Anda di halaman 1dari 3

LAHIRE PANDHU

(ewah-ewahan sangking Babon Radyapustaka lan Pigeaud)


Jejer Pisan Ngastina: KRAWITAN (mawi kebar topeng)
Prabu Abiyasa/ Kresnadipayana, kadhep pujangga nata Resi Domya, patihdalem Kuruncana,
katamuan ingkang raka Ngetalkanda Panembahan Dewabrata/Resi Bisma miwah nata ing
Mandura Prabu Kunthiboja. Surasaning rembag amarengi badhe tingkebing jabang bayi
ingkang kinandhut Dewi Ambika lan Ambalika dalah Niken Datri, wonten pamothahing
garwa badhe lelangen madyaning wana Mandalasara akarya pagrogolan. Prabu
Kresnadipayana dalah raka kekalih lajeng sami manjing kadhaton ngestreni tingkebing
jabang bayi.
Kadhatonan Ngastina: SEGARAN (?)
Prabu Kresnadipayana miwah para sedhahan lan punggawa pepak, kaestrenan Kyahi Lurah
Semar, nglampahaken rakiting upacara tingkebing jabang bayi. Saparipurnaning pawiwahan
lajeng dhawuh bidhal magrogolan. Prabu Kunthiboja miyos pagelaran jawi nimbali ingkang
putra Harya Basudewa, miwah Yadawangsa, Panatabangsa,Saragupala, Saragupita. Patih
Kuruncana nimbali Harya Bilawa, Bandhuwangka. Sasampuning sami rakit lajeng bidhal
dhateng wana Mandhalasara
Budhalan: WRAHATBALA
Jejer Pindho ing negari GIRIGATHOK inggih ing KISKENDHAPURA: KOCAK/RIMONG
Prabu Nagapaya, kaadhep Patih Nagarangsang miwah Resi Wreka. Ingkang dipun rembag
anggenipun gandrung kayungyun dhateng widadari kahyangan Dewi Supraba. Mila lajeng
utusan Patih jawi Dityakala Brekangka sawadya kinon minggah Suralaya atur nawala
panglamar. Bidhalan
Papagan kaliyan wadya Ngastina. Prang gagal trus simpang margi.
Jejer kaping tiga ing Surendrabawana: Ladrang REMENG
Bathara Endra miwah Narada kadhep para jawata pepak. Katungka dhatengipun Kala
Brekangka atur nawala panglamar. Hyang Endra pasrah dhateng Resi Narada bab
wangsulanipun. Resi Narada namung ngersakaken TEMU SABEDHATI, SALASIH
SAPEPAKE; CREME SABOKOR PINDANG ANTEB SAKUWALI (temune sakbedhate,
pasihan e sak pupake, careme sak bubare, bakal diantebi sak uwale) menika enggal kaaturna
Prabu Nagakilat. Sapengkeripun Brekangka Resi Narada ngandika bilih tan wurunga menawi
boten dipun kawekani badhe miminihi prang ageng. Pramila lajeng nganthi Hyang Endra
sami tumurun wonten ing Ngarcapada marepegi ingkang langen wisata jro wanadri, kinarya
pawadan anggenipun mintasraya. Bidhalan.

JEJER SANGA PISAN: LUBER, ket. Gdh. Ktk. 2 krp


Prabu Abyasa kaliyan panakawan, sami sumingkir anenepi saking para wadya ingkang
amrenata pakuwon. Ingkang karembag wecanipun sawargi ingkang rama Begawan Palasara,
bilih anggenipun Abyasa peputra menika badhe dados lakoning jagad, sarta tinggal weling
bilih benjang wonten wayahipun Abyasa ingkang ketitisan Palasara, supados dipun asihi.
Sasampunipun kalipur dening Semar, lajeng sami marepegi ingkang nata pakuwon.
PRANG KEMBANG:
Para wadya dalah Harya Basudewa sami nyepengi buron wana. Sadaya sampun kairid mlebet
pagrogolan kantun kidang kancana tracak waja, kebo bang rengga bintulu. Para punggawa
datan wonten ingkang saged nrenggalangi wekasan Prabu Abyasa piyambak ingkang
tumandang. Wekasan buron kakalih kapanduk ing jemparing, badhar Hyang Narada lan
Endra. Wosing rembag dening Hyang Jagad Girinata kadhawuhan mintasraya ing Ngastina.
Ingkang dipun pikajengaken atmajendra ingkang nedheng kinandhut, nanging Prabu Abyasa
tan ngayogyani. Arsa majeng piyambak. Pinambengan dening Narada, lajeng marepegi
pasanggrahan.
SINTREN: Ktw. DUMADI
Ambika, Ambalika miwah Niken Datri wonten patenggan, dipun tengga para inya cethi,
miwah Kyai Semar. Ingkang wonten salebeting tarub wonten Prabu Basukunthi lan Begawan
Bisma. Praptanipun Abyasa sakaliyan para jawata, nunten ambabar jabang bayi. Jabangbayi
tiga mijil ingkang saking Ambika wuta. Ingkang saking Ambalika bagus nanging
pakulitanipun pucet, ingkang saking Datri gejig. Lajeng dipun larah-larahaken sujarahipun:
kakalih wau sami kasiku awit tingkahing putri ingkang duk rumuhun sami tan kasdu
kadhaupaken kalihan Abyasa. Dene Niken Datri menika tampi ganjaraning jagad dados
luwaring lelampahanipun Begawan Animandawya. Prabu Abyasa kadhawuhan boten angsal
cuwa, jalaran menika sampun katulis ing jagad. Putra titiga sami kaganjar arta, wirya sarta
wasis, benjang sami saged nurunaken wijining satriya ingkang badhe ambawani bawana.
Drestarastra antuk karosan lahir batin, Sudarma antuk kawiryawan miwah awatak teguh
wantala, Yamawidura sarwi widagda ing saliring reh. Jabang Sudarma lajeng kapundhut
minggah dhateng Suralaya, Abyasa anut. Dewabrata lan Kunthibuja kaaturan kondur
Ngastina.
MANYURA: Prabu Nagakilat, ladrang KONDHAMANYURA
Tampi aturipun Kala Brekangka, sanget murina. Lajeng minggah Kahyangan nglurug prang.
Kaaben mengsah Pandhu. Pandhu dipun gigit dipun banting sangsaya ageng, wekasan lajeng
dipun getak dhawah ngarsaning Hyang Guru. Dening Hyang Guru kaparingan pusaka: 1.
Lenga Tala dayanipun teguh wantala. 2. Pamercugadhing sanjata pangremak daging. Pandhu
majeng malih, Nagapaya tatas jangganipun, sirah dhawah dados mula bukanipun gunung
Ngargabelah. Nagarangsang lumajar badhe males ukum, ngopeni putra dhampit WisamukaWisawati. Pandhu lajeng kawisudha jumeneng Pandhu Dewayana. Benjang menawi sampun

wekdalipun, wenang dados nata jejuluk Prabu Pandhu Dewanata. Prang amuk-amukan.
Tanceb kayon.