Anda di halaman 1dari 30

200<

ljlP.

185,- Ft

.Ja11lt1 .Jauo:.
A sorozat

kvetkez

ktete:

Szendrey Zsigmond:
Varzslatok a npi hitviigban .

\r>AT(>K J\ SAMAN VALLS


MEGISMEHESHEZ

~~.:...) \~ .1J ~

11T.-Y-:-:--~~--...

'

j !_,'

/\

)'.

tj

\:_ 1

'\

--.,

~;

' )

\.:._

. (

,,,

.
\

(~
\

\,

~ .
......
{
~

,-

11

'T'- /
1-.}

1-:"'-

.,

.__,,
~

_,.,

'1 \,/

r'
1

~"\

'

(t

I::~

.....

,,
-"<

.. . ,_ ' . ...
/ ( ;;~

'

'

._,' - - -

~~::v-~-v:;1\

D e b r e e e n, 1993.

--

- ~A

)\

~ ~

11

\\<

!I
9

'> - ~ \
,. ~

/ '


11

jl

I'' , '

'--

1 .

Ji ) /'\
.

"'

'\

.: 1 . ' --

._
'

:~

,.,'f..
_'f1'.__. _).,
.
.
). "'
l

, l

1 ~ -1 -:.~ "-~

. .. ~

r>

.'

.l )

. \'

...
.
~ .

..

11

'--,..

~ 7~fi;7~::::-:.-::,::7-;.-::-...::=-. ~-;::::-,=.::;:-;::::::-:::-~= ci
.;1.:1.l.r" . ;i :, : : r. ;l
;ij e":i..i..t.~~.
IJ ~ , '. :: ' . ,
~
t..,

~J
. ~ t' " ' t - \
j;J "'

~ !I

t'

u1J-tJ

J-'t,

~~~--A~\\

'\

Ta rtalom:

lapszm
Jank Jnos
Bevezet

1 - II.
5-

7.

A samnok tncza

8 - 15 .

Tredkek a samo hitvilgbl

16 - 27.

Asamn dob

28 - 46.

A samn ruha

47 - 57.

Jank Jnos

Jank Jnos
Jank Jnos Pesten szletett 1868-ban. A kzpiskola elvgzse utn
o rvosi, majd fldrajzi s biolgiai tanu lmnyokat folytarott szldros:'1ban.
Mg tizenhesen gy dnttt, Afrika-kutat lesz. Mdszeresen gyjtiitte
a tma szakirodalmt, s mg nincs hsz ves. mikor neves klfldi szakfolyiratokban maga is publikl. 1988-89-ben a Nlus-deltjnl, valamim Tripoliszhan s Tuniszban vgLett fldrajzi s embertani kutatsokat.
1890-tl

a Fldrajzi Intzet tanrsegdje.


Kzben rdekldse a hazai tjak s emberek fel fordult. 1894-ben a

Fldrajzi lntzetbl a :'\emzeti Mzeum nprajzi c:sztlyra kerlt. melynek


ksbb

igazgatja lett.
Nevhez fzdik a '.\1illennium nprajzi falujnak ptse, a tudom-

nyos igny nprajzi muzeolgia hazai megalapozsa. s a finnugor sszeharnn lt ,izsglatok megindtsa. Nemcsak hazai tjakon vgzett komoly
gyjtmunh1t. Jrt nyugati s oroszorszgi tanulmnyton. 1898-ban pedig az

osztjkok kztt folytatott ti)bb ht'>napos nprajzi s embertani gyjtst.


Itt kzlt tanu lmnya, mely 1900-ban l:tott napvilgot az Ethnographia
h;tsbjain, az egyetlen kzzelfogha t eredmnye annak a hatalmas munknak,
melyet korai halla miatt m r nem fejezhetett be: a samanizmus monografikus
feldolgozsra kszlt.
Harmincngy vesen rte a hall a szkelyfldi Borszken 1902-ben.
Mltn rta rla Diszegi Vilmos : "Kornak egyik legsokoldalbban
kpzett, n agy nemzetkzi tapaszta lattal s j terepismerettel rendelkez)
magyar ethnogrfusa vol t. "

F? m,ei:
Java.~lat a nprajzi killts gyben
Bp., 1891.

Kalotaszeg magyar npe


Bp 18<)2 .
Torda. Aranyosszk. Toruck(i magyar (szkely) npe
Bp., 1893.

. 1.

..\z ezredYeS or,;;igos ki: ll ii:b 11 pr:1jzi Ltluj:1


Bp ..

1wr

'

BEVEZET S

A mag,a r hal:iszat eredete


A magyar nprajzi kutat.soknak

Bp.-Lei pzig. 1900


A Balato n mell k i lakoss:g n prajza

trekvs nek

Bp .. 1902.

kc~gtelenl

ftu1

strtnett

irnyu lt, hogy a magyarsg

el-.T s e az uto ls nizedben oda

mindj o bban megvilgtsa. Ennek a

legrdekesebb rsze az, me ly a magyars g

si

h itv il grl akarja letpni az ismeretlensg leplt. De a mily rdekes. p oly


Irod a lom:

ne hz is e feladat. Nyihnval, hogy ezt a fe ladatot is egyedl az iissze-

Ortutay G:ula: Jankc'i J{1nos. = 1Ltlharatlan nt-pkii!r,zet


Bp 196<1.

hasonlt mdszerrel lehet megoldan i s azrt ssze kell

Balassa Jdn: J an k(i J rrns.

= Et h11ogcaphi:1.

! 96.'l.

magp r a nyagot, a melyben


ssze

kdl

si

gyjt en nk

azt a

hitletnk maradkait ltjuk s ezt feldolgozva

hasonltanunk azon

n pek hitl etvel, vam

si

hitletnek

megmaradt tredkeivel, a me lyek velnk nye!Yileg, vrbe lileg. trrnetileg


ro ko nok.
Ktetnkhen megtartottu k a sz i'iveg eredeti helyesr:is:'tt s kzponro-

En nek az risi m unknak mi a lege lejn vamunk. A


gyjti

Nyelvr ,

az

Ethnographia nizedek ta

s idegenn:eh bibliogrfiai uralsokat hagyruk el - ezeket nem is jeliljk.

maradv nyait, st a fo ly iratokon kvl nll gyjtemnyek is jelentek meg s


ma mintegy 15.000-18.000-ra
an yaggyjts

a magyar babonkat s az

si

zs:t. Csupn a 'z,eghen zn'>jelhen mega dott. j<.1rszr ho1.1.;fer hete t len rgi

tehet

hitlet em'es

az eddig feljegyzen adatok szma. Ez az

azonban rendszeressg nlkl val , br mint nyers anyag gy is

becses . .Hoi,ry az ilyen

gyjtsben

mit jele nt a rendszeressg, azt egy plda

e lgg megvi lgtja. Az irodalombl eddig a regls szoksa, mel y szintn


hitlernkben gyke redzik, 5-6

helyrl

si

volt . ismeretes s ez az 5-6 tredk

sze rves egszet nem ad elnk, noha egyik mst

rztt

meg, mint a msik

Sebestyn Gyula dr., a Magyar Nprajzi Trsasg buzg titk ra, a reglst
speczilis tanulmny trgyv tette, a regls egsz terlett felle!Ye , a
kutatst rendszeresen folytatta, ma a reglsnek mintegy 150 vltozata ll
re ndelkezsrt s ez az .anyag mr

lehetv

teszi , ho!,ry az

si

szoks kpt

te ljesen megvzolja s eredett megjellje.

De h a a rendszeres kutatstl messze vam'llnk, mg tfrolabb llunk a sajt


nagy a nyagunk feldolgozstl. Kisrletek e tren is trtntek; megrtk
p ldu l, mily szerepe va n a krmnek s emb msnak a nphitben ; de az ily
p l'. ldk ol);an szr\'nyosak, legtbbszr tkletlenek, az egsz anyagot pedig
so ha fe l nem

-11-

lelk ,

hogy az anyag rszletes feldolgozsban ma mg egyetlen

-5-

JANK .L~NOS: ADATOK A SAMAN \',\I,S MEG!Si11Eld:s(:J IEZ

BEVEZETl~S

monografi:t sem mutathartunk fe l kii,etend mintakpen. Mi az, a mit e tren

anna k csak az vo lt a czl ja, hogy a samnkod:br ft'hh Yon;b aihan meg is mer-

----------- - --------- - - - - - - - -- - - - -
kivnunk, riiv iden e,gy pldban megvzolhatjuk: l' .o . mit hisz a np a kgyrl? E krds megold{L'ia ezlj;\b>I a 15-18.000 babonbl ki ke ll ,lo gatni

t e ~' ' '~ s mr e cz l termszete kizrja ;mnak lehetsgr. hog j' ezen anyag

a:

' n tzetes sszeh;L-;on lt vizsglatokat vgez hessnk . l lason !kpen nem

mindazt, a mi a kgyrl szl ; ezt az anpgot rendezni kell fldrajzilag,

a l k a lm <L~

ethnografiailag s gy megllaptani. mily szerepe van a nphitbe n gy az egyes

Mikb ajlo zszkij, melyekbl csak az 1. ktet jelent meg (a ll.. sajnos. nem fog

nemekkel, mint az emberi korokkal nl viszonyban, mily erket tulajdonta nak neki , vamis mily

erket

kpvisel , mily tiszteletre! adznak ir;nta stb . S

hason lkpen kell feldo lgozni a

tiib ~_i

llatoknak. tovbb a n ,nyekne_k,

e rre az o lya n sszefoglal ltalnos m unka se m , min{i p. o.

megje lenni ) s mely ma angol fordt sba n is kzkze n forog . S p ezrt


szliksges , ho gy a sa m nkods orosz irodalm t mind e n rszle tvel e,gyetemhe n megi~ m e rj k a magyar npra jz azo n kuta t i is, kikn l J kr az e redeti

svnyoknak, az ember testrszeinek, az gi jelens~g.ek..nek stb. szerepr. l~s

for rsok megsze rzse . akr azok megrtse ab d;ilyokba tkzik. Enn e k az

hasonlkpen kell feldolgozni a regsk, a g:irabonczis . a feh r asszony, a

iissze h ason lt a nyagnak megismerse lehet\' fogja tenni , hogy a magyar

tzes lekek, :i lidrcz, a boszorkny, a tltos, az llatian l, a kuryadnrs s a

n ph it maradkaibl s baboninkbl a nyugati iroualom ~egly"el kidlo-

nphit egyb ms alakjainak egsz monographijt egyenkin r. a npies

garv n mind azt. a mi rszben a keresztnysg. rszben a nyugot r\'n kerlr

kozmografit, a kuruzslst stb. stb.

be l , a megma radt anragb l kih1el"ezz k mind:izon elemeket, :i melyekbil

1:s azutn kvetkezik az sszehasonlts. Hasonl babonk s a lakok s a


nphit hasonl tredkei elfordulhatnak egsz Eurp;'iban s zs iban . az

me t,v zo !h atju k a magyarsg svallsn a k kpt.


Ezek urn pedig rtrnk az ada to k kzlsre.

Atlanti-czentl a Csendes-czenig. Egyen kint kell te h;'it megllaptani azok


egsz fld- s nprajzi elterjedst, csak gy kaphatjuk meg, hogy azo kb l mi
magyar s mi idegen. Meg kell teht ismernnk gy a nyugat. mint a kelet ide
vg irodalmr. A nyugori irod almi anyag megszerzse elg

knny ,

a nyugati

nyelveket a magyar szakemberek ltalnosan rtik s gy erre itt s lyt


he lyeznnk nem kell. mde minket els sorban s fknt a Kelet rdekel, mert
a magyar zsibl jtt, nyelve szerint finn-ugor ereder s sokig llott ers
trk hats a latt. Az sszehasonlts szempontjbl teht minket magyarokat
els

sorban az

u~ju

rtal;'ilnunk a magyar

si

n ~pek_ sva llsa

~-

-----

rdekel, ezek tredkeire kell

hitlet maradkaiban, baboniban srb.-ben.

Az ural-altji npek SYallsa a sam;'in Yal.!_s; megelc'zte ez a buddhiz-

mus t, az izlmot, a keresztnysget, de megmaradt akkor is, mikor a npek a


monotheismus egyik vagy msik alakjt elfogadtk. Az ural-altji npek nagy
rsznl e
sajt

valls_~a

svallsunkat

is eleven gyakorlatban Yan s ez ktszeresen biztat, hogy

ezek alapjn egykor rnegYsrolharjuk.

Ennek a sann vallsnak


kell megis mernnk, ha

or~..nyelven

sszeh<L~onlt

tekintlres irodalma Yan s ezt

anyagot akarunk nyerni. Ebb<il az

irodalombl a nyugati irodalmakba ,aj mi kevs kerlt bele. a mi tszr<'diitt,

- 6-

-7-

JANK _L\NOS: ADATO K A SAMN VALI).S MEGI S.\1 Elll~Sl~ I-1E',

A SAMNOK TNCZA

- -/1 11ter-ne k ne ve li k. A rvidebb vai,ry v'.SZintes t in r vid vasfggk csn.11c nek. melyek a dob versrl megrzkdva nve li k a za jt; ezt:ke t kbo!boga-

A sa mnok tncza

----

na k hvj k . A dobot a kobdi samn a dobvervel ti , me lYJJ.-

A samnkods szak-nyugari Mon goliban a legriszrbban mg a


rangnu-urjankhj-oknl maradt meg, a kik tatrul beszlnek; az Altjiban
Kobdo kzelben

l,

de mongolul besz l() urjankhjo knl szint n \'annak

neve ma/ja

vagyis korbcs .~9 it~tj:__ ~.~~--~~~~-g-~~ _i:@s _r:...llh ~.:_:i~.:__fl1~ ,s


:lap kt tes z fejre; a ruha neve mandzk; a ruha al jra sok hossz s keskeny

---

va lag va n varrva , melyek ell oldalt s hru l, de a v ll akr l. st az ujjaknak a

samnok s ne kem is volt alkalmam Kobdo vrosban egy urjankhj samn

";dl s knyk kzti rsz rl is alcs nge ne k; e szalagok neve untjuszn ,

kamlanyjt, vagyis a dob versre jrt tnczt ltni. Khalkhasz samnokat

g)'ke re k s a dahi, da!imb ne v szvetekb l vagy klnbz szin selyem

azonban nem lttam s a hol csak esze mbe juto tt megkrdezni, van-e kzelben
khalkhaszo ktl mgis

alka lmam is volt samn

N1o ng r-k - csngenek le . A sapkt a kobdi samnok elttem a buguld-nak

m<i lletit ugyancsak megmaradtak a

1wvezte : ez hengerded alak, kvlrl srga szvet bortja s krje klnbz

E!-,~'Szer

samn, mindentt tagad vlaszt kaptam .


hallottam samnokrl szl elbes z lseket,
igzseket is lernom.

A~zl m

.111 y~1 gb l vannak sszevarrva. B tul a lapoczkk fltt a ruht kt rzkr kti ,
: tm r j k min tegy 2 versok, nevk: toli; ezek alatt pedig vasnyelvecskk -

st

1hszek vo lta k fe laggatva, gy: burkbani-gu-k vagyis relief diszrs kralak


k/Jam-nak

n'.:z lapok; kt j abu , vagyis kauri kagyl (Cypraea moneta, orosz neve "kgyfej"

nevezik, a kirgizek bakszi-na k. A mongol s urjankhj samn kzt nincs

-e t jelen) , .gyngyhz korongocskk, koralok, tinszu-k vagyis mindenfle

A samnnak a

neve

b:

klnbsg, de mr a kirgiz samn- egsze-n


t.ill.JQ.Qh tnczait

<t_~isri

m,,~f.!s; Az

urjankhj samn jk!

s ahhoz kln r_uhja_van; a

nappal tj1czoL- del3ja-ninc;;s,- a mint _hogy


Nsam n

E~Ok

eh~ez

~ii:giz_samn

val kln ruh;ja sin_!:S.

a kirgizeknl nincsen, de van a n_1011goloknl, a kik

ket

utagan-

,agy utagn-nek nevezik; az utgan a khalkhaszok nyelvn medvt, az utakan


.

a tunguzban
-

emberevt,

--

bosz__orknyt jelent. A mongol dob bar; a bar sz a


-

----

kvek, p nze k, k banga-k vagyis apr dobocskk s lu-k vagyis relief srkny11 yal ktett rzkorongo k. A sapka hts rsznek nylvnya van, mely a samn
nyugodt llapotban rfekszik a sapka tetejre ; ez a fggelk bagoly tollakbl

t11r-siho ll; a tncz ideje alatt, mikor a fej mozog, e fggelk vagy szja! vai,')is
fa ro k oldalt hajlik s megint visszafekszik a halvny vilgtsnl a szja! a maga
mozgsval a mararak lass szrnylebbengetseire emlekeztet.

burjtok, khalkhaszok s tangu-urjankhjok nyelvn , par altji nyelven tigrist

A kobdJ ~~_11 _11em_~9k tnc~L kezdetben nemezen l a jobbolda-

(felis Tigris) jelent; urbbiaknl bartakbi medvt jelent (vesd ezt ssze a dob

lo n, vagyis a jurta nyugati felben, kv~tk~zleg_~~al kelet_ne_k; e~_Ld.6 alatt

cse ndesen veri ~- dobot s igzseket nekel; arczt nehezen lehetett ltni, mert

ll; az abroncsot

azt csaknek egszen dobja mg rejt. A szertarts msodik fele tnczbl ll, a

kti ssze, melyek kzl az egyik hosszabb, a

me ly alatt a dobo~ ~ti a sr_~ ajtaja -~rt; a tncz ideje alatt a samn arczcza l az

egy ms ik khalkhasz e lne,ezsvel a kbengrik szval; kbengrik dzekbe


borz). A dob elliptikus alak s egy faabroncs ra huzott
kt egymst

keresztez tmr

brbl

------ - -

msik rvidebb; a samn a hosszabbnl fogva tartja kezben a dobot. Az tl, a

ajt nak, httal a tznek fordult. A tncz utn az ajt eltt lelt, httal a tznek,

mint azt a kobdi urjankhj samnoknl lttam, kinyujtott kar ember alakjt

s kezdte a rolvasst. A kamlanje befejeztvel a samn levette ruhjt s a dobot

tmrjnek fels

f<.:lak asztotta a stor rcsozatra; a dob helye a jurta jobb oldal n az istenek

fele emberi arcz alakjra volt kikalaplva, kt plhlemez helyettest a szemet,

hel y nl volt; a dob fltt un vagyis nyilak voltak, ezeken fekdt a jurta fels

ngyszgletes rzlemezek a szaklt; az emberi arcz oldaln prosval plhle-

ne mezes a nyilakra rdugdosva 3 tengrn tuli vagy to!i azaz kerek lemez; asa-

brzolja; a kobdi samn dob

fggleges

va1,')is hosszabb

mezek fggtek , ezek neve szljka , a fl , az arcz keretn alu l szivalak rzlep
fgg le, neve dzjurka , szv. A kobdi samn dobjn

-8-

lev

emberalakot kbam-

m n ezeket burcbanaknak vai,')'iS isteneknek nevezte; kzlk az egyiken


d o mbormves elllts volt, a samn szavai szerint a 12 v brzolsa. A

- 9-

JANK JN OS: ADATOK A SAMN VALLAS MEGI SM ERI~SI I EZ

ka ml an je megkezdse

e l tt

a sam n a

tzb e

A SAMNOK TNC7..A

bor k t dobon s faggy lm pt

gyujtott az istene k s a budi;!bjl_ b ur!0_~mo~n l ; ug)'an akko r az, ki

jvj t

rvid n)'el, !aptkaalak; dombor oldal~a kecske b re van kifesztYe szr,el kifel , mJ! homor oldalnak kzepn, annak hosszban , egy mlyeds lt-

aka rja tudn i a dobba ajnd ko t ad , ki egy darab kba dakot (szrke se lye m

hat, a mel,)._

rongyot) , ki egy darab vgott ez st t, a mi Mongol iban a p r p nz he lyett van

flzve, melyek csiirgl szo lglnak; a szrs dombo r oldal neve torj ak vagy

fo rga lo mban.

torak, a

A khalkh aszok s pedig a Za in-gyge nn e k sab in ga (a Tam ir-fo ly


mellett nyu gati Kha ng jba n) , el mo ndtk nekem, ho gy n luk a samn ruha
rz t m s kp nevezik p pedig

a sapkt

- orgobcsi, a sub a vagy kpe ny -

um szkb l, a dob - k b engrik , a

dobver

- tak biur (tas iur mon golul ostor,

korbcs) s a zsin r, mely azt a suha htu ljhoz

ers ti

s me ly sz lesebb a

tbbinl - orkh olk .


n ~ n n a_K ~ t ~a,

--

a.ian.g~~

me ly:,:__Dzind_zi likbe n J rtu nk. Az urj an khaji

samnn ak ktfle tncza van: az egyiket akkor tnczolj a, m iko r J:negh vj k, a


~

msik a re ndes, a
vgez.

b els csrgs

oldal ojgo ,agy ojgon (Ujgu a jakutban bsget,

gazd agsgot jelent; kbojgo - rovs a fatnsben, blvnyok kpe;


SL

elfordul

a helynevekben js : Ojgon-nor, t a Dra-dzaszyka khasunban , Zsajgon:

fo lycska a Bejkem-medenczben; oj vagy uj a hlgymenytnek a khalkhasz


neve.) Najdk samn ruhja

kpenybl,

sapkbl s

czipkbl

llott. A

kpe ny tangnu-urjankhai nyelven tering, a trdig r, melyre klnfle szin


:111yagokbl sszevarrt keskeny zsinrok vannak rvarrva; a zsinr

Hosszada lmasabb s k rl m nyese bb \'Ol t Najd kn ek,


ha ji

egsz hoszszban vasdrt van kifeszne s arra vaskrcskk

k p eny vhez van varrva, az els kalakan

vgzdik

fels

vge a

s szabadon csng al a

trden alul; e zsin rok a benszlrrek bemondsa szerint kgyt brzolnak

(losz nai ajmak, mint a

khalkh a..~ zok

mondjk) s a samn termett

khiilr l

k tele z,

~; - N;Jd knl,

melyet havon kint hromszo r, 9, 19 s 29-i k n

min t a kobdi samnnl,

Tab n-Szakh ~l~l-

- ---

ktelez

ilyen

tnczot lttunk, a_melyet a samn csakis a maga s trba n tnqgl hat.


~-A do b tangnu-urjankhai neve d onkj ur vagy kh engirgin -tjungur

veszik krl; ezek alatt a ruhhoz va rrYa sok ,kony szij lg le, emlyeknek
felkunkorod vgei a zsinrok kalak vgei kzl
b rbl

e l renyulnak;

e szjak

vannak kihastva; az v kzps zsinrja szlesebb a tbb inl; fels

vghez oldalt elll kt flecske fekszik ; ez az altinbastg Amngra-dzsilan ,


fej

Amgra kgy, htul a kpeny szrnyai kzt a kungurk

Najdknl szintn a sto r jobb vagyis sza ki oldaln fggtt; jobbra a gazdag

vagyis a hat (?)

i stenkktl

vas tag sora van fe lfzye, ezek ujjnyi hossz vasplczikk; a vllakra van

(ltalban Najdk jurtja gazd ag s tgas volt, a mi azt bizonytotta,

hogy a sa mnokat e helyeken nagyon tisztelik s so k ajndkokat adn ak


nekik) , de ha a storb l kitekinrnk annak baloldaln nmely rsze n sok

kbadak s rongy fggtt; a jurta ezen helyt, vagy taln a ro ngyok e

gyjtem

e rstve

a bagoly sar-sibo tollaibl egy-egy nyalb. (A khonogu s khadyn-

dzjuge mondjban, melyet egy-egy khoto-gajtu-rl rtam le, a kgyk egyikt,


a melyiknek a szivt a

hs

megszerzi, Abyrga-mogaj- vagy Abr:vk-mogaj-nak

neveztk; gy ltszik, ez mongol elnevezs. Tolit nem

nevezik A bagoly Surnia funerea , neve a tangnu-urjankhaj-ban: abyrgan-

vettem sz re Najdknl. .A dob kralak vo lt s nem elliptikus; a fgglyes

mecsirgan, A kungura sz ugyanaz, a mi a kbongro a kobdi urjank-hjok

nyt

e!ttemjandir-nak

fatmrt,

mely egysze rs mind fogantynak szolgl s melynek tangnu-urj ankhai

neve t oktus, egsz hosszban farags disziti , de az emberi arcz brzol sa


nlkl , a msik, horizontalis
gy hogy a dobot kt

tmr

egyenltlen

nagyobbra. A vzszintes

tmrre

a fgglyest a kzppont felett metszi,

rszre osztja egy

fels

kisebbre s egy als

