Anda di halaman 1dari 24

PEMBANGUNAN LESTARI

Disediakan oleh : Gan Geok Hiong & Tang Chai Sia


Pembangunan Lestari /Mampan
Pembangunan atau kemajuan dengan pemeliharaan dan pemuliharaanalam
sekitar daripada musnah. Pemuliharaan membawa maksud membaik pulih sumbersumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang
telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Pemeliharaan pula
meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber
semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. Idea pembangunan
lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan
dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan
keupayaan generasi akan datang.
Konsep Pembangunan Lestari
Konsep pembangunan lestari muncull ekoran daripada kesedaran tentang
kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Isu
pembangunan telah dibincangkan secara seriue dalam Sidang Kemuncak bumi yang
diadakan di Rio De Janerio pada tahun 1992 dan di Johannesburg pada 26 Ogos
hingga 4 September 2002. Persidangan pada tahun 1992 telah merintis pada
wujudnya Agenda 21 yang merupakan plan tindakan yang mengandungi satu set
prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi dalam
melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara
masing-masing.
Pembangunan Lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang
dilaksanakan untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan
minimum ke atas alam semulajadi. Pembangunan Lestari mengikut definisi
UNESCO ( 2002 ) diertikan sebagai balancing balancing the fulfillment of human
needs with the protection of the natural environment so that these needs can be met
not only in the present, but in the indefinite future.
Pembangunan Lestari adalah kemampuan untuk memberi sokongan untuk
memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam manusia dan kehidupan lain di
planet ini iaitu kemampuan untuk menyalurkan keperluan-keperluan unutk hidup
secara berterusan dalam semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan
lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan
manusia dengan keupayaan sistem semulajadi untuk membekalkan produk dan
perkhidmatan tanpa degradasi.
Pada tahun 1973, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Kementerian
Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan. Dalam usaha untuk mencerminkan
penekanan kerajaan terhadap sains dan teknologi (S&T) dan inovasi, Kementerian
ini telah dirombak dan dikenali sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Alam
Sekitar (MOSTE) pada tahun 1976. Pada tahun 2004 Kementerian ini telah

dirombak dan dikenali sebagai Kemeneterian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).
Misi MOSTI adalah untuk mewujudkan sebuah persekitaran yang berdaya saing
untuk kemajuan dalam bidang sains dan teknologi dengan maksud menjana
pengetahuan kemewahan dan meningkatkan kualiti hidup melalui pembangunan
lestari. Kementerian ini dipandukan oleh misinya untuk meningkatkan persaingan
Malaysia dalam bidang sains dan teknologi supaya rakyat Malaysia menjadi bangsa
yang berdaya saing di peringkat antarabangsa dan terus komited terhadap
pengurusan alam sekitar untuk jangka masa panjang.
Oleh itu, objektif MOSTI adalah untuk :Menggalakkan pemahaman kesedaran dan
penghargaan terhadap S&T.Menggalakkan penyelidikan dan pembangunan (P&P)
dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan S&T. Memelihara dan memantau alam
sekitarMenyediakan perkhidmatan sokongan teknikal dan pengurusan yang
berkesan. Usaha dan inisiatif Kementerian untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya adalah berpandukan kepada beberapa rancangan dan polisi. Ini
termasuklah Rangka Rancangan Jangka Panjang Ke-3 (OPP3), Rancangan
Malaysia ke-8. (RMKe-8), Pelan Induk Industri (IMP2), Polisi S&T Kebangsaan dan
Pelan Tindakan Teknologi (TAP).
Pada bulan November 2002, Dasar Alam Sekitar Negara (NPE) telah
dilancarkan dan kesannya terhadap pengurusan lestari alam sekitar dan sumber asli
akan menjadi lebih terserlah. RMKe-8 meliputi jangka masa 2000-2005 dan
menggabungkan strategi-strategi, program-program dan projek-projek yang
bertujuan untuk mencapai objektif Wawasan 2020. Cabaran-cabaran getir yang
menggambarkan jangka masa ini termasuklah globalisasi, liberalisasi dalam
perkhidmatan dan pembangunan berbentuk teknologi yang pantas. Untuk tujuan ini,
RMKe-8 telah menyusun semula strategi pertumbuhan ekonomi negara untuk
mencapai pembangunan ekonomi yang berteraskan pengetahuan. Kini terdapat
tumpuan yang lebih terhadap usaha sektor awam, khususnya terhadap peningkatan
kepada aktiviti-aktiviti P&P dan juga inovasi teknologi. Sektor awam akan bertindak
sebagai penasihat dengan memberikan rangka kerja yang kukuh dan perkhidmatan
yang berkesan di samping menyediakan insentif-insentif fiskal dan kewangan.
RMKe-8 amat menekankan dan terus memberikan perhatian terhadap isu-isu yang
berkaitan dengan alam sekitar dan sumber-sumber asli scara bersepadu untuk
mencapai pembangunan lestari dan meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia.
Di bawah Dasar S&T Kebangsaan dan Pembangunan Teknologi Industri :
Sebuah Plan Tindakan Kebangsaan, Malaysia telah berjaya membangunkan
keupayaan dan kebolehannya dalam bidang sains dan teknologi melalui pelbagai
program dan aktiviti. Dalam menghadapi cabaran yang mendatang, Kementerian
telah memperkukuhkan usahanya untuk mengkaji semula Dasar S&T Kebangsaan
dengan matlamat untuk menghasilkan Polisi S&T Kebangsaan yang ke-2.DSTN 2
dijangka dapat menyediakan satu rangka kerja yang lebih dinamik untuk
pembangunan S&T, dengan penekanan yang lebih kepada penglibatan sektor
swasta dan juga P&P yang berasaskan pasaran. Idea yang utama adalah untuk
mendapatkan kerjasama di kedua-dua sektor awam dan swasta, bagi

memperkukuhkan lagi kebolehan dan kemampuan negara dalam bidang


penyelidikan dan teknologi.
Fokus DSTN 2 akan menjurus kepada aktiviti-aktiviti berasaskan teknologi
tinggi dan intensif pengetahuan yang secara dasarnya bertujuan untuk mengubah
Malaysia menjadi sebuah negara penyumbang, bukan sahaja sebagai pengguna,
dalam bidang sains dan teknologi. Dasar Alam Sekitar kebangsaan memperjelaskan
komitmen kerajaan Malaysia terhadap pembangunan lestari. Polisi ini menjadi
pelengkap kepada Wawasan 2020 yang bertujuan untuk memastikan Malaysia
mencapai tahap sebuah negara membangun tanpa menjejaskan sumber-sumber
asli dan alam sekitar.
Prinsip Alam Sekitar Lestari Dan Pembangunan Lestari.
Kenyataan prinsip dan dasar, pembinaan perancangan yang kukuh dan usaha
perlaksanaan berterusan kepada komitmen ini merupakan asas penting untuk
mencapai kelestarian. Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar
dan Pembangunan di Rio De Janeiro dari 3 hingga 4 Jun 1992 mengumumkan
prinsip-prinsip berikut:
Prinsip 1: Manusia menjadi fokus pembangunan lestari. Mereka berhak menikmati
kehidupan yang sihat dan produktif serta harmoni dengan alam semulajadi.
Prinsip 2 : Selaras dengan perakuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan prinsip undangundang antarabangsa, semua negara mempunyai hak sepenuhnya untuk
memanfaatkan sumber-sumbernya unutk memantapkan polisi-polisi alam sekitar
dan pembangunannya sendiri, dan bertanggungjawab memastikan bahawa aktivitiaktiviti di bawah bidang kuasa dan kawalannya tidak menyebabkan kerosakan alam
sekitar negara lain atau kawasan melampaui batasan bidang kuasa negaranya.
Prinsip 3 : Hak untuk membangun mesti ditunaikan bagi memenuhi keperluan
pembangunan dan alam sekitar yang saksama unutk generasi kini dan akan datang.
Prinsip 4 : Untuk memcapai pembangunan lestari, perlindungan alam sekitar
hendaklah mengandungi proses pembangunan yang terkamir dan tidak boleh
dipertimbangkan secara berasingan.
Prinsip 5 : Semua Negara dan rakyat hendaklah bekerjasama membasmi
kemiskinan sebaga suatu keperluan yang wajib unutk pembangunan lestari, dalam
usaha mengurangkan perbezaan kualiti hidup dan memenuhi keperluan majoriti
penduduk dunia dengan lebih baik.
Prinsip 6 : Keadaan dan keperluan-kepeeluan khas negara membangun, terutama
negara kurang membangun dan terlalu terdedah kepada bahaya alam sekitar
haruslah diberi keutamaan khusus. Tindakan-tindakan antarabangsa dalam bidang
alam sekitar dan pembangunan hendaklah juga mengambilkan kepentingan semua
negara.

