Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2015


NAMA PYD
NO.K.P.

GRED JAWATAN

JANTINA
JAWATAN
BIDANG
UTAMA

TEMPAT BERTUGAS

Tahap Keberhasilan

Julat keberhasilan T/T PYD

CEMERLANG

90 - 100

TINGGI

80 - 89

SEDERHANA

60 - 79

RENDAH

0 - 59

PERTENGAHAN TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

T/T PYD

T/T PP1TARIKH

T/T TARIKH
PP1

T/T PP2TARIKH

T/T PP2
TARIKH

TARIKH

TARIKH

Skor
100

Formula Pengiraan Markah =

AKHIR TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

Agihan Wajaran
PENCAPAIAN

BIL

Pertengahan tahun / semester/ penggal

KEBERHASILAN
AGIHAN
WAJARAN

TAHAP

SKOR JULAT
( 0 - 100 )

Akhir tahun / semester/ penggal


MARKAH

KEBