengajian (sepenuh masa)

 

Menghadiri Kursus Kenegaraan anjuran BTN pada tarikh, masa dan tempat yang ditetapkan

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

     

TEMPOH

MASA

BIL

TINDAKAN

PROSES KERJA

(CONTOH

PENGAJIAN

2009)

9. BT

Bahagian

Menerima salinan surat tawaran kemasukan ke Universiti dan mengemaskini maklumat tempoh kelulusan CBSG & CBTG dalam SISPADU

15 Jun 2009

JPN

KJ

 

PPP

Mengeluarkan surat kelulusan CBSG & CBTG, Borang Perjanjian CBSG & CBTG dan Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran (bagi program yang berkaitan) kepada PPP serta salinan kepada Bahagian /JPN / tempat bertugas sebelum PPP CBSG & CBTG

 

10. Bahagian

Menyediakan Kew.8 dari gaji penuh kepada separuh gaji atau tanpa gaji dan merekodkan kelulusan CBSG & CBTG ke dalam BRP berdasarkan Surat Kelulusan CBSG & CBTG

 

JPN/

Sekolah

Nota:

Pegawai dipindahkan ke Jawatan Latihan, BT. Pembayaran separuh emolumen semasa CBSG dan pemberhentian emolumen semasa CBTG serta hal perkhidmatan diuruskan oleh Bahagian / JPN dengan menggunakan peruntukan Jawatan Latihan, BT

 

11. PPP

Mengemukakan Borang Perjanjian CBSG & CBTG dan Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran yang telah dilengkapkan ke BT dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat kelulusan CBSG & CBTG

 

Meninggalkan tempat bertugas dan mengikuti pengajian

12. BT

Bahagian

Menerima dan memproses Borang Perjanjian CBSG & CBTG dan Borang Perjanjian Pinjaman Pelajaran:

 

JPN

PPP

- Menyemak maklumat Perjanjian. Kuiri jika tidak lengkap

Penjamin

- Menandatangani Borang Perjanjian

- Mengembalikan Borang Perjanjian yang telah dilengkapkan kepada PPP dan penjamin

13. BT

 

Menguruskan bayaran (bagi program yang berkaitan):

 

Universiti

PPP

- Pinjaman Pelajaran kepada PPP

- Tuntutan inbois yuran pengajian daripada Bendahari universiti

- Mengemaskini lejer SISPADU

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

CARTA ALIRAN KERJA PEMBERIAN CBSG & CBTG

1 2 3 4a Tidak 4 Lengkap 5a Tidak 5 Lengkap 6
1
2
3
4a
Tidak
4
Lengkap
5a
Tidak
5
Lengkap
6

BT mendapatkan unjuran bidang kursus dari BPPDP

BT mengeluarkan iklan dan surat tawaran CBSG & CBTG

PPP mengisi borang permohonan dan dokumen berkaitan serta

mengemukakan kepada KJ

KJ/Bahagian/JPN memproses permohonan dan mengemukakan ke BT

Lengkap

BT memproses permohonan

Lengkap

BT membuat perakuan calon layak CBSG & CBTG untuk

pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

7 8 9 10 11 12a 12 Tidak Lengkap 13 14
7
8
9
10
11
12a
12
Tidak Lengkap
13
14

Lengkap

BT mengeluarkan Surat Kebenaran Mendapatkan Tempat Pengajian dan surat ke BTN untuk Kursus Kenegaraan

PPP memohon tempat pengajian dan menghadiri Kursus Kenegaraan

BT mengeluarkan Surat Kelulusan CBSG & CBTG dan dokumen berkaitan kepada PPP

Bahagian/JPN/Sekolah menyediakan Kew.8 dan merekod kelulusan dalam BRP

PPP mengemukakan Borang Perjanjian ke BT dan meninggalkan tempat bertugas

BT memproses Borang Perjanjian

BT menguruskan pembayaran yuran pengajian bagi program berkaitan

Tamat

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

B) PROSES KERJA PEMBAYARAN EMOLUMEN CBSG & CBTG

BIL

TINDAKAN

PERKARA

1.

