Anda di halaman 1dari 6

CIRI CIRI ETIKA

Nilai-nilai integrity termasuk:


Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.
Menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.
Berlaku adil dan saksama kepada semua pihak.
Jujur dan setia kepada diri dan organisasi.
Menjaga harta dan kepentingan organisasi
Menjaga rahsia dan maklumat jabatan atau organisasi pada setiap masa.
Mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan.

CIRI CIRI
AKAUNTABILITI

Antara nilai akauntabiliti adalah:


Mengawas dan mengawal segala sumber di bawah jagaanya.
Bekerja berasaskan dasar jabatan atau organisasi.
Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perlakuan dan keputusan yang dibuat.
Menyempurnakan tugas dengan baik dan berkesan.
Mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan .
Peka kepadakualiti dan mempunyai sense of urgency.

AKAUNTABILITI DAN INTEGRITI DARI


PERSPEKTIF JABATAN AUDIT NEGARA
Akauntabiliti Kewangan dan integriti dapat dinilai melalui 4 jenis pengauditan seperti
berikut:

FAKTOR KELEMAHAN INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI

FAKTOR KELEMAHAN INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI

Nilai, etika dalam pekerjaan.


Nilai
Kepercayaan yang mendorong seseorang atau sebuah institusi untuk
bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama
masyarakat.
Etika
Tanggungjawab dan akibat tingkahlaku seseorang atau profesyen
terhadap masyarakat. Seseorang anggota Perkhidmatan awam
berkewajipan memahami tanggungjwab terhadap peranan dan perilaku
seseorang pekerja dalam Kerajaan.