Anda di halaman 1dari 6

4/29/2015

NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK|SetetesHidayah

SetetesHidayah
Seteteshidayahbagiyangpedulidengankebenaran
danpenempuhridhoAllah
SEPTEMBER10,2013bySETETESHIDAYAH

NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK
NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK
Oleh:AbuAkmalMubarok

(https://seteteshidayah.files.wordpress.com/2013/09/kawinkontrak.jpg)
Nikahmutahdisebutjuganikahkontrakataukawinkontrakdimanakeduapasanganyang
menikahsepakatuntukberceraisetelahjatuhtempowaktutertentu.Misalnyasepakatbahwa
pernikahaninihanyaberjalan1bulanatau1minggubahkan1hari.Dansetelahmencapai
waktuyangdisepakatiotomatiskeduanyabercerai.
Biasanyapernikahansepertiinidisertaidenganketidakjelasanlainnyaseperticerainyaitu
talaksatukahatausekaligustalaktiga?Lalujikadaripernikahanitutimbulanakmaka
bagaimanastatusanaktersebut?Danbagaimanastatuswarisnyajikamisalnyabapaknya
meninggal?
NikahmutahmemangpernahdiijinkanolehRasulullahs.a.wpadawaktuterjadiPerang
Khaibarsebagaimanadikisahkandalamhaditsberikutini
DanTelahmenceritakankepadakamiMuhammadbinBasyartelahmenceritakankepadakami
MuhammadbinJafartelahmenceritakankepadakamiSyubahdariAmrubinDinaria
berkata,sayamendengarAlHasanbinMuhammadmenceritakandariJabirbinAbdullahdan
https://seteteshidayah.wordpress.com/2013/09/10/nikahmutahataukawinkontrak/

1/6

4/29/2015

NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK|SetetesHidayah

SalamahbinAlAkwaiaberkata;utusanRasulullahs.a.w.datangkepadakami,laludia
berkata,Rasulullahs.a.w.telahmengizinkankalianuntuknikahmutah.(H.R.MuslimNo.2494)
DantelahmenceritakankepadakuUmayyahbinBisthamAlAisitelahmenceritakankepada
kamiYazidbinZuraitelahmenceritakankepadakamiRauhyakniIbnulQasim,dariAmru
binDinardariAlHasanbinMuhammaddariSalamahbinAlAkwadanJabirbinAbdullah
bahwasanya;Rasulullahs.a.w.menemuikami,lalubeliaumengizinkankamiuntuknikah
mutah.(H.R.Muslim2495)
RabibinSabrahAlJuhanidariayahnyadiapernahmengabarkanbahwaRasulullahs.a.w.melarang
nikahmutahdisaatpenaklukankotaMakkah,danayahnyajugapernahmelakukanmutahdengandua
helaikainburdahberwarnamerah.(H.R.MuslimNo.2507)
TelahmenceritakankepadakamiAmrubinAunTelahmenceritakankepadakamiKhalid
dariIsmaildariQaisdariAbdullahr.a.diaberkata;KamipernahberperangbersamaNabi
s.a.w.namuntidakmengikutsertakanistriistrikami,lalukamiberkata:WahaiRasulullah,
tidakkahkamidikebiri?NamunNabis.a.w.melarangkamimelakukannya.tapisetelahitubeliau
memberikankeringanankepadakamiuntukmenikahiwanitadalamwaktutertentu(kawinkontrak).
lalubeliaumembacakanayat:Haiorangorangyangberiman,janganlahkamuharamkanapaapayang
baikyangtelahAllahhalalkanbagikamu,danjanganlahkamumelampauibatas.SesungguhnyaAllah
tidakmenyukaiorangorangyangmelampauibatas.(AlMaidah:87).(H.R.BukhariNo.4249)
TelahmenceritakankepadakamiYahyabinYahyatelahmengabarkankepadakamiAbdul
AzizbinArRabibinSabrahbinMabaddiaberkata;Sayatelahmendengarayahku,ArRabi
binSabrahmenceritakandariayahnya,SabrahbinMabadbahwapadasaatpenaklukankota
Makkah,Nabiyallahs.a.w.memerintahkankepadaparasahabatnyasupayanikahmutah,lantasdia
(Sabrah)berkata,kemudiansayabersamatemankudariBaniSulaimkeluarsampaikamibertemu
denganseorangbudakperempuandariBaniAmir,sepertinyadiaadalahseorangperawan,lantaskami
meminangnyasambilmemperlihatkankainburdahkami(sebagaimaskawin),laludiamemandangi
kami,diamelihatku,danternyatawajahkulebihtampandaripadatemanku,namundiamelihatkain
burdahtemankulebihbagusdaripadakainburdahku,setelahdiamemintaizinuntukbermusyawarah
beberapasaat,diamemilihkudaripadatemanku,lalukamitinggalbersamanyaselamatigahari,
kemudianRasulullahs.a.w.memerintahkankamiuntukmenceraikannya.(H.R.MuslimNo.2504)
TelahmenceritakankepadakamiAbuKamilFudlailbinHusainAlJahdaritelahmenceritakan
kepadakamiBisyryaituIbnuMufadldlaltelahmenceritakankepadakamiUmarahbin
GhaziyyahdariArRabibinSabrahbahwaayahnyapernahikutperangFathuMakkah
bersamaRasulullahs.a.w.,diaberkata;KamitinggaldiMakkahselamalimabelasharidanmalam,
lantasRasulullahs.a.w.memberikanizinkepadakamimelakukannikahmutah.Lalusayabersama
seorangdarikaumkupergimencariseorangwanitauntukkaminikahisecaramutah,sayalebihtampan
darisaudarakuyangmemangdiaagakjelekdaripadaku.Masingmasingdarikamimembawakainbaju
(untukmaskawin);tetapibajutelahusang,sedangkanbajusepupukumasihbarudanhalus.
SesampainyakamidibawahkotaMakkahataudiatasnya,kamibertemuseorangwanitamudayang
cantikdanberleherpanjang.Lantaskamibertanyakepadanya;Maukahkamumenerimasalahsatudari
kamiuntukkawinmutahdenganmu?Diamenjawab;Apaganti(maskawin)yangakankalian
berikan?Lalumasingmasingdarikamimemperlihatkanbajuyangtelahkamisiapkansebelumnya,
sementaraitu,wanitatersebutsedangmemperhatikankamiberdua,saudarasepupukumelihat
kepadanyasambilberkata;Sesungguhnyabajuyanginisudahusang,sedangkanbajukumasihbagus
danhalus.Wanitatersebutberkata;Bajuusanginijugatakmasalah.Diamengatakannyasampai
tigakaliatauduakali.Kemudiansayanikahmutahdengannya.Sayatidakkeluardari(Makkah)
https://seteteshidayah.wordpress.com/2013/09/10/nikahmutahataukawinkontrak/

2/6

4/29/2015

NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK|SetetesHidayah

sehinggaRasulullahs.a.w.mengharamkannya(untukselamanya).Dantelahmenceritakankepadaku
AhmadbinSaidbinShakhrAdDarimitelahmenceritakankepadakamiAbuAnNumantelah
menceritakankepadakamiWuhaibtelahmenceritakankepadakamiUmarahbinGhaziyyahtelah
menceritakankepadakuArRabibinSabrahAlJuhanidariAyahnyadiaberkata;Kamipernahkeluar
bersamaRasulullahs.a.w.padaharipenaklukankotaMakkahmenujuMakkah,kemudiandia
menyebutkansepertihaditsnyaBisyrdenganmenambahkan;Gadisituberkata;Apakahhalituboleh?
danadajugatambahan(katasepupuSabrah);Sesungguhnyakainburdahyanginisudahusang.
(H.R.Muslim2501)
DantelahmenceritakankepadakuQutaibahbinSaidtelahmenceritakankepadakamiLaits
dariArRabibinSabrahAlJuhanidaribapaknyaSabrah,bahwaiaberkata:Rasulullahs.a.w.
pernahmengizinkankamiuntuknikahmutah.Makaakubesertaseorangtemankumendatangiseorang
wanitadariBaniAmir,sepertinyawanitaitumasihgadisdancantikjelita.Makakamipun
menyerahkandirikamipadanya,laluwanitaituberkata,Maharapayangakankalianberikan?Aku
menjawab,Pakaianku.Dantemankujugaberkata,Pakaianmilikku.Pakaiantemankusebenarlebih
bagusdaripakaianku,namunusiakulebihmudadarinya.Bilawanitaitumelirikpakaianmilik
temanku,iapunterkagumolehnya.Danketikamelirikkepadaku,akupunmembuatnyaterkagum
kagum.Kemudianwanitaitupunberkata,Kamudanpakaianmutelahmencukupiku.Makaakupun
tinggalbersamanyaselamatigahari.KemudianRasulullahs.a.w.bersabda:Barangsiapayangmasih
memilikiisteridengancaramutah,makaceraikanlah.(H.R.MuslimNo.2500)
DanTelahmenceritakankepadakamiAlHasanAlHulwanitelahmenceritakankepadakami
AbdurrazaqtelahmengabarkankepadakamiIbnuJuraijiaberkata,Atha`berkata;Jabirbin
AbdullahkembalidarimenunaikanUmrah,lalukamipunmenemuinyadirumahnya,dan
orangorangpunbertanyakepadanyatentangberbagaipersoalan.Kemudianmerekapun
menyebutkantentangnikahmutah,makaJabirmenjawab;Ya,kamipernahmelakukannikah
mutahpadamasaRasulullahs.a.w.,AbuBakardanUmar.(H.R.MuslimNo.2496)
Haditshaditsyangmembolehkannikahmutahdiatastelahdimansukh(dibatalklan)dengan
haditshaditsyangmelarangnikahmutahberikutini:
DantelahmenceritakankepadakuSalamahbinSyabibtelahmenceritakankepadakamiAl
HasanbinAyantelahmenceritakankepadakamiMaqildariIbnuAbiAblahdariUmarbin
AbdulAzizdiaberkata;TelahmenceritakankepadakamiArRabibinSabrahAlJuhanidari
ayahnyabahwaRasulullahs.a.w.melarangmelakukannikahmutahserayabersabda:
Ketahuilah,bahwa(nikahmutah)adalahharammulaihariinisampaihariKiamat,siapayangtelah
memberisesuatukepadaperempuanyangdinikahinyasecaramutah,janganlahmengambilnya
kembali.(H.R.MuslimNo.2509)
TelahmenceritakankepadakamiMuhammadbinYahyabinFaris,telahmenceritakankepada
kamiAbdurrazzaq,telahmengabarkankepadakamiMamardariAzZuhridariRabibin
SabrahdariayahnyabahwaNabis.a.w.telahmengharamkanmenikahiwanitasecaramutah.(H.R.
AbuDaudNo.1775)SyaikhNashiruddinAlAlbanimengatakanhaditsinishahih.
AdasebagiankaummuslimintermasukkaumSyiahyangmeyakinibahwanikahmutah
pernahdibolehkandanpernahdilarangnamunpelaranganinitidaklahpermanenartinya
ketentuannikahmutahinibisadiberlakukankembaliketikasituasimasyarakatmenuntut
perlunyaniahmutah(misalmerajalelanyazinayangtakbisadiberantas,dalampeperangan
dll)sedangkanjikasituasisudahtidakmemerlukannikahmutahmakaketentuannikah
mutahbisakembalidilarang.
https://seteteshidayah.wordpress.com/2013/09/10/nikahmutahataukawinkontrak/

3/6

4/29/2015

NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK|SetetesHidayah

Makapendapatsepertidiatas,tertolakdenganadanyahaditsRasulullahs.a.w.yang
menyatakanbahwapelarangannikahmutahiniberlakusampaiharikiamat:
Beliaus.a.w.bersabda:Wahaisekalianmanusia,sesungguhnyadahuluakutelahmengizinkankalian
untukmenikahiparawanitasecaramutah.KetahuilahbahwaAllahtelahmengharamkannyahingga
HariKiamat.Barangsiapamemilikisesuatudarimereka,hendaknyaiamelepaskannya,danjanganlah
mengambilsesuatupundariapayangkalianberikankepadamereka.(H.R.AdDarimiNo.2098)
HusainSalimAsadAdDaronimengatakanhaditsinisanadnyasahih.
Makahhaditshaditslainnyayangberisilarangannikahmutahataukawinkontrakadalah
bersifatpermanendansampaiharikiamatwalaupuntidakdisebutkandemikiankarenaada
haditslainyangsudahmenyebutkanbahwahalituberlakusampaiharikiamat:
TelahmenceritakankepadakamiMuhammadtelahmenceritakankepadakuIbnuUyainah
dariAzZuhridariAlHasandanAbdullahdariayahmerekaberdua,iaberkata;aku
mendengarAlir.a.berkatakepadaIbnuAbbasr.a.;SesungguhnyaRasulullahs.a.w.telah
melarangmutahyaitumenikahiwanitasecaramutah,dandagingkeledaijinakketikaperangKhaibar.
(H.R.AdDarimiNo.2100)HusainSalimAsadAdDaronimengatakanhaditsinisanadnya
sahih.
TelahmenceritakankepadakamiAmruAnNaqiddanIbnuNumairkeduanyaberkata;telah
menceritakankepadakamiSufyanbinUyainahdariAzZuhridariArRabibinSabrahdari
ayahnyabahwasannyaNabis.a.w.telahmelarangnikahmutah.(H.R.MuslimNo.2505)
DantelahmenceritakankepadakamiAbuBakarbinAbiSyaibahtelahmenceritakankepada
kamiIbnuUlaiyahdariMamardariAzZuhridariArRabibinSabrahdariayahnyabahwa
padahariFathuMakkahRasulullahs.a.w.melarangnikahmutah.(H.R.MuslimNo.2506)
MakademikianlahparasahabatRasulullahs.a.w.memahaminyadantakadayangberbeda
pendapatbahwanikahmutahataukawinkontrakitutelahdilarangolehRasulullahs.a.w
sehinggasiapayangmengerjakannyadianggapberzina.Halinisebagaimanadikisahkan
dalamhaditsberikutini:
TelahmenceritakankepadakuMuhammadbinRafitelahmenceritakankepadakami
AbdurrazaqtelahmengabarkankepadakamiIbnuJuraijtelahmengabarkankepadakuAbu
Zubairiaberkata,sayamendengarJabirbinAbdullahberkata;Kamipernahmelakukannikah
mutahselamabeberapaharidenganmaskawinbeberapagenggamkurmadantepung,padamasa
Rasulullahs.a.w.danAbuBakarr.a.sampaiUmarr.a.melarangnikatmutahdalamkasusAmrubin
Huraits.(H.R.Muslim2497)
TelahmenceritakankepadakamiHamidbinUmarAlBakrawitelahmenceritakankepada
kamiAbdulWahidyakniIbnuZiyad,dariAshimdariAbuNadlrahiaberkata;Akupernah
beradadidekatJabirbinAbdullah,laluiadidatangiolehseseorangdanberkata;IbnuAbbas
danIbnuZubairberselisihpendapatmengenaiMutatain(yaitunikahmutahdanhaji
tamattu),makaJabirpunberkata,KamipernahmelakukankeduanyabersamaRasulullahs.a.w.,
kemudianUmarmelarangkamiuntukmelakukankeduanyadankamitidakpernahlagimelakukannya
lagi.(AtsarriwayatMuslimNo.2498)

TelahmenceritakankepadakamiMuhammadbinKhalafAlAsqalaniberkata,telah

https://seteteshidayah.wordpress.com/2013/09/10/nikahmutahataukawinkontrak/

4/6

4/29/2015

NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK|SetetesHidayah

TelahmenceritakankepadakamiMuhammadbinKhalafAlAsqalaniberkata,telah
menceritakankepadakamiAlFiryabidariAbanbinAbuHazimdariAbuBakrbinHafshdari
IbnuUmariaberkata,TatkalaUmarbinKhaththabmenjadiKhalifah,diaberkhutbahdihadapan
orangbanyak,iamenyampaikan,SesungguhnyaRasulullahs.a.w.pernahmengizinkankitauntuk
melakukannikahmutahsebanyaktigakali,kemudianmengharamkannya.DemiAllah,tidaklahaku
mengetahuiseseorangyangmelakukannikahmutahsementaradiasudahmenikahmelainkanakuakan
merajamnyadenganbatu.Kecualijikadiamendatangkankepadakuempatorangyangbersaksibahwa
Rasulullahs.a.w.menghalalkannyasetelahBeliaumengharamkannya.(H.R.IbnuMajahNo.1953)
DantelahmenceritakankepadakuHarmalahbinYahyatelahmengabarkankepadakamiIbnu
WahbtelahmengabarkankepadakuYunus.IbnuSyihabberkata;telahmengabarkan
kepadakuUrwahbinAzZubairbahwaAbdullahbinAzZubairtinggaldiMakkah,lantasdia
berkata:SesungguhnyaAllahtelahmembutakanhatiorangorangsebagaimanaDiamembutakan
penglihatanmereka,karenamerekatelahmelakukannikahmutah,tibatibanampaklahseoranglakilaki
sambilmenyerunya;Sesungguhnyakamuorangyangbodoh,demihidupku,sungguhnikahmutah
telahberlakusejakzamanimamMuttaqin,maksudnyaadalahRasulullahs.a.w..IbnuUmarpunberkata
kepadanya;cobakamulakukan,demiAllahjikakamumelakukannyasungguhsayaakanmerajammu
denganbatu.IbnuSyihabberkata;TelahmengabarkankepadakuKhalidbinMuhajirbinSaifullah
bahwaketikadiasedangdudukdudukbersamaseoranglakilaki,tibatibaseoranglakilakidatang
memintafatwakepadanyatentangnikahmutah.Dia(Khalid)punmembolehkannya,makaIbnuAbi
AmrahAlAnshariberkatakepadanya;Tunggudulu!,lantasdia(Khalid)berkata;kenapa?DemiAllah
halitupernahdilakukandimasaImamulMuttaqin(yaituRasulullahs.a.w.).IbnuAbiAmrahberkata
kepadanya;Memang,nikahmutahpernahdibolehkanpadamasapermulaanIslamkarenaterpaksa,
sebagaimanabolehnyamemakanbangkai,darahdandagingbabi(dalamkondisiterpaksa),namunAllah
telahmenetapkanhukumdalamagamNyadanmelarangmelakukannya.IbnuSyihabberkata;Telah
mengabarkankepadakuRabibinSabrahAlJuhanibahwaayahnyaberkata;Sungguhsayapernah
melakukannikahmutahdimasaRasulullahs.a.w.denganwanitadariBaniAmirdenganmaskawin
duakainburdahberwarnamerah,kemudianRasulullahs.a.w.melarangmelakukannikahmutah.Ibnu
Syihabberkata;SayamendengarRabibinSabrahtelahmenceritakanhalitukepadaUmarbinAbdul
Azizsedangkansayaduduk(disampingnya).(H.R.MuslimNo.2508)
TelahmenceritakankepadakudariMalikdariIbnuSyihabdariUrwahbinZubairbahwa
KhaulahbintiHakimmenemuiUmarbinKhattabdanberkata;RabiahbinUmayyahtelah
menikahsecaramutahdenganseorangwanita,laluwanitaituhamil!UmarbinKhattabkemudian
keluardenganmembawaselendangnya,laluiaberkata,IniadalahNikahmutah,sekiranyaaku
mendapatinya,makaakanakurajam.(AtsarSahabatdalamAlMuwathaImamMalikNo.995)
TelahmenceritakankepadakuHasanAlKhulwanidanAbdbinHumaiddariYaqubbin
IbrahimbinSaadtelahmenceritakankepadakamiayahkudariShalihtelahmengabarkan
kepadakamiIbnuSyihabdariAr
TelahmengabarkankepadakamiAmrbinAli,iaberkata;telahmenceritakankepadakami
YahyadariUbaidullahbinUmar,iaberkata;telahmenceritakankepadakuAzZuhridariAl
HasandanAbdullahkeduanyaanakMuhammad,dariayahmereka,Alimendapatinformasi
bahwaterdapatseoranglakilakiyangberpendapatnikahmutahtidakdilarang.Kemudian
Aliberkata;Engkausesat,Rasulullahs.a.w.telahmelarangnikahmutahdandagingkeledaijinak
padasaatterjadiperangKhaibar.(H.R.NasaiNo.3312)