Bahagian JPN PTJ Sekolah Harian PTJ Sekolah Harian Bukan PTJ BT

SEBELUM CBSG & CBTG

Berdasarkan Surat Kelulusan CBSG & CBTG, Bahagian/ JPN / PTJ / Sekolah Harian PTJ / Sekolah Harian Bukan PTJ menyediakan dokumen berikut:

a) 4 salinan Kew. 8

b) 1 salinan Surat Kelulusan CBSG / CBTG

c) 1 salinan Borang Perubahan Gaji (SG20)

 

d) 1 salinan Penyata Pengiraan jika berlaku lebihan gaji

2.

Bahagian JPN PTJ Sekolah Harian PTJ Sekolah Harian Bukan PTJ

Mengemukakan dokumen pembayaran emolumen (Kew. 8) kepada pihak berkuasa melulus (Sekolah Harian PTJ/ Sekolah Harian Bukan PTJ mengemukakan dokumen tersebut ke JPN)

Bahagian / JPN / PTJ menyemak, meminda dan meluluskan Kew.8

JPN mengembalikan kelulusan kepada Sekolah Harian PTJ

3.

Bahagian JPN PTJ Sekolah Harian PTJ JAN Cawangan Pejabat Perakaunan

Bahagian / JPN / Sekolah Harian PTJ mengemukakan dokumen tersebut kepada ke Jabatan Akauntan Negara (JAN) Cawangan / Pejabat Perakaunan masing-masing

4.

JAN Cawangan

JAN Cawangan/Pejabat Perakaunan menyemak dan mengemaskini maklumat PPP dalam Sistem Gaji Berkomputer (HRPY GFMAS)

Pejabat Perakaunan

Kod perakaunan dan Gaji PPP akan dipinda daripada gaji penuh kepada separuh gaji (CBSG) dan daripada gaji penuh kepada tanpa gaji (CBTG) berdasarkan tempoh kelulusan CBSG & CBTG

5.

PPP

Menyemak perubahan gaji berdasarkan slip gaji

6.

Bahagian

SELEPAS MELAPOR DIRI CBSG & CBTG

Jabatan

Ketua Jabatan tempat bertugas sebelum CBSG & CBTG hendaklah mengemukakan Salinan Sijil Gaji Akhir (LPC) beserta BRP ke tempat bertugas PPP seperti dalam Surat arahan penempatan semula setelah tamat CBSG & CBTG

PTJ

Sekolah Harian

PTJ

Sekolah Harian

 

Bukan PTJ

Berdasarkan Surat Arahan Penempatan Semula, tempat bertugas baru PPP menyediakan dokumen berikut :

a) 4 salinan Kew. 8

BT

b) 1 salinan Surat Arahan Penempatan Semula

c) 1 salinan Borang Perubahan Gaji (SG20)

d) 1 salinan Penyata Pengiraan jika berlaku lebihan bayaran gaji

Ulangi proses kerja dari bil. 1 hingga 5

Kod perakaunan dan Gaji PPP akan dipinda daripada separuh gaji kepada gaji penuh (CBSG) dan daripada tanpa gaji kepada gaji penuh (CBTG)

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

CARTA ALIRAN KERJA PEMBAYARAN EMOLUMEN CBSG & CBTG

1 2 3a Tidak 3 Lulus Lulus 4 5 6 7
1
2
3a
Tidak
3
Lulus
Lulus
4
5
6
7

SEBELUM CBSG & CBTG

Bahagian/JPN/PTJ menyediakan Kew.8, SG 20 dan Penyata Pengiraan

Mengemukakan Kew. 8 dan dokumen kepada Pihak Berkuasa Melulus

Pihak Berkuasa Melulus memproses dan kembalikan

JAN Cawangan/Pejabat Perakaunan meminda kod perakaunan dan gaji PPP

PPP menyemak perubahan gaji

SELEPAS TAMAT CBSG & CBTG

Ketua Jabatan (Sebelum CBSG & CBTG) mengemukakan LPC dan BRP dan ulangi langkah 1 hingga 5

Tamat

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

C) PROSES KERJA PENANGGUHAN CBSG & CBTG

BIL

TINDAKAN

 

PROSES KERJA

 

1.

