Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK KEMUDAHAN DAN KEPERLUAN ASAS

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) KEMUDAHAN DAN KEPERLUAN ASAS

INTERNAL (DALAMAN)

STRENGTH (KEKUATAN)

S1 : Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang


kuat dan berpengalaman.
S2: Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang
menyeluruh.
S3: Guru dan staff bekerjasama dalam membangunkan
sekolah.

WEAKNESSES (KELEMAHAN)

W1 :Guru baru yang kurang pengalaman dalam


pengurusan fizikal sekolah.
W2: Masih perlu penyelenggaraan fizikal sekolah.
W3: Kos penyelenggaraan fizikal yang tinggi.
W4: Sukar mengekalkan prasarana sekolah yang
selesa.

S4: Prasarana sekolah yang selesa

EXTERNAL (LUARAN)

O1 : Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak swasta.


O2: Kewangan PIBG yang kukuh

T1 : Sumbangan pihak swasta yang memerlukan


kecekapan pengurusan
T2: Terdapat ahli PIBG cuba mendapatkan sesuatu
untuk kepentingan peribadi.
T3: Segelintir ahli komuniti setempat tidak mengambil
perhatian dalam apa jua aktiviti sekolah.

OPPORTUNITIES (PELUANG)

THREATS (ANCAMAN)

PENJANAAN STRATEGI (TOWS MATRIX) BIDANG KEMUDAHAN DAN KEPERLUAN ASAS

FAKTOR
DALAMAN

W1 :Guru baru yang kurang pengalaman dalam pengurusan


fizikal sekolah.
W2: Masih perlu penyelenggaraan fizikal sekolah.

FAKTOR

W3: Kos penyelenggaraan fizikal yang tinggi.

LUARAN

W4: Sukar mengekalkan prasarana sekolah yang selesa.

STRATEGI WO (W2,O2)
OPPORTUNITIES (Peluang)

O1 : Sumbangan dan kerjasama pihak-pihak swasta.


O2: Kewangan PIBG yang kukuh

Meningkatkan keceriaan dan


kemudahan dalaman persekitaran
sekolah melalui program keceriaan
yang dilaksanakan pada peringkat
sekolah.

STRATEGI WT (W2,T1)
THREATS (Ancaman)

T1 : Sumbangan pihak swasta yang memerlukan kecekapan


pengurusan.

STRENGTH (Kekuatan)

WEAKNESSES (Kelemahan)

Meningkatkan kualiti pengurusan


pejabat

S1 : Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat dan


berpengalaman.
S2: Kelengkapan dan pembangunan fizikal yang menyeluruh.
S3: Guru dan staff bekerjasama dalam membangunkan
sekolah.
S4: Prasaraa sekolah yang selesa

STRATEGI SO (S3,O2)
-

Menjalankan aktiviti gotong royong


bersama pihak PIBG dan lain-lain

STRATEGI ST (S3,T1)
-

Menjalankan program berbentuk


perkongsian ilmu mengenai
pengurusan fizikal dan keceriaan
sekolah.

T2: Segelintir ahli komuniti setempat tidak mengambil


perhatian dalam apa jua aktiviti sekolah.

PELAN STRATEGIK BIDANG KEMUDAHAN KEPERLUAN ASAS 2015 - 2017

NKRA

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN

Sub-NKRA

Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

BIDANG/UNIT

BIDANG KEMUDAHAN KEPERLUAN

BIDANG/FUN
GSI

ISU-ISU
STRATEGIK

MATLAMAT
STRATEGIK
(Output)

OBJEKTIF
(Outcome)

BIDANG
Keceriaan dan
KEMUDAHAN DAN kemudahan
KEPERLUAN ASAS fizikal pada

Meningakatkan
keceriaan dan
kemudahan
tahap sederhana dalaman fizikal
akabit banjir.
persekitaran
sekolah.

Bangunan dan
kelas bagi pdp
tidak cenderung
kepada
pendidikan abad
ke-21.

Meningkatkan
keceriaan kelas
dan sekolah
dalam
memastikan
pendidikan ke
arah abad ke-21

JADUAL 1
CBA3002/600-1/01

KPI

SASARAN

STRATEGI*SWOT
(INITIATIVES)

Bekerjasama
dengan phak
luar dalam
pemuliharaan
semula
keceriaan fizikal
sekolah.

Menyediakan
perlatan dan
bahan dalam
membantu
program
keceriaan
dijalankan di
sekolah.

100% kemudahan
asas dapat
digunakan
sepenuhnya
menjelang tahun
2017.

100% kelas dan


persekitaran
sekolah ceria dan
kelas memenuhi
kriteria-kriteria
pendidikan abad
ke-21.

TOV

2015

2016

2017

20%

40%

75%

100%

20%

50%

65%

100%

ST1:Meningkatkan
keceriaan dan
kemudahan dalaman
persekitaran sekolah
melalui program
keceriaan yang
dilaksanakan pada
peringkat sekolah.
ST2:Menjalankan aktiviti
gotong royong bersama
pihak PIBG dan lain-lain.
ST3: Meningkatkan
kualiti pengurusan
pejabat
ST4:Menjalankan
program berbentuk
perkongsian ilmu
mengenai pengurusan
fizikal dan keceriaan
sekolah.

PELAN TAKTIKAL BIDANG KEMUDAHAN DAN KEPERLUAN ASAS 2015 - 2017


STRATEGI 1
NKRA

MELUASKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI DAN BERKEMAMPUAN

SUB-NKRA

Tawaran baru Kepada Pemimpin Sekolah

BIDANG

BIDANG KEMUDAHAN DAN KEPERLUAN ASAS 2015 - 2017

UNIT/PANITIA

KECERIAAN SEKOLAH

STRATEGI

Keceriaan dan kemudahan fizikal pada tahap sederhana akabit banjir.

OBJEKTIF

Bekerjasama dengan phak luar dalam pemuliharaan semula keceriaan fizikal sekolah.

Bi
l

Program/Projek

Tanggungjawa
b

GOTONG-ROYONG
KECERIAAN
Guru Besar
SEKOLAH
GPK Ko
Guru
PIBG
MURID

JADUAL 2
CBA3002/600-1/01

Tempoh/har
i

Kos/Sumbe
r

2 KALI
SETAHUN
(MAC/OGOS)

Kos:
RM500
Sumber:
PIBG
Sumbangan
pihak luar
FELCRA

Output

KPI
(sasaran)

Menghasilkan
sekolah yang
memenuhi
kriteria
pendidikan
abad ke-21

100% kelas
dan
persekitaran
sekolah ceria
dan kelas
memenuhi
kriteriakriteria
pendidikan
abad ke-21.

Pelan
Kontigensi

Bantuan pihak
ibu bapa
dalam
menceriakan
keadaan fizikal
kelas dan
sekolah

Bi
l

Program/Projek

Tanggungjawa
b

Tempoh/har
i

2.

Kos/Sumbe
r

Output

KPI
(sasaran)

Pelan
Kontigensi

Kos:
PERTANDINGAN
Guru Besar
KECERIAAN KELAS
GPK Ko
Guru
Murid

SEPANJANG
TAHUN

RM200
Sumber:
LPBT/LPK
sekolah
Sumbangan
FELCRA

Meningkatka
n
kemenjadian
murid.

100% kelas
dan
persekitaran
sekolah ceria
dan kelas
memenuhi
kriteriakriteria
pendidikan
abad ke-21.

Mengadakan
perndingan
BBM
dikalangan
guru.