Anda di halaman 1dari 18

LAPORAN PROGRAM

PROGRAM
PEMBANGUNAN SAHSIAH
DISIPLIN MURID

PPSDM

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TUJUAN
a. Membangunkanpotensidirimurid
b. Meningkatkandisiplindirimurid
c. Mengubah tingkahlaku
murid

menjadilebihbaik
d. Meningkatkan
kemahiran
membuat
keputusan
dalam
kalanganmurid

PROGRAM
ProgramKembalikeSekolah
(FokusPontengSekolah)

Program telah dilaksanakan


mulai

jam 8.00 pagi sehingga


4.30
petang

pada12Jun2012disemua140PPD,
seluruhnegaradanmelibatkan11,200
orangmurid.

PROGRAM
ProgramJatiDiri(FokusGejala
Seksual)
Programtelahdilaksanakanmulaijam

8.00pagisehingga4.30petangpada

19Jun2012disemua140PPD
seluruhNegaradanmelibatkan
11,200orangmurid

UJIANPRADANPOST
PROGRAMPONTENG
SKOR
0-20

RENDAH

PENERANGAN
a. Mempunyai kurang jati diri
b. Tidak bertanggungjawab
c. Nilai rasional yang rendah

21-40

SEDERHANA

jati diri yang sederhana


a. Mempunyai

b. Bertanggungjawab

c. Mempunyai nilai rasional yang sederhana

41-60

TINGGI

a. Mempunyai jati diri yang tinggi


b. Sangat bertanggungjawab
c. Nilai rasional yang tinggi

UJIANPRADANPOST
PROGRAMJATIDIRI
SKOR
0-20

RENDAH

PENERANGAN
a. Mempunyai kurang jati diri
b. Tidak bertanggungjawab
c. Nilai harga diri yang rendah

21-40

SEDERHANA

a. Mempunyai jati diri yang sederhana


b. Bertanggungjawab

harga diri yang sederhana


c. Mempunyai

41-60

TINGGI

a. Mempunyai jati diri yang tinggi

b. Sangat bertanggungjawab
c. Nilai harga diri yang tinggi

PEMANTAUAN
TINGKAHLAKU
SKOR

PENERANGAN

0-20

RENDAH

Murid tidak menunjukkan inisiatif untuk berubah

21-40

SEDERHANA

Murid menunjukkan perubahan yang sederhana tentang

41-60

TINGGI

Murid menunjukkan jati diri, bertanggungjawab, nilai

tingkahlaku

harga diri dan rasional yang tinggi

PROGRAMPONTENG
1. Perbandingan Peratusan Ujian Pra dan Post:
Perbandingan Ujian Pra dan Post menunjukkan berlakunya penurunan 0.08% murid yang
mempunyai tahap jati diri yang rendah, penurunan 15.09% murid yang mempunyai tahap jati
diri yang sederhana dan berlaku peningkatan 15.97% murid yang mempunyai jatidiri yang
tinggi, sikap bertanggung jawab dan nilai rasional yang tinggi.

Jumlah
Perkara

Jumlah
Tahap

Jumlah

Jumlah

Sederhana

Tahap Tinggi

Murid

1795

5439

7395

2.18%

24.27%

73.55%

100%

96

679

6620

7395

1.30%

9.18%

89.52%

100%

-0.88%

-15.09%

+15.97%

Tahap
Rendah

Ujian Pra
%

Perbandingan

161
Tahap

Jatii Diri Murid


Ujian Post
%

Perbandingan

Tahap

Jati Diri Murid


% Perubahan Jati Diri

PROGRAMPONTENG
2. Perbandingan Perubahan Murid Selepas Program
Secara keseluruhannya dapatan menunjukkan 20.23% murid tidak menunjukkan
perubahan postif, manakala 79.77% murid menunjukkan perubahan positif hasil
daripada pelaksanaan program secara berfokus.

Perkara

Bil Murid
% Perubahan

Perubahan

Perubahan

Jumlah

Positif

Murid

1496

5899

7395

20.23%

79.77%

100%

Negatif

PROGRAMPONTENG
3.DapatanPemantauanPerubahanMuridSelepasProgram
Melalui pemantauan yang dilaksanakan oleh guru menunjukkan 6.32% Murid tidak
menunjukkan inisiatif untuk berubah, 23.74% Murid menunjukkan perubahan yang
sederhana tentang tingkahlaku sementara 69.94% murid menunjukkan jati diri,
bertanggungjawab,nilaihargadiridanrasionalyangtinggi.

Perkara
Bil. Murid
% Perubahan Nilai
Diri

Jumlah Tahap

Jumlah Tahap

Jumlah

Jumlah

Rendah

Sederhana

Tahap Tinggi

Murid

467

1756

5172

7395

6.32%

23.74%

69.94%

100%

PROGRAMJATIDIRI
(GEJALASEKSUAL)
1. PerbandinganPeratusanUjianPradanPost
Perbandingan Ujian Pra dan Post menunjukkan berlakunya penurunan 0.77% murid yang
mempunyai tahap jati diri yang rendah, penurunan 15.18% murid yang mempunyai
tahap jati diri yang sederhana dan berlaku peningkatan 15.19% murid yang
mempunyainilaihargadiriyangtinggi.
Perkara
Ujian Pra
% Perbandingan Tahap

Jumlah Tahap
Rendah

Jumlah Tahap
Sederhana

Jumlah
Tahap
Tinggi

Jumlah
Murid

123

1785

5596

7504

1.64%

23.79%

74.57%

100%

65

646

6793

7504

0.87%

8.61%

90.52%

100%

-0.77%

-15.18%

+15.95

Jatii Diri Murid


Ujian Post
% Perbandingan Tahap
Jati Diri Murid
% Perubahan Jati Diri

PROGRAMJATIDIRI
(GEJALASEKSUAL)
2.PerbandinganPerubahanMuridSelepasProgram
Secara keseluruhannya dapatan menunjukkan 5.42% murid tidak menunjukkan perubahan
postif,manakala94.58%muridmenunjukkanperubahanpositifhasildaripadapelaksanaan

programsecaraberfokus.

Perkara
Bil Murid
% Perubahan

Perubahan
Negatif

Perubahan Positif

Jumlah
Murid

407

7097

7504

5.42%

94.58%

100%

PROGRAMJATIDIRI
(GEJALASEKSUAL)
3.DapatanPemantauanPerubahanMuridSelepasProgram
Melalui pemantauan yang dilaksanakan oleh guru, menunjukkan 3.97% murid tidak
menunjukkan inisiatif untuk berubah, 24.09% murid menunjukkan perubahan yang
sederhana tentang tingkahlaku sementara
71.94% murid menunjukkan jati diri,
bertanggungjawab,nilaihargadiridanrasionalyangtinggi.

Jumlah
Perkara

Jumlah Tahap

Jumlah Tahap

Jumlah

Sederhana

Tinggi

Murid

296

1798

5370

7464

3.97%

24.09%

71.94%

100%

Tahap
Rendah

Bil. Murid
% Perubahan Nilai Diri

RUMUSAN
1.Secara keseluruhannya Program PPSDM yang dilaksanakan
secara berfokus di peringkat sekolah dan PPD telah memberikan
kesan yang positif dalam peningkatan disiplin dan jati diri murid.

dicadangkan program PPSDM


2. Sehubungan dengan itu adalah
ini terus dilaksanakan secara berfokus di peringkat sekolah dan

PPD.
3.Program ini juga dicadangkan diperluaskan dengan
melaksanakan PROGRAM KEPIMPINAN yang berfokus kepada
Ketrampilan dan Personaliti Diri Murid.

AKTIVITI MENGALU-ALUKAN MURID


BIL
1.

AKTIVITI
a.Guru mengalualukan murid di pintu
pagar sekolah
i.

Semasa murid
memulakan sesi
persekolahan
baru

ii. Semasa murid


datang ke sekolah
iii. Semasa murid
pulang dari
sekolah

KAEDAH
i.Menyambut kedatangan murid;
a. Penampilan guru yang kemas dan ceria
b. Bersikap mesra, berbudi bahasa dan
menghormati murid
c. Ambil berat, prihatin dan sabar menyambut

murid

ii.Membuat sapaan
a. Memberi salam dan menyambut

semasa
datang sekolah
b. Lambaian pulang
c. Bertanya khabar

salam

iii.Memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara


berhemah
Contoh
a. Membetulkan tali leher
b. Membetulkan butang baju dll
iv. Membuat publisiti/promosi

AKTIVITI MENTOR MENTEE


BIL

AKTIVITI

KAEDAH

2.

1. Tujuan;
i. Membangunkan
sahsiah diri murid
ii. Membina jati diri
murid
iii. Membantu
menyelesaikan
masalah murid

1. Strategi pelaksanaannya;
i. Seorang atau dua mentor bagi setiap kelas
ii. Perjumpaan sekurang-kurangnya dua kali sebulan
dan dijadualkan
iii. Program untuk semua murid

2. Pengisian semasa perjumpaan;

i. Membuat sapaan

ii. Menyemak dan prihatin latar belakang mentee


iii. Membimbing mentee mengatasi masalah
iv. Membimbing mentee membina hala tuju dan
kerjaya
v. Membimbing mentee membentuk jati diri dan
sahsiah diri

2. Cadangan aktiviti
i. Sesi ramah mesra
ii. Sesi makan
bersama
iii. Meraikan hari lahir
iv. Bimbingan hala tuju
hidup
3. Disenaraikan sebagai salah satu tugas guru di sekolah
v. Lawatan/ziarah
keluarga
4. Menyediakan profile setiap mentee
vi. Sesi perkongsian
masalah

AKTIVITI PENGHARGAAN MURID


BIL
3

AKTIVITI

KAEDAH

Aktiviti meraikan
murid;

i.Guru meraikan murid dalam suasana kasih


sayang

i.

ii.Antara kaedah yang boleh digunakan;


a. Mengumumkan ucapan selamat melalui

pembesar
suara sekolah

Hari lahir murid

ii. Sambutan hari


kanak-kanak
iii. Perayaanperayaan utama
mengikut kaum
seperti Hari Raya,
Tahun Baru Cina,
Deepavali,
Krismas
termasuk
perayaan utama
di Sabah dan
Sarawak

b. Menyanyikan lagu bersesuaian dengan


tema sambutan

Contoh:
Lagu Hari Lahir
Lagu Perayaan Utama
c. Menghantar kad ucapan
Contoh:
Kad Hari Lahir
Kad Hari Perayaan
iii.Aktiviti dilaksanakan semasa perhimpunan
atau di dalam bilik darjah.

TERIMA KASIH