PPP

Mengemukakan surat permohonan penangguhan CBSG & CBTG dalam tempoh 14 hari dari keputusan menangguhkan pengajian oleh PPP / Universiti / Hospital Kerajaan beserta dokumen berikut:

Universiti

Hospital Kerajaan

- Surat kebenaran menangguhkan pengajian daripada universiti

 

- Dokumen sokongan lain seperti surat pengesahan status kesihatan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan

2.

BT

Menerima dan memproses permohonan penangguhan CBSG & CBTG

 

- Menyemak surat permohonan dan dokumen berkaitan

 

- Kuiri jika tidak lengkap

 

- Mendapatkan ulasan penganjur program pengajian berkenaan kes tersebut (jika berkaitan)

3.

BT

Membuat perakuan permohonan penangguhan CBSG & CBTG untuk pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

Nota : Pertimbangan dan kelulusan menangguhkan pengajian atas sebab kesihatan dan kes tatatertib (gantung pengajian) sahaja

 

4.

BT

Mengemaskini maklumat penangguhan dalam SISPADU

 

Bahagian

 

BPSM

Mengemukakan surat kelulusan penangguhan CBSG & CBTG kepada PPP dan salinan kepada BPSM / Bahagian / JPN / tempat bertugas sebelum CBSG & CBTG

JPN

Tempat Bertugas

Mengemukakan permohonan pertukaran status Jawatan PPP dari Jawatan Latihan, BT ke Jawatan Kumpulan, BPSM berdasarkan tempoh yang ditetapkan

5.

PPP

Jawatan PPP diletakkan secara pentadbiran di BPSM

 

BPSM

 

Urusan

pembayaran

emolumen

dan

perkhidmatan

adalah

di

bawah

tanggungjawab BPSM

 

PPP menjalankan tugas sebagai PPP dan layak dibayar emolumen penuh

 

6.

PPP

Mendaftar semula dan menyambung pengajian selepas tamat tempoh penangguhan CBSG & CBTG

Mengemukakan slip pendaftaran semester ke BPSM

 

7.

BPSM

Mengemukakan permohonan pertukaran status Jawatan PPP dari Jawatan Kumpulan, BPSM ke Jawatan Latihan, BT berdasarkan slip pendaftaran semester yang dikemukakan oleh PPP

8.

BT

Mengemaskini maklumat dalam SISPADU

 

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

CARTA ALIRAN KERJA PENANGGUHAN CBSG & CBTG

1 2a Tidak 2 Lengkap 3
1
2a
Tidak
2
Lengkap
3

Lengkap

4 5 6 7 8 9
4
5
6
7
8
9

PPP mengemukakan permohononan penangguhan ke BT

BT memproses permohonan penangguhan

BT membuat perakuan penangguhan CBSG & CBTG untuk

pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

BT mengeluarkan Surat Kelulusan Penangguhan dan permohonan

pertukaran status Jawatan PPP

PPP menjalankan tugas dan layak dibayar emolumen penuh

PPP mendaftar semula dan mengemukakan slip pendaftaran

kepada BPSM

BPSM mengemukakan permohonan pertukaran status Jawatan PPP

BT kemaskini rekod dalam SISPADU

Tamat

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

D) PROSES KERJA MENARIK DIRI DARIPADA MENGIKUTI PENGAJIAN

BIL

TINDAKAN

PROSES KERJA

1.

PPP

Mengemukakan surat permohonan menarik diri daripada mengikuti pengajian dalam tempoh 14 hari dari keputusan menarik diri oleh PPP/Universiti/Hospital Kerajaan beserta dokumen berikut :

Universiti

Hospital

Kerajaan

- Surat kebenaran/sokongan daripada universiti

- Dokumen sokongan lain seperti surat pengesahan status kesihatan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan

2.

BT

Menerima dan memproses permohonan menarik diri daripada mengikuti pengajian:

Penganjur

Program

- Menyemak surat permohonan dan dokumen berkaitan. Kuiri jika tidak lengkap

- Mendapatkan ulasan penganjur program pengajian berkenaan kes tersebut (jika berkaitan)

3.

BT

Membuat perakuan permohonan menarik diri CBSG & CBTG untuk pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

Nota : Pertimbangan dan kelulusan menarik diri atas sebab-sebab kesihatan atau masalah kewangan yang kritikal dan lain-lain (mengikut merit kes)

4.

BT

Mengemukakan surat arahan melapor diri kepada PPP dan salinan kepada Bahagian/JPN/tempat bertugas sebelum CBSG & CBTG

5.

Bahagian

Menerima dan merekodkan kelulusan menarik diri CBSG & CBTG dalam BRP PPP

JPN

Tempat

 

Bertugas

6.

PPP

Melapor diri:

- BT (bagi PPP yang mengikuti pengajian di Semenanjung Malaysia)

di

- JPN Sabah dan Sarawak (bagi PPP yang mengikuti pengajian dan bertugas

di

di

Sabah atau Sarawak)

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

CARTA ALIRAN KERJA MENARIK DIRI DARIPADA MENGIKUTI PENGAJIAN

1 2a Tidak 2 Lengkap 3 4 5 6 7
1
2a
Tidak
2
Lengkap
3
4
5
6
7

Lengkap

PPP mengemukakan permohonan menarik diri daripada mengikuti

pengajian ke BT

BT memproses permohonan menarik diri

BT membuat perakuan menarik diri untuk pertimbangan dan

kelulusan KSU KPM

BT mengeluarkan Surat Arahan Melapor Diri

Bahagian/JPN merekodkan dalam BRP

PPP melapor diri

Tamat

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

E) PROSES KERJA PELANJUTAN CBSG & CBTG

BIL

TINDAKAN

PROSES KERJA

1.

PPP

Mengemukakan surat permohonan pelanjutan dalam tempoh 4 bulan sebelum tamat tempoh CBSG & CBTG beserta dokumen berikut :

a) Surat sokongan dari universiti

b) Plan of study’ yang mengandungi baki jumlah jam kredit yang telah diambil dan yang perlu disenaraikan pada semester tambahan

c) Salinan surat kelulusan CBSG & CBTG

d) Salinan kelulusan pelanjutan (jika berkaitan)

e) Salinan keputusan peperiksaan yang terkini

2.

BT

Menerima dan memproses permohonan pelanjutan CBSG & CBTG dari PPP

- Menyemak surat permohonan dan dokumen berkaitan

- Kuiri jika tidak lengkap

- Mendapatkan ulasan penganjur program pengajian berkenaan kes tersebut (jika berkaitan)

3.

BT

Membuat perakuan permohonan pelanjutan CBSG & CBTG untuk pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

4.

BT

Mengemaskini tempoh kelulusan pelanjutan dalam SISPADU

Bahagian

JPN

Mengemukakan surat kelulusan pelanjutan CBSG & CBTG kepada PPP dan salinan kepada Bahagian/JPN/ tempat bertugas sebelum CBSG & CBTG

5.

Bahagian

Menerima dan merekodkan tempoh kelulusan pelanjutan CBSG & CBTG dalam BRP PPP

JPN

Sekolah

 

6.

PPP

Meneruskan pengajian berdasarkan tempoh kelulusan pelanjutan CBSG & CBTG

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

CARTA ALIRAN KERJA PELANJUTAN CBSG & CBTG

1 2a Tidak 2 Lengkap 3
1
2a
Tidak
2
Lengkap
3

Lengkap

4 5 6 7
4
5
6
7

PPP mengemukakan permohononan pelanjutan CBSG & CBTG

ke BT

BT memproses permohonan pelanjutan CBSG & CBTG

BT membuat perakuan pelanjutan untuk pertimbangan dan

kelulusan KSU KPM

BT mengeluarkan Surat Kelulusan Pelanjutan Tempoh CBSG &

CBTG

Bahagian/JPN merekodkan kelulusan tempoh pelanjutan dalam BRP

PPP meneruskan pengajian

Tamat

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

F) PROSES KERJA PENEMPATAN SEMULA SETELAH TAMAT CBSG & CBTG

BIL

TINDAKAN

 

PROSES KERJA

1.

BT

Mengemukakan surat edaran kepada Universiti berhubung pemakluman keperluan PPP mengemukakan Borang Permohonan Penempatan Selepas Tamat Kursus/Cuti Belajar 4 bulan sebelum tamat pengajian / CBSG atau mana yang terdahulu (bagi program CBSG) (Borang boleh dimuat turun melalui laman web KPM)

Universiti

2.

PPP

PPP yang menarik diri, gagal dan diberhentikan oleh Universiti dikehendaki melapor diri serta merta ke BT/JPN Sabah/Sarawak

JPN Sabah

JPN Sarawak

 

Bagi PPP CBSG

Mengisi dan mengemukakan Borang Permohonan Penempatan Setelah Tamat Kursus/Cuti Belajar ke BT beserta dokumen berikut:

a) Salinan surat nikah/ sijil pendaftaran perkahwinan/sijil perceraian

b) Surat pengesahan majikan suami/isteri

c) Salinan sijil pendaftaran perniagaan suami/isteri

d) Salinan surat kelulusan CBSG

e) Salinan surat kelulusan pelanjutan CBSG

f) Surat kelulusan pertukaran kursus

g) Surat pengesahan tamat pengajian dari universiti

Bagi PPP CBTG i. PPP yang mengikuti pengajian di Semenanjung Malaysia

Melapor diri di BT selepas tamat pengajian atau tamat CBTG mana yang terdahulu

Mengisi Borang Lapor Diri Pegawai Yang Telah Tamat Mengikuti Kursus beserta dokumen berikut:

 

a) Salinan Surat kelulusan CBTG

b) Surat kelulusan pelanjutan CBTG

c) Surat pengesahan tamat pengajian dari Universiti

d)

Salinan keputusan penuh peperiksaan

ii. PPP yang mengikuti pengajian dan bertugas di Sabah/Sarawak sebelum CBTG

Melapor diri di JPN Sabah/Sarawak selepas tamat pengajian atau tamat CBTG mana yang terdahulu

Mengisi Borang Lapor Diri Pegawai Yang Telah Tamat Mengikuti Kursus beserta dokumen seperti di atas.

(JPN Sabah/Sarawak akan mengemukakan Borang Lapor Diri PPP ke BT dalam tempoh 7 hari selepas PPP melapor diri)

3.

BT

Menerima dan memproses Borang Permohonan Penempatan/Borang Lapor Diri. Kuiri jika tidak lengkap

Mengemukakan borang ke Bahagian yang menguruskan penempatan semula seperti berikut:

 

a) - bagi PPP CBTG peringkat Ijazah Lanjutan

BPSM

BPSH

b) - opsyen Akademik

c) - opsyen Agama Islam

BPI

d) - opsyen Teknikal

BPTV

e)

BPK

- opsyen Pendidikan Khas

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

BIL

TINDAKAN

PROSES KERJA

4.

BPSM

Menguruskan penempatan semula PPP

BPSH

BPI

Mengeluarkan surat arahan penempatan semula PPP ke Bahagian/JPN berkenaan dan salinan ke BT

BPTV

BPK

 

5.

PPP

Melapor diri ke Bahagian/JPN/sekolah seperti yang diarahkan dalam surat arahan penempatan. (Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan berlakunya putus perkhidmatan)

6.

Bahagian

Mengeluarkan surat pengesahan melapor diri PPP ke BPSM /BPSH / BPI / BPTV / BPK dan salinan ke BT.

JPN

Sekolah

 

7.

BT

Mengemaskini rekod dalam SISPADU

CARTA ALIRAN KERJA PENEMPATAN SEMULA SETELAH TAMAT CBSG & CBTG

1
1
2 3a Tidak Lengkap 3 4
2
3a
Tidak
Lengkap
3
4

Lengkap

BT mengeluarkan surat edaran ke Universiti berhubung makluman penempatan semula

PPP - CBSG PPP mengemukakan Borang Permohononan Penempatan

Semula 4 bulan sebelum tamat pengajian kepada BT PPP - CBTG Melapor diri di BT/JPN Sabah/Sarawak dan mengisi Borang Lapor Diri

BT memproses permohonan penempatan dan mengemukakan ke Bahagian yang berkenaan

BPSM/BPI/BPTV/BPK mengeluarkan surat arahan penempatan

PPP melapor diri ke tempat bertugas yang baruBPSM/BPI/BPTV/BPK mengeluarkan surat arahan penempatan 6 Bahagian/JPN/Sekolah mengemukakan Surat Pengesahan Lapor

6
6

Bahagian/JPN/Sekolah mengemukakan Surat Pengesahan Lapor Diri PPP ke BT

7 8
7
8

BT kemaskini rekod dalam SISPADU

Tamat

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

G) PROSES KERJA PENYAMBUNGAN SEMULA CBSG & CBTG

BIL

TINDAKAN

 

PROSES KERJA

1.

PPP

Syarat-syarat penyambungan semula CBSG & CBTG:

 

Universiti

a) PPP telah diberi penempatan semula selepas tamat pengajian/Cuti Belajar

b) PPP telah bertugas di tempat baru

c) PPP gagal dalam beberapa kursus berdasarkan keputusan semester akhir

d) PPP perlu mengulang kursus secara sepenuh masa

Mengemukakan surat permohonan penyambungan CBSG & CBTG ke BT

dalam

tempoh

7

hari

selepas

keputusan

peperiksaan

semester

akhir

diumumkan beserta dokumen berikut:

a) Keputusan peperiksaan semester akhir

b) Perancangan Pengajian (plan of study)

c) Salinan Surat Kelulusan CBSG & CBTG

d) Surat pengesahan

pendaftaran ke

Universiti

untuk

menyambung

pengajian

 

2.

BT

Menerima dan memproses permohonan. Kuiri jika tidak lengkap

 

3.

BT

Membuat perakuan permohonan penyambungan semula CBSG & CBTG untuk pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

4.

BT

Mengemaskini maklumat dalam SISPADU

 

Bahagian

 

JPN

Mengeluarkan surat kelulusan penyambungan CBSG & CBTG kepada PPP dan salinan kepada Bahagian/ JPN/ Tempat bertugas sebelum penyambungan semula CBSG & CBTG

Sekolah

5.

PPP

Mendaftar semula ke Universiti dan mengikuti pengajian dalam tempoh yang ditetapkan

6.

BT

Menerima dan merekodkan tempoh kelulusan penyambungan CBSG & CBTG dalam BRP

Bahagian

JPN

 

Sekolah

Mengemukakan surat pengesahan ke BT tarikh sebenar PPP meninggalkan tempat bertugas untuk menyambung pengajian

Menyediakan Kew. 8 daripada gaji penuh kepada separuh gaji atau tanpa gaji. Urusan pembayaran separuh gaji menggunakan peruntukan aktiviti Bahagian/ JPN

Membuat Jernal pelarasan gaji menggunakan peruntukan Jawatan Latihan BT

Mengisi kekosongan jawatan PPP yang diluluskan penyambungan dengan GSTT atau guru ganti mana-mana yang bersesuaian.

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

BIL

TINDAKAN

PROSES KERJA

7.

PPP

Penempatan semula PPP sebelum penyambungan CBSG & CBTG adalah kekal berkuatkuasa dan PPP dikehendaki melapor diri setelah tamat tempoh pengajian atau penyambungan CBSG & CBTG mana yang terdahulu

8.

Bahagian

Mengemukakan surat pengesahan lapor diri PPP ke BT

JPN

Tempat

Menyediakan Kew. 8 dari separuh gaji / tanpa gaji kepada bergaji penuh.

Bertugas

9.

BT

Mengemaskini maklumat dalam SISPADU

CARTA ALIRAN KERJA PENYAMBUNGAN SEMULA CBSG & CBTG

1 2a Tidak Lengkap 2 3 4 5
1
2a
Tidak
Lengkap
2
3
4
5

Lengkap

6 7 8 9 10
6
7
8
9
10

PPP mengemukakan surat permohonan penyambungan

CBSG & CBTG dan dokumen berkaitan ke BT

BT memproses permohonan penyambungan semula

BT membuat perakuan penyambungan semula untuk

pertimbangan dan kelulusan KSU KPM

BT mengeluarkan Surat Kelulusan Penyambungan

CBSG & CBTG

PPP mendaftar semula ke Universiti dan mengikuti pengajian

Bahagian/JPN merekodkan dalam BRP, menyediakan Kew.8 dan membuat pengisian kekosongan jawatan

PPP melapor diri di tempat bertugas sebelum penyambungan CBSG & CBTG setelah tamat pengajian

KJ mengemukakan Surat Pengesahan Lapor Diri dan menyediakan Kew.8

BT kemaskini rekod dalam SISPADU

Tamat

PENUTUP

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

Sebagai kesimpulan, Bab 1 menjelaskan mengenai perkara-perkara asas yang perlu diketahui dalam urusan CBSG & CBTG. Antara perkara yang dijelaskan adalah seperti jenis kemudahan, syarat-syarat permohonan dan status perkhidmatan PPP CBSG & CBTG.

Bab 2 antara lain membincangkan mengenai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh PPP sebelum, semasa dan selepas cuti belajar. Selain itu, bab ini juga mengupas tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam urusan CBSG & CBTG seperti Bahagian Tajaan Pendidikan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian- bahagian lain di KPM, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Gabungan dan sekolah. Bab ini memberi panduan kepada semua pihak bagi memastikan semua urusan CBSG & CBTG berjalan lancar.

Bab terakhir buku garis panduan ini, memberi penekanan kepada proses kerja urusan CBSG & CBTG. Pemahaman kepada proses kerja tersebut diharap dapat mengurangkan masalah yang sering berlaku dalam urusan CBSG & CBTG. Antara proses kerja yang terlibat adalah seperti pemberian CBSG & CBTG, pembayaran emolumen, pelanjutan tempoh, menarik diri dari pengajian, penangguhan, penempatan semula dan penyambungan CBSG & CBTG. Dengan adanya carta aliran kerja diharap dapat memperjelaskan lagi proses kerja yang telah dinyatakan.

Bahagian Tajaan Pendidikan berharap agar buku garis panduan ini dijadikan rujukan dalam pelaksanaan urusan CBSG & CBTG PPP selaras dengan Teras 5 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu Memartabatkan Profesion Keguruan.

BAHAGIAN TAJAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cetakan Pertama Edisi 2009

GLOSARI

GARIS PANDUAN CBSG & CBTG

AUKU

:

Akta Universiti dan Kolej Universiti

BPG

:

Bahagian Pendidikan Guru

BPI

:

Bahagian Pendidikan Islam

BPK

:

Bahagian Pendidikan Khas

BPPDP

:

Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

BPSH

:

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

BPSM

:

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

BPTV

:

Bahagian Pendidikan Teknik Dan Vokasional

BRP

:

Buku Rekod Perkhidmatan

BT

:

Bahagian Tajaan Pendidikan

BTN

:

Biro Tatanegara

CBSG

:

Cuti Belajar Separuh Gaji

CBTG

:

Cuti Belajar Tanpa Gaji

COLA

:

Cost of Living Allowance (Bantuan Sara Hidup)

HEP

:

Hal Ehwal Pelajar

IAB

:

Institut Aminuddin Baki

IPG

:

Institut Pendidikan Guru

IPTA

:

Institusi Pengajian Tinggi Awam

IPTS

:

Institusi Pengajian Tinggi Swasta

JAN

:

Jabatan Akauntan Negara

JPA

:

Jabatan Perkhidmatan Awam

JPN

:

Jabatan Pelajaran Negeri

KJ

:

Ketua Jabatan

KPM

:

Kementerian Pelajaran Malaysia

KSU

:

Ketua Setiausaha

LHDN

:

Lembaga Hasil Dalam Negeri

LNPT

:

Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

MARA

:

Majlis Amanah Rakyat

PIPP

:

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan

PKPG

:

Program Khas Pensiswazahan Guru

PNGK

:

Purata Nilaian Gred Kumulatif

PPD

:

Pejabat Pelajaran Daerah

PPG

:

Pejabat Pelajaran Gabungan

PPGB

:

Program Pensiswazahan Guru Besar

PPP

:

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

PPPLD

:

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma

PPPS

:

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah

PTJ

: