Anda di halaman 1dari 4

SET 1 ( SEBELUM )

Jawab semua soalan


Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu
sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu. Kemudian, pada kertas jawapan
kamu, hitamkan ruangan yang mempunyai huruf yang sama dengan pilihan jawapan yang
telah kamu pilih itu.

1.

Gambarajah di bawah menunjukkan sejenis alat.

Apakah mesin ringkas yang terdapat pada alat tersebut?


I

Tuas

II

Baji

III

Gear

IV

Roda dan gandar

II dan III sahaja

II dan IV sahaja

I, II, dan IV sahaja

I, III dan IV sahaja

2. Rajah menunjukkan mesin ringkas tuas. Apa yang diwakili X , Y dan Z ?

A
B
C
D

X
Beban
Daya
Fulkrum
Beban

Y
Daya
Fulkrum
Daya
Fulkrum

Z
Fulkrum
Beban
Beban
Daya

3. Mesin ringkas yang manakah boleh membantu manusia menaikkan sebuah ke


atas sebuah lori?
A

Baji dan takal

Takal dan satah condong

tuas, takal, roda dan gandar

Takal, baji dan satah condong

4 . Rajah di bawah menunjukkan gear kecil dan gear besar yang terdapat pada
sebuah jam.

Apakah hubungan antara gear besar dan gear kecil di atas ?


A

Kedudukan gear besar berubah akibat pusingan gear kecil.

Pusingan gear kecil menambah kelajuan gear besar.

Gear kecil dan gear besar berputar pada arah dan kelajuan yang sama.

Satu pusingan gear besar menghasilkan beberapa pusingan gear kecil.

5. Rajah berikut menunjukkan sebuah tuas.

Murid Tahun Enam Mulia mengkaji kesan jarak perubahan jarak fulkrum dari
beban ke atas daya yang dikenakan. Antara tindakan berikut, yang manakah
dapat mengurangkan daya yang digunakan untuk mengangkat beban ?
I
II
III

Rapatkan X kepada W
Dekatkan X kepada Y
Dekatkan Y kepada W

A
B
C
D

I sahaja
I dan II sahaja
I dan III sahaja
II dan III sahaja

Bahagian B

1.

Rajah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan bagi menentukan bilangan


blok kayu yang diperlukan untuk mengangkat beban 50 kg pada kedudukan fulkrum
di A, B, C dan D. Setiap blok kayu mempunyai jisim yang sama.
Blok kayu
D
C

50 kg

B
A

55
fulkrum
Keputusan penyiasatan direkodkan dalan jadual di bawah.
Kedudukan Fulkrum
A
B
C
D
a.

Jarak Fulkrum dari


beban (cm)
4
8
12
16

Bilangan blok kayu


yang perlukan
3
5
7
9

Ramalkan bilangan blok kayu yang diperlukan untuk mengangkat beban 50


kg pada jarak 14 cm.
..
[1 markah]

b.

Nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpulkan dalam penyiasatan ini.


..

c.

..
[1 markah]
Berdasarkan maklumat yang dikumpul, tuliskan satu penyataan yang
menghubungkan dua pembolehubah itu.
..
..
[1 markah]

d.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?


..
..