TelahmenceritakankepadakamiAffantelahmenceritakankepadakamiWuhaibberkata;

https://seteteshidayah.wordpress.com/2013/09/10/nikahmutahataukawinkontrak/

5/6

4/29/2015

NIKAHMUTAHATAUKAWINKONTRAK|SetetesHidayah

TelahmenceritakankepadakamiAffantelahmenceritakankepadakamiWuhaibberkata;
telahmenceritakankepadakamiUmarohbinGhoziyyahAlAnshoriberkata:telah
menceritakankepadakamiRabibinSabrahAlJuhanidariBapaknyaberkata:Kamiberangkat
bersamaRasulullahShallallahualaihiwasallampadaFathuMakkah.Kamitinggalselamalimabelashari
dansatumalam.(RabibinSabrahAlJuhaniRadliyallahuanhu)berkata;(Bapaknya)berkata;
Rasulullahs.a.w.mengijinkannikahMutah.Sayadananakpamankukeluarkedaerahyangrendahdi
Makkahataudaerahyangtinggi,lalukamibertemuseorangwanitamudadariBaniAmirbin
Shoshoah,sepertinyadiaadalahuntamudayangsangatbagusdanberleherpanjang(maksudnyagadis
beliayangberperawakanmenarik).Sayaorangtermasukorangburukrupa,namunsayamemakai
mantelbaruyangsangatbagus,sedanganakpamankumembawamantelyangsudahusang.Kami
mengatakankepadanya,maukahkaumenikahmutahdengansalahsatudarikami?Laluwanitaitu
bertanya,apakahhalituboleh?Ya,jawabku.Laludiamelihatkeanakpamanku,lalusayakatakan
kepadanya,mantelkuinibarudanbagussedangkanmantelanakpamankuitusudahusangdanlusuh.
(wanitaitu)berkata;mantelanakpamanmuitutidakmasalah.Lalu(anakpamannya)menikahinya
secaramutah.KamitidakberangkatlagikeMakkahsampaiRasulullahs.a.w.mengharamkannya.(H.R.
ImamAhmadNo.14805)
TelahmenceritakankepadakamiMahmudbinGhailan,telahmenceritakankepadakami
SufyanbinUyainahsaudaraQabishahbinUqbah,telahmenceritakankepadakamiSufyan
AtsTsauridariMusabinUbaidahdariMuhammadbinKaabdariIbnuAbbasberkata;
MutahitupernahdibolehkanpadaawalIslam.Adaseorangyangdatangdarinegeriyangjauh,yang
belumtahu.Diamenikahiseorangwanitadenganjangkawaktutinggalditempattersebut.Agarwanita
itumenjadiperhiasannyadanmengurusikebutuhannyasampaiturunlahayat;Kecualiterhadapisteri
isterimerekaataubudakyangmerekamiliki.IbnuAbbasberkata;Semuafarj(kemaluan)selaindari
keduanya(farjistridanbudaknya),haramhukumnya.(AtsarRiwayatTirmidziNo.1041)
Makatermasukpadaselainhalitumaksudnyaadalahbentukbentuknikahlainnyayang
dilarang.Kesimpulannyanikahmutahdankawinkontrakyangbanyakdilakukansebagian
kalanganumatIslamdankaumSyiahjelasmutlakkeharamannyasampaiharikiamat.Orang
yangmelakukannyadianggapberzina.
Wallahualam.
About these ads
ThisentrywaspostedinFiqihNikah,FiqihWanita.
(http://wordpress.com/aboutthese-ads/)
Bookmarkthepermalink.
Leaveacomment

BlogatWordPress.com.|TheDuskToDawnTheme.
Follow

FollowSetetesHidayah
BuildawebsitewithWordPress.com
https://seteteshidayah.wordpress.com/2013/09/10/nikahmutahataukawinkontrak/

6/6