a jobb s bal oldaln mintegy fele hosszsg

nyelvben; vesd ssze ezt a dob mongol nevvel; a kbengrik vagy kbengerke
szval; a kazni tatrok nyelvn angrasa = ordt, a mit a

medvrl

mondanak;

a kirgizben kun kungrdy = mennydrg; kunguru a khamii szrtok nyehn


rsks hvelyes bokrot jelent, melyet
gy; kbongr-kbangr =

valsz nleg zrg hvelyeirl

csrgcskk

neveznek

hangja. Najdk sapkja vrs

szin

innen indul ki a tuktus

korongbl llort, a melyre kt sor kauri (tangru-urjankhaji nyelven dzsilan.

zsinrja, oktk s ezen kvl innen indul ki egy hossz zsinr, mely a dob

bas) volt felvarrva; a sapk rl az arczra sok keskeny zs inr fggtt le, kzlk

tmrjnl

k t szlesebb a pofkon \'gig: a kerek sapka

ban vasplczcskk, kungura, sora van

felfzve;

hosszabb; e zsinr neve tan. A dolwerc'., ta ng nu-urjankhaiul orb,

- 10.

- 11.

fels

rszt bagoly sar-sibo -

A SA\1,\\0K T,.NCi'_.\

)k'\; K J,. :\OS: AD ATOK /\ SA:\1...!'! \'ALL..S :\1EGlS.\1Eld:Sf:I !EZ

tollkoszor ii\'eZte, mely fgglyesen ;llt flfel s a diad mr.1 em l keztetett. r\

kiment azon a sz:ib ad le\'egt're. Az ajt eltt szmra nemez \'Olt kitertYe s

sapk:n s kpenyen khl Najdk a tncz idej re kliin czipt'iket ,e n fe l

:1m'>I t:\'! Jlahb a sam :nn( btyja istennek

sz,

l ra a f\ ajdk qal;~( !iit1J :! ~. ti1cgj11in"k\' 1s_enki ~.:!.1.:......'.~11~':'.tJ~.:... a l sz:j,al a jurta


ajtaj nak ,o lt fordtYa; szja eltt fbl ,al hromlbon borka fstlt;

:\'el

befel fordtott kecskeh<"rl . 1 e czip<'ik kliinhe n semmi ki.iliinise n

sem mutartak. s az azt k,lrl dist<' viiri"s :'i Zem e k nem k pezik a sam;n
czip sajcossgt.
~~j Q_ill;_ t~_Q_C!_a is azzal ~ezcldiin , a -~1in~ I a ko bd i sa mn . hogy

l,1Qr. k.t._dohort a tzbe s azi'a ri felltiizkdi itr; a ,:is rn acsldt. a me lyen a katlan
"
-~ ,. -. ~- -~ .-- :illort, ki\ittk a jurtbl: ezt a szobs t k lnben a kohdoi s am : no~- is
tiszteletben tartjk; lt_alban a tncz ideje alatt a \'astrg~akat kil '.isz ik a

s;tor~l_ Mielft a dobot--;;;-i~zckn. ;l~lib ~~~gme l~gti ,;~ohc,';-a tz


'

felett

a S.,c)_[(1~a- fMjbe ram-a. A nsamn nak az an)ja segtett az iilti\zki'.d~shen .

""'~--~

_ ..-w-~

~, " ~-~

szenrel t__ftl)f!:..J!~.:!!!...!ill:!.CJ.! l:

erre a

l l '~~-~~,0.}_i.~t ! ~ _9_ob .~~ ~-!]2egrzk

kezdetben a samnn.....tnc.1,vJt.; a .nemezen

J o tt. egy lb:n meg fordult, mi alatt a zsin rok s szjak \'gei le!-'}'<:Zl.szerten
sztte rjedtek a le"egbe n. [A mongolok azt mondtk nekem.

hog~

a d jurbu t s

mongol samnuk a nappal ellenkez. a telengit, nejon s urjankhaiok a


napp al <;gy_ir4nyban J or0.u-l.n a!c..r11s;g.] A sam:nn ezutn a lhoz lpett annak
ba lo ldalra. folyton n n a do bot; a l , .L.'Y

l:L~zik.

mr megszokta ezt, s

mb r nem ritkn horkolt. de a dob sikeritJ hangja nem hatott r klnsebsamnn

kiszolglta t. melegterre a dobot (a mit<il az jobban megfeszl s en'ischhen

be n ; a l fel y;illi._rnczol.s ideje alatt, a

hangzik) s a tncz ideje alatt bo rk t szrt a n1zbe. st fokarilbl te jet is

tmj nnel telt csszt tartott " agy tejjel fecskendezte meg azt, minden fecsken -

---

anyja a l szja el bor<ika


-~---

fecskenden abba \'agy a jurta felsci nyil{L~ ba. '.\ajdk fe l ltzkiid,n m aghoz

dezs utn pe di g a nem eze n trdeire lt. mely a sto r

verte a dobot s kezdetben rttt arra , azt a tzfel fordn a. aztn a ju rta jobb

e ln a fldig h ajolt, tenyert homlokra szor1.-a. Najdk ezutn httal a ~~tor

el tt

vo lt kifeszne s a l

o ld alra llt. hrral a tznek. arczczal ajcmdiir-nek. kvetkez(,leg szakn~ugat

ba \'isszament

fel, s kezdte a dobot vern i, bal kezben tart\'a a toktus-nl fo'.!;\a; a ciolwers

a jtmak. majd a st'.ir nyugati ,-;_:gyis l obb oldalra ment

~obb

is m t arczczal a jrmdr-nek. Ezurn Najdk tkletesen megnyugodott. abba

rsze

hromrem:

ken e gym-'t kiheti a dob jo bb feln; a samn

( fa ralv~ ) ;

mg egy ke\'eset r;nczolt az ajt eltr. arczczal az


h t~a[ .3 tznek

ez alatt a dobot bal lbnl tartja; ezutn a ~amn niszi a dobot jobb lbhoz

hagyta a dob,erst s az orbot a

s egyet annak balfelre t. ~~ fejr l_ec~ggeszti s \'ajdk lla ~n_a dob

ott lt, mindegyiknek oda dobta. folyton hrta l a

mg rej~ azt, .~gr_hop. alakja ez es.sz _id alatt ersen grnyedt volt; .<: dob

szor; a ki az orbot megkapta, az azt homlokhoz emelte (mint a mi krty;l\'etJ-

~svel _..fg)'t!._<1_ sam ~~ _!~:'_te_ is ingorr s ren~ett. minr a rnc~ -~1latt is.

ink a krtyt, s ezt teszi minden mongol. mikor szent k n)'\'et, \'agy brmi ly

mikzben

:i,

talpak egyms mell szortva mozdulatlanok maradtak. Klnfoen


~---

do~~er ~'.:

trd~

el dobra; a ki csak

tznek,

mg pedig h:rom-

jelenle"k

~~-

--

"

...

ms szent trgyat a kezbe vesz; aztn megfigyehn. hoy az orbo a dombor

ersen mozgatta . fejt _ a samn a doh"ers taktusa szerint; nha. mintha

,-agy a homor oldalra esett-e s hnyszor, a

ki~er~lt ,.~Ina. Najdk lelt s~nekelni kezdett igzseket; tbbfle moti\'um

nek mondvn; torjak "at,'}' ojgo. A jJ_ombo.i::.tJ _siur\'a _olc;lal "ab'}is a torjuk sze ren-

dob\'ert

, isszaadta a

sam:nn

is vo lt dalban; ezek ;;zo~9 rak s \'id~1ak voltak s ellent_ret _k~1~eztek a

cstlensget, a homor "agyis az ojgon szerencst jelent. A dob\'er megnyilat-

.rtharos tnczczal, _melyet megszakts_nlkl ksrt a dob hangja; s ksbb is a

kozsa szerint \'ajdk megmondta

j,-nker

s ezt mindig. melabs dal alakja-

j,endmonds

rol\'ass ideje alatt is minden sort dol1\'ers fe jezerr be. A rol\'asst nha

ban adta rudrunkra. Az o sztj kokn l a

olyan hangokkal szaktotta meg. melyek a szellemek megjelenst akartk

ka hangja mellen trtnik; az egyik osztjk j:'tszik s nekel, a m..~ik egyik

jelenteni; horkolt s nyihogott. mint a pa rip a s kurjongatott \'agyis ezt

oldaln \'kony rnszaf\'as

kilrotta: kiku! (ezt a kiltst kliinben a mongol gyermekek is haszn{djk a

laptka hel)"/.ethl mondja a j\'endt.) Mindenkihez oda ment. mg a 6-7

fehr fa nev j;tkukban). A jcmdiir elni tncz utn

,es !-'}ermekekhez is. \'ajdk ezutn \'isszatrr a Jandiir-hz s ott \'etkzni

czaga11 modcm =

Najdk az ajthc!z ment. hrtal fordul\':! a tznek; kiss tnczol\'a az aj!t elirt.

. 12.

brrel

kezdett; el\'ertk tle a dobot s

a dombra \'ab'}is balalaj-

he\'Ont kicsiny laptkt dob fel s a leesett

h~sankint

. 13 .

minden ruhadarabjt. mikzben

A SAMNOK T.l'\CZ.A

JAN K JNOS : ADATOK A SAMN VALLS MEG ISMEHSllEZ


erse n

ll

kgy fejek srb. krenek. (A du n sa p k ja eml kezre r a khinai Csa n-csun lral

morgott, s haj tozott s mire cse ndesen elvgezte a m aga melodiir, az


cz ipr

urols

is

!en~ rt k

lert azon gugu sapkra, melyet Mo ngo liban Csingisz-khn ide jben viseltek;

rla.

A mongo k ; . vle mn ye sze rint a rncz ideje alarr a samn lelke elalszik
-

-~
-

..... ._

...

.1

------ -

s az ongono-k, szellemek, szllan ak be lje . A sa mn pe n ezekhez a sze lleme kn Zif:zn hsz;i t.

Am o ng;i-;a~ ~ p . 0.

gt mintegy 3 lbra teszi, de a farkat nem emlti fel. Plan Carpin e sapkt gy
rja le, minr Menkhun, de nevt nem mondja meg.) A dun . ha idegen jurt

Mindig hrom ves (rkk ifj) sze nr Ocsir-van s kha ipkhano la (ez is
fe kv

hoz megy, mieltt abba bet r, azr hromszor krljrja, gy kiablva: ak-ak! (E

hegy).

A mongolok k z ltk velem a Pe krgsa


sz l fohsz

kezd

s hz

kbagaj, kbagaj!. A jakurban a kbakbaj sz oroszlnt jelent; Btrling jakur

verseit is.

'

Az egyik:
"H a tfej

(vagy

aranyfej?)

kgy, s Amrgm, ki iszol a fol yk

szakasz nak vizbl s ki jrsz a hei,')'e k

'.!

--r-...

----

fe l s

fel s

szt rban e sz mell rja a mongol gakbaj

szr is, de krdj e let

tesz urna .) Azrn a dun a jurta ajtajnak tart s gy kilt: "a duana bemegy a
s torba s a rossz lelkek kimennek a lyukakon, ak!" A duana kezben olykor
fadara b van, melynek tetejrl karikk csngnek. A duana betege t gygyr rol-

veiben .. .."

\'asssa l, de a termst is megjavtja, az arats ideje alatt r.olvasvn a ke nyrre;

"Balkezem (rarrom) a szivn,nyon, a jobbat az ge n; termete m oly

eze k a dunok meghvs nlk l, mintegy ktelessgszeren dolgoznak s o lya n-

ers ,

mint a kisacsilo (a srok koszlopa)."

A dob a rangnu-urj ankhj samnok felfogsa szerint a lovat brzolja . a


melyen a samn a szellemek vilgba vgtat s onnan vbszatr; minl jobban
adja a h angot, annl sebesebben vgtat a l a msvilgba. (A

hs

sok mesben

a vil grl a msikba lovon jur el, gy p. o. az lrin-Czjn-Mergen-r61 szl

mesben is. Az ltalam

gyjttt

meskben ez urazst a tlvilgig szintn lh-

kor mikor a jurtk kzt jrnak, kenyr alam izsnt is gyjtenek; mi nden kirgiz
gazda sz nlkl ad nekik nha egy egsz pudovkval.
Hogy kssel szurklnk magukat, vagy sebet ejtennek magukon, nem
lttam; ezeket a dolgokat azonban nemcsak az urjankhj samnokrl. hanem a
kirgiz bakszi-krl is mondjk. A mongol kolostorokban szintn akadnak
samn-fle sze mlyekre, a gurtun-okra; ezek k ln ruhba l tzkdnek s a

ton reszik , de az ezen vilgtl val megszabaduls s az isteni vilgba val

lmk ltal kpezett krben magasabb helyre lnek s a lmk neklse alatt s

bevonuls mr holl htn vagy a mythikus noga madron trtnik.) A dobve-

a kbengrk = dobnak verse mellett (e dobnak mindkt fe le be van hzva br

ugyanazon felfogs szerint a korbcs ,agy nogajka; mo ngolul a neve is az:

malja vagy rakhiur. (Az alrjiaknl a dob neve iagal vagy csalu; a

d o bver

orby. A Kobdo foly melletti kokcsulurun-oknl a dob neve dngur.)

A kirgizeknl a bakszikon k,l , a kik hros hangszer zenje mellett


rnczolnak, mg . n . dunok is vann ak (Vesd ssze e sz t a

ni

rel), nkivleri llapotba jutnak, karddal megsebz ik magu kat s jve n dt


mondanak.
A tangnu-urjankh joknl hal luk urn csak a hres samnokar he lyezi k

szer- re vagyis ngy czlp lral tartott gere ndzatra.

samn iduan

nevvel s a menduana szval, mely a kirgizben a be lndeket, Hyoscianus


niger, jelenti.) Nekem nem volt alkalmam e fajta embereket ltnom s r luk
csak az elbeszlsekb61 rhatok; a dun rendesen hartysa pkban jr; a hatty
nyaka hrul fark alakjban csng le. s a fejjel

- 14.

= diszn

A msik:
nagy. mint a hegy s szvem

errl

ki lts esetleg gy is hangzik ''gak!". A jakurak a rncz alatt gy kiltanak:

s Begza iste nsghez

lme kr tredk a tang nu-u rjank hai sa mnok fo hs zbl:

t:

.czre s gugu-nak nevezrerett;

lb magas volt; Nenkhun a g ugu sap kt gy rja le, mint Csan-csun; magass-

fo hszko dik Ocsir-va n hegy szelle-

m hez (havas Uljasszurai vros kze lben ); ez a foh sz e soro kka l kezd dik:
Uljassz urj-rl dlre

sapkk farka hason ltott a ldra vair

hasonl sapkt viseltek a frjezett asszo nyu k; e sapka nyi rkregb l ksz lt s 2

vgL dik ,

melyet koraiak. kaurik,

. 15 -

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALL,\s MEG ISMEHoSHEZ

TREDKEK A SAM.N llJTVJ L\td'.> I.

11.t

Tredkek a samn hitvilgbl

mutatja, ne utazz. a) ornyng dzso~) ' rh:sakyn ildeke. ) ar11i11g dzso ~r a~rsz

lltlele. 11) turgara csijunys, fontos hr. 1) at-auz, a l nyitott szja. vagyis

l.1r -~ g . hb) rs sszektztt rabok elvezetst jelen ti. A gb sz ln


A lapoczkacsontb l val jsls az egsz Mongoliban el van terjedve;

k1.e 1 d

rs az elveszett marha megtallst jelenri.


A 3. bra a Kobdoban l urjankbj samn, Ta byn-szakhala l ral

tallkozunk ve le a khalkhknl, torgoutoknl, urjankhjoknl s a kirgizeknl.


A lapoczka kirgiz neve dzsau run; mongo lul tal; nem azt mondjk: a lapoczk-

h .1~z n lt

bl jsolni, hanem: lapoczkt lltani. A jslsnl, gy ltszik, a lapoczka a

uldzu. 3. kozuucsi, nyakszeg ly. 4. kbudurgo. 5. trgun buir, a gerincztl

lovat kpviseli, az

izl

rsz az llat

mells

rsze, a szles rsz a fa r, a kzpen

vgighuzd l a gerincz (kirgiil arkalk); a lapoczka als lapjnak, a hol ez

e lne"ezseket tnreri fel. Ezek a kvetkezk: 2. szjn bair. 2, 2, 2 . oru

11jj nyi tvo lsgban le\' rs. 6. tengnja. 7. burkbani 11ilge. 8. kba11-gal, czri
1li-.. 9. noin-kbtm-gal, nemesi tz . 10. szai11-kh1111-gal, j emberek r ze 11

a taraj nincs meg, ki rgiz neve alakan = tenyr; az izls szmra val kralaa

k csszeformj mlyeds kirgiz neve kazan, mongolul kbjaszn = katlan. A


jvendmonds

,.----~
~ 1
~:~-\

azon rsek helyzete szerint trtnik, melyek a lapoczka

csonton akkor keletkeznek, mikor azt valamelyes ideig a


jvendmonds ra

rz

6 v.

fl ta rtjk. A

i \'

s arrl a porczot sem szabad kssel leszed ni, egybknt a lapoczka nem mond
igazat. A lapoczkbl

jvendt

mondani vagyis lapoczkt lltani nemcsak a

:i)

"A: " ,

jk, melyik rs mit jelent.


Az 1. bra a lapoczka rseinek jelentst a tarbagatj Torgout be-

mondsa szerint adja: a) zjangi, hr. b) gal,

tz .

v) tengnja, gond. g) sza.msz

bair, rmhr. d) trgun bair, mangna bair, a homlok szthasad az

rmtl.

k) utazs. /) tengir burkan nelty, az isten meg fog ajndkozni (ha a rs az


egsz oldal hosszban van) . mm) a beteg halla (kis hasads). sz) kbulkbacsi
ungenja, marhatolvajls. r) kbjaszyn, katlan. Khjaszyn-kbak

= teli

f\ ;.\j':-,../
. r

i~d

+n

i.J..:t
..:::~; '

\r

''

; '

/'

/:

\\
"\

J5 \

(." \

1:\

-o-:

'\

~?---- i

~~'

._IJ

;1;: ~.

. ,

1.\ \

!' .

~
, ~ 1",
.
11:
~

(i

t:

j2

21 /._--. . :

ni

'-!
n

2ll .. _-

~r

e
'
9-.:,_=-:_~ d
1

~~:: y-, ./

\
' ;.~.1;
~t'T ~
t

".

. e. .

~~

..

.._,______.....,.,

katlan, ha

az izvpban a szn a faggytl s porcztl g; kbjaszyn kumuga

/'

/J: J-'

samnok tudnak, hanem egyb halandk is. Az ide tartoz ra.jzok m egm utat-

\/,(('

lv-

sznt lapoczk r a kirgiz hit szerint nem szabad fogga l rgni

~:('!'

7"~

_.:;

res

katlan, mikor az izvpa tisztra kig. Kzmonds: kbjaszyn kbakta, gelszyn

hon-kbun-gal, gazdag emberek tze. 12. dzsalkan ma/taj kbun-gal vagy

ulcsuga, ha sok van a katlanban, a has nem marad sovny.

tlo ndu kbun-gal, kevs marhj kzepes emberek tze. 13.

A 2. bra mutatja f lapoczka rszeinek elnevezst s a rsek jelentst


a kirgiz

jvendmondk

sze rint. a) kazan, katlan. bb) bauzelau, a lapoczka

11111,

kbulakbj

J./)//ni-gal, rossz emberek s tolvajok tze. 14.jahszm dzam, t. 15. kijzrngol, hideg

tz.

16. kba1un-gal, heves tz. 17. tengriin nilge. 18. csutkzu-in

nyaka. v) dzsaurnyna arkalyk, htgerincz. d) kutak, fl (a lapoczka jobb

J..bazyr, az rdg helye. 19. oldzu,

sarka). g) mangdj, homlok (a lapoczka bal sarka). ee) dzsaurnyng itegi. bg)

/11111ogo boluna. Ha ez a rs abba az irnyba fordul, a melyben a rajzon a 21.

kyr, oldal. bd) kara dzsol, fekete t. szsz) kiiszkan, prhuza mos rsek a

~~. fo1

gerincz mindkt oldaln. 11) ty!, nyelv, vagyis hr. tt) bgt, ha trl krdezel s

:m jelenri minden j lesz .

. 16-

jromalak rs . 20. garun garuna vagy

ll, hossz utat jelent; ha az egyenesen megy s a gerinczet megkerli ,

. 17 -

JAi\ K JNOS: ADATOK A SA.\1N VALI.AS MEGISM ER I~S IEZ

TREDoKEK A SAM..N 1-1r1YJ L\G BL

A jvendmonds befej ezse urn a kirgiz js a lapo czkt: maga mg


dobja s ha az az szemldkfha -

11 ; 1,

js lata teljesl. A lapoczka kl nben


kirgiz

bnnek

.1 rcsra iintik; e szoksnak az asszon:ok tesznek elger _ A mongolul beszl

1gdajcsi - tdik, akko r a rsek minde n

.tl t;iji (vagyis kobd i) urjankhjoknl az e ls mennydrgs szoksa semmiben

csonto k kzl kivl r is :~ t e l e r trgya; a

'e m kl nbi \zik a torgoutok tl. A Tarbagatj-ba n s Altji-ban lJiborl

rja fel a levgott Japocsz kacsontm a kutynak dobni, ha e l z-

leg azt le nem trte. A mongolo kn l s altjiaknl a lapoczka az

er

m rt kl

h.irg izek menn ydrgs idejn a tejet nem n tik ki, ha nem a kanllal a rcsot
verege tik s aztn az ajt fl teszik m kilrv n: "az reg v elmulr. az j

is szolgl; ilyenkor azt prbljk meg. el tudjk-e t rni a mu rar ujj egy

meg jtt"! A kirgiz az

fricskjval az alakan-r; mon d jk, akadn ak o lya n ersen is, a kik egy-kt ves

11: l az

birka lapoczkjt is eltrik. Az altji ak meg abban vlnak ki. ho gy a lap o cz kt a

mennydrgst l szmtja az Yet. A rorgout merkitok-

mennydrgs idejn kiablva lo vagolni szoktak.

.AJ. istt':'.n nyilt vagyis a

kkorszak

fe1,'}vert a kirgizek dzsaszi'i!,

Katum egyik partjrl a msikra dobjk r. Mongo li ba n az obo-k krl a

rlzsmnildiing-ogi va1,'}' dzsajd11g-ogi-nak , a mongolok /1111-szu11111-nek neve-

kvek kzt gyakra n tall unk lapoczkka r, melyekre imk - 111a 11i - ,annak rva .

1. ik. A mongolok ugyenezen nvvel nevezik azokat a bronz l:ndsa cscsokat is.

A fontos obo-kon a lert lapoczkk hossz ktege i tall hatk.

1ne lye ker a

tz

tisztelete a mongo lok elbesz lse szerint minde n v

szn

trtnik. E czlbl a jurta gazdja meghvja a lmt, aztn e lveszi egy


brnynak a melle rszt, faggyjt s beleit, nyalbba hengerti azokat s
belsejt megtmve egy csom ffl\el (nokbaj ubjuszu vagy kilagcma: Stipa
capillata, a nya lbot rteszi ngylb rzbakkra, mely a jurta tze felett ll;

knyvet" jelenti; ezen


a

rzbe

id

alatt az sszes

szl

s gyermekek vajat dobnak

ezzel a kiltssal: kbura.' kbura.' Ez a kilts a mongol paraszt szerint

tangut nyelven azt jelenti: jjj! jjj! a


neve:

jelenlevk

tzrl

ta~vgabcsi =

tz

talyg btyja; ezt is

vederbe teszi a brny

mells

tiszte letvel kapcsolatos


szszel

m{L~ ik

szoks

nneplik. A gazdasszony egy

lbt, gyomrt s vastag farkt; mindezt

megszenteli a lma imja s ez gy hrom napig az isteneknek sznt helyen , a


burkhanok

eltt

olvassa alatt a

marad, mg a lelt brny megmaradt hust megeszik. Az ima

jelenlevk

kezkben klnfle sajtfajt tartan ak, ezek piszliikb,

arig s kburut. Mikor a lma az olvasst befejezi, gy kilt: kbura, kbura.' vagy
kburej, kburef

fldbl

kisnak. A kirgizek a mennykvet betegsgek gygytsra

hasz n:ljk: a betegsg ltalban a marha

leso vnyod..~,al kezddik,

majd az

:dl at e1:,'}ik h t..' lbra kezd snttani: a mi t a nehz munknak tulajdontanak ; ezen betegsgnl a mennykvet az ll at htuljba dugjk be. A torgourok
.1

te hn e ml6j nek betegsgt gy gytjk azzal. hogy a mennykvet

eml j be

1n lj k.

mikor a hs a tzn slni kezd, a gazda felesge csszben vajat tart a \CZ fl,
a lma pedig a galnszudur imt o lvassa, a mi sz szerint "a

A rz tiszteletn kivl Mongol iban mindentt

megriztk

mg a

hegyek, tavak s egyb kivl helyek tisztelett. E tisztelet szoksa mr a lamaita


kulrusz llomnyba is beharolr s a lmk proczesszikkal s imkkal kisrik.
Sze nt hegy Mongoliban igen sok van s az ily helyek rulajdonnevhez gyakran
;1

/J ogdo yagy kbairkban

j elzt fzik

hozz . A szent he lyekhez tartoznak : 1.

Ocsir-vani rngy Otkhon-khairkhan, havas az Uljasszutj foly


(~z akra

fels

szakaszn l,

Uljasszutj vrostl; a vros kzelben a Bogdngol foly bal partjn

hegyek va nn <ik, e foly

bels

szakaszbl a hava.se ltni lehet; tetejre a

l': rosbl venkint proczesszio megy a havas tiszteletnek lerms ra. 2. Adzsill o gdo a keleti AJtjban; tisztelett annl az oho-nl tartjk meg, a mely e
g<.: rincz egyik cscsn van sszerakva s a melyet Bunkhon vagy Bunkhonrjnak neveznek. 3. Csondmn-bogdo, a keleti Altjiban, A Mandzaszk

Nyron az

els

mennydrgs idejben a tarbagatj torgoutok nagy

khosunba n ; ez alacsonyabb magaslat a Kobcsi gerinczben fekszik; ide is

kanalat tejjel visznek ki s ntenek szt az utczn a jurta rcsozatig

mennek tiszteletet lerni. 4. Burkhan-ola, msknt Burkhan-butj vagy Kuku-

(teregme), hromszor krljrjk a jurtt, aztn a kanalat a maradk tejjel az

sze rke; tisztelett a Dedzsin-pod nen1 oho-nl a Tugu rj uk foly fels

ajt el

els

el s

~lltjk

az utcza fel . A kokcsulurunoknl ez a szoks teljesen ebben az

~ 1. :1kaszban

ta rtj k; a tisztelet ideje alatt brnyt lnek, bort hoznak s a kik

alakban van meg. \'a,gyis kiviszik a tejet, hromszor megkerlik vele a stort s

c ytt zarndokoltak, emtt lakmroznak. A zain-sbi-k f ldjn kt szent hegy

- 18 -

. 19 -

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALI S MEGIS,\!ER('.SilEZ

T HED f:KE K A SA~1A'.\ l l!TVI L~(;J3L

van. melynek tisztelett me gta rtj k: 5. Tasi-tendukb t's 6. Tasiljung. A hisirln'.-

kjli fehr h:r:inyt (ah ..-:::arlws:z koj): :. br:nv ny:1k:ra aztn kk ,:igy fehr

vani khosunban a kve tkez hegyeke t tisztelik; 7. Khol- ad irg:1. 8. Telgir-

11111gyoka t akaszt:m ah s nem v:tgj:k le: a brny legel addig. mg az ember. ki

khan , 9. Alrn-kulin-nuru s 10. i;ernto mbu. 1 L Bogdo- un d jur-nak c-t)y

1>t felaj:n lona. meg ne m hal; ha ez icW alatt valaki ezr a lrnyt ellpoja. leiili

- - - - - - - -- - - - ----

hegyektl

(, elbeszli. ezt a lop:bt nem bntetik. ! la az a j;ni'>t ten) frfi meghal. a

szakra, mely nyugat fel a Bura Kharaul -hoz (Kjakhttl nyugatra) kze ledi k;

l1;ir:nyt legott Jeiilik s megeszik. Ezen khi a kirgizeknl s sz:nokn:l

kosfejalak vrs
e he,gy tiszteletre

szn

cscso t hvnak a Topkhgr-kh a n ola

messz irl

utazna k ide, az l'bsz-r

krnykrl.

Az uhszi

djurbutok a 12. Al t n-dzj urke alacsony he gyecs kjt tisztelik a hol azelrr. a

111<'~":111

az a szo bs. hogy ha a frfi beteg. br nyt lnek. azt megfzik s hst

1 '/.omszd ok kiizt alamizsnaknt sztosztj k.

helyi hagyomny szerint Bosju kht khn szkhelye volt. (A djurbutok a

~1arhaela cl.~

alkalm,a l a kh:ilkhaszokn:il ezt a szuldst figyeltem meg:

kharkhiri Bom-ot is tisztelik, vagyis azt a szorost. melyen a Kharkhir fo ly

11iinden e!adrnt brnynak. tehnnek Yagv l<'1n:1k a sdirbc'il gazd:ja kitp egr

tfolyik). 13. Altn-kuke hegye Kobdo foly balpartjn fekszik s a mingtok

1'sprnt s az t az eladsra sz:'111t llat ajka a l: re jti . hogv az :illat ny: J:,ai

tisztelik. A Dzagu n khosunban szemhegyknt tisztelik a 14. Bain-dzurku s 15.

llH',l, ne (hesiL' t s azt:n az gy i\sszegyjtiirr gyapjt a rlizbe dob ja. Ennek

Ikhi-Ukhr-khairkhant, melyek cscsn obo van sszerab a ; az utbb irl az a

111ongu l neve kisih = szerencse; azt mo ndjk: az ;illat szerencsjt eheszi.

hit, hogy hangot ad. Igen tisztelik a Bajrk-hogdo (kirgizl f1 jtak) s Burul-

11.flln kisih

bogdo hegyeket; az els az Altjiban a Gob it l szakra , a m sik a Tin-Snb:rn

kirgizek a ny{das szrt he,arrjk a l srmbe. ha az ltl ,al. ,-a.l.". a hr:'iny

Yan (ez az a hres Bogdo, mel ynek lb nl Uru mcsi vros fekszik; e hegyek

l\\ap j:ba. ha b rnytl ,al stb.; mfk a gya pj helyett

neve gyakran egyn fordul

el

s az egyik emltse a mongol el mj t legon a

011111a .

A kirgizeknl e szok:is neve s::C!lektj =lemosni a nvCd:n. :\


megelg~zenek

azzal.

1!11gy letrlik a nylat sapkjukka l (= k'p's). :\zt mondjk. hngy. ha a n,lat le

msikra fordtja, mintha azok rokonok volnnak); a Bjtk-bogdorl a mo ngo-

1wm tiirlik. a marha nem fog szaporodni: ha elfelejtik e szokst betartani. az

lok azt mondjk, hogy abban nincs szarvas = bogu (Cervus Elaphus) ,

' !adott marht egy vagy tbb nap muha utna hajtjk: ha az eladott marha

m a rmota = tarbk (Arctomys Bobac) s nyrfa = koszu (Berula-Alba) s ezrt

11u.:gbete gszik s az elad gazda a ny lat nem trlte le. a

a hegy oldaln lakk

bnnek

tartjk ezen llatok s a fa nevt kiejreni s e

neveket msokkal helyettestik: gy olonszalad a szarvas, kbulgr a marmora


s keczjzmertj (vagyis nehezen

megnevezhet)

a nyirfa helyert.

llil j)

,.e,

gazda mg i>t

muh-a is ,isszaviheti a kirgiz szoks szerint azt a rg i gazd;nak. momh:'1n:

"'i'l ne m trlted le a nylat; az llat megbetegedett; ,isszahoztam". !~" a


ga~d n a k

A magyas hegyeken kvl a nagy tavakat is tisztelik; a Dza-gun khosun

vissza kell ,-ennie.

A v ndorls idejn. mikor a tli szllst elhaf,')'jk. a mongoloknl

emberei az Oigon-nor-tavat, a djrburok az Ubsza-tavat; ez utbbi szertartst

.1m mifle szokst sem tartanak: a

a Telin-Adrgin hegyen sszehordon obonl tartjk. A Szangin-da !aj-tavat

.1

kirgi:~ek

azonban ez idiben megemlkeznek

ha lotta krl.

hrom khosun laki risztelik; Dzsa-dzaszk, ro-gun s Bisirilt-van ; a tisztelet

A kirgizeknl szoks az, hogy a jndkot ad az. a ki aulj:val oly helyre

selyemkendt

11h.l:'Zik, a hol mr idegen jurtk ll nak; e sznk..' t. mikor a kshh jiitt az elhh

azt a szokst, hogy

lq: az jon jtteknek adnak a rgi lakm<>k domhut. ftt tet s egy cssze

idejben a parti sziklkrl ezstt s khadakor =

hossz

dobnak a vzbe.
A mongolok a samanizmus

j111ter megajndkozza. kirgizl irC!liih-nek ne ,ezik: a mongoloknl ellenkezidejbl

mg

megriztk

az. istennek llarokar szentelnek (ajnlanak) fel; a lovat vagy a brnyt

/1 1/IN nt va jj al: e

szok..~

mongol ne,e: gal

= tz.

feldiszrik, srnybe vagy gyapjjba szalagokat fonnak s az ilyen llatot nem

A tarbagatj torgoutoknl a d::C!. az apa nciYrnek fia unokatesnrtc'il

vgjk le, hOf,')' megegyk; ezeket szetertej-nek nevezik. A kirgiz llatot az

11agacska. hrom rrmat Yehet el. a mi neki pen tet.,zik. p. o. lmat. te,t

istennek csak akkor ajnl fel , ha a frfi beteg; a bereg ember dvzli a srga

. 20.

' ' puskt. ezt tlile megtagadni nem szJbad; de ha

. 21.

{j

arra gondol. hugy mg

TRE DKEK A SAMN HJ1VILGBL

JANK JNOS: ADATOK A SAMl. N VALLS MEGISMERSHEZ

A kumiszt a tarb agatj torgoutok a fvek nedvnek = ubjuszuni sin,

ms ik hrom trgyat kveteljen azon kvl, btran lehet tolvajna k nevezni. Az


urjan khjokn l e szoks n incs ,me).(.
A no jon jelenltben nem

~~

111

trk mdra, \agyis maga a l haj tott

vezi k. A kirgizek is a f\'ek nedvnek nevezik. Ha kum iszt keverne k s a gazda

lw~ l cked ik ,

fgg lyesen lljon talppal a fldn; a jobb knyk a jobb lbra tmasz kod jk

11w:trele n a

ha nem csak darabonkint. Hason lkppen abb l, a mit a n ojon kn l, nem

tzhely

al temeti; azt a ku ty nak dobn i bn.

A megevett llatnak, lnak vagy brnyn ak koponyjt, a kirgiz hit

a nojon jelenltben nem ill ik felajnlt hsb l nagy da rabo t levgni, hanem
csak d a rabkkat; p. o. kin lt fejbl nem illik levgni az egsz flet egyszerre,

azt mondjk neki : "S;ijntod a fvek nedvt?"

Az anyjbl kivgott brnykt, h a az m r gyapjas, a kirgiz megeszi, ha

kt lbon ln i; b'Y kell l ni, hogy csak a bal lb le!,')'en maga alatt, a jobb

11r mt magas helyre, p. o . szikla tetejre kell ten n i, vagy fra (pzn ra) kell
111111 1.
A kirgiz, ha lo vat herl, csek-et tesz re, vagyis keresztet ge t be l s azt

szabad te li marokkal, ha nem csak csipetenkint venni.


Ha a mongo l dics r, klt mutatja f lfel :a rto tt h ,elykujjal, ha gya lz,

lilvl, hogy ebbe n az esetben a l nem vrzik el.


A torgout h it szerint bn a tej et f ldre nteni, haso n lkpen a ku miszt

kl t muta tja lefel irn)'t ort kis uj jal. Ha h lt fejez ki , kl t homlo k ra teszi.

feafzetet

is; ez utbbit a tarbagatj torgo utok edzene-ulan-cz-nak

Ha ajndkot fogad el, jo bb karjt a homlokhoz e me li. Ha imdkoz ik kt

.1

kezt sszeteszi te nyrt te ny rre, aztn ho mlokra teszi s a fld ik ha jo l. Ha

111 wz ik

kezbe szent trgya t, p. o. szen t kn)'\'et vesz. az t is hom lo kh oz rinti. Ha a

11t1< ni. a ho l frfi .a lbval bellphet; han em va lami magas helyre ke ll

hz iasszo nyn ak fej ezi ki h l jt, az jobb kezvel jobb hajf rreit si mtja.

1. li1111en i, kre, az udvar falra, vagy valami sziklarepedsbe, a hov feltehet ,

Tallkozsnl az dvzls abbl ll , hogy a ki a ju rtba l p, karj ait maga

e l tt

= csszri vrs

tea. A teama radkot, czajni sjar, nem szabad a fla re

l111m f rfi nem lp . E szoks megfigye lhet az sszes khalkhknl is.

kiterjeszti, a gazda pedig azt helyn l ve, kt tenyervel r inti.

A tarbagatj torgou tok szava szerint, a szarvasmarhbl az ember

A tarbagatj torgoutok hite sze rint ha a teve ikreket szl nem tartjk

11i111de nt mege hetik, csak a patt, a szarvat s paczalt nem.

almann (=llami kocsiba val) -nak; p gy a mely csaldban az anya ikreket

A marhatrgya a mo ngoloknl tiszta dolog.


cz i p

szl, kivo njk az ad all. Ha a l szl ikreket, az rossz jel, a gazda marhja

A torgoutok ruhzatbl csak a nad rg tiszttalan; a

fogyni fog ; ha a tehn szl ikreket, az sem j jel. Ha a brny szrnyet szl, a

Vizelni a torgout hit szerint csak lve szab ad ; ha ez llva trtnik, a

gazdnak baja lesz; a szrnyet a brny-udva r kzepn kell e ltemetni.

1111Jo nt tok sujtj a. A kirgiz hit szerint is \'ize lni csak lve szabad, mert

A bakkecske a kirgiz hit szerint rossz llat. Kecskt nem lnek alamizsna

clra; rdgi llatnak hvj k =

szj~aning

ma1. Az a Sirokra ugrik. A brnyt

azonban az isten az ember e l tt teremtette.


fflkkel

tpllkozik; a khinai hzi (szeld) diszn mr

nem tiszta, mert az a hts udvart tisztogatj a s annak bust nem eszik.
A szokur nomna

(Siphneus Aspalax)

11 11 :i

bn

az,

vizelet sztfrecscsenik; ebd eltt arczczal szak fel, ebd utn arczczal

1i. 1 fel szab ad vizelni. A storban vizelni

bn;

torgout hit szerint az ilyen jurta

11111dfoak a megtisztuls czljbl egy nap htszer kell stort tnie s mindegyik

A vaddisznt a torgoutok tiszta l latnak ta rtjk s hst megeszik; a


vaddiszn gykrrel s

tiszta.

ukrukdaja

(Lagomys

,11c1rozs helyre egy nyirfabotot kell szrnia. Ezen kvl a gazdnak meg kell
lifv11la a lmt, hom

elo lvassa

a tisztt imt, de a lmt a

bn s

tartozi'k

1111 1111. A za in-sbi-k (khalkhaszo k)-nl a tisztts msknt trtnik; a megvizelt


l11lde1 a tettes sapkjba gyjtik s azt kidobjk; maga .a tettes a jurtban l a

ogotona) hst az alt ji urjankhjo k nem eszik, mert mind kt llatka hasonlt

1111 1,vlzelt he ly mellett, melyet ruhjnak vge eltakar; azutn e ruhn keresz-

az emberhez abban, hO!:,'Y nincsen farka.

111 1 :1 bevizelt he lyre kt nyirfabotot vernek be s knyszertik a tettest, hogy a

A kenyeret a tarbagatj torgoutok az isten adom nyn ak nevezik;


kenyeret a fldre dobni

bn;

ha egy morzs a leesik, fe lvesz ik s megeszik.

- 22 -

11 111rbl kimenjen ;

kimegy s ruhjnak leszegezett rsze a f ldn marad. A

llC'ltbz-vli,'Yi kha lkhaszoknl vagy khoto-gajtuknl szint n megva n e szoks,

- 23 -

J.\l';J,:() }..\NOS: ADATO K A SAMi!~ \ ,i l.I ;1S ~l l 1. i11~ 1 1 lir11' 111


--- - - ---"------------------ ---- --

THEDl~ KEK A SAMN l IJTVlLG,J () l.

de azzal a k li)n bsggel, hogr a ru h.it ntn 111 g1'. h;1111 111 1. il1 'J!

1111111 111,d
szegzi k le s hogy a helyet, h('gy a Jeqz,~ il liil,J.1 .1 11< 1ph(ll 1i1 1t 11111' li f! 111" 11"1
felszedik, te ba ke,erik s knyszertik a bn ,:, r, )11 1.1 l 111(1 ,,
A torgourok s kha l kln~zok h 11: szerin! IHin l.i11 111

- ~~--~~~-~--

nem szrtak.
A kirgizeknl az a.~ szo nyn ak nem szabad nevn sz ltani fr jt. atyjt,

anyjt, fivrt s nagybtyjt. Ha t::z mgis szksges. synonimkka l segt

sszel mg lorn hjban lev ft v gni (1~~1ni c~.kl~ '''!;''

magn. p. u. az Arbjeke nv helyett, a melyben benne ,a n az arba = telega sz,

sz razf t szaba d a leveles fk kzl csak a l.mt't:l//f

Terr-ajak == ngy lbat mo nd; Szigizbj (szigiz = nyolcz) azt mondjk: akitert

lta l ban a bokorflket); a kst a ai/.b. ,zi'rrnl, , l1m1 ,,

cl

kiemelni; egszsges lovat e1'sre levg11i : c1t-l1 1 ~.Ili 1..: l11 :i1 r l

(at = nv + tersz = ellen) -nek mondjk. E szo ks a mongoloknl is megvan .

vgnak, lovat csa k akko r, ha niegck~'lhn ':.'.\gy li :.!111 k1 'lii l); ,, l1q 1 11 1>:: 1'1 1 111 11 ,
a jurtba baloldalla l bemenn i (gy L~alt a k irgi1. ""'l:.1 ' ,1 liJ(J; 11111
111i-.1
nem rartjk igazhvne k, teresz:) .
Az altji urjankhjok s kha lkhaszok bnnek 1.111J.ik 1 11 J, , 111 ~ 1 111 11 "n 111.11
vgett az un-ok mg szrni (n~ilak, melyekb l a ~.11111 L11
ll), me rt az ort il le tlen helyet foglal el a fi:iz felett .

,.

Ha az isten brmily ajndkot k ld (vagy/.~ .d 111 11 11l1), lillll!!l l


rszt mongol szoks szerint a tzbe kell dobn i.

tg)'

A kirgizek azr mondjk: ni ncs nagyobb do log a 1111111 1

Kirgiz hit szerint bn: a l,_a brny s teve fcJ1 11 11111!, .1 lul.; h 11 h1'<1
fejre tni nem bn; bn rlpni a kenyrre, a bakr111.1.1 ( 11111 1 111111\ 111 l 1111
a nemezt emelik fel , mely a jurta fels nyi l.~t e l takarja)(-~ .1 11 J -1~ 1 u1 1 I iltl11
rizst ejteni, mert az a prfta fogaibl ntt; lom bjfan ln,, J.11
jurtban vizelni; egybirnt a vakna k s aggnak, az u111l 1ltl1 111

(ktszer ngy); vagy ha vendgnek van o lyan neve , akkor az utbbit atitersz

lg11I ' ,,

111 ''

l ll. 11'1

bnl.

A mongolok

geknek s a

felsbb

bnnek

tartjk kimondani a khin ai csszrnak, a hercze-

egyhzi frfiaknak nevt. A khamii sznok sem ejtik ki az

kham ii van -khodzs anjuk ne\'t. A kirgizek e szokst nem tartjk.


!-Ja a rgalt

gyjt

asszonynyal tal lkozunk, kinek kos ara teli van, azt

rarrjk, hogy az t sze rencss s jutalmaz lesz; ez esetben az argalbl "enni


kell s a

legels

storba bemenve azt a

tzbe

kell dobni; ha az asszo ny

ge reblyvel va n s kosara res , az t nem lesz szerencss.


A khalkhk azt hiszik, hogy a nagy tavakban,

min

az Ubsza s

Tirkhi nczagan (a melyb l a Csilotu foly ik ki) , viziborj = uszunj argamk l ,


a me ly jjel ordt.
A hegyek kzl legjelentkenyebb a Tangnu-Ola, a vizek kzl a
Szubszennor (Uszba-t), a fk kzl a nd (bambusz?) , az llatok kzl a hal.
A legcsnybb tzifa az ortt (Astragalus), a legrosszabb emberek a
szartagolczok (vagyis a Szartagol-eldzsigen khosun laki) legrosszabb trgy a

szakbu (teaka nna), legcsnybb llat az ortom (mely a tibeti bika s a mongol

A khalkhaszok hite szerint bn meglni a k,c 1k1d1 111 .11 l.1 n it. 11 /11/o
(Gypaetos barbatus), bergut (sas, Aquila), kbun (hauy) , 111g11 1: <.li11r1) , /1111
(liba) , togru (daru), angr (Valpanse r rutila) , kbrlllfl/d. 1/ ( 1)
(Corvus dauricus).

'A

1il1il.t11

tehn keverke) .
A mongolok hrom khnt vagyis csszrt ismernek a fldn: Edzenkhn (khinai), czagan-khn (orosz) s kharm-kunkere-khn; ez utbbi birodalmban fekszik Gurban-tengisz

nyelv

hely. Edzen-khnnak 7 sz rke,

A tarbagatj torgoutok hite szerint bn az, ha a;- n11l11 11 , ~1111 1. li ,1j.1lm

Czaga n-khnnak 7 fehr elefntja van, Kharm-kunkere-khn fldjn sok

gaz kapaszkodott, nem figyelmeztetik, hogy attl legou

1111gv.al111d1!1l111~~ 111 A
bn, mert az ugyanolyan , 111i111h.1 .1 J1l1JI ~1,d1/M

elefnt van. Czagan-khn birodalmban va n az Jczzil-czzj foly, a mely mellett

gazt kitpni a fldbl szintn


bl tpnnk ki szlakat.

ltek a torgourok addig, mg 1771-ben vissza nem trtek Mongoliba (Volgai):


a ki e foly

A buluguni torgoutoknl mef,>van az a szoks, hogy a 1 M1J l1 111 , 11wh 1!1'11 a

velt

kiszvtk, addig nem dobjk oda a kutynak, mg ann:1k il 1qwh1 h.1r11t1l

vizbl

ivott, az 140 vig l. (Ez utlbi adatot a khalkhasz Ajusitl

rtam le, a ki karavnunkat a Gobin keresztlvezette Nom -tologojt l Adzsibogdig).


Ha a csumuk, vagyis a pros cso nt (fibu la s tibia) nincs eltne, a kt

- 24 - 25 -

TIH'Dl~K EK A SA\1:'>I 1llT\ 'l !),<..;B<)L

JANK JNOS: ADATOK A SA:\1N VALLS MEGJSMEH l~S(:J IEZ

csont kzt i rsbe fflt tesznek s azt az ajt fl dugjk s akkor a rnarh:t nem
lopjk el.
A kirgizek azt mondjk. h.:: t-.')' a holl(i a farkas farkra sz l (s a fojt occ
hdn)'t eszi), a farkas pedig a holl hangja ut n megy (mert tudja . hogy ott
dg akad).

fragr:1ns) htf; js e il e n kell inni - bu ri 1111r11. :\led\'e ,r a ,zemhaj ellen


c"11:'in a 1izelri ,,ze ne k bajt J,,"",g1tj a. A

l..r111diik -,~r1r .

szintn a huri >11 ir11 ellen j. A Ja, san (nehezen) szl<' terh es
adn:1k:

C:(lgm1- cs il.. rt

(higan~'). a rc:zii-t

(feh r \'at,7\'

j(i. :\

,al am i lzf le oc rj e.

finomtot t czukro t).

a'Sl.011'

tk

111e11g111111s: 1111t

(bo rka). konyh:L,(n s czobolyhst. A rlih - kbm1111 - e ll en a

A kirgizek azt mondjk , hogy ha a szaraliigusz (Vulpanser rutila)

tes tre lwf,:1111 -uko-t, a rnara l-szarYas tdejt tes zik a rz felett. Az Ephedr: t az

korbban kl Yndortjra. mint a tbbi, az sz rvid lesz. A torgoutok ezt


nem \'alljk. A hatty a kirgizek szerint ha,ar s hideget hoz.

o lda lf:js ellen haszn:lj:k (rang ut nye hen a ncin'ny ne1e: czitii111). A

A kirgizek t11111art. ,.ah')is hromsziig letes nemez zacskt akasz tan ak a

ellen dit \'agy a kizilnik (Comneaster) csontrhu.1..')lij:1t has.1.11 lj k. A c:n:ine

herm e linhc'irt a gyermekek mellre teszik khi'igs ellen . A dai,::inatuk - kbatk

sokte j tehnre: a zacskban ht fekete k van he,a rrva ; ez szerintk meg\'di

( Paeonia) ,irgai fogf:js ellen 1aJ(ik. A lar\'X krge (tangutul dzu11dzo) a frfi

ket a szemmei,"erstl. Ilyen tumart akaszta nak a te\'re is zsrgbecsekkel. A

i\'ar.;zeni bajok ellen . A Sa nguisorba gymlcsnek fzett - tangutul tid-

kirgiz n a Yllaira \"arr talizmnt 1,')apj1al. hajjal. kve i s czukorral. ha


trvnytele n \iszon)'t kezd egy frfi 1a l.

periing - fejf:ij:s tapikh e ll en . mg U!-,")anazon n Y ny le, e leinek fzett tea

Ila nyom a lid rcz kbara duma. a kha lkhaszok a vnkos a l jjelre
ka rd ot tesznek.

meg: taksi nahu (fekete). /aksi k arim (fe h r) s /r1ksi 111arhu (l'rs).

A nyl trgyja - tulj-basz - szent, mert a nyl a f l db l kisott

mkerekb l l. jjel eszik, mg ped ig egy ms ik khalkh asz hir sze rint 72

helyett iszsz:k. A taksi n1nyeinek (Astragalus) h:rorn fajr;ij:k kliinbiiztetik


Mindhromnak

po rt

sszeke1ene

to111bu

ergo!hii-n ek

nevez ik

h nyrntnak haszn lj k. A Lo ni cera me ll k leYelei pedig mjba jo k elle n j k.


A to11g11juk (Trapa natans') ,izi n ,ny lel'e l nk fz e t t bels<'i fnrdisg
- isztk - ellen hasz nljk; a

szu111-g1~j-t

(Cynomorium cocc ineum) kosznssg

n\'n}'t. A l mk h')'!,')'SZerl haszn:ljk a szi,t. mjt s tdej t. A n) l szive


a khalkha.~z n szeri nt kbi-nek ne1ezert szilbaj e ll e n j.

- t enge-ko tur -. de a sz,baj esetn is issz:'i k. A karandiisz n , ny gykereit

Az elefnt bn a khinaiak a nyilt sebre hasznljk; ruljk a kobdoi


f,')'gyszenrban.

kot11r - ideje alatt a i,')kereket a katlanban megfzik br n)-,:srral s ezt

A csaln-kteget - czakbacsi - a to rgoutok tzcsiholssal s ro lvasssa l


gy!,'}'tjk, ennek az operczinak csak akkor ,an eredmnye. ha o lya n em ber
"gzi , a ki hborban <:_[,')embert meglt.
A himl s - czeczek - beteget a torgoutok nem g ygytjk, erre nem
tudnak or\'Ossgot; ilyenkor csak bakkecske hst s klest ad nak a betegnek,
utbbit ritka k:sa alakjban.

(lnula He lenium) megfzik s az isztiik khgs e llen iss z:k; a koswssg beaddn

betegnek

bepakoljk

nemezbe.

(Hyssopus

haszn {tljk; ut bbinak a patjba. a,: e lbbin ek az orrlyukaiba tesz ik. A


Liqu iri zia gykereit sntts s nth a - kogrek - ellen
ahdraszpant ( Pega num Harmala) a terhes

a.~s zo nyok

nyakukba akasztj<k; azt hiszi k, hngy az rdgt el zi.

A szibiriai pokol\'art a torgoutok csak rolvasssal gyg..ytjk, a me lyet


az utjugun (samn) vgez.
A ntha ellen a kha lkhaszok st c=omsz sz\'nak fel , melyet a
Depternor-tnl gyjtenek.
Eh')', az or\'osi dolgokhoz rr kah lkha.'z ntl a kii\'e tkez reczepteket
rtam le: Szurniigt s szurgert (Rhododendron dauricum s Os mo thamnus

. 26 .

A tas:::csirgunt

o fficin a lis) a l mirii,')essge munka ellen s a b:\rny snttsa ellen

- 27 -

hasznljk. Az

run!-"ha \'arrj:k s

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MEGISM ERSIEZ

ASAMN DOB

A samn dob

dob ':on va n meg, mg a szojon az urjankhj doboknl hinyzik (Ulukemben,

a d arabknak neve kar~1'gacs s azt mondjk, ez csak az altji s telengit


sajm,s, nem jutott eszembe, hogy e darabka jelenltrl meID,ryzdjem).
Az Altji hegysg krli nyelvekben a sam n dobnak a

kvetkez

nevei
vannak: a mongolban khergrke vagy kbengrik; az altjiban: tungyr, az urjankhjban: tjungur; a kacsi n-tatrok nyelvben: tjur vagy tjure, az altji

Kls alakja szerint a samn dob leginkbb az orosz lapos kosrhoz hasonlt;
tmrje 26 angol hvelyk, az abroncs szlessge pedig 8 hvelyk. A dob itt
kvetkez ltalnos lershoz lsd a 15. brt.

burjtoknl: kbesze. A dob nevnek trk formjhoz kzel ll a jakut nv is:

A dob belsejbe kt tmr van beers rve; a fggleges fbl. a

djugur, me ly az urjankh j tjungur-bl eredt az orrhan gz n kiessvel; a

vzszintes va.~bl val. A fatmr ne,e az altjoknl: bar; ezt a szt n Kobdo

kacsin- s fekete-tatrok tur szavban is teljesen kiesett az orrhang. Az Ob-

vros krnykn, mongoloktl is hallottam, a hol magt az egsz dobot

mellki osztjk-szamojdoknl Grigorovszkij kzlse szerint a dob neve

jelltek vele; gy p. o. egy bizonyos smnrl azt mondjk, hogy bartaj-b

pyngyrt; a Vasz-Jugn osztjkjainl Krasznov kzlse szerint koim. Ezen kvl a

vagyis olyan samn, a kinek dobja van s gy klnbztetik meg attl a


samntl, a ki dob nlkl tnczol. Ulangom lma-kolostor nrby-je, vagyis

Vasz-ugn osztjkjainl van mg egy h ros hnagszer, mel)'et ugyan ott az


fa) nvvel

szmadja arra a krdsemre, mi ennek az tmrnek a djurbut neve, azt

neveznek; a domrnak 5 hrja van rnszarvas-inbl, szerkeze te haso nlt a

felelte: ongon; mr most nem tudom, e szval a dob e rsznek nevt adta-e

oroszok domra, de az osztjkok pana jukl~ (pana

hr. jukb

gitrhoz, de fedeln nincs rs. Krasznov kzlse szeri nt gy a dobnak, mint a


domrnak nagy

jelentsge

van a samnkodsban . Grigorovszkij szerint az

meg, vagy pedig jelentsgt jelezte-e. A kuzneczki kerlet fekete-tatrjainl


Jadrinczev szerint ennek az tmrnek a neve marsz; az Ulu-Khem s Khua-

neve

Khem menti urjankhjoknl tuta; a kacsin-tatroknl tud. Az altji doboknl

pyngyrszagvoz. A burjt kbesze szt, melyet Niel kecze alakb an r le az ainszk

ez az tmr karcs bot, mely mindkt vgn kiszlesedik; fell ez a

samnjai

osztjk-szamojdok

ltal

ha.~znlt

hros

hangszer

Tretjakov

kiszleseds olyan,_ mint egy staplcza gombja s emberi fej alakjra van

mg a dobnak a kvetkez neveit kzli: jurk: penter, szamojd: feddie,


rungusz: untoun (ibid.). Az oroszoknl az orosz csszri fldrajzi trsasg ltal

kifaragva; meg vannak rajta a szemeknek megfelel bemlyedsek, s az orrnak,

kaczo s a janiszei-osztjkok kbasz alakjval kell

rzn

sszeha.~onlrani.

ajkaknak s az llnak megfelel kiemelkedsek. A szemek helyre kerek

orosz dob felirata szerint neve kbunktuun.

dombor fmlemezek vannak felverve, melyek a sima pitykkhez hasonltanak

Azok a dobok, melyeket mi lttunk Mongolia szaknyugati rszbe n s

s olykor ai orr hegyt, az ajkakat s az llat is megvasaljk rzlemezekkel. Az

az orosz Altjiban, az urjankhjoknl s az altjoknl, valamennyien kerek

tmr alul kettgazssal vgzdik, vagyis kiszlesl s ezt a kiszleslt rszt

alakak voltak; azt a tojsalak formt, mely Lapp landb l s az Amur

faragjk gy meg, hogy a tengely hosszban hoszzksan nrik; az altjiak

mellkrl ismeretes, Mongolia szaknyugati rszben ne m lnam. Jadrinezev

ezt a kettgaz rszt put-nak vagyis lbaknak .nevezik. Nmelyik dobnl a fej

szerint azonban a fekete-tatroknl a dobok ovlis alakak. A doh tCn)'rnyi

alatt az tmr trzsn mg kt vzszintes nylvny is ltszik, mintha karokat

akarnnak brzolni. Kelet fel az urjankhjoknl a bar-on nem vettem szre

dobot csak egyik oldalrl fedi, a msik oldalrl a samn dob fedeclen s ebben

emberi alakot, de a kettgazs ott is elfordult. Ez a fatmr klnben ms a

szles abroncsbl s az erre kifesztett s jl kidolgozott mara fb(\rbl ll ; a

br

klnbzik azon mindkt oldalrl fedett doboktl, melyeket a buddha szertartso knl

ha.~znlnak.

Az irha bebortja az abroncs egsz

bels

fellett, st

altjiak s ms a fekete-tatrok dobjain; az elskn l az fell emberi arczot


brzol, alu l kett gazi k; a fekete-tatroknl a fggleges tengely deszka

a dob belsejbe, de

alak, a melye n az sszes faragott diszrs a V alak ismtldseibl ll. Az

fellethez szgezve, hanem ssze van hzva. Ennek

altjiak s fekete-tatrok dobjai kzt klnben a br festsben is klnbsgek

annl egy hvelykkel hosszabb is, ez a rsze


nincsen az abroncs

kls

- 28-

be~ajl ik

- 29-

)A:\'K )Ai\OS: ADATOK A SA\11'.,\' VAJ.LAS MEG IS:\1EHSI? I IEZ


A SAMN DOB
vannak, minr az albb lrni fogjuk.
A vas rmri ne,e az a lt jiaknl kris vagy k1:rs vag)is hr, az ulukhemi

kednek el. Csivalkov arya szerint a teleurok e dudorokat rks n\en ismerik s

u rj ankh joknl sljdzsek; ez ldroll ,astagsg ,asrlcza s e rre vascsCirgk

ez tulajdonkpen a teve ppjt jelenti s az igzsnl is szoktk mondani:

vannak fzve, melreket a mongolok kholhogo, az a lr; jiak l..1mgru. a kuzneczk i

"htpp n fehr (szem') dobom!"

O,[_>Ya

a hrra lehet

1:11

A vashron, a tJar szaklla a latt, rendesen egy nyalb keskeny poszt

ker let telenrjai szinker, az ulu)\hemi urjankh jok kungura nYen ismernek. A
kungru hmsz ,ascsvecske, fell fle \an. melrnl

csiko t lehet ltni, a melyetjalama-nak neveznek; ez a nyalb gy

gyl

hogy szoksban van , hogy minden egyes esetben, a mikor a dobot igzs

darab van; olykor sszesen van kilencz. s il)enkor a jobb o ldalon , an n gy, a

czljbl leakasztjk a falrl. egy ilyen posztcskt krnek a ,asplczra.

ba l o lda lo n t. J'oszt ikm atya sz;l\a szerint, a ki Myjurt-ban hitr rt . a

Ennek a nyalbnak. egyes samnok szerint. 111011cso a neve, msok bemondsa

kungruk szmban lev klnbsg megfelel a samn rangj nak; nmelyiknl

szerint kunke .

mindssze csak ngy kungru \'an , msiknl tbb; sz muk megmutatja azoknak

A dobon kifesztett

a csalu-knak azaz erknek vagy szellemeknek szmt, a me l)ek fe lett a samn

belsn ,

ura lkodik. A k1111gr11k a hron fel-le csusz harnak. ha a d o hot erre nf.'Y arra

altjiak azt hiszik, hogy e czlra piros festket a Csuj foly melletti Vrs

megakadlyozzk

va..~plcziknak

csomi,

melye ke t

,asplcz ika

hemul

brn ,

olykor csak a

bels

olykor mindkt oldaln, teht gy a

klsn ,

kell hozni. Azok a rajzok. melyeket a dob

megcsavarsfra l lltan ak el s a min a ,ash ro n ngy ,an , ke n () jobbra s

kett balra. E csomk a ,.a5hn t rszre osztj k. ezek kz l a k;~ ps s kt


szls sima, mg a megm arad ken, <t; melyeket pen a b11ngr11k csngene k.

fggleges.

mindeneke l rt

ketts

mint a

oldaln. piros festkkel ksztett rajzok lthark. Az


bels

felletn n lttam az

Altjiban az altj i s telegit samnokn l, magnak a dobnak


brzol jk (lsd

be l s

rsze it

tblnkon a 4-7-ik s a 9-ik brjt); ezeke n ugyanis

kt egymst kereszrez vona lat ltunk. me lyek kzl az egyik

a msik vzszintes; a fggleges fell emberi arczcza l ,an e ll na ,

rovtkolt; e rovtkoltsgot az lta l rik el, hogy a vasr!cza e rsz t spirl isan

mg alul kert gazik s ez a - bar. A kris-t vagyis hrt brzo l

tmr n

k(J'cs-rl

megcsa,arga tj k. Ez a rovt kolt~g fokozza azt a z re jt. a mi a d o bnak erre

fe lfggesztert kungruk lthatk, de nem feledkez tek meg a

vagy arra val hajltsnl keletkezik. mikor is a ku11gruk a hron f l-le


pe regnek (1. a 15. s 27. b rt).

kis szablyaalak csngkrl sem. O lykor a hr alatt mg egy,

msik vona l is lthat s ez a samnok bemondsa szerint a szolongo ''agyis a

Az tlko n khiil meg kell mg emlkeznnk azokr l a kis szab lva a lak

szhrvny, (lsd az 5-ik s 9-ik brkat). Az egymst keresztezi kt vona l a kr


mezkben

klnbz

st

fellett ngy rszre osztja s e

b rzo lva. a melyek kivlasztsban mr, gy ltszik, inkbb a szemlyes

11

a lakok vannak

kardok. majd vgl kulak , vagyis flek. Az abroncs kls 0lda lfira, mintegy a

tetszs s kpzelet rvnyesl. gy Taran-nak, a telegit samnn ak dobjn (li~d

bar feje fltt. szj van erlsne; ez arra ,a l. hogy a d o bot e nn l foi,na

a 4-ik brt) , mindkt fe ls sectorban 5-5 trt vo nalat ltunk gy. mint a hogy

akasszk fel a jurta rcs oza tra s ne,e gizege vagy kedz:ige, q1gr is hajfonat. Az

nlunk a villmot szoktk brzolni. A samn felvilgostsa szerint ezek

angudaji sa m:nnak. Encsunak a dobjn, az abroncs kls o lda ln a br a latt,

kgyk. A kris alart a baloldalon magn a samnt ltjuk a dobbal. va1,,>yis

kenderszem nagysg d odurok ,a nnak , melyek kilencz har;nr sorban helye-

tulajdonkppen egy emberi alakot, a mely bal kezben - ha ugyanis gy fogjuk

zdnek e l; Encsu sa mn bevalli5a sze rint ezek kocskor-ok, azaz arkary- k , a1-,"}is

fel az alakot, hogy httal ll felnk . egy krt tart s ennek a krnek a

kvi brnyok. Ms doboko n e dudorok nagyobbak, bab- ,agr pus kagoly -

belsejben ismt felismerhetjk a bart, a kris-t s a k1mgru-kat. A kris al att ej,"}'


kett s

nha kt

megersne. Ezek neve majd szrga, vagyis flbe,alk , majd '~1cs, ,agyis

ismt

11:

,-ai,>yis a

vas fggk rL melyek a dob belsejben. a bar fejrl jobbra s ba lra ,annak

nagysgak. ilyenkor szmuk is kevesebb s a dobnak csak e lejn helyez-

11

ssze,

felhz ni. A kungmk ~zrna klnbz; o lykor a bar-t i jobbra is. balra is 9-9

hajltjk. de mg sem mozoghatnak a hr egsz hosszban . me n ebben

vonallal mindkt oldalon egy-egy sector van k r lhatrolva; a bal

secrorban ismt a samn alakjk talljuk meg a dobbal, tovbb egy arkart
1

- 30-

. 31 .

111:

!111111;

il

-----

-- 1

ASAMJ'\/ DOB

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MEGISMERSHEZ

vagyis brnyt ltunk ott s vgl mg egy krt, egymst

keresz tez

vonalakkal

elvltozsai; a 25. s 26. brk khinai csszkrl valk s nyilvmalan a 16-ik

s ngy sectorral. A jobboldali sectorban egy harmadik samn alak van, bal

bra fejlemnyei; a 21-ik bra a 25 .-nek kpezi fels rszt s szintn dzsucsid

kezben a dobbal , jobb kezben a dobvenhel; az alak alatt ugyanolyan kr,

pnzrl ered; vgl a 1.

.bra a 26.-ban ismtldik.

Az als vgn kettgaz kereszt brzolsa a rgi keresztny emlke-

mint iTir a bal sectorban is lttunk.

Ha az altji dobok hasonl rajzait megnzzk, szrevesszk, hogy azok

ken is dfordul. brink kzl a 4. s 6-iknl a bar fejnek kt oldaln kt kr

nmelyike nem ms, mint a dob brzolsnak fokozatos egyszerstse.

lthat, melyek minden valsznsg szerint a napot s holdat brzoljk. A

Tblnk 7-ik brjn hrom emberi alak van, kezkben a dobbal, melynek

kr felletn emberi alak van brzolva. sztvetett lbakkal s kinyujtott

belsejben az egymst

kersztez tmrk

lthatk; ezek az brzolsok a

karokkal. ez A.r; fejtl jobbra van a nap, balra a hold; a kerleten 9 muzsa

mr azokhoz, a belsejkben kereszthez hasonl

van elhelyezve, mg a kzppont kzelben az -kor hrom nagy zensze:

rajzokkalelltott krkhz kzelednek, a melyeket a 7. bra aljn s a 8. brn

A.ron, Pytbagoras s Orpbeus . A kereszthez hasonl alakok megjelense a

maguk

egyszersgkben

lthatunk. Ugyanazon

jelleg

keresztalak rajz terjed ki a dob egsz felletre

dobokon nem tulajdonthat a keresztnysg befolysnak: az egysze ren a

tblnknak 8., 11., 12. s 13. szm brin. Hogy ez a kereszthez hasonl alak

bar msolsnak kvetkezmnye; s va lszn, hogy a kbasz nev mongol jegy

csakugyan a bar-ti szrmazott le, bizonytja az is, hogy az emberi arcz

s a kereszt alak blyeg is ugyancsak a dobna k s har-n ak brzolsbl e red .

brzolsa o lyko r megjelenik a kereszt

fels

vgn, mint p. o. tblnk 11 . s

A jegynek mongol neve is, a kbasz, emlkeztet a dob burjt nevre a kb esz-re

hasonl-

(ajnszk: kaczo) s osztjkul is neve kbasz. A krimi tatrok a keresztet kbacs-

tanak azokhoz, a melyek az olaszorszgi Villanova srjaibl szrmaz agyag

nak hvjk; s ugyan azon kbacs, gbac nven neveztk a keresztet a kunok s

12. brjn. A 8 . bra kereszthez hasonl alakjai klnben

feltnen

idkbl

polovezik is. Blau azonban ebbl aligha kvetkezteti helyesen azt, hogy a

kelteznek. A krben a prhuzamos vonalak szma nha annyira megfagy, hogy

poloveziknl ez a keresztnysg ismeretnek nyoma. A kirgizeknl a blyeg

eltt i

h engerek vgn vannak brzolva s a melyek az etruszk

lev keresztbl;

