Anda di halaman 1dari 31

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

BIDANG SUMBER MANUSIA

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

ANALISIS SWOT

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

KEKUATAN

KELEMAHAN

S1

Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat

W1. Sebilanagan kecil staf kurang berintergriti

S2

86% guru adalah siswazah dan 14% guru adalah bukan


siswazah

W2

Guru terpaksa mengajar subjek bukan o

W3

Sebilangan kecil staf kurang bermotivas

S3

Majoriti guru mempunyai pengalaman mengajar lebih


5

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

daripada 10 tahun
S4

W4

Bilangan guru lelaki masih kurang

Majoriti guru dan staf sokongan celik komputer, komited,


dan mesra.

PELUANG

ANCAMAN
6

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

O1
SBP menggalakkan sekolah mengadakan kursus dan
latihan perkembangan staf serta memberi peruntukkan tambahan.
O2

T1

Kekangan masa guru-guru mengambil p


diperuntukkan oleh Jabatan Pelajaran da

T2

Kepesatan perkembangan ICT tidak dap


sebahagaian guru.

PIBG sangat komited dalam membantu sekolah.

O3
Setiap guru dan staf sokongan diberi peluang menghadiri
kursus
atau latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

T3

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA

Perubahan yang pesat didalam P&P.

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

ISU

ORGANISASI

MASALAH

Keupayaan dan
kompetensi staf untuk

MATLAMAT

Peningkatan keupayaan,
kompentensi semua staf
9

STRATEGI

Mengadakan khidmat,
latihan

INDIKATO
PENCAPA

Semua staf aka


menjalankan tug

ositif dan kondusif


af menjalankan
ngan berkualiti
kesan belum

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

melaksanakan tugas serta


tanggungjawab masih
lemah.

dalam melaksanakan
tugas dan tanggungjawab
di semua peringkat.

10

,mentoring/coaching/
kaunseling /bimbingan
/penanda aras

dengan berkuali
berkesan di peri
masing-masing.

guru dan staf


kan inovasi dan
i masih lemah

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Menambah baik prestasi


guru-guru dan PKP
berteraskan inovasi dan
kreativit

Meningkat prestasi kerja


guru PKP sekolah

11

Membuat Program guru/


PKP inovatif / kreatif
sekolah
- Program peningkatan
motivasi dan profesionalisme
staf

Bilangan guru d
yang menghasilk
projek inovatif /
bertambah.

staf masih boleh


gkatkan

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

integriti dalam
kalangan staf
sekolah belum
mencapai tahap yang
dikehendaki

Meningkatkan integriti
dalam kalangan staf
sekolah

-Meningkatkan integriti
melalui kesedaran dan
latihan berkaitan tatatertib
penjawat awam.
-Ekspress pagi
-Program kesedaran dan

12

Tiada kes Tatate

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

pemantapan berkaitan
tatatertib staf sekolah.
PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Bil

Program

Objektif

Tanggungjawab

13

Tempoh

Kos/
Sumber

TOV

ETR

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Mari
Belajar

Memupuk sikap
kompetensi staf
untuk
melaksanakan
tugas serta
bertanggungjawab

Guru Besar,
Guru Penolong
Kanan, Semua
guru dan AKP

14

Januari
hingga
November

RM200
-PIBG

5%
menjalankan
tugas belum
berkualiti
dan berkesan

100% staf aka


lebih
bertanggungja
wab dalam
menjalankan
tugas

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Ekspress
Pagi

Menggalakkan
semua staf
terutama guruguru untuk datang

Guru Besar,
Guru Penolong
Kanan, Semua

15

Januari
hingga
November

PA
system
sekolah

10 % guru
dan staf yang
lain masih
datang ke

100% staf aka


datang ke
sekolah
menepati mas

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

awal ke sekolah
sebelum jam 0720

Program
guru/
staf

guru dan AKP

prestasi guru-guru
dan staf
16

sekolah
lewat

sebelum jam
0730

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

inovatif /
kreatif
sekolah

berteraskan inovasi
dan kreativiti

PELAN OPERASI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


17

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Nama Projek

Objektif

Mari Belajar

Memupuk sikap kompetensi staf untuk melaksanakan tugas serta bertanggungjaw

18

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Tempoh

Januari-November

Kumpulan Sasaran

Guru Penolong Kanan, Semua guru, dan AKP

19

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Terlibat
Proses Kerja

Semua guru dan AKP


1.
2.
3.
4.

Perancangan
Bengkel
Bimbingan
Semua staf menjalankan tugas masing-masing

20

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Kekangan

Guru-guru dan AKP tidak menunjukkan kesungguhan dan bosan

Pemantauan

Guru Besar dan Guru Penolong Kanan

Penilaian

Prestasi kerja staf akan dijalankan selepas suatu tempoh tertentu. Memastikan se

21

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

di bawah bidang masing-masing tercapai bagi mengenalpasti keberkesanan proje


Penambahbaikan

Berdasarkan kepada hasil penilaian penambahbaikan dari secara kumpulan dan i


dijalankan

22

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

PELAN OPERASI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Nama Projek

Ekspress Pagi

23

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Objektif

Menggalakkan semua staf terutama guru-guru untuk datang awal ke sekolah seb

Tempoh

Januari-November

24

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Kumpulan Sasaran

Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Semua guru dan AKP

Terlibat

Semua guru dan AKP

25

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Proses Kerja

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Perancangan
Taklimat
Penubuhan Jawatankuasa
Kertas Kerja
Minit Mesyuarat
Buku Rekod Kehadiran sema staf

26

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Kekangan

Kedudukan sekolah terlalu jauh dari tempat tinggal.

Pemantauan

Guru Besar dan Guru Penolong Kanan

27

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Penilaian

Penilaian akan dijalankan setiap hari melalui buku rekod kehadiran guru dan sta
pembelajaran berakhir.

28

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

Penambahbaikan

Berdasarkan kepada hasil penilaian penambahbaikan secara kumpulan dan indiv


dijalankan

29

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

30

PELAN STRATEGIK SUMBER MANUSIA [SK NANGA DAP]

31