Prinsip 7 : setiap negara hendaklah bekerjasama dalam semangat perkongsian


sedunia untuk memulihara, melindungi dan mengekalkan kesihatan dan integriri
ekosistem bumi. Memandangkan sumbangan yang berbeza terhadap kemusnahan
alam sekitar sedunia, negeri mempunyai tanggungjawab yang sealiran tetapi
berlainan. Negara maju mesti memhami tanggungjawab yang sealiran tetapi
berlainan. Negara maju mesti memahami tanggungjawab yang mereka pikul dalam
susulan antarabangsa mengenai pembangunan lestari memandangkan tekanan
yang diberika oleh rakyat mereka ke atas alam sekitar sedunia serta teknologi dan
sumber kewangan yang mereka kuasai.
Prinsip 8 : Untuk mencapai pembangunan lestari dan kualiti hidup yang lebih baik
untuk semua rakyat, negara hendaklah mengurang dan memberhentikan pola-pola
pengeluaran dan kepenggunaan yang tidak lestari dan memajukan polisi-polisi
demografi yang sesuai.
Prinsip 9 : Negara-negara hendaklah bekerjasama mengukuhkan keupayaan
masyarakat terpinggir untuk pembangunan lestari dengan mempertingkatkan
kefahaman saintifik dan teknologi dan dengan mempertingkatkan pembangunan,
penyesuaian, pengembangan dan pemindahan teknologi baru dan inovatif.
Prinsip 10 : isu alam sekitar sebaik-baiknya ditangani dengan penyertaan semua
rakyat terkesan pada semua peringkat yang relevan. Pada peringkat kebangsaan,
setiap individu haruslah mempunyai akses yang sesuai kepada maklumat mengenai
alam sekitar yang diwujudkan oleh pihak berkuasa awam, termasuk maklumat
tentang bahan-bahan merbahaya dan aktiviti-aktiviti di dalam komuniti mereka dan
peluang penglibatan mereka di dalam proses membuat keputusan. Negara
hendaklah membantu dan menggalakkan kesedaran dan penglibatan awam dengan
menyebar maklumat secara meluas.
Pelbagai usaha telah dijalankan bagi memastikan kelestarian alam sekitar menjadi
suatu perkara yang menjadi perkara yang dititikberatkan oleh seluruh umat manusia.
Usaha-usaha ini meliputi pelbagai peringkat baik dari peringkat tempatan, mahupun
antarabangsa. Antara usaha yang telah dilakukan oleh pihak antarabangsa adalah
melalui Deklarasi Langkawi (1989), Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro
(1992), dan Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2009
di Copenhagen.
Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro (1992)
Semasa Sidang Kemuncak Bumi ini diadakan, banyak usaha telah diambil bagi
menunjukkan betapa tingginya kesedaran sesetengah pihak dalam memandang isu
alam sekitar yang semakin hari semakin tenat disebabkan pencemaran dari pelbagai
sudut seperti tanah, air, dan udara. Antara usaha yang dapat dilihat semasa sidang
ini berlangsung adalah melalui Agenda dan 21Protokol Kyoto.
Agenda 21 merupakan perjanjian atau panduan yang dibentuk oleh
Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

(UNCED) sewaktu sesi persidangannya di Rio de Janeiro (Sidang Kemuncak Bumi)


pada 1992. Agenda ini menggariskan beberapa perkara yang harus dilaksanakan
oleh negara-negara anggota PBB (yang menerima pakai Agenda ini) seterusnya
mengadakan laporan khusus (tahunan) tentang perjalanannya di peringkat negara,
dan kemudian diserahkan kepada Majlis Pembangunan Mapan (CSD). Laporan
tersebut antaranya mengandungi kegiatan yang dilakukan yang memenuhi hasrat
Agenda 21, halangan dan cabaran yang dihadapi, serta isu-isu alam sekitar dan
pembangunan yang berkaitan.
Pembangunan Mapan (Green City)
Latar belakang Agenda 21:
Agenda 21 menekankan alam sekitar dan pembangunan yang seimbang dan
mampan;
Merupakan program tindakan pembangunan mampan global dan angka 21
menandakan abad ke-21;
Ditandatangani oleh lebih 178 wakil kerajaan termasuk Malaysia; dan
Agenda 21 mengandungi 40 bab yang kesemuanya berhubung dengan
pembangunan mampan; dan bab 28 Agenda 21 bertajuk Usaha Pihak Berkuasa
Tempatan (PBT) Dalam Menyokong Agenda 21
Deklarasi Langkawi
Deklarasi Langkawi adalah komitmen semua negara-negara Komanwel (negara
yang pernah dijajah oleh British) untuk menjaga dan melindungi alam sekitar.
Pada bulan Oktober 1989, Deklarasi Langkawi telah berjaya dikeluarkan. Ia adalah
bersempena Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Negara Komanwel. Hasil deklarasi itu
ialah mengakui bahawa pencemaran dan pemusnahan alam sekitar telah bermula
sejak zaman penjajah lagi.
Sejarawan J.S. Furnivall melaporkan bahawa zaman kolonial telah menyebabkan
kemerosotan alam sekitar yang hebat. Negara penjajahan mahukan keuntungan
lumayan dari pelaburan modal barat.Keuntungan dari pelaburan itu adalah sematamata bagi kepentingan negara mereka.

Anugerah Langkawi peringati Deklarasi Langkawi


PENGURNIAAN Anugerah Langkawi kepada warganegara Malaysia adalah
merupakan program tahunan yang dianjurkan sempena sambutan Minggu Alam
Sekitar Malaysia (MASM) bagi memperingati Deklarasi Langkawi yang telah
ditandatangani oleh Ketua-Ketua Negara Komanwel pada tahun 1989.