neve esek, az altjiaknl szarakj, a permjkoknl pema. A ,aszjugni

ilyenek lthatk tblnknak 9., 14. s 15-ik brjn; ez utbbi alak legkzelebb

osztjkok, Krasznov P. atya kzlse szerint, a kereszt brzolst pirna-nak

az egsz rajz

egybbl

sem ll, mint egy

ll Mortillet 38. brjhoz. A

krbl

fggleges

s egy benne

tmr

ktsgtelenl az embert

hvjk. A volgai kalmkknl a kereszt alak tamga ne,e czagl)k; de ugyanez

= lbak neve.

a sz kalmk neve a jurta fels abroncsnak is, a mit a kirgiz csangarak-nak, a

Egybknt is a bar alakja rendkvl hasonlt az embernek pen a dobokon

mongol kbaracsi-nak nevez s a melynek belsejben kt pr egymst kereszte

tallhat brzolshoz; gy p. o. a 6. s 7. brk emberi alakj ai a 6. bra bar-

z tmrje

brzolja; erre utal az emberi arcz s az als elgaz rsznek put

jnak brzolsval. Mortillet egyik brjn (a 65-iken) egy egy iptomi

van.

Az Angudjban
.

l altji samnnak, Encsu-nak dobjn l.~d

hyerogliphet, az . n. tau egypten-t vagy a cro:x: anse-t mutatja be s az

ersen e~lkeztet a mi 6. brnkra, csakhogy alul nem gazik kett.

bemondsa szerint tcngrdng kyz vagyis gi lenyok; a krs alatt a szivrvnyt,

rdekes a dobokon tallhat alakok brzolsnak sszehasonltsa

benne kereszttel; ezek kunnszning tjzmgur vagyis Kurmsz dobjai; a bal

mutatjnk be. A 22., 23. s 24. szmak klnsen emlkeztetnek brnk 6.

sectorban ezen kvl emberi alak lthat s ez maga Kum1sz; a jobb sectorban

brjnak bar-jra; a 20. bra olyan, mintha a bar-on s annak kettgazs n

rvid fggleges trgy van s ez a dobver. A bal sectorban lev tz pontocska

kvl mg a dob abroncsnak egy rszt is adn; a 18. bra nem ms, mint
valszinleg

ugyanazon alak

' "I
1

szolongo, hrom v alak vonal brzolja; ezek alatt kt krcske lthat,

azokkal, a .melyeket a dzsucsid pnzeken tallunk; ezeket tblnk 16-24. brin

ennek az ismtlse; a 16. s 17. szmak

a 6. brt . ':> 2

a fels sectorokban szintn van brzolva nhny emberi alak; ezek az sajt

csillagokat brzol.
A Csujban l telengit samnnak, Buuncsuknak dobjn lsd a 6. brt

34.

. 35 .

)A'\ K .J,'\OS: ADATOK A SAMN VALL.\S \1EC IS.\1El<l~S('J I EZ

- a har fej e csak k<;nturonalakkal ,an hr;zoha szemek s orr nlkiil; als(i
n:s1

'<ett gazik; a fej alatt rvid ,zszintes nmal lthat, mintha a kifesztett

k;fn ,;

nkarn brzolni: ez alarr ei-.'Y msik vzsintes ,onal \'an. de az m<ir a

ASAM,. N D OB
Az vek s a har nrv fe lett mg csillago k - csagan Jrhatk.
A fe kete-ra rrok dobjain
a bar, a k ris s a

cs ngk

lev

brzolsok

ersen

eltrnek az al rjiakrl;

helyett itt rendesen a kr vilgot, a fld Je.Iettir s

dob mindkt szlig terjed s ez a kris; ezen nemcsak a l.nmgruk. hanem a

f ld alatt it muta tj k be, melyeke t ef,'}'msr l horizontalis vonal vl aszt el. mely
fe ls

csomk is brzolva vannak; a kris alatt hrom emberi alak; ezeken k,l a

egyszersm ind a dobor is kt rsz re, egy als s egy

1.iris fliitt kt. alarca mg hat krcske. bell mind res . keresztek nlkl. A

il ye n felosztsa s a kt vil g ilyen brzolsa meg va n az osztjk do bo n is,

rszre osztja. A dob

dob ru!ajdonosnak bemond.'a szerint e krk dobokat brzolnak. ne\' k

me lvn ek rajzt a cssz. orosz f ld ra jzi trs asg sz mra A.

tjungurdyng boj; az emberi alakok neve tjungurc~rng eezi. Az eezi gazc!;.r

szerezte meg s a me lynek mso latt az ssze hasonlts czlj b l tb l nk 10.

jelent. de jelenti a patakoknak s ltalban a llektelen rermSzernek szellemt

br jn mutatju k be . Ezr a rajzot Szaveljev kszte ne a rrl a dob r l, a mely az

Szaveljev r

is . A doh kls oldalra a kzppontbl kiindul 10 sug<ir s n1--1 concenrri-

orientalistk 1876-ban Szent-Pte \'rorr rarrorr ko ngresszus n vo lt kil ltva s a

cus kr nilr felrajzha; a krgyrkben kis krk s pontok. ezd: csillagok s


gi restek.

cssz. tud. akad mi a a nrhropologiai oszt lyn ak tul ajdo nt kpezi; a ko ng-

Igrassuk mosr ide ki\'Onatosan N. M. Jadrincze" uri jegyzereibc'l a feketeratrok dobjainak lerst, minthogy azokat m'agam nem Jrtam.

kij e lente tte. ho ,1,1 ez a dob osztjk. Ha ez a kije le nts

A fekete- s a kumandins.zki tatrok dobjai gy k\lrl. mint bellrc'l

ressz uso n je le n \'O lt egy obdorszki osztjk Szobr in is, a ki Szaveljev k rdsre
megers tst

e n pek egykori e lte rjedsre le he t kve rkezretni , me rt akkor


fe ke re-tar rok s a

tlk

sokkal szakabb ra

fe kv

nyer, a kkor

feltehe t. 'hogy

osztj kok kzt va la melyes

klnbznek az alrjiakrl. A bels oldalon mindenekeltc a fgglyes rmr

n prajzi ro ko nsg van . Itt lesz helyn val megjegyeznnk azr is, hogy a

nem brzol emberi alakot. hanem olyan. mint egy deszk:cska, hrom ujjnyi

fe kete-tatrok s osztjkok nprajzna k mg egy kzs jellemvon s a van;

,agy tenyrnyi szles, kzepn ~,'}' johhrL m inr balrl ki \'an faragva, hoi-.1

mindkett

keskenyebb legyen, h< ;" '' a kzzel knyelmesebben lehessen megfogni. Ennek

szomszdjai sem az alrjiak, sem a kacsin-tarrok, sem az urjankh jok

az tmrnek, mint fentebb mondorcuk, marsz a ne,e. A marsz kls felle-

egyltalban nem rtenek A lappok dobjain , a mint azt Scheffer brzolja a

tn fels felre \/ alak, als felre /\ alak ro,sokar faragnak ki. A 111arsz

feloszts horizontalis s verricalis vonalakkal trtnik.

rud

szni

csalnbl s

kende rbl ,

a mihez pedig a fekete-tatrok

eltt keresztben hzdik a kris, a vzszintes vasvessz. a melrnek mindenik

A Kuzneczki Csernban a dobok szerkezete teljesen azonos azokrnl, a

oldaln ngy-ngy vascsng fgg; az egyes fggk kzt szalagok vannak.

milyeneket a kumandinszki s bijszki fekete-tatrok hasznlnak; ugyanolyan a

minden oldalon ngy-n gy. Az abroncs fels rsz r l vas lernezkk fggnek a l:.

marsz. a k ris stb., csakis a kls oldal rajzaiban va n klnbsg. gy a

ezek neve ko~rcs vagyis kardok ; a marsz fels vgrl johbra is hrom, balra is
hrom van . A feke re-tarroknl a dob neve tjure .

Verbiczkij atynl tallt dob

A dob kls oldaln llatok s nvnyek ra jzai lthatk: a dob fe llett


horizontalis v osztja kt nem ei,'}enl rszre; a nagyobb fe lsc' rszben v , an

v vlasztja kett , de

I:,')'

kls

fellett vagyis krt, szintn horizontalis .

ezt az vet, mint a kr kerletn krlfut

a csillagocskk helyett rrr vagyis zigzagos vonal dszti. A kr

fels

krmrr

felben ht

alakot !runk, mel yek lovakra emlkeztetnek; ezek a bur-k paripk, a mint az

brzolva, melynek kr "ge lefel hajlik s a horizo ntal is iiHe tmaszkodik; ez

gbe emelkednek, vagyis az

az v valsznleg a sziv rvny brzol5a . A szi\'rvnyon be ll kt fa Jrhat.

sugara kat bocstanak ki , ezek a hold s a nap. A lovakrl jobbra hrom fa

ldozatok; flttk kt krcske van , melyek

mindei-.1 iken ra jta l a srga slyom. orrval balra forduh1. mg a f:krl balra

Jrhat. A horizontalis v a!arr balrl kf,'}', jobbrl hal, ker-balyk ( = ezer-hal

kr kr van , az egyik vi lgos s ez a nap - kun, a msik st t s ez a hold - j. A

Verbiczkij atya maID'arzara szerint, mg sz szerinr: pej-hal) "an . (L:bd 28 .

h nrizontalis v ala n i brzol atok bka - paga. g\'k - keleszken s kgy - ti!an.

brn kar.

- 36-

- 37-

111

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MEG ISM ERl~S!~l IEZ

A mi mr most a t rt \'On alas disztst illeti , megjegyezzk. ho.t,'Y a


tunguz samnok ruh inak \'a.skoro ngj<tin is e l ford ul , s va l szi nl eg a Yillmot
jelenti; elfo rdul azokon a rzfsl<iin is, a ~1elyeket a ,jarkai korm<n)-Ls g
vojtk lenyai Yiselnek vkn.

A SAMN DOB
ke letrl

szakzsiai ne,e. Taln maga az arab faraz is


~em ira

hiszen ismeretes. hoi,ry a,

jutott az arabba. mert

\'ilg a lovat, mint hzi llatot

ksbben

ismerte meg, mint a tur1 .. .;; az egyiptomi emlkeken a l brzolsa csak a


l!yk:msok megjelense utn

tnik

fel.

A kpzelt lovat, a melyen a samn a lelkek "ilgba megy, az altjiak

A<:7\ISZIZT:~

~)
_\,/

0
'

/V r; ;; /"

Bm:)', vagy Argamak nven nevezik. Az argamak szval nyugati Turkesztn-

-"'-!..::J'-i .\/--j,
'

- -'

($ f ~cl.;; /(.. ,!,:~-{'. ~ ' "'-~.\1'I/~


.}'. '
' 'i\
"

',\

!/ '

,...._ 1 ,,

'

"

--.1'\"
/~

-~

"
'
t''
~,- 7\- '
/ ' .-;
J 1\\I\.'\
,

'-1
1!' :;.---
. /

"--"'~

i \ <-'"'-"",..."~~----"';:> ...~
,_ _. / \ /

1':--...

~/

;,~~/
/J/_'_~

28

ban az arab fajtj lovat nevezik; s ez a sz ilyen jelentsse l kerlt hasznlatba


az oroszoknl is. A sz eredett szaki zsiban kell keresnnk; valsznleg
ezzel a nvve l neveztk magt a villmls szellemt s ennek a lnak msik
neve, a Bury, ,alszinleg szintn a vi ll m szellem nek msik elnevezse; gy a
mon gol hit egy arkbamyk

argamak sz myrhikus jellege

csodallarrl tud, mely nappal nagy tavakban


megrzdtt

a nyugaton is. A cseremiszek

argamaknak nevezik azokat az des tsztbl ksz lt l, tehn, bika, madr


stb. alakoka t, melyeket ldozatul hoznak a vz szellemnek; a csuvasok ezeket
a mzeskalcsokat orgamak-nak nevezik s a Keremetnek hozz k ldozatul. A
Burjt argalyn-zan oly m)thikus llatot jelent, mely csak a fld alatt l; a sz
kezd

A bura szhoz megjegyezzk, hogy gy nevezik azt a paript is, a

nev

l, vagyis ott, hol az egyik nphit szerint a ,illm szelleme t szokott telelni. Az

rsze egyezik az arkbamyk, vagy argamak

csak a vgzetben van, mert a -myk -mak

kpzt

kezd

rszvel , klnbsg

a -lyn (/un?) helyettesti. Nem

melyen a sa mn a felh k fl emelkedik, vam jerlik fldalatti birodalmba

lehetetlen, hogy az szaki Kaukzus

szll al. A bura s borgaZ)' ezen alakjai hasonltanak a fzfa nevn e k mongol

Uryzmag-nak neve sem ms, mint ugyanaz a sz csakhogy g > z vltozssal. E

vltozataihoz; ltalban a fz (Salix) mongol neve burgaszun , a mit az altjiak

nv a kaukzusi nyelvjrsokban a

hsi

kvetkez

mondiban szerepl

vltozsokat mutatja: Uryzmag,

borgazyn-nek ejtenek, de nmely fajt bur-nak hvjk. S minth ogy nha a

Urymeg, Ury. zmak, Ury:zmanak, Uruzman (v. . ruzman

dob maga is azt a lovat kpviseli , a melyen a samn a lelke k \'il gba utazik,

si avarban).

kvetkezskpen maguk a samnok azonostjk a mythikus lovat a burt, vagy

A kirgiz hit \alamennyi l

eldjt

hsnek

= pntek a kaukzu.

Dzsuppar-nak nevezi;

valszin 1

hogy

b orgazy-t a dobbal. Lehetsges az is, hogy a l m)thikus elnevezse csak a

ez a nv is kezdetben a villmls szellemt jellte. A tatr ajgyr = csik sznak

bara sz vltozata, a melynek mg bory, borzy alakjai is ismeretese k; s ez

gy ltszik szintn mythikus jellege volt; Vmbry utal a mythikus trg aigir.

annl valbbszin, mert a bara elnevezs nha magra az egsz dob ra tmegy;
b')'

a Kobdo krli mongolok is a dobot nha bara-nak hvj k; gy azt

mondjk: bartaj bo, vamis "samn , a kinek dobja van". Ha a bo rzy forma a

ujgur atkir = ungeheuer, mesebeli llat


szrnyet jelent, mint a

per7-~ k

jelents

szra, a mi ugyan olyan

Gul-bijaban-ja.

A ker-ba(vk sznak a ezer szval val

fordt.~a

mutatja, hogy e nv alatt

mythikus lnak tnyleg nvl adatott, akkor okunk van arra, hogy a faraz

a mondk tengeri csudallator rtenek. Az altjiak valszinleg az oroszokkal

szr, mely a Zalazarevics Uruszln-rl szl mesben lovat jelent, ne tekintsk

val megismerkedsk alkalmval hallottak

elszr

arabnak; az a mi mesnkbe kzvetlen ton juthatott el, mint a mythikus l

mondai terminologijukban kerestek annak

megfelel

. 38.

. 39.

czetrl

s azutn a sajt

nevet. Egy minuszinszki

.,

ASAMN DOB

JAJ'\K JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MEGISMER l~S:llEZ


mondban tnyleg feltnik Kiropalak, a kinek Kataj-khn a tengerbe dobja

baj-gazyn vagy baj-kain (szszerint: gazdagnyirfa) , mel ye k el6tt kt madr,

Ak-khan gyermekt; Radlovnl Ala-Mdngnyk asszony gyermekei t dobjk a

srga slyom (karagus) repl. Az v alatt a jobb s bal oldalon kt ov~lis alak

te nger-be, h< .<-Y Ker-pa(vk megegye. A bedobott gyermekek egyike, egy kis fi ,

van rcsozatos nagy pikkelyes b6rrel; ez a kett6 a kerbalyk; k7;\rtk a

ks6bb a hres Aj-Do lej hs lesz; aj tatrul hnapoc jelent; a do/ej a hnapok
neveinek finn gykre: telysz, tylzii stb. emlkeztet. Vajjon e mesben a tenger

1
11'1

kz& pen a bka, ettl jobbra a rnszarvas, alatta pedig a kgy lthat. 1'ent a
11I

dob ab roncs hoz bagolytoll - uk - va n erstve.

alatt nem az eget kell-e rteni? S a tengerbe dobottak alatt nem a hold s mg

" 'i'\71--o

~
!;,

valamelyik csi ll ag, s a Kiropalak csudallat ala tt nem a Nagy MedYe rcend-e?

A bizantin Tczetczesz-nl az azovi tenge r neYe Karpaluk. S vajjon az orosz

Piligrimiscse vagy Bjelogrimiscse, a mely a pili s grimiscse sszettt:le (utbbi


ragot nha az ugrjumiscse taggal is helyettestik) nem ugyanazon tagok

.-

/~~?~:~- ~~ -~- :;-~\~

thelyezse-e? gy ltszik, van okunk hinni, hot,'Y a Piligrimiscse szintn

~-:7\7\/\ /\ / \ ,7\ ,

tengeri csudallar; ezt a n evet nha az Andmniscse nwel he lyettestik, a me ly

,\

minden

va l sznsg

szerint egy s ugyanaz a Bjelojundrikh, Jndrik-llat, a

Go lubin-knyv Jndria nevvel s vgl azon inder nvvel, a melylyel a


voro nyezs i kormnyzsgban a helyi nyelvjrs szerint a mamuthot nevezik. A
csulymi tatroknl a mamuth neve ger, mely a Ker-balyk nv e ls tagjfral
egyezik, az utbbi nv msodik tagja pedig a b urjt Kha-palakb = fka
msodik tagjval egyezik. A Piligrimiscse haranggal van fedve , a mi emlkeztet

(''

'{-

, ..

~\
, H

~\.:

: ,.

\ '::_'...{; f

'

('/\ ~ -~

~
'\.~' -#'),
.........

~~

" \

---r=:-t

,,

,~

1.:-;;/j

e;-./'"

'.~

2, 9

a ms mondkban nem ritkn e l6fo rdul azon szemlyekre, a kik katlannal,

jadrinczev az altjiaknl ltala ltott dobokat is lerja spedig a

Mannhardt megfejtse szerint tulajdonkpen az g boltozatval vannak

kvetkezkpen: A csujszki nagy dob valamelyest klnbzik a fekete

lebortva. Az Altji heg}'Sg Csuj-vlgyben va n egy folycska, annak neYe

tatroktl. Bels oldaln van a fgglyes tmr, mely blvnyt brzol

Dzserbalyk = fldi hal, a mi

valszinleg

csak romlott alakja a Kerbalyk-nak.

rzszemekkel ; ennek a blvnynak neve borzy, bory vagy borgoz; a vzszintes

rdekes volna e nv vltozatait Szibiria tbbi benszltteinl is sszegyjteni;

vastmr neve kris, a rajta lev fggk konru; ilyen kilencz van, ngy az

gy a ketts tblnk 10. brjn bemutacott osztjk dob rajzai szerint azt kell

egyik, t a msik oldalon; fell mindenik oldalon kt pr ilyen fgg6 van,

hinnnk, hogy a Ker-balyknak vagyis a tengeri csudallatnak brzolsa - s gy

sszesen teht ngy pr; ezek neve: kutak = flek. A dob mells felletn a

hite is - az osztjkoknl is meg van.

rajz nem volt tiszta s csak a szivrvny, a nap, a hold s valami csillag kpe volt

Kuzneczk kzelben a rendrsg kobzott el egy dobot, melynek ft:losztsa

kivehet. A dob oldalfelletn harntv tallhat, melynek neve boszkbys =

ugyanolyan volt, mint a kuzneczki Cserna dobjai; volt - lsd a 29. brt - als

lpcs (fok) .
Egy msik csujszki dobon - lsd ketts tblnk 4. brjt - a kls

fels

fele s gy a szegly

krgyrjt,

mint a

felez

vet t rt vonal

dsztette. A fels felben fent kt kr brzolja a napot s a holdat; a

felleten brzolva van a borszy, kris, a fels fggk vagyis a kulakok; lejebb,

baloldalon t lovag l lovon; kzlk az als nyilas atygzsa, szintn lhton;

de mg a kris felett lthat a hold s a nap oly krk alakjban, melyek

feny

kzppontja kln ponttal van megjellve. A kris alatt kt hasonl kr van

magvnak megrostlsra val szita - jelek - tlti ki; a jobb oldalon kt fa van:

centralis ponttal. Ezen kivl alul a baloldalon kt samn lthat alattuk

. 40-

- 41-

a kzpen lev felletet a gyalom - szozurge - s a szibiriai czdrus

\~

A SAMN DOB

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALI.S MEGISMERSHEZ


vadkecskvel teke s kgykkal, a jobboldalon pedig hrom samn s egy

= szolongo brzolsra; a krist a szolongoval fgglyes \'Onalak ktik ssze;

rnszarvas. A kzpontos krcski;ce nzve megiegyezzk, hogy azok a

lent a !' 1 oldalon k.t emberi alak, Olyty-kysztar, az isten lenyai, a jobb

szamojdoknl llatok
kormnyzsg

votjkjai

blyegeknt szerepeh,eJ: ,
ltal

hasznlt

.:lfordulnak

rzfskn,

tovbb

vjatkai

azokon

oldalo,ri ''vag lovo n s mgtte a nap . Ennek rajzt mutatja be 30. brnk.
Paszpaul kzelben, a Teleczki thoz

vezet

ron a fekete tatrok

csonttrgyakon, melyeket Biljar rgi gorodiscseiben talltak s vgl azokon a

au lj ban tallkozott Jadrinczev Pakijn kmmal, a kinek a jurtjban szintn

trgyakon, melyeket Vitkovszkij sott ki irkuczki kurgnokb6 1, a hol azok


kkori szerszmokkal egytt fekdtek.

volt egy dob; ez a km fel vilgostsa szerint a hegyi szellemnek Ezym-nek \'an

Egy harmadik csujszki dobon - lsd ketts tblnk 8. brjt - melyet

felszentelve, a ki ht dobon l. Pakijn dobja inkbb hasonlt az altji


dobokhoz, m int a fekete tatrokhoz.

Bels

oldaln blvny van rzszemekkel;

szintn Jadrinczev ltott, nro fgglyes vonal brzolta a borszyt nro

az ll alatt kt \'astagabb nyulvny van, mintha azok a karokat akarnk

horizontalis vonal a szivrvnyt; szolongo; a kztk lev pontocskk (a rajzon

kpviselni; a kris-en

nem lthatk) csillagok; ezeken kv l krk is vannak centrl is pontokka l s

kls

oldaln

lev

fggk

vo ltak, melyek neve szuur vagy szumkyr. A dob

