Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013

PENDIDIKAN MORAL-TINGKATAN DUA


MINGGU

NILAI

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI PERKEMBANGAN DIRI


1.1
Kepercayaan
-Mengenalpasti keperluan beragama
Mengamalkan ajaran agama
kepada Tuhan
dalam kehidupan.
sebagai panduan hidup.
-Mengamalkan sikap taat dan patuh
kepada suruhan Tuhan.
-Menyatakan kepentingan beragama
dalam memandu manusia kea rah
kebaikan dan kesejahteraan hidup.
1.2
Amanah
-Menyedari kepentingan sikap amanah
Menanamkan sikap amanah
dalam setiap perhubungan terhadap:dalam hubungan terhadap
-anggota
anggota keluarga dan
-rakan sebaya
individu lain.
-warga sekolah
-anggota masyarakat
1.3
Harga diri
-Menghindari tingkah laku yang
Menghindari amalan yang
merosakkan.
boleh menjejaskan maruah
-Mencegah daripada terlibat dengan
diri.
gejala sosial..
1.4 Bertanggungjawa -Mengamalkan sikap bertanggungjawab
Menjalankan tanggungjawab
b
dalam menjalankan tugas:di rumah, sekolah dan dalam
-rumah
masyarakat dengan
-sekolah
sempurna.
-masyarakat
1.5
Hemah tinggi
-Memupuk tutur kata dan tingkahlaku
Mengamalkan pertuturan dan
terpuji yang selaras dengan norma
tingkahlaku yang sesuai
masyarakat:dengan norma masyarakat.
Menghormati orang lain.
- Menjauhi sikap negatif.
1.6 Toleransi
-Bertoleransi dalam perhubungan antara
Bertolak ansur dan
anggota keluarga, rakan sebaya, warta
mengawal diri bagi menjaga
sekolah dan masyarakat
hubungan yang baik dengan
keluarga dan orang lain.

7
8

1.7

Berdikari

1.8

Kerajinan

-Memupuk sikap rajin dan usaha kearah


kejayaan.

Berusaha dengan gigih demi


kepentingan diri, keluarga,
dan sekolah

1.9

Kasih sayang

-Menyedari sifat kasih sayang merupakan


asas kesejahteraan hidup.

Menyayangi dan tidak


memusnahkan semua
hidupan di dunia.

10
11

1.

Keadilan

CUTI TAHUN BARU CINA


-Menyelesaikan masalah tanpa
bergantung kepada orang lain.

Ujian 1 ( 6-8 Mac 2013)


- Mengamalkan prinsip keadilan di
sekolah untuk kesejahteraan bersama.
- Melaksanakan tanggungjawab secara
adil.

Berkeupayaan
menyelesaikan masalah
sendiri secara individu dan
berkumpulan.

Menerima dan mengamalkan


prinsip keadilan di sekolah.

AKTIVITI

12

1.11 Rasional

-Menyedari perlunya sikap rasional untuk


membentuk pemikiran yang matang.
-Berupaya membuat keputusan
berdasarkan bukti yang kukuh,
pengetahuan dan pengalaman.

Membuat keputuysan setelah


menimbangkan pelbagai
faktor.

13

1.12 Kesederhanaan

-Mengamalkan sikap kesederhanaan dan


tidak mementingkan diri sendiri.

Mengambil tindakan dengan


mengambilkira kepentingan
diri dan orang lain.

14

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI KEKELUARGAAN


2.1 Kasih sayang
-Memupuk dan menghargai nilai kasih
Menyayangi ibu bapa dan
terhadap keluarga
sayang keluarga.
anggota keluarga yang lain.

14
15

15

16
16

2.2 Hormat dan taat


kepada anggota
keluarga.
2.3 Mengekalkan
tradisi kekeluargaan.

-Mengamalkan tuntutan agama dengan


memuliakan dan mentaati ibu bapa.

2.4 Tanggungjawab
terhadap keluarga.

-Mengamalkan sikap bertanggungjawab


untuk memajukan diri dan keluarga dari
segi pendidikan dan kerjaya.

Bersungguh-sungguh untuk
kemajuan diri dan keluarga.
Menjalankan tanggungjawab
terhadap keluarga.

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI ALAM SEKITAR


3.1 Menyayangi dan
-Bekerjasama melakukan gotong-royong
Menjaga persekitaran supaya
menghargai alam
dalam memelihara dan memulihara
sentiasa bersih dan segar.
sekitar.
persekitaran sekolah.
3.2 Keharmonian
-Mengenalpasti punca air dan
Menjaga kebersihan sumber
antara manusia dengan
kegunaannya dalam kehidupan.
air
alam sekitar.
-Mengamalkan sikap tanggungjawab
dan mengelakkan
menjaga kebersihan sumber air.
pembaziran.
- Menyenaraikan cara-cara penjimatan
air.

17

3.3 Kemapanan Alam


sekitar.

18-19

3.4 Peka terhadap isuisu alam sekitar

20-21

-Mengamalkan adat dan tradisi


kekeluargaan.

Memulia dan mentaati ibu


bapa seperti yang dituntut
agama.
Mematuhi adat dan tradisi
yang diamalkan oleh
keluarga.

- Menyenarai dan mengenalpasti hidupan


marin di zon persisiran pantai yang perlu
dipelihara.
- Mencatat cara mengekalkan kawasan
terumbu karang untuk pembiakan
kehidupan marin.
-menghuraikan kesan-kesan bencana
alam kepada alam sekitar.
-menyarankan langkah-langkah
persediaan menghadapi bencana alam.

Melibatkan diri dalam


melindungi zon persisiran
pantai.

Peka terhadap kejadian dan


kesan bencana alam serta
mengenalpasti langkahlangkah persediaan dalam
bencana alam

PERPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2013


Cuti Pertengahan menghadapi Tahun 2013

22
23

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI PATRIOTISME


4.1 Cinta akan Negara - Menyedari kemudahan awam dan
Berbangga serta
perkhidmatan sosial negara adalah
menggunakan sebaiktanggungjawab bersama.
baiknya segala perkhidmatan
-Menghargai kemudahan awam dan
dan kemudahan yang
perkhidmatan sosial yang disediakan.
disediakan oleh kerajaan.

24

25

26

27

27

27

28
29

30

31

32
33
34

4.2 Taat setia kepada


raja dan negara.

- Memupuk semangat kesetiaan kepada


Sanggup mengambil
raja dan negara serta pemimpin.
bahagian dalam aktiviti
-Menyambut dan meraikan hari kebesaran kemasyarakat demi negara.
negara.
- Hari Keputeraan.
- Hari Kebangsaan.
- Pertabalan Raja.
4.3 Sanggup Berkorban -Sanggup berganding bahu dan
Sanggup mengambil
Untuk Negara
bekerjasama memakmurkan Negara
bahagian dalam akitviti
-Menyertai aktiviti-aktiviti
kemasyarakatan demi negara
kemasyarakatan
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI HAK ASASI MANUSIA
5.1 Melindungi hak
-Murid mengetahui tanggungjawab ibu
Menyedari kanak-kanak
kanak-kanak.
bapa untuk memastikan anak-anak
berhak mendapat pendidikan
mendapat kehidupan sempurna dari segi
dan perlindungan untuk
pendidikan dan perlindungan.
menjamin kehidupan yang
sempurna.
5.2 Menghormati hak
- Murid peka terhadap hak wanita dalam
Bersikap terbuka dalam
wanita.
hal-hal kebajikan, kenaikan pangkat dan
mengiktiraf wanita sebagai
sebagainya.
golongan yang berkebolehan,
berpotensi dan bermaruah.
5.3 Melindungi hak
-Menyenaraikan tanggungjawab majikan
Menerima hakikat bahawa
pekerja.
dalam menjaga kebajikan pekerja.
kebajikan pekerja merupakan
-Menghormati dan menghargai jasa dan
tanggungjawab majikan.
sumbangan pekerja.
5.4 Menghormati hak
golongan kurang upaya.

5.5 Melindungi hak


pengguna.

-Prihatin terhadap golongan kurang


upaya.
-Menyedari peranan pelajar sebagai
ahli keluarga, rakan sebaya atau
anggota masyarakat dalam memberikan
layanan kepada golongan kurang
upaya.
UJIAN 2
-Peka terhadap hak dan tanggungjawab
sebagai seorang pengguna melalui
pendidikan kepenggunaan.

Memberi layanan dan


sokongan yang baik kepada
golongan kurang upaya.

Menyedari dan mengenalpasti


hak pengguna untuk mendapat
perlindungan dan maklumat
tentang barangan dan
perkhidmatan.
BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI DEMOKRASI
6.1 Mematuhi
-Patuhi undang-undang dan peraturan
Mematuhi peraturan dan
peraturan dan undangjalan raya.
undang-undang jalan raya bagi
undang.
-Mengelakkan dari terbabit dalam
menjamin keselamatan diri dan
perbuatan menyalahi undang-undang
orang lain.
jalan raya.
-Menyedari akibat jika melanggar
peraturan jalan raya.
6.2 Kebebasan
-Menggunakan cara yang sopan semasa
Berbincang dengan anggota
bersuara.
berbincang dengan anggota keluarga.
keluarga dalam suasana yang
-Mengetahui cara berkomunikasi yang
harmoni.
berkesan.
6.3 Kebebasan
-Memupuk nilai menghormati
Meraikan upacara keagamaan
beragama
kepercayaan agama kaum lain.
sendiri dan menghormati
upacara keagamaan orang lain
6.4 Penglibatan diri
-Memupuk nilai sihat dan berfaedah.
Melibatkan diri dalam aktiviti
dalam pembangunan
-Melibatkan diri dalam aktiviti yang
kebajikan dan kemasyarakatan
negara.
berfaedah.
demi pembangunan negara.
6.5 Sikap keterbukaan. -Menerima pandangan dan teguran orang Menerima pandangan dan
lain dengan hati terbuka.
teguran orang lain demi

-Sedia menerima teguran dengan sikap


terbuka.

kebaikan bersama.

BIDANG BERKAITAN DENGAN NILAI KEAMANAN DAN KEHARMONIAN


35

7.1 Hidup bersama


secara aman

-Memupuk hubungan mesra antara jiran


tanpa mengira agama dan kaum.

36-37

7.2 Saling membantu


dan bekerjasama.

-Bersedia melakukan sesuatu dengan


semangat kekitaan untuk kepentingan
bersama.
-Bermuafakat dan tolong-menolong
dalam aktiviti kemasyarakatan.

38-39

7.3 Saling
menghormati antara
negara.

-Menjalin hubungan baik antara negara.


-Menghormati kedaulatan negara lain.

-Menjadi jiran yang baik dan


boleh dicontohi oleh
masyarakat.
Melibatkan diri dalam pelbagai
aktiviti masyarakat untuk
kesejahteraan bersama.

Menerima hakikat bahawa


perasaan bertolak ansur dan
saling menghormati antara
negara menjamin kesepakatan
dan pembangunan serantau.

40-41

Ulangkaji

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013

43-45

PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


CUTI AKHIR TAHUN : 18 NOVEMBER 2013 HINGGA 2 JANUARI 2013

Disediakan oleh,
.
NUR SYUHAILA BINTI ABDUL LATIFF
GURU MATAPELAJARAN P.MORAL 2013