Anugerah ini telah diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai menunjukkan komitmen
rakyat amnya dan negara khasnya dalam mencapai matlamat pembangunan mapan
selaras dengan Deklarasi Langkawi.
Anugerah Langkawi adalah merupakan penghargaan dan penghormatan tertinggi
negara kepada rakyat negara ini yang telah memberikan sumbangan yang besar
dalam bidang alam sekitar.
Sumbangan itu adalah sama ada dalam bidang pengurusan, perniagaan,
penyelidikan saintifik, akademik, penulisan dan lain-lain bidang yang berkaitan.
Ia diberikan kepada mereka yang telah memberikan sumbangan tenaga dan fikiran
dalam bidang alam sekitar serta bergiat ke arah:
a. Meningkatkan penyertaan orang awam dalam perlindungan alam sekitar;
b. Menghasilkan kesan yang penting dan berjaya menyelesaikan masalah
perlindungan alam sekitar di peringkat tempatan dan antarabangsa dan
c. Berjaya membawa perhatian masyarakat kepada masalah alam sekitar yang
ketara atau menggerakkan tindakan semua pihak ke arah penyelesaiannya.
Penerima akan menerima sebuah plak penghargaan, sijil dan wang tunai RM10,000.
Apa itu Deklarasi Langkawi
Deklarasi Langkawi adalah komitmen semua negara-negara Komanwel (negara
yang pernah dijajah oleh British) untuk menjaga dan melindungi alam sekitar.
Tujuan dan Kepentingan Pembangunan Lestari
Pembangunan Lestari bertujuan untuk memastikan penggunaan sumber-sumber
semulajadi mencukupi buat masa kini dan untuk masa depan bagi manfaat semua
jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu pembangunan lestari amat bergantung
kepada pemuliharaan dan pemeliharaan kesejahtera manusia dan ekosistem secara
bersama. Polisi Malaysia mengenai pembangunan lestari jelas disebut di dalam
Rancangan Malaysia ketujuh. Plan tersebut juga menerankan langkah-langkah yang
diambil untuk memberi penekanan terhadap pembangunan lestari semasa awal
tempoh Rancangan Malaysia. Langkah-langkah baru telah dimulakan semasa
Rancangan Malaysia ke-7 ( 1996-2000 ) bagi meningkatkan kebolehan Malaysia
untuk membangun secara lestari.
Komponen Dalam Pembangunan Lestari
Pendidikan Pembangunan Lestari (ESD) adalah sebuah visi pendidikan yang
bertujuan untuk membudayakan masyarakat untuk memikul tanggungjawab untuk
mencipta masa depan yang berterusan.
Komponen ESD

Pemuliharaan Sumber
Memastikan penerusan penawaran sumber semulajadi pada masa sekarang
dan akan datang melalui penggunaan tanah yang efektif, pengurangan sumber yang
tidak boleh diperbaharui, pemuliharaan kepelbagaian sumber semulajadi. Pemulihan
merangkumi penggantian sumber, perubahan dalam cara penggunaan dan memberi
perhatian kepada faktor intangible seperti nilai keselesaan dan nilai warisan.
Pembangunan Fizikal
Memastikan pembangunan alam bina akan berharmoni dengan alam
semulajadi di mana hubungan mereka adalah seimbang dan saling memanfaatkan,
membantu menyedarkan komuniti tentang peluang yang terdapat di kawasan
tersebut dan meminimumkan pembaziran sumber dan keburukan yang akan dibawa
kepada komuniti apabila sesetengah kawasan perniagaan mengalami tekanan
pembangunan yang melampau sedangkan sesetengah kawasan mengalami
kemerosotan perniagaan seperti penutupan kedai dan kehilangan pekerjaan.
Kualiti Alam Sekitar
Mengelakkan pencemaran alam, melindungi kapasiti ekosistem dan
pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia atau menjejaskan kualiti
kehidupan. Selain itu mengurangkan atau mengubah proses pengeluaran atau
perniagaan yang akan menjejaskan kualiti hidup manusia. Cara pembuangan dan
pelupusan sampah harus dititikberatkan.
Kesaksamaan Sosial
Mengelakkan pembangunan yang menambahkan jurang antara golongan
kaya dan miskin serta mengalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan
ketidaksamaan sosial. Selain itu, mengurangkan pembaziran tenaga manusia.
Kesaksamaan sosial perlu dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan.
Penyertaan politik
Mengalakkan penyertaan komuniti dalam membuat keputusan. Keputusan ini
termasuklah di dalam memilih pentadbiran kerajaan yang dimahukan. Malaysia
mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana rakyat bebas di dalam
menentukan tampok pemerintahan yang diinginkan. Pilihan raya diadakan setiap 5
tahun bagi membolehkan rakyat untuk membuat pilihan di dalam parti-parti politik
yang bertanding.

Ekonomi
Melihat dari segi ekonomi terdapat beberapa kateria yang diambil penekanan di
dalam pembangunan lestari iaitu pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan,
ekonomi ini melibatkan pertambahan peluang pekerjaan, pengunaan yang

meningkat, pelaburan asing serta kadar pengganguran dan kemiskinan yang


berkurang. Kedua adalah kesaksamaan di mana ekonomi yang dibangunkan dapat
diterima oleh semua orang, serta memperolehi manfaat daripada pembangunan
ekonomi tersebut. Ketiga adalah kecekapan dalam perancangan serta
pembangunan ekonomi yang dirancang. Kecekapan ini adalah kecekapan dalan
perancangan serta pembangunan ekonomi yang dirancang. Kecekapan ini
termasuklah pengagihan sumber yang cekap dan mengawal ekonomi agar tidak
membebankan rakyat.
Budaya
Gurmit Singh- tokoh pencinta alam yang selalu berbasikal, mengusaha pertanian
organik, pengamal kitar semula barang terpakai dan mempromosi penggunaan
tenaga suria, dipilih sebagai pemenang Anugerah Pengguna Lestari sempena Hari
Pengguna Malaysia pada 26 Julai lalu, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Gurmit dipilih kerana komitmennya terhadap gaya
hidup dan kepenggunaan lestari, selari dengan tema kesederhanaan menjamin
kesejateraan dan slogan "Amalkan Penggunaan Lestari".
Selain kepentingannya, kepenggunaan lestari dipilih sebagai slogan sesuai
dengan keadaan semasa dengan peningkatan kadar inflasi, kenaikan harga barang
serta perkhidmatan. Menurut jangkaan laporan ekonomi terkini, kadar inflasi 7.7
peratus di Malaysia pada Jun 2008 diramal akan terus meningkat. Peningkatan ini
dipengaruhi pelbagai faktor ekonomi, termasuklah kenaikan tambang kenderaan
awam sebelum Hari Raya Aidilfitri, sebagaimana yang diumumkan Datuk Noh Omar,
Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
Amalan hidup sederhana merupakan ajaran agama bukan sahaja Islam,
bahkan semua agama. Sederhana maksudnya tidak keterlaluan dan berlebihan dari
segala segi, khususnya yang melibatkan perbelanjaan dan gaya hidup. Sederhana
bermakna kita perlu mengkaji buruk baik sebelum melakukan setiap tindakan agar
mencapai matlamat dengan efisien dan efektif dengan biaya optimum. Sebagai
contoh, sederhana dalam berpakaian mestilah sesuai dengan keperluan kerja atau
santai dengan matlamat untuk menurut aurat. Apalah gunanya kita berbelanja besar
tetapi aurat masih terbuka. Dengan matlamat jelas maka gaya hidup akan lebih
terarah, tanpa perlu membazirkan wang berbelanja membeli pakaian mahal
sehingga ada kalanya terpaksa pula berhutang. Jika demikian maka kita berbelanja
tidak menurut kemampuan dan terkeluar dari definisi kesederhanaan.

Akta-akta yang berkaitan


1. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
Satu peraturan bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang telah
dikuatkuasakan dala mtahun 1979 menghendaki semua industri mengolah air

buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat sebelum


dilepaskan ke mana-mana saliran air daratan. Sisa toksik yang tidak boleh diolah
perlu dibakar, dikitar semula atau dihapuskan dengan cara yang selamat seperti
ditanam. Dalam pembinaan infrastruktur, contohnya jalanraya, rancangan yang teliti
harus dibuat. Pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembandaran perlu
disertakan dengan pelan penanaman tumbuhan. Pihak berkuasa mesti
mensyaratkan pemulihan kawasan hijau sebelum sesuatu projek pembangunan
diluluskan. Alam sekitar haruslah diurus dengan teliti dan teratur dalam sebarang
aktiviti ekonomi atau pembangunan. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya
yang unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan manusia semata-mata.
-pencemaran udara (seksyen 20)
-pencemaran bunyi bising (seksyen 23)
-pencemaran tanah (seksyen 24)
-pencemaran perairan daratan (seksyen 25)
-Pencemaran minyak (seksyen 29)

2. Akta Perhutanan Negara 1984


- seksyen 82 (1) melarang sesiapa melakukan pembakaran dalam hutan simpan.

3. Akta Kerajaan Tempatan 1976


- seksyen 81 menyatakan tindakan boleh diambil ke atas kilang yang mengeluarkan
asap dan menganggu kesihatan serta alam sekitar.

4. Akta Taman Negara 1980


- menghalang aktiviti yang menjejaskan ekosistem hutan

Pembangunan Lestari Di Malaysia


Apakah itu Pembangunan Lestari?
Dari sudut bahasanya, Lestari bermaksud kekal atau tidak berubah-ubah.
Mampan pula bermaksud sesuatu yang mampu mengekalkan pencapaian
atau prestasi yang baik. Maka Pembangunan Lestari atau Mampan adalah
sesebuah pembangunan yang kekal pencapaiannya mengikut apa yang
telah dirancangkan. Pencapaian atau prestasi yang dimaksudkan adalah
dari segi prestasi pembangunan itu sendiri dan juga prestasi pengguna
pembangunan tersebut.
Dari segi praktisnya pula, pembangunan lestari ditakrifkan sebagai
sebuah pembangunan yang dijalankan secara terancang supaya tidak
menjejaskan keadaan semulajadi, menambah keselesaan sosial dan
meningkatkan taraf ekonomi di situ bukan sahaja untuk generasi semasa
malah untuk generasi akan datang. Iaitu Pembangunan yang kekal. Maka,
oleh kerana ini, nama Pembangunan Lestari itu telah dipilih untuk
digunakan.
Definasi Oleh Brundtland Report, 1987
Pembangunan lestari ialah pembangunan yang dapat memenuhi
keperluan pada masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi
keperluan pada masa hadapan.
Definasi Oleh The World Commission Environment and
Development, WCED, 1987
Pembangunan lestari ialah pembangunan yang memenuhi keperluan
generasi masa kini tanpa mengabaikan keupayaan generasi akan datang
untuk memenuhi keperluan mereka.
Pembangunan mampan / lestari ...mengimbangi pembangunan ekonomi dengan keperluan sosial dan alam sekitar...

Pelbagai usaha telah dijalankan bagi memastikan kelestarian alam sekitar


menjadi suatu perkara yang menjadi perkara yang dititikberatkan oleh
seluruh umat manusia. Usaha-usaha ini meliputi pelbagai peringkat baik
dari peringkat tempatan, mahupun antarabangsa. Antara usaha yang
telah dilakukan oleh pihak antarabangsa adalah melalui Deklarasi
Langkawi (1989), Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro (1992), dan
Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2009 di
Copenhagen.
Deklarasi Langkawi
Pada bulan Oktober 1989, Deklarasi Langkawi telah berjaya dikeluarkan.
Ia adalah bersempena Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Negara
Komanwel. Hasil deklarasi itu ialah mengakui bahawa pencemaran dan

pemusnahan alam sekitar telah bermula sejak zaman penjajah lagi.


Sejarawan J.S. Furnivall melaporkan bahawa zaman kolonial telah
menyebabkan kemerosotan alam sekitar yang hebat. Negara penjajahan
mahukan keuntungan lumayan dari pelaburan modal barat. Keuntungan
dari pelaburan itu adalah semata-mata bagi kepentingan negara mereka
England
Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro (1992)
Semasa Sidang Kemuncak Bumi ini diadakan, banyak usaha telah diambil
bagi menunjukkan betapa tingginya kesedaran sesetengah pihak dalam
memandang isu alam sekitar yang semakin hari semakin tenat
disebabkan pencemaran dari pelbagai sudut seperti tanah, air dan udara.
Antara usaha yang dapat dilihat semasa sidang ini berlangsung adalah
melalui Agenda 21 dan Protokol Kyoto.
Apa itu Agenda 21?
Agenda 21 merupakan perjanjian atau panduan yang dibentuk oleh
Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (United Nations Conference on Environment and Development,
UNCED) sewaktu sesi persidangannya di Rio de Janeiro (Sidang Kemuncak
Bumi) pada 1992. Agenda ini menggariskan beberapa perkara yang harus
dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB (yang menerima pakai
Agenda ini) seterusnya mengadakan laporan khusus (tahunan) tentang
perjalanannya di peringkat negara, dan kemudian diserahkan kepada
Majlis Pembangunan Lestari (CSD). Laporan tersebut antaranya
mengandungi kegiatan yang dilakukan yang memenuhi hasrat Agenda 21,
halangan dan cabaran yang dihadapi, serta isu-isu alam sekitar dan
pembangunan yang berkaitan.
Latar belakang Agenda 21 :
(1). Agenda 21 menekankan alam sekitar dan pembangunan yang
seimbang dan lestari;
(2). Merupakan program tindakan pembangunan mampan global dan
angka 21 menandakan abad ke-21;
(3). Ditandatangani oleh lebih 178 wakil kerajaan termasuk Malaysia;dan
Agenda 21 mengandungi 40 bab yang kesemuanya berhubung dengan
pembangunan lestari; dan bab 28 Agenda 21 bertajuk Usaha Pihak
Berkuasa Tempatan (PBT) Dalam Menyokong Agenda 21
Apa Itu Protokol Kyoto?
Menurut kenyataan media Program Alam Sekitar PBB: Protokol Kyoto
merupakan persetujuan sah oleh negara-negara perindustrian bahawa
mereka akan mengurangkan pembebasan gas rumah hijau mereka secara
kolektif sebesar 5.2% berbanding tahun 1990.

Enam gas rumah hijau itu ialah :


1). karbon dioksida
2). metana
3). nitrus oksida
4). sulfur heksafluorida
5). kloroflurokarbon(CFC)
6). perfluorokarbon(PFC).
Manakala tahap pengurangan pembebasan gas rumah hijau mengikut zon
adalah:
1). 8% untuk Eropah,
2). 7% untuk Amerika Syarikat,
3). 6% untuk Jepun,
4). 0% untuk Rusia,
Dan penambahan yang diizinkan adalah :
1). 8% untuk Australia
2). 10% untuk Britain
Protokol Kyoto ialah protokol kepada Persidangan Rangka Kerja PBB
tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC), yang ditubuhkan semasa Sidang Kemuncak
Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Hanya pihak yang bersekutu
dalam UNFCCC berpeluang menandatangani atau mengesahkan Protokol
Kyoto.
Sebahagian besar ketetapan Protokol Kyoto terlebih dahulu
dikuatkuasakan oleh negara-negara maju yang disenaraikan oleh UNFCCC
(kerana negara-negara maju yang paling banyak membebaskan gas-gas
rumah kaca).
Kesan Rumah Hijau (Green House Effect)
Komitmen Kerajaan Malaysia
Strategi ke arah mencapai komitmen yang telah diberikan. Antaranya
ialah:
(1). Rancangan Malaysia - Semenjak Rancangan Malaysia ke-8 lagi, isu
kelestarian telah di kenalpasti dan di ambilkira di dalam perancangan
pembangunan Negara.
(2). Persidangan Kemuncak Dunia - Selain dari itu, pihak kerajaan juga
sentiasa peka dan mengambil perhatian mengenai kelestarian dan
sentiasa mengambil Bahagian di dalam persidangan peringkat dunia yang
melibatkan persetujuan dan komitmen Negara-negara yang terlibat.

Perdana Menteri Malaysia, telah mengumumkan komitmen Malaysia


dalam Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
pada Disember 2009 (COP 15) di Copenhagen, bahawa negara akan
mengurangkan pelepasan karbon atau gas rumah hijau sehingga 40%
daripada kadar pelepasan 2005 menjelang tahun 2020.
(3). Majlis Teknologi Hijau - Pada Julai 2009, Kerajaan telah menubuhkan
Majlis Teknologi Hijau (MTH) yang berperanan sebagai badan penyelaras
peringkat tertinggi di kalangan kementerian, agensi, sektor swasta dan
pihak berkepentingan utama bagi memastikan Dasar Teknologi Hijau
Negara dilaksanakan secara efektif. Ia dipengerusikan sendiri oleh Y.A.B
Perdana Menteri Malaysia. Kemudian, nama majlis ini telah di tambahbaik
kepada Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim (MTHPI).
(4). Dasar Teknologi Hijau - Dasar ini berhubung rapat dengan prinsip
pembangunan lestari di mana pembangunan hendaklah Memenuhi
keperluan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi
akan datang. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA)
akan menyelaras dan memastikan kelancaran pelaksanaan dasar ini.
Dasar ini adalah berdasarkan empat tonggak iaitu :
1). Tenaga - Mencari kaedah untuk mengurangkan penggunaan tenaga
dan pada masa yang sama mempromosikan kecekapan guna tenaga.
2). Alam sekitar - Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam
sekitar.
3). Ekonomi - Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui
penggunaan teknologi hijau.
4). Sosial - Meningkatkan kualiti hidup rakyat.
Lima langkah strategik bagi menjayakan Dasar Teknologi Hijau negara
ini :
1). Langkah pertama - Dasar itu adalah untuk mengukuhkan rangka kerja
institusi, khususnya membabitkan peringkat menteri
2). Langkah kedua - Adalah untuk menyediakan persekitaran yang
kondusif bagi pembangunan teknologi hijau.
3). Langkah ketiga - Adalah untuk menggiatkan pembangunan modal
insan menerusi pemberian latihan dan program pendidikan yang
termasuk menyediakan pakej kewangan serta insentif kepada pelajar
untuk mengambil subjek yang mempunyai kaitan dengan teknologi hijau.
4). Langkah keempat - Adalah bagi menggalakkan penyelidikan dan
inovasi teknologi hijau menerusi pengkomersialan
5). Langkah kelima - Adalah meneruskan usaha mempromosi dan
meningkatkan kesedaran rakyat terhadap teknologi hijau.

PEMBANGUNAN LESTARI AGENDA BERSAMA

PERSIDANGAN Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan di Rio
de Janeiro pada 1992 adalah titik permulaan gagasan pembangunan lestari diperkenalkan dan
diterima oleh warga dunia sebagai pendekatan baru menuju abad ke-21. Pembangunan lestari atau
ringkasnya dimaksudkan pembangunan yang membolehkan generasi semasa memenuhi
keperluannya tanpa mengkompromikan kemampuan generasi akan datang memenuhi keperluan
mereka, perlu dipraktikkan oleh semua negara dunia sekiranya kita ingin menaruh harapan bahawa
bumi untuk terus menampung keperluan asas manusia. Dua tahun berikutnya, Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM) mewujudkanInstitut Alam Sekitar dan Pembangunan atau
dikenali Lestari, dan diberi mandat untuk meningkatkan keupayaan institusi kebangsaan dan
serantau bagi menangani isu berkaitan pembangunan lestari melalui penyelidikan dan latihan.
Selepas sekian lama dibangunkan, pada 1 Oktober 2009 , Lestari menyambut ulang tahun ke-15.
Marilah kita ikuti perkembangan dan pencapaiannya untuk pengetahuan, iktibar dan penghayatan
awam. Pada awal penubuhannya, Lestari banyak memberi tumpuan kepada penyelidikan bersifat
pelbagai disiplin dalam empat bidang tujahan iaitu kelestarian dalam konteks ekosistem bandar,
ekosistem persisiran, kepelbagaian biologi dan interaksi manusia dengan alam sekitar.

Bagaimanapun, pencapaian paling menyerlah ialah apabila Lestari bersama rakan


strategiknya, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Selangor berjaya menghasilkan dokumen
polisi dan implementasi Agenda 21 Selangor. Cadangan ini diterima pakai kerajaan Selangor untuk
melaksanakan agenda pembangunan lestari peringkat negeri, menjadikan Selangor negeri pertama di
Malaysia menyahut tuntutan global melaksanakan pembangunan secara lestari. Salah satu
komponen penting Agenda 21 Selangor ialah keperluan mewujudkan dasar perancangan Kawasan
Sensitif Alam Sekitar. Pembangunan yang pesat di Selangor, diikuti permintaan untuk membangun
di kawasan berbukit dan tadahan air memerlukan dasar yang kukuh untuk mengawal pembangunan
di kawasan sensitif. Hari ini, dasar perancangan Kawasan Sensitif Alam Sekitar bukan saja digunakan
di Selangor, malah diguna pakaiJabatan Perancangan Bandar dan Desa Malaysia sebagai dasar
pembangunan lestari kebangsaan, khususnya untuk merancang pembangunan di kawasan bukit.
Kajian oleh penyelidik Lestari mengenaiStatus Alam Sekitar dan Keupayaan Tampungan Pulau
Sipadan pula, membuka lembaran baru kepada Lestari. Penyelidikan bagi pihak Bahagian
Keselamatan Negara meletakkan Lestari berada pada kedudukan kritikal sebagai penasihat
saintifik antara Kerajaan Pusat dan kerajaan Negeri Sabah untuk menentukan hala tuju
pembangunan Sipadan. Sipadan penting untuk Kerajaan Pusat dalam konteks keselamatan negara
kerana isu tuntutan bersama Malaysia-Indonesia dan kedudukannya paling selatan di Sabah. Bagi
kerajaan negeri Sabah pula, Sipadan adalah permata untuk pelancongan selam skuba yang boleh
menjana ekonomi tempatan. Pada masa sama, pulau paling sensitif daripada perspektif alam sekitar
sedang menuju kemusnahan. Input akademik berjaya membawa kesepakatan antara Kerajaan Pusat
dan negeri untuk melaksanakan perancangan pembangunan Sipadan secara lestari. Pembabitan
Lestari dengan beberapa agensi Kerajaan Pusat, khususnya beberapa jabatan di Kementerian
Sumber Asli dan Alam Sekitar membolehkan hasil penyelidikan disalurkan terus kepada pembuat
dan pelaksana dasar. Projek Sekolah dan Bandar Lestari bersama Jabatan Alam Sekitar
membolehkan idea kelestarian diserapkan dalam pelbagai program dan aktiviti sekolah dan bandar
terpilih secara berterusan. Projek berasaskan kepada penyediaan garis panduan untuk anugerah

sekolah dan bandar yang mengamalkan unsur kelestarian ini telah menjadi pencetus inisiatif
kebangsaan untuk kebanyakan sekolah dan bandar merancang aktiviti ke arah pembangunan lestari.
Kejayaan paling menyerlah pada peringkat kebangsaan dan global ialah apabila Lestari bekerjasama
dengan Lembaga Pembangunan Langkawi (Lada) untuk membangun kepulauan Langkawi
sebagai Geopark Global. Penyelidikan saintifik secara berterusan mengenai sumber warisan
geologi, biologi dan budaya membolehkan aktiviti pelancongan di Langkawi dibangunkan dengan
menggunakan sumber warisan alam. Pencapaian ini membolehkan Jaringan Geopark Global yang
dipelopori Unesco mengangkat Langkawi sebagai satu-satunya Geopark Global di Asia Tenggara.
Sejak itu, Lestari dilihat sebagai peneraju pembangunan wilayah berasaskan konsep geopark, dan
kini sering dirujuk dan dijemput untuk membantu beberapa negara di Asia, terutama China, Jepun
dan Korea, membangunkan geopark mereka. Usaha berterusan menjalin hubungan berasaskan
konsep menang-menang, meletakkan Lestari sebagai rakan kongsi istimewa oleh sejumlah agensi
kerajaan di peringkat negeri dan kebangsaan. Kini Lestari sering diundang untuk menerajui atau
bersama merangka dasar dan pendekatan baru, khususnya yang berkaitan dengan inisiatif
pembangunan lestari. Lestari terbabit bersama Majlis Keselamatan Negara merangka pelan
tindakan kebangsaan untuk mengurangkan risiko bencana berasaskan Kerangka Tindakan Hyogo;
terbabit dengan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar dalam memperkemas isu berkaitan tadbir
urus bahan kimia berbahaya; pengurusan sumber air secara terintegrasi (IWRM) dan menyediakan
dasar kebangsaan mengenai perubahan iklim. Bersama Unit Perancangan Ekonomi, penyelidik
lestari diberi penghormatan merangka Penunjuk Pembangunan Lestari (SDI) yang bakal digunakan
untuk memantau pembangunan negara masa depan secara lestari. Lima belas tahun adalah masa
singkat untuk membangun sebuah institusi penyelidikan mencapai kecemerlangan. Lestari bergerak
pantas dan kini berada pada kedudukan dihormati. Apakah ramuan kejayaan ini? Sebagai orang
dalam, saya melihat gabungan kepemimpinan, sumber manusia dan strategi pelaksanaan adalah
faktor yang menentukan kejayaannya. Bagaimanapun, strategi menyediakan sekitaran bekerja
sebagai satu pasukan dan penekanan kepada aktiviti jaringan dan jangkauan menjadi faktor penentu
mencapai kejayaan. Alam sekitar dan pembangunan bukan saja isu global dan ia sangat rapat
dengan pembangunan pada peringkat tempatan. Isu asas, bukan untuk memilih sama ada alam
sekitar atau pembangunan, tetapi ia membabitkan pemilihan bijak untuk mempertimbangkan keduadua secara bersama daripada perspektif integratif dan syumul. Pilihan ini bukan untuk kepentingan
alam sekitar atau pembangunan, tetapi untuk memastikan manusia masih ada tempat di bumi ini
untuk terus hidup. Bagaimanapun, saya ingin mengimbas kembali situasi negara menangani isu alam
sekitar dan pembangunan. Melihat kepada beberapa isu genting seperti pencemaran alam sekitar
terutama pencemaran sungai, degradasi tanah dan hutan, bencana buatan-manusia, sikap
kepenggunaan dan pengurusan sampah-sarap, gejala sosial, kita masih belum jauh bergerak
daripada takuk lama. Sekiranya kesedaran masyarakat mengenai penjagaan alam sekitar tinggi dan
keprihatinan mengenai kesejahteraan komuniti meningkat mengapa gagasan pembangunan lestari
masih belum menyerap ke dalam urat dan nadi seluruh jentera pembangunan negara? Mengapa
negara yang proaktif dalam banyak perkara, dan memegang slogan Malaysia Boleh sukar
menyerahkan jiwa dan raga untuk melaksanakan gagasan pembangunan lestari? Inilah persoalan
yang masih belum dijawab oleh Lestari. Persoalan yang perlu diberi perhatian serius oleh seluruh
warga Malaysia individu, komuniti, masyarakat, bangsa dan kepemimpinan negara.
Catatan Editor:// Prof Dato' Dr Ibrahim Komoo ialah Felo Utama, Institut Alam Sekitar dan
Pembangunan (Lestari) UKM yang juga Pengarah Bersekutu Pengasas Lestari. Artikel ini

pernah diterbitkan oleh akhbar Berita Harian bertarikh 30 September 2009. Pihak editorial
mengambil inisiatif untuk memuatkan kembali di MajalahSains.Com dengan keizinan bertulis
dari Prof Dato' Dr Ibrahim Komoo

LA 21 MALAYSIA
Sejak deklarasi Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992, Malaysia telah mengambil
inisiatif menyokong Agenda 21, Pelan Tindakan Global ke arah pembangunan mampan untuk abad
ke-21. Program LA21, iaitu Agenda 21 di peringkat tempatan menekankan penglibatan dan peranan
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam melaksanakan pembangunan mampan di peringkat tempatan
sebagaimana yang dinyatakan dalam bab ke-28 Agenda 21.
Sehubungan dengan itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan
kerjasama Unit Perancang Ekonomi (EPU) dan United Nations Development Program (UNDP)
memulakan pelaksanaan Program LA21 menerusi Program Perintis LA21 pada bulan Mac 2000.
Program LA21 yang memberi tumpuan kepada kerjasama ataupun partnership antara PBT,
masyarakat dan sektor swasta ke arah pembangunan mampan jika dilaksanakan dengan
bersungguh-sungguh mampu mewujudkan persekitaran yang selesa, selamat dan harmoni serta
melahirkan sebuah masyarakat yang sihat dan peka terhadap isu-isu alam sekitar , sosial dan
ekonomi.
Peranan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
Di peringkat kerajaan PBT adalah agensi yang paling rapat dengan orang awam, dan ia memainkan
peranan yang penting dalam mendidik dan menggembleng orang awam serta memberikan maklum
balas kepada orang awam bagi menggalakkan pembangunan mampan. LA21 mula disebut
dalam Bab 28 Agenda 21 ;
menyeru semua PBT di seluruh dunia untuk melaksanakan proses perundingan dengan
rakyatnya, organisasi tempatan dan sektor swasta, dan mencapai persetujuan tentang satu
LA21 untuk masyarakatnya..

4.0
4.1

DEFINISI DAN TEORI :


Definisi Pembangunan Mampan :
Mengikut Brundtland Report 1987 :
Pembangunan mampan ialah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan pada
masa sekarang tanpa menjejaskan keupayaan memenuhi keperluan pada masa
depan.
Pembangunan bandar yang mampan harus dijalankan dengan mengambil kira
keupayaan menampungnya; pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta

kadar pencemaran yang dicetuskan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya.


(White & Whitney, 1992)
Pembangunan bandar yang mampan perlulah mengambil kira keadilan sosial,
keperluan manusia asas, kesihatan awam, kesedaran persekitaran dari segi ruang
dan masa. Salah satu cara untuk mencapai pembangunan mampan tersebut adalah
melalui kesihatan ekonomi bandar. Justeru itu, aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan
dan kemiskinan perlu diambil perhatian dan daripadanya peranan aktiviti informal
serta perdagangan skala kecil(petty commodity sector) menjadi penting.(David
Drakakis-Smith, 1995)

4.1.1

Matlamat Pembangunan Mampan

Rajah 4.1

Matlamat Pembangunan
Mampan

Sumber : Blowers, 1993

1.

Pemuliharaan Sumber
Memastikan penerusan penawaran sumber semulajadi pada masa sekarang dan
akan datang melalui penggunaan tanah yang efektif, pengurangan sumber yang
tidak boleh diperbaharui, pemuliharaan kepelbagaian sumber semulajadi.
-

Pemuliharaan merangkumi penggantian sumber, perubahan dalam cara


penggunaan dan memberi perhatian kepada faktor intangible seperti nilai
keselesaan dan nilai warisan.

2.

Pembangunan Fizikal

Memastikan pembangunan alam bina akan berharmoni dengan alam semulajadi di


mana hubungan mereka adalah seimbang dan saling memanfaatkan.
-

membantu menyedarkan komuniti tentang peluang yang terdapat di kawasan


tersebut.

meminimumkan pembaziran sumber dan keburukan yang akan dibawa kepada


komuniti

apabila

sesetengah

kawasan

perniagaan

mengalami

tekanan

pembangunan yang melampau sedangkan sesetengah kawasan mengalami


kemerosotan perniagaan seperti penutupan kedai dan kehilangan pekerjaan.
3.

Kualiti Alam Sekitar


Mengelakkan pencemaran alam, melindungi kapasiti ekosistem dan mengelakkan
pembangunan yang akan mengancam kesihatan manusia atau menjejaskan kualiti
kehidupan.
-

mengurangkan atau mengubah proses pengeluaran atau perniagaan yang


akan menjejaskan kualiti hidup manusia. Cara pembuangan dan pelupusan
sampah harus dititikberatkan.

4.

Kesaksamaan Sosial
Mengelakkan pembangunan yang akan menambahkan jurang antara golongan kaya
dan miskin serta menggalakkan pembangunan yang dapat mengurangkan
ketidaksamaan sosial.
-

mengurangkan pembaziran tenaga manusia. Kesaksamaan sosial perlu


dipelihara dari segi peluang ekonomi di sesuatu kawasan.

5.

Penyertaan Politik
Menggalakkan penyertaan komuniti dalam membuat keputusan.

4.1.2

Objektif-objektif Pembangunan Mampan


Ekonomi
- pertumbuhan ,kesaksamaan,Kecekapan

Pembangunan Mampan

Ekologi
keupayaan
menampung
kepelbagaia
n

Sosial
-

kuasa
penyertaan
identiti kebudayaan
pembangunan institusi

Sumber : David Drakakis-Smith, 1995

4.1.3

Komponen-komponen dalam Pembangunan Bandar Mampan

Rajah 4.3

4.2

Komponen-komponen dalam Pembangunan Bandar Mampan

Rekabentuk Bandar
Rekabentuk Bandar (urban design) adalah subsektor perancangan yang meneliti
perhubungan visual dan functional yang wujud di antara manusia dengan alam

persekitaran fizikalnya. Premis amalan rekabentuk bandar menyatakan bahawa


persekitaran fizikal manusia boleh direkabentuk menerusi pelbagai kaedah
rekabentuk bagi menghasilkan rupabentuk bandar yang dihasratkan dalam iklim
kekangan politik, ekonomi dan sosial ( Kriken, 1979).

Bandar yang wujud dewasa ini terbentuk melalui rekabentuk dan perancangan untuk
tujuan tertentu. Bentuknya tidak terbentuk secara rawak tetapi disengajakan. Ia
adalah hasilan daripada keputusan yang dibuat untuk tujuan tertentu dan keputusan
ini dipanggil rekabentuk bandar. Bandar tidak direka untuk satu gambaran 20 tahun
dari sekarang, tetapi ia satu proses membuat keputusan dari hari ke hari.

Mengikut Mugavin (1992) pula, rekabentuk bandar adalah sintesis bentuk fizikal
bandar untuk mencapai gol yang berkenaan dengan keperluan manusia, biasanya
rujuk kepada aktiviti dan meaning. Ini bermaksud rekabentuk bandar adalah
berkaitan dengan bentuk fizikal, bangunan, jalan, taman dan sebagainya serta
perhubungan di antaranya dalam mencapai gol dari segi fungsi, psikologi, sosial dan
alam sekitar.

4.2.1

Pembandaran di Pulau Pinang


Aspek rekabentuk bandar adalah penting kepada perancangan pembandaran
Pulau Pinang memandangkan Pulau Pinang adalah kawasan perbandaran
yang bersejarah. Sejarah perkembangan Pulau Pinang bermula di George
Town pada tahun 1786 yang ketika itu dikenali sebagai The Prince of Wales
Island. Pulau Pinang bermula sebagai pos perdagangan British telah
mengalami perkembangan perbandaran yang begitu pesat dari hanya sebuah
bandar yang dibentuk oleh 4 batang jalan (Jalan Light, Jalan Pantai, Jalan
Kapitan Keling dan Jalan Chulia) pada tahun 1786.[1]
Kawasan perbandaran pulau berkembang secara berjajar sepanjang jalanjalan utama dan sehingga kawasan Jelutong, Bagan Jermal dan Jalan
Scotland pada tahun 1950. Kebakaran besar George Town pada tahun 1813
telah meninggalkan kesan yang kuat di Georgetown. Celah lima puluh kaki
setiap 200 kaki bangunan berderet disediakan dan pemakaian bumbung
genting terra cotta telah bermula pada tahun 1826.
Bandar Air Hitam merupakan bandar pasaran pertanian pada zaman penjajahan.
Apabila sistem pengangkutan dimajukan, ia telah menggalakkan pertumbuhan

bandar secara berjajar dari George Town ke bandar Air Hitam. Pada lewat 70an
hingga awal 1990an, perkembangan perbandaran berjajar dari George Town ke
bandar Air Hitam. Pada lewat 70an hingga awal 1990an, perkembangan
perbandaran berjajar telah bergerak dari George Town ke pekan-pekan sekunder
berhampiran ( Tanjong Tokong, Air Hitam, Jelutong), sehingga bandar Bayan Baru
yang dirancang sebagai bandar baru dan Pusat Wilayah pada awal 70an.
Kawasan-kawasan

di

barat

dan

barat

daya

kurang

mendapat

pengaruh

perkembangan perbandaran kerana halangan fizikal. Terdapat kawasan tanah tinggi


di tengah pulau, iaitu kawasan Paya Terubung dan Bukit Bendera. Perkembangan di
pantai utara pula berlaku secara berjajar sepanjang Jalan Bangan Jermal Batu
Feringgi. Perkembangan secara berjajar ini juga diakibatkan oleh halangan fizikal
kawasan bukit dan perkembangan industri pelancongan di situ.

4.2.2

Rekabentuk Bandar di Pulau Pinang

Rekabentuk bandar meliputi


Sejarah perkembangan bandar dan pengaruhnya ke atas bandar
Ciri fizikal bandar
Ruang dan aktiviti bandar
Elemen rekabentuk bandar
Imej bandar
Pemuliharaan

5.0

FUNGSI, BENTUK DAN KANDUNGAN KAJIAN

5.1

Fungsi-fungsi Kajian Rekabentuk Bandar di Pulau Pinang


Fungsi-fungsi Kajian Rekabentuk Bandar di Pulau Pinang adalah seperti berikut :

1.

Merumuskan dasar, strategi dan matlamat pembangunan rekabentuk bandar


kawasan George Town
-

2.

Membekalkan satu garis panduan pembangunan rekabentuk bandar yang lebih


menyeluruh, bersepadu dan berkesan serta menuju ke arah pembangunan mampan.

Panduan kepada Pentadbiran Bandar

3.

Mengenalpasti cadangan-cadangan dan keutamaan


-

5.2

Untuk dijadikan panduan bagi pentadbiran bandar dengan menyediakan rancangan


tahunan atau rancangan pembangunan 10 tahun di samping boleh dijadikan garis
panduan bagi mengawas Rancangan Pembangunan kawasan berkaitan di peringkat
bandar.

Mengenalpasti cadangan ekonomi mahupun sosial dan fizikal dengan program-program


perlaksanaan mengikut keutamaan cadangan.

Bentuk Kajian Rekabentuk Bandar di Pulau Pinang

Kajian ini akan dijalankan secara mendalam dan akan menilai kesemua
strategi-strategi alternatif untuk pembangunan rekabentuk bandar dan
membuat saranan-saranan dalam bentuk cadangan dasar-dasar strategik,
lakaran-lakaran serta projek-projek pembangunan berkenaan selaras dengan
pembangunan rekabentuk bandar menuju ke arah pembangunan
mampan. Kajian ini akan mengambil kira polisi-polisi semasa yang
berkenaan dengan rekabentuk bandar kawasan kajian. Dasar-dasar,
program-program dan projek-projek yang dijalankan akan megandungi aspekaspek yang berkaitan dengan pencapaian Dasar Pembangunan Nasional dan
dasar negeri.
5.3

Kandungan Kajian Rekabentuk Bandar di Pulau Pinang


Kajian ini akan mengambil kira 3 aspek penting iaitu :

1.

spek ekonomi yang meliputi aktiviti-aktiviti ekonomi di kawasan kajian, iaitu


perniagaan dan pelancongan.

2.

Aspek sosial yang meliputi sektor perumahan dan komuniti di kawasan kajian.

3.

Aspek fizikal dan ekologi yang meliputi sektor pengangkutan, lanskap, bangunan
dan pemuliharaan.

Kajian ini akan mengandungi perkara-perkara berikut:


1.

Rumusan dasar dan strategi pembangunan tanah di kawasan kajian dan


cadangan am kegunaan tanah, terutama cara-cara untuk mempertingkatkan taraf
sosio-ekonomi, infrastruktur dan kemudahan masyarakat.

2.

Mengambil kira sumber-sumber yang sedia ada untuk melaksanakan cadangancadangan yang terkandung dalam kajian rekabentuk bandar selaras dengan
kehendak Rancangan Struktur Majlis Perbandaran Pulau Pinang.

3.

Peta, pelan, rajah dan ilustrasi bagi menjelaskan cadangan-cadangan yang


terkandung di dalam kajian rekabentuk bandar.

4.

Kesemua perkara yang terkandung dalam objektif kajian.

PUSAT PENYELIDIKAN LESTARI


Pusat Penyelidikan
Pusat Penyelidikan Sains dan Governans Kelestarian (SGK)
Pusat ini diwujudkan untuk memfokuskan kepada kajian bersepadu dan
transdisiplin berkairan dengan isu kelestarian. Sistem governans yang terdiri
daripada polisi, perancangan perundangan dan pengurusan menjadi subjek
kajian untuk merealisasikan konsep pembangunan lestari berasaskan input
saintifik dan kemanusiaan terutamanya penilaian terhadap perubahan ekosistem
fizikal dan kesan aktiviti manusia terhadap ekosistem untuk pengurusan alam
sekitar yang lestari. Objektif penubuhan SGK adalah:
1. Untuk menjadi pusat kecemerlangan berkaitan dengan kajian transdisiplin
dalam bidang Sains Kelestarian dan Governans
2. Untuk memainkan peranan sebagai pusat kajian polisi, teori dan pengurusan
untuk menyokong pembangunan lestari.
3. Untuk menjadi pusat koordinasi untuk aktiviti penyelidikan dan pembangunan,
pembangunan keupayaan, jaringan dan pembinaan jangkauan berkaitan dengan
sains dan governans kelestarian.
Maklumat lanjut:

Pusat Penyelidikan Kelestarian Alam Sekitar, Ekonomi dan Sosial (KASES)


Pusat ini ditubuhkan pada 1 Januari 2006 untuk memberikan tumpuan kepada
kajian multidisiplin berkenaan kelestarian alam sekitar, sumber asli, ekonomi dan
sosial. Skop kajian pusat ini termasuklah penyelidikan bersepadu dalam integriti
alam sekitar dan penggunaan sumber asli secara lestari serta sistem industri
yang menyerlahkan kesejahteraan sosial dan integriti alam sekitar (Kelestarian
ekonomi dan industri); dan pembangunan pelbagai komuniti sosial berasaskan
konsep kelestarian (kesejahteraan sosial dan komuniti) . Objektif penubuhan
KASES adalah:
1. Untuk menjadi pusat kecemerlangan berkaitan dengan kajian multidisiplin
dalam bidang alam sekitar, sumber asli, ekonomi dan kelestarian sosial.

2. Untuk menyokong kelestarian alam sekitar dan pembangunan sumber asli


negara.
3. Untuk menjadi pusat koordinasi aktiviti penyelidikan dan pembangunan,
pembangunan keupayaan, jaringan dan jangkauan berkaitan alam sekitar,
sumber asli, ekonomi dan kelestarian sosial.
Pusat Penyelidikan Langkawi (PPL)
Pusat ini ditubuhkan pada tahun 2002 sewaktu teraju kepimpinan LESTARI
dijalankan oleh Prof. Dato Dr. Ibrahim Komoo. Pusat ini bertanggungjawab untuk
membangunakn sumber warisan asli untuk membina kepupayaan Langkawi
sebagai peneraju destinasi pelancongan negara. Objektif Penubuhan PPL adalah:
1. Untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang pembangunan sumber asli
untuk pelancongan. dalam konteks ini, penyelidikan berkenaan penggunaan
sumber asli bagi pembangunan pelancongan untuk pembangunan
ekopelancongan yang efektif diberikan keutamaan.
2. Untuk menjadi pusat penyelidikan terfokus yang menyerlahkan kajian dasar
untuk menyokong pelancongan.

.
Pusat Kajian Bencana Asia Tenggara (SEADPRI)
Pusat Kajian Bencana Asia Tenggara (SEADPRI) telah ditubuhkan pada 1 Jun 2008
sebagai sebuah pusat penyelidikan di bawah struktur pentadbiran Institut Alam
Sekitar dan Pembangunan (LESTARI), UKM. SEADPRI menjalankan penyelidikan
yang bersifat holistik berkaitan bencana meliputi skop wilayah yang global bagi
membantu kerajaan dalam membuat keputusan dasar mengenai bencana iklim,
bencana geologi dan bencana teknologi serta meningkatkan modal insan dan
kemampuan tenaga kerja di peringkat tempatan, negeri, kebangsaan dan
antarabangsa, khususnya Asia Tenggara.

Anda mungkin juga menyukai