rajz lsd a 31. brnkat a fekete tatrokihoz hasonlt; a

pedig hrom szektorban hrom-hrom, a negyedikben csak ero'-

1111

Egy negyedik dobon lsd ketts tblnk 12. brjt - a fent lert raj zok
helyett kereszt lthat, amelyen az gak vge kacsszeren visszakunkorodik; a
kereszt eroik gnak vgn az emberi arcz van brzolva, mg a kereszt rajzt
egy horizontalis vonal szeli t, mely a krist brzo lja a kongrukkal.
A Kenya foly torkolatnl Jadrinczev kt dobot tallt; az egyik Jeriszabygannak volt szentelve; bels o ldaln meg volt lsd ketts tblnk 2.
brjt - a bory, a kris a kilencz kongruval s a koncse-val varois a krishez
kttt rongynyalbbal; fent a bory _fejek mellett a dob abroncsrl fggtt le
mindenik oldalrl egy-egy pr kulak vagyis fl. A dob oldalfelletn

=) / 0 ~

kls oldaln lev rajzok ezek: a bory, a kulakok, a kris . a nap s hold, mely

utbbiakat concentrikus krk brzolnak centrlis ponttal s sugarakkal,


melyek a bels krtl a klsig mennek; a kris alatt a szivrvny meghajlott v

. // /'e

~~:-.: ~=;;!;==.: =,: =:::;:::

~ll~i~~:i

~;\ ti
j

harntvek voltak, melyeket kocskornak s "isteni t"-nak neveznek. A dob

/~
~

~
-: !
\

'

11

.1

~--4

~1

U
\

' (.)

'/'i-)
/""..'\
),~

."'--L~--.i~

30

-.

c'\'\
. ~ \ '
' i'
1
::!: :; .~
0

'

\.

' .

!.
i - \

"')
~-/

,~, e. o
"-../
,,.--:::J
! "' '

31

alakjban; a szivrvny fltt kt emberi alakocska, az isteni lenykk:

krt vzszintes sv kt flre osztja, a

isztjugunu kysztar; a szivrvny alatt az egyik oldalon dob, a msikon csoport,

\'fe osztja, a melyek kzl az

els

fels

flkrt egy v vagy

krgyr

hrom

az g. a msodik a szolongo = szivrvny; a

mely a lnak ldozatra val hozatalt b rzolja. gy a szivrvny fltt, mint

harmadikban lthatk csillagok = csegan, a bal oldalon a nap, a jobbon a

alatt pontok vannak sztszrva, ezek a csillagok. A lenyokrl a samn mg azt

sarlalak hold, kecske s fk s vgl valami meghatrozhatlan brzols, a

a felvilgostst is adta, hogy azok Uljgenja jtsz lenyai, a kik majd leszllnak

mit rajzunk nem tntet fel s a mit a kam bur-nak nevezett. Nmelyek ezt a

az serdbe, majd felemelkednek . az gbe. A msik kengai dobon , mely a

szt fellegnek, mso k gi l nak fordtottk vagy magyarztk. Lehet, hogy ez

kvetkez

egy s ugyanaz a dolog, jerorz i meg Jadrinczev; legalbb a villmls magyar-

brzolsok volnak lthatk: a bory, a kris, ez alatt mg egy vonal a_ szivrvny

zatnl ezt a jelensget mennyei lnak nevezik: kudajdyng burgazi. Pakijan

. 42.

- 43.

samn szerint a rzorrnak Olyty-tesz-nek volt szentelve, a

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALL~S MEGISMER'.SIEZ


iisszeersrse

dobjnak oldaln az abroncsnak szgekkel val

A SAM..N DOB

helyn dudorok

csszri orosz tudomnyos ak:idmia anchropologiai mzeumban is. E~

lev

kinai Kobdoban azt kzlte velem. hogy Kinban a bvszek hasznlnak

lthatk, melyeket szarvaknak = 111jujuz neyeznek. A dob oldalfelletn


harntsorok neve tenkis = mennyei (mennybe

viv)

nyeles dobokat; magam ugyan ilyen dobot nem lttam, de Kobdoban egy kis

lpcsk.

Samn dobokat emltenek fel az utazk a szamojd, osztjk. lapp, jakur


s tunguz npeknl is . A szamojd dob vagy penzer rosthoz hasonlt, egyik
fele az oldalakkal egytt

rnszarva.~bQrj br,el

van lebortva, mg msik

oldala nyitott; a penzer belsejben egy ktsfa van s

ettl

a dob egyik oldalig

kin ai gyermek kezben lttam egy jtkot, a mely kicsiny, egy hvelyk
tmr j(.

ktoldal

dob

volt

az

abroncsra

erstett

nyllel.

'szaki

Mongolihan nehny menhiren ,an ilyen kr \'erticalis vonallal, s ha ezek a


dohot brzoljk, akkor feltehet, hO!:,'Y a kvl nyeles dob alakja e1:.1ykor'

egy msik ktsfa; ezek a ktsfk fogkul szolglnak. A lers szerint teht a

Mo ngoliban is hasznlatban volt. Minl hosszabbra nylik ez a nyl. annl

ki\tsfk a szamojd dobban nem kpeznek keresztalakor. Ugyanazon ler.'

jobban hasonlr a dob alakja a hros hangszerek alakjhoz. Vajjon ezek Kzp-

szerint mindegyik ktsfra ht blvny arczot faragnak ki az ltaluk tisztelt

Azsia npeinl nem a dobrl \'enk-e erederket? A tiiriikiiknl az elsc'i

hetes szm

jelentsgnek

hangszerek Vmbry szerint t hangszerek voltak. erre murar a ca/11/ak ige =

kifejezsre.

A turukhnszki fldn a dob egyoldal: a dob bebejben

tmr.

"hangszeren j(i.rszani", tulajdonkpen: "a hangszert tni". Azt mondj k: kobu::

felletre szellemek brja van rfestve, emberek, llatok, madarak, hal a k,

calmak = tni a hegedt, bom calmak = tni a krtt stb.


A dob Yersre szolgl a dob"er, a mely laptka alak. mintegy 10

valamifle pikkelyes llat s egy risi pk alakjban. A kacsin tatrokn l

angol h,elyk hossz, a nylbl s egy szlesebb kanlalak rszbl f;

melynek tunguz neve dzjavalgaiz s melyre blvny arzca Yan


kls

Katanov kzirati kzlse szerint a dob neve tjur, va.~tmrje van


melyeknek kbongra a nevk. A dob

bels

rfara~ a .

vasfgg kkel.

utbbi egyik oldaln dombor, a msikon homor; a dombor oldalt a ,-ad

klnbz

kecske (Aegoceras sibiricus) ,-a1,y a nyl br\'el bortjk be; a msik oldalon

felletn fekete festkkel

alakok \'annak festve: villmformj vonalak, a dobot brzol krk. dobot

(a melynek neve nha alaka = tenyr) a kanl alak mlyeds regben

tart frfi alakok, vagyis samnok.

harn-tul hrom vasdrtot illesztenek bele. a melyekre n.<gyr(cskket


trsa.~g

Az orocson dob, melyet az orosz csszri fldrajzi


riz

mzeuma

Szentprervrott, 4 csetv. hossz , 2 1/2 szles, tojsalak , a lapp dobhoz

hasonl, vagyis lefel

kszeren

bevonva. Nyicott oldaln a

elkeskenyedik s

fatmrk

helyett

brrel

csak egyik oldaln van

brbl

font szijak vannak

kifesztve, melyek egymst keresztezik; a keresztezs pontjn

gyr

van: ehhez

fznek; a nylhez, mint a dob

bmjhoz is, egy csom(1 szalagot. \'agy rongyot

ktnek. a melynek neve kunke; msok ugyanezt ma11dzsak-nak ne,ezik. A


teleut samnok ezt a szalag nyalbot tu-nak vagyis zszlnak hhjk; a szalagok
szma azt jelenten, mennyi a samnnal barL~gos lelkek, ,agy szellemek
szma. A dob,er ne,e gy az altjiaknl, mint a fekete ratrokn{d s az

vge kett, majd

urjankhjoknl orbo "agy orby, a balagni burjtoknl tobor, mg az ulangomi

mindenik kt g kzl az als mg hrom gra oszlik. Az gak "gei a dob

kolostor njurby-j:nak lltsa szerint a djurbutok a dob,ert dukar-nak

ngy szj van

hozzerstve bels

vgvel, mg ezek

abroncsba bevert vaskapcsokba vannak

rerstve;

kls

ezeken a kapcsokon k"l

ne,ezik. A drtra hzott gyrcskk szma nha 9 is mindegyiken. ezek neve

kett

csangrak, csamgrak ,agy csmnyrak. A kacsin tatroknl a dub,e r nyele

A csukcsok dobja, gy ltszik, abban klnbzik a tbbiektl, hogy a

gombban ,gzdik.
A szamojd dob"er neve !ad11rancz; rnszarv:L~ brrel ,-an bevonva.

az abroncs

bels

oldalba is van mg hat kapocs

az als flben; ezeken

,-asfggk

beerstve,

ngy a fels,

fityegnek.
fogjuk van s gy alakjuk

nyelre bldnynak arcza ,an kifaraf!'a. A jakut dobver neve lmlajakb; a

olyan, mint a fogs gyujtveg vagy a khinai kerek legyezk. Ilyen dobokat

jakutok ugyanezen sznal jellik a marha egsz mells lbt a lapoczk;h ;d

ha.~znlnak szak-Amerika szaknyugati rsznek vadjai is s ilyenek vannak a

q,')tt. :\il a dobver burjt nevnek a kbolbog szt jet,')"Zi fel. A s;-en1-

- 44 -

- 45 -

bels tmrk

helyett,

kvl

az oldalra

erstett

1\

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MEGISMERSHEZ

ptervri fldrajzi trsasg mzeumban


lev

eredeti

feljegyL~

rzrr

orocson

dobver

neve a rajta

szerint gau; ez vonalz alak, a fogs vgn

elk,eskenyedik, egyik (_:ala rszben

rns za rva.~ brrel

kiszlesed

Asamn ruha

van bevonva, rszben

pedig fekete s vrs szinekkel ktve; a nyelen keresztalak van kifaragva,


melynek rhombuszosan

ASAMN RUHA

vgei rszben az Aspelin ltal kzlt

A samn klnleges ruhja egy kpenyegflbl ll, a melyet vadkecske


vagy rnszarvas brbl varrnak ssze; a kpnyeg als szle va lamivel a

bevont felvel

trden alul r. A samn ruhnak fsajtossga abban van, hogy kls fellett

flfel esik szerencst jelene. A dobver mo ngol neve vgl takhiur = osror s

egszen vagy kevs kivtellel csaknem egszen elbortja a raggatott klnb-

kiegszti a dobrl szl azon hiter, hogy az a l, a melyen a samn a

z nagysg fonadkok t!)mege, a melyek tulajdonkpen kgykat brzolnak.

szellemekhez megy.

Ezek a fonadkok szines szvetekbe, kartonba, nha virgos szelyembe van nak

keresztre emlkeztetnek. Ha a

dobver

dombor s

brrel

A dobor nem maga a samn kszri , hanem egy rnzve idegen ember;

bevarrva s fels vgknl fogva varrjk hozz a kpnyeghez; majd ujjnyi

mikor a dob ksz, Encsu samn felvilgostsa szerint, azt a samn nem veheti

vastagok, majd vastagabbak; nmelyik - noha nem sok - puskacs vastagsg. E

ki kell nyomoznia, hogy az llat, a

fonadkokat a htra, a vllra, az ujjakra (klnsen ezek hts varrsnak

a dob kszlt, hol fi.non. hol ivott, hol eve tt stb; ezt pedig

hosszban) s ell a mellre varrjk r. Nmelyik fonadkot a ruhra nem a

termszetesen igzssel tudja meg, a mely alkalommal az llatnak egsz

legvgvel, hanem valamivel lejebb varrjk r gy, hogy a fonadk fels vge

azonnal hasznlatba, hanem


melynek

brbl

trtnett elmondja a

elzleg

jelenlevknek.

Ez a kinyomozs gyakran hrom napig is

szabad marad s a kgy fejt brzolja; re a szemek helyre gyakran varrnak


kis kerek fmlemezeket; a vastagabb fonadkok fels vgn behastjk gy,

eltart.
Az arali burjtok a dob abroncst a vrs

feny trzsbl

vjjk ki;

ennek felszentelse bizonyos szoksokkal jr s tncz alatt a burjt samn


kvetkez

szavakkal magasztalja dobjt:

"erdhz ha.~onl,

nem emberi kz

ltal kszlt n sapkm, stepphez hasonl, egyetlen szval teremtett n


dobom".

hogy a kgy ez ltal nyitott szjjal van brzolva; az ilyen vastag kgykat
Abyrgadzsilan-nak nevezik. Tarannak a csuji samnnak ruhjn a gallr al
volt varrva kt Abyrgadzsilan, nyitott szjakkal s szemek helyett gszinkk
gyngykkel. A nagy kgyk vgei kett gazdnak s mindegyik g boj~al

vgzdik; az ilyen kgyk testre kt helyen vkonyabb fonadkokat varrnak


prosval, melyek szintn bojtokban vgzdnek; ezek a fonadkok valszin
leg - lbak. Encsu km sajt ruhjnak vastag kgyit a.rb-nak nevezte. Nha
hrom kgyt csinlnak egy fejjel. E kgykon kvl a kpnyeghez mg sok
keskeny szjat varrnak rnszarvasbrbl s pedig nyalbonkint, mint a vkony
fonadkokat; az egyes nyalbok gy annl, mint ennl minden esetben ki'lencz
darab fonadkbl llnak. A hires s gazdag kmoknl azt mondjk 1070 kgy
van a ruhn. A kisebb fonadkokat az altjiak manjak (mandzsak, mandjak)
nven ismerik s ezzel a nvvel az egsz ruht is nevezik. Ulukhem urjankhjainl hasonlkpen gy e fonadkoknak, mint az egsz samn ruhnak eren
vagy mandzsakiren a neve.
A manjak sz rtelmi kre igen rdekes. A tulai kormn)r.lsgban a
hull csillagot jelenti; a hol az leesik, ott egy leny veszti el rtatlansgt (v. .

- 46-

- 47111 11

~,

ASAMN RUHA

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MEGISMERS HEZ


a mongoloknak a szivrvnyrl [szolongoj szl azon hitvel, hogy annak

flvilgostsa

megjelense

e szna .. ;a n

te11grii11 kysztar, a kiket az gbenjazsilgan vagy Burgangan nven ismernek.


A Burgn-gn elnevezs kzel ll a Nagy Medve csillagzarnak mongol

A manjak sz nem egyszer min t

nevhez Dolon-Burkbn-hoz; a hetes szm is t csillagzat csillagszmnak

az

istensg megteste:: lst

(fogamzst)

jelent az

mhben). A kurszki kormnyzsgban monjak = kisrtet,


orosz igei alakja is: manjacsitj =

kpzeldni.

st

er'''eri

szerint

eztk

az

alakocskk

mtnnyei

lenyok

A burjtok a samn szen t

l tszik megfelelni. E szm igen gyakran fordul el a samn kultuszhoz tartoz

van megrakva orgoj-nak nevezik. V. . ezeket a

trmaknl. A tunguz samn kpenynek melli rszn vasbl ht madralak

Jupiter gisznek brzolsval, melynek fldjt villmot hord kgyk

lthat , eztk valsznleg hattyk s tulajdonkpen az altji samn kpnyeg

dlorosz trtnelmi szemlyek neve is


ruhjt, mely

csrgkkel

elfordul.

fele a mo ngo lok

ht lenyval; tnyleg a meskben a lnyok o lykor hatykk dltoznak s ebben

felvel egyezik. A kuldzsai

az alakban replnek a tra frdni. Ilyen mythikus lenyhattyk az zsiai

bortjk. A manjak (helyesebben taln mangjak) sz


mythikus kgyja nevnek a mangysz sznak

els

els

trkk manglyk-nak nevezik azt a khinai selyemszvete t, a melyen a s rkny

mondkban is szerepelnek, tatr nyelven nevk Kukatyn a mi " hatty-n"-t

van brzolva.

jelent. E sz klnben pros sz is lehec, a tatr Ku

A fonadkokon s szjakon, vagyis egyszval a manjakon kivl a


ruhhoz mg sok ms symbolikus jelvnyt s

csrgket

varrnak. Gyakran

tallkozunk kengyel alak vas hromszgekkel, melyek egyik szrra vasfggk

vannak rhzva s pedig vasv, a melyen rajta fekszik a nyl (a minek az a

hatty s az osztjk

kotan = hatty sszekapcsoldsa. Tekintve a mythikus hatty-leny alakok


viszonyt a hetes szmhoz. kvetkeztethetjk, hogy a

mongol knyvek

mondiban ~zerep l Khong-kbotan tulajdonkpen azonos a catr KukatynnaL


a leny-hatt)'val. A szamojdok szintn tiszttlik a hetes szmot; hitk szerint a

s csvecskk,

stt istensgnek Av-Veszakonak ht arcza vo lt; dobjaik tmrjn is ht

melyek neve kholbogo. Encsu ruhjn ilyen hromszg, vagyis kris (= hr)

arczot faragnak ki. Turukhanszk krnyknek benszlttei azt a sznt, a

czlja, hogy az

igz

samntl a rossz szellemeket

elzze)

ngy volt; Taran ruhjn, azokon az apr kriseken kvl, melyek a kpeny

melyen blvnyaikat szlltjk, ht tmfra csinljk, mindegyiken szellemek

klnbz

brzolsval. Ilyen ht emberi , ,agy llati alakocskbl ll csoportot Aspelin

helyeire voltak varrva s e!,')'enkint ngy-ngy kholbogoval elltva,

mvben

msikn 5 kholbogo vagy kungru fggtt. A hti rszre varrnak kt kerek

is tallunk.
Nem minden samn kpnyeg egsz fellett bortjk el a manjakok;

fmlemezt is, melyek neve az altjiaknl kuszungy vagy kuler-kuszung; nha a

nmelyik kpnyegnl a hti rsz a gallrtl a derkig fodetlen marad; erre

kt nagy kris volt magn a hton a lapoczkk kztt, melyek egyikn 4,

melli rszre is varrnak mg

kettt.

hlgymenyt, a cskos mkus s a

A manjakkal egytt llatkk


repl

breit,

gy a

mkus prmjeit is felaggatjk a

nha emszin p. o . piros posztt varrnak s arra rakjk symmetrikusan a

kuszungr-kar, kbolbogo-kat s

rszben

orosz csngetycskket.

Encsu

kpnyegre. Taran kpnyegn ngy dohnyzacskt is vettem szre s noha

samnnl a fedetlen hti rsztn egysorban hat orosz csengetycske volt

ezek termszetesen resek voltak, a sairinok gy kpzelik, hogy azokban

felvarrva s ezeken kivl egy-egy volt mg az ujjakon is a knyk alatt.

mikor azok

Encsu felvilgost.~ai szerint a csengetycskk hangja annak a ht

birodalmban tartzkodnak. A kpnyeg gallrjt bagolytollakkal prmezik;

lenynak hangja, a kiknek alakja a gallrra van varrva s a kik knyrgnek a

Encsu km-nl hasonl prm helyett a gallrra ht alak volt rvarrva;

szellemhez, hogy szlljon al hozz. Encsu kpnyegn mg egy sajtossg

mindegyik alakocsknak volt trzse, kt keze s kt lba s mindegyik

,olt, hO!,'Y t. i. annak fedttlenebb felleteire lnn.~ zsinr volt rcsszeren

dohny van, a melylyel megvendgelik a lelkeket akkor,

vghez a flesbagoly

varrva gy, hogy minden olyan pontot, melyben hrom vonal kereszttzce

tollaibl ksztett tmtt toll-k volt hozzvarrva; a kt alakocska toll-ke

egymst, ugyanolyan anyagbl kpalak csomcskk jtlezcek. ltalban az j

egytt a maga egszben kpezte a kpnyeg feltollazott gallrjt. Encsu

manjak-nl kell , hogy minden minl ragyogbb s tisztbb legyen .

alakocska fejhez vagyis helyesebben a trzs

. 48.

fels

. 49 -

JA NK JNUS: ADATOK A SAMN VAUJ\S MEGlSMERl~Sl~l fEZ

A S.A.MN HUii.A.

A szamojd samn kpnyegt rnszarvas brb l varrjk s megrakjk


bojtokkal, I< '1ezekkel, p it)'kk kel s '11s fgg\kkel , Turukhmzk krnyk-

fe llrl

nek samn 1i ;llatoknak, mad araknak, stb. vasbl, vat,')' n bl ksztett

megllaptva. A ga llr alatt htul vkony srgarzplhb<l val kt kerek lemez

tekintve, csakhob')' nem egy hanem kt kinyujtott nyaka van.

A F ldrajzi Trsasgba n

rLtt

msod ik ruha szrmazsi helye nincsen

alakjaival. A szgj s kacsin sam nok kpnyegt brnybrbc'l varrj;ik. Az

van kive rt s m kidomborod pon rocs kkkal; a !emeze k hossza 5

ilyen suba kls d sztse szjkbl kbasz, kl nbz szvet szalagokbl


szrbek s vasfggkbl vagy cs rgettykb6 1 kbongra ll.

alatt a kp nyeg hti r6zhez van varr\"a em sor kerek, lapos (lencseal:ik)

A ptervri mzeumokban ht samn ruha va n killtva, t a Fldrajzi

cm. Ezek

pityke; melyek pronkint vannak elhelyezve, sszesen ki lencz pr; a tizedik


p r lemezalak

vasfggkbl

ll s taln utlagosan helyeztete tt oda, mert

Trsasgban s kett a Tud. Akadmia nprajzi mzeumban. Az utbb i ken

lejebb mr nem volt he ly. A pirykeso r alatt t so r

typusa szerint tunguz s Ke le t-Szibrib l val ; a Fldrajzi Trs<L<gban levk

hosszks hromboik lemezek; az ilyen lemezeknek alul hastka van . mg fels

kzl kett ugyanazon typus, eb')' az orocsonoktl ered az Amur mell l s

vg hez kzel

kett az Alrjibl va l s Adrianov !-,')'j tse. Az utbbi kett kivtel i:'. 1el a
tbbiek lerst sszehasonlt anyagknt az a lbb iakban kzljk, melybl a
hetes sz mnak a samnoknl val nagy fontossga szin tn kirnik.
Az e ls ruha Maak expediczijbl \al s a

Fldrajzi Trsasg

nlkl

fellrl

kzpen

lev

sszeszk l

fgg

k1erkezik. melyek

gy, hogy madrhoz hasonlt lb ak s sz rnyak

tekintve. A harmadik so rban fnye s, kerek rzlemezek vannak,


lyukuknl fogva felers tve s ezeken kliil egy l::ipos kerek

\aslemez. kzep n nagy kerek nyilssal. A kpnyeg jobb oldaln \as lemez
van rnszarvasn ak ngyg szar\"a mintjra kivgva; alatta ht

srn

mzeumban riztk. A kpnyeg hts rszre kilecz vizszinres sorban

pikkelysz e ren

fmfggk vannak felvarna; a legfels sor ht gmbly rz pi tykbl ll; a


kvetkez hat sor lapos vaslemezkkbl ll, melyek pro nkint gyrkre

oldaln kt-kt hosszabb pnt mindegyiken a karok hosszban. A me llrakar

egymsra

fekv

vaspnt van \zszintesen feharrva ; a baloldalon

ugyanaz a szarv s alatta a pntok. A \' llakon rvid pnrok; az ujjak hts

vannak fzve; ezek a lemezek 8- 11 cm. hosszak, lanezetta ala k krvona llal;

rszre szintn vasdszek va nnak varr\"a; fell a torok alatt tlcsr mdjra

minden sorban ht pr ilyen lemez van, kiv\'e a felst s alst, amabban 10,

grbtett pnt; ez alatt

emebben 9 pr ilyen fgg lvn. E sorok alatt van egy so r csves fgg, a

bal Ylla fel fordtott fejjel ; a madarak nyaka hossz, magasra nyujtott; a

\aslemezbl

kivgott ht madr, balra, vagyis a samn


fels

melyek az altji kungurukhoz haso nltanak; ebben a sorban kt darab

madrnak a hasra, jobbrl s balrl, madarat fellril brzol egy-egy

ngylb llat alakjra kivgott vaslemez is van felfzve; az egyik medve

va..<alak van

alakjra emlkeztet lehajtott fvel , de fark nlkl, a msik alaknak hossz

kverkeznek. mint a

farka van. Ezeken kvl mg ugyanazon a kpnyegen a kvetkez fggk

felfggesztve.
minket

Lent. a kpnyeg aljn

ugyanolyan

pntok

az ujjakon lttunk.

A Fldrajzi Trsasg harmadik sa mn kpnyege az orcsonoktl val. A

vannak: a felll galr htuljn a kzepn ht cm . tm rj kerek rzlemez

kpnyeg irhbl kszlt. de a lapoczkkat t

van; a bal vllnl a gallron ugyanolyan lemez pont kr rajzolt krcskkkel

svbl sszevarrt szles folt fedi kvlrL melynek szrnyai meghosszabbod\a

klnbz szin

horizontalis

kestve. A vasfggk negyedik sorban a kzps sorra kerek vaslemez van

az ujjakra is kinp.ilnak s azok vgnl

rerstve, melyet konczentrikus krk s csoportosan elhelyezett egyenes


vonalak ktenek. A:z ujjakhoz vaspntok vannak fggesztve s pedig a karok

szln 11

hosszban; az egyik az ujj hti rszn a vlltl a knykig, a msik a knyktl

mindenik szijacska vgn rzg)iir fityeg. Az vn alul a kpnyeg ht..'

hromszg

vgzdnek.

huzd rsz als szle 1 l/, arsin hossz irhaszjakkal van szeglyezve;

a csuklig terjed. A kpnyeg aljt irhabrbl hastott 3/ 4 arsin hossz szjjak

rszhez egy msik folt \an felvarffa. mely ht

szeglyezik. E szjjak egyikre vas lemezbl kivgott madralak van felfz\e. A

nm ujj

ruha melli rszn mindssze egy alak maradt meg, az is madarat brzol

konczentrikusan e lh e lyeze tt, ki1err dudorok

- 50-

Ennek a disztsnek als

csipkefogacska van rojtokkal, mg az ujjak hosszban

szles,

kzepre

kral ak

- 51

klnbz szin

b{1doglemez 1a n
di~ z tenek :

sfrbl ll,

er<isrn:.

me lyet

e nn ek a fo ltnak az

A SA.\1N IWI IA

JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MECISMERSJEZ

als szle lefel tompaszget kpez; e hhez a szglet hez egy keskeny,
bong. A kpeny a ljhoz tmtt sorban irhb l hasr

Finno-Ougrien" cz m mvenek Ill. kte then. a 2:30. lapon, az 1121. szm

cseng-

rajzon murat be. A li;ti rsz re Hl cm hossz ng,:;zgletes vaslemezek vannak

mintegy arsin hossz

aggarva. me lyek iisszes sma 70 darab. A sorok szm:t s e lh e lyezs-re ndj t

rzcsengetty

sza lagalak told alkot erstenek, r11elynek als vg<'n

hajns megllaptani; a febggarott lemezek srn vannak

szijjak vannak va rrva.


Az orosz csszri tuds akadmiban

rztt

negyedik samn kpnyeg

s egyik a msikat

fedi. Elfo rdu lnak cs,es fggk is. ~me lyik lemez kzepn az andreje,i

diszti. Az e ls

keresztre emlkeztet alakok vannak kivef\e. Az ujjako n . a knyknek

ht vas len csbl ll. A msodik sorba n

megfelel(, hL'> felletre gya pjszve tbi l kiszahon szines hromszgek

vashurokra akasztott pros lemezek vannak: ezek hossza 9 cm lndzss

,annak r:harf\a; rn5fggk itt nin cse nek . A ruha alj:'lt igen Ykony ir hhl
kszlt keskeny szjak szeglyezik ngy so rban; a szjak krlbell 1 1/i cm

irhbl va l s gallra nincs. Htt ht vzszintes sor


sor a nyak alatt karikkra
levlalakak s

kls

fztt

felletkn disztettek; megvan

vasfgg

bellk

kt pr, hatnak

csak a helye van meg; volt teh t sszese n 8 pr. A ha rmadi k sorban ht pr

hosszak. Elc'il a samn mell t kl n mellrevalc'i darab fedi: ennek balolda lt

fgg

msok vonalz

maghoz a kpenyh ez szjak erstik, jobbo ldala szabad. Vasdiszts nincsen

a lakak, kls felletkn vonalakkal disztettek; a fggk harmadi k typusa

rajta, hanem szines gyapjval s rh azs inrokkal ,an kivarf\'::t . A mellreval

vgl

van; egynhnynak olya n az alakja, mint az


vascsvecskkbl,

csves s egy pr lapos

kholbogo vagy kungur, l l. A negyedik sorb an t pr


fgg;

darab a lj t rojtok szeglyezik.


A dobon k\'l a tnczol:..s alatt mg egy kis ,a.~sz erszmor is h asz nlnak.

tmrj

melye t a sz:jba tesznek: Palkin lna ezt a darkhati samnoknL a kik azt kb tll'

a vaslemezen hrom madr alakja lthat, az egyik

nak ne,ezik. Ez el kis nyirfagallyat lltanak. a melyre L<;zin khadakot

fgg

van . Az tdik so rban hat pr csves

kzepn egy pr lapos lndsaalka


vaslemez van

erstve;

e l bbiekne k ;

fggvel ,

a melyre egy 15 cm

nagyobb, mint a tbbi , szja nyitort s szrnyai ki vannak terjesztve; ezeke n


kvl azt mg egy kutya formj ll ata lak is diszti felkunkorton farokk al. A
harodik sorban nyolcz pr csves
van

erstve.

tmrj

fgg

van; a kzps prhoz kerek vaslemez

A hetedik sor hat pr csves

fggb l

ll. A vllakra egy-egy 7 cm

kerek, s hrom-hrom ngyszgletes lemez van

erstve;

az ujjakon

fznek .

Az alt:ji s urjankhj samn sapkja a rnszaf\as brnek egy ngyzetes ;


Yagy n~:-szgk:tes darabjbl kszl , melynek arcz felli olda lt lnk szin
sz,enel vagy poszt,al vonjk be: Encsu samnnl ez az arcz fel li C)lda l
zsinrozssal \'an ki\'arf\a, mint a ruha. A konikus pitykk hrom sorban

a hts hosszanti varrs mentn kt vas sn van, melyek egyenkint 22 cm

vannak r,a rr\'3 , mindegyik so rban kilencz pityke. A posztlemez et,ryik

hosszak. A ruha aljt 1 arsin hossz irhaszjjak szeglyzik. Ell a tarok alatt

oldaln kt rzgomb , a msikon kt hurok ,an. Encsunl a posztdarab fels

vasvecske van kivert dszszel. A mellen kt,

rz l emezbl

kivgott emberi . alak

sz le a srga havasi sasnak vagy flesbagolynak toll,al Yolt ktve, melyet

lthat (az egyik fej nlkl). Ezen emberalakok alatt csak egy madralak

csomnkint varrnak fel: als rszt zsinrra fztt kauri (Encsun l 19 volt)

maradt meg, mely oldalrl van brzo lva, a tbbi elveszett. A kpnyeg

szeglyezi; mindegyik oldaltl szmtva a msodik s harmadik kagyl kiizt

mindegyik oldaln a samn bordinak

megfelel

helyen, egy-egy hossz

szjacska lg le. a melyre szintn \'annak gyngyiik s kaurik felvarf\a,

a bordkkal prhuzamosan

mindegyikre ken-kett, mg a szjjak vgrl a fekete mkus farka lgott le.

A csszri tudomnyos akadminak (Szent-Ptervrott) utols samn

nyaks zirt fel . hrul sszetzik gy, hogy az a samn feje miigiitt henge rt

ruhja irhbl van, gal lr nlkl. Nyaka alatt htul ngyszgletes hossz vrs

kpez: ha a poszi c'i d:irah keskeny s elg mere'" akkor annak tollakkal d isz ten

vonalzalak lemez van, a ruhra

v1-~zintesen,

elhelyezve.

Ezt a posz tda rabo t als szlvel a homlokra teszik. oldalt befordrjk a

kls

febc szle L').:)'C1H:scn :\11 s ilrenknr a ~a m:n egsz fejdsze diatlmhez h aso nlt ;

konturjai ahhoz a kereszthet hasonltanak, melyet A~pelin "Antiquits du Nord

ha a pu~ z 1 d :ir: 1h s 1 ~ks , akkor :1 henge r ma g:1s s fels<i szle, k lii ni\sc.:n h a a

posztdarab van rvarrva s erre

gy n gybl

. 52.

keresztet hmeztek, melynek

"i

JANK JNOS : ADATOK A SAMN VALLS MEGISMEHoSI !EZ

ASAMN RUHA

poszrdarah mr rgi )\'n, megpuhult, \'issza htra esik, a szakcskalap

als gomb ho z htu l selyemzsinr va ri fzve, mely kilencz hossz selyembojttal

cscshoz hasonlan. Ez utbbi esetben a samn klseje r>t."m oly flsges,

lg le; ezekerjalanmk, gyngyk stb. disztik. A szvetdarab als szeglyhez

minr mikor a rollazat flfel ll, de azrt a sapknak a rncz afatt a levegben

mg rz h e rmelinbr volt hozz varrva.


Nem minden kmnak van julbrek-je s manjak-ja, vagyis ,lesbagoly

mozg

fels

vge a kphez j hatsokat klcsnz.

Ehhez a samn fejrakarhoz hasonlt lralban vonsaiban a vojrkok

sapkja s kpenyege; nem mindenkinek szabad azt viselnie, a jogot hozz a

ni

sapkja. Ezt ajson -nak nevezik, nyirkreg trk-bl ll, a melynek elejre
az arcz felli rsze, az irbyr~)'lem-et reszik; ez az irbyrtylem n!,.')'SZgleres

fels lnyektl kell kapnia, kik azt igzskzben adjk tudtra.

fekete poszrdarabbl ksz lr, a melyre fel l piros szverdarabkt varrnak s

samnkodsaik alatt vaskoszort tesznek; n ilyent csak a csszri fldrajz i

trve

azr pnzek.kel ktik; oldala htra ,an


sszefzve.

s a trk mgtt madzaggal

A sam n fejtakar ugyanaz, mint a vojtk irbyrtylem, csakhogy

nincs nyirkreg-vza.
A b urjtok a samn sapkjt majakhabcs vagy moja-kbabzsi nven

A burjt samnok a . flesb~goly-brbl val sapka helyett fejkre


trsasg kelet-szibiriai osztlynak mzeumban, lrkuczkban lttam; ez ero
horizontalis vasabroncsbl ll, mely a homlokot vezi; ebbl flfel indul kt
flabroncs, melyek a fejtetn keresztezik egymst; az egyik a jobbfltl a
balflig, a msik a homlok kzeptl a tarkig megy; fent a keresztezds

nevezik. A szamojd samnoknak szintn \'an kln sapkjuk. a melynek

pontjhoz kt vasdsz van erstve , melyek htrahajl szarvakat brzolnak; a

kl ns jelentsge t tulajdontanak s szevbopcz-nak nevezik, a m i "szemre


val"-r jelent. A kacs in sam n sapka neve brik. A vszjuga n i osztjkoknl .

szarvak vge laptszeren kiszlesedik, mint a jvorszarvas szarva, s hrom ga

Krasznov P. atya kzlse sze rintjel-ml-nek nevezik.

csavarszer vonalak fedik. Azon a ngy ponton, a melyben ez abroncsvek az

Nhny rele ut samnnl - a mi nt azt Csivalkov Mihly arya kzli velem


Ulalbl - a sam n sapk t a flesbagoly

brb l

van; gy a szarvak lapjaiban, mint a lefel hajltott gakban a felletet bevsett


als horizontalis abroncshoz vannak erstve, egy-egy vaskarika is van; ezek

ksztik, mikor is a sz rn yakat

kzl abba, a mely a homlok fltt van, s azokba, a melyek a flek fltt

nem vgjk le, hanem meghagyj k s a sapkt diszrik vele. Magam ilyen sa pkt

vannak, hrom-hrom vas-kholbod van fzve; a nyakszirtnl lev karikrl

nem lttam. Csivalkov szerint ezt a fa jta samn sapkt j ulbrek-nek hvjk, s ez

hossz, ngy rszre tagolt lncz lg le; mindegyik tag sodrott vasvesszbl ll s

va lszinl eg

az egyes tagokat hrom-hrom kholbogval felszerelt vaskarika kti ssze

az ulj-berk h ibs lersa, a mely szb l az ujl mongo lul val ami

eromssal; a lncz alul negyedik gyrben vgzdik, a melyrl a hrom

jjeli ragadoz madarat, a berk pedig altji s teleut nyelven sa pkt jelent.
Taran sapkja - sze rkezett tekintve tkletesen egyezett az Encs uval,
csak a rszletekben klnbztt; az arcz

felli

oldalt piros szvet fedre, szln

kholbogn kvl mg egy rvid sodrott vasplczcska s egy ugyancsak sodrott


nyel

rszt ugyancsak p aszomntbl val fggl yes

vaslaptocska fgg le.


A szent-ptervri tudomnyos akadmia mzeumnak anthropologiai

svok nro'Szgekre osztjk; ezenkvl a nro'Szgeket ero zigugban halad

osztlyban van egy samn koszor rzlemezbl; a rajta lev fljeg)'Zs szerint

kivarrs hromszgekre oszrja, s mindegyik hromszgbe jalamk \'annak

az osztjkoktl ered a Inbaczki jurtbl (a tobolszki kormn}'Zsgban). Az

paszomnt-szeglylyel;

fels

va rrva, vagyis csillagocskk a posztdarab als s

fels

kiprmezve ; als szeglyhez fonallal jalam-val


vann ak

felfzve,

mg a

fels

szeglye

vgzd

hizbrrel

van

ainszki samnok a fejkre sapka s vaskoszor helyett, rhododendron

kk rongyk

koszort tesznek. A Turukhanszk krl l samnok fejkre az abroncs

szlhez julbrek varois egy csom flesbagoly-toll

van varrva. A homlok fltr kt, egyenkinc hvelyknyi

tmrj

fnyes

mdjra szjat ktnek; a legfontosabb esetekben azonban lombl nttt vagy


vasbl kovcsolt sapkt is viselnek, melyet a szellemek brzolsa kt. A

rzlemez van, ezek a szemek. A szvetdarab kt hts sarkhoz kt szalag

tunguz samnok a sapkhoz nha szarvakat erstenek. A burjt samnokrl

ucsu . van varrva, melyek megfelelnek a kznsges sapka krszalagjnak; az

szintn mondjk, hogy a Bajklontli rszeken bikaszarvakat erstenek

- 54.

. 55.

A SAMN RUHA
JANK JNOS: ADATOK A SAMN VALLS MEGISMERS:llEZ

ugyano lyan hosszra nyirfbl ksztik; a bot egyik \'ge lfejhez hasonlt
sapkjokhoz.

ehhez a kbeszbez, melyet a samn a tncz ideje alatt jobb kezben tart. ngy

A fekete tatrok samnjai nha larczot is viselnek; ennek neve kacso.


nyirkregbl

kszl, s a szemldk s bajusz helyr mkus farkval diszri'

kis csengety s mindenfle selyemdarabok ,annak kt\'e, mg a balkezbe


val khezsn csak hrom cst"ngetycske \'an a selyemrongyokon k" 1. :\

larczot hasznlnak mg a burjt samnok, a kik azt abagaldej-nak nevezik s

balaganszki burjtok kbeszje ugyanilyen, csakhogy a szalagokon kvl prmc~

az orocsonok is, a mint ez a Tumanov-album 218-ik sz m fnykp felvtel-

brket is ktnek re, mint az alarszki burjtok. A balaganszki burjtoknl

bl

lthat.
Jadrinczev a fekete tatroknl az larczon kvl mg kt botflvel is

ennek a szerszmnak neve marin kbarba = l kharbo.


E botok burjt neve Nil szerint szarbi vagy salelj, Bullernl kbaiba; Nil

egyszer

szerint ez a samn l. A karba szt v. . a finn mpa (= sors, bot a titok

bot, a neve .taja; a msikat tajzsn-nak nevezik; egyik fele vastagabb, msik

megtudsra, js) szval; Kppen e szt a krnikk arbuj szavval rokontja, a

megismertet, melyet szintn a samnok hasznlnak; az egyik kzlk

fele vkonyabb s az utbbi t van ktve; ez a kam szerint l. Ilyen botok

mi a vojtkban jvendmondt jelent. A turukhanszki samnbotokra nzve

alkalmazsra sem az altji, sem az urjankhj samnoknl nem rallram; az

lsd Tretjakov tanulmnyt. A kis orosz psztorok e borokat gyrlyg vagy yrlyk,

Altjiban mindssze azt kzltk velem, hogy a samnok nha, hogy megtud -

a tatrok irlyk, nven hvjk, mely nevek az urjankhj-mongol Erlik istensg

jk, milyen szellem kldte a betegsget, gy plczra zszl mdjra va,gy kt


arsin hossz szalagot krnek s azt a beteg mgtt lengetik; ezt a kszsget

nevre emlkeztetnek. E botok csodatev erejrl az orosz babona is tud .


Az alarszki samnoknl a Nilgynszk uluszban mg egy kszlket tall-

csabyt-nak nevezik. A plczk alkalmazs.a megvan azonban a burjtoknl. Az

tam, a melynek neve: zele; ez egy zsinr, a melyrl kln kiszsinrdarabokon

alarszki kerletben lttam olyan botot - a mit itt kbarba vagy kbarbyt-nak

apr fcskk - csakta . fggnek; a zele vghez klnbz trgyak vas s

neveznek egy olyan samnnl, a ki a nilgynszki uluszbl val; ez egy pr

famodelljeibl egsz nyalb van odaktve; gy \'an ott balta malta , kalapcs

ngyl,

kbukbe, fasulyok suguj s szrkanl kilencz lyukkal, szara. Ezt a zelet kt

kiss

grbl

plcza volt, mely kzepn hirtelen megvasragodott,

mintegy trdet kpezett; a vastagab rsz lapban, a vkonyabb azonban kt kis,


mintegy a flet brzol rvid fogban

vgzdtt.

A bot kzepre khadak vagyis

szalag volt ktve. Msfle kharbot lttam a cssz. fldrajzi trsasg keletszibiriai osztlynak mzeumban lrkuczkban; ez egyenes

ngyl

vasplcza

nyrfa kzt fesztik ki, mikor a samn seinek ldoz s ezt viszik hromszor a
stor krl, hogy az abban lev csecsem az anakbaj s ms szellemektl
megszabaduljon; ebben az esetben a zelt nevezik mg bogolnak is egy

volt, melynek fels vge mank mdjra derkszg alatt behajlott; a hajls

egsz vig a jurtban tartjk.


Az alarszki kerlet samnjai, hogy magukat a kznsges emberektl

felett kt kis szarvacska (vagy inkbb flecske) volt; magra a botra t

megklnbztessk, sapkjukon zalt vagyis selyem bojtot viselnek; rgebben

_kapocsvas volt rkovcsolva, ken az egyik oldalon, hrom a szemkztes

a samnok hajukat fonatban viseltk, ksbb kontyba raktk azt, mg ksbb

oldalon; mindegyik kapocs egy vagy kr: vaskarikt tart s ezek mindegyikrl

egyszeren fejk bbjn hosszabbra nvesztettk hajukat; most azonban

hrom kholbogo fgg; a fellrl szmtott harmadik vaskapcson azonban a kt

egyforma hossz hajat viselnek.

karikn kvl mg egy

ktl

csvek tisztitsra val

t-

ksnek v;i.gy kinzslnak, egy kengyelnek s a

vagy drtalak szerszmnak kicsi.ny vasmodellje is

fgg. Az alarszki burjtoknl a kbarbat egsz hoss~ban zala-val (gyanaz.


mint ajalama) tovbb prmekkel s

csngkkel

dsztik. A

mikor a samn nkvleti llapotba esik, e botokkal a

tnczol~,

idejn,

legkl!1bzbb

gyakorlatokat vgzi. A kudinszki burjtok e plczkat k/Jesze nven ismerik;

. 57 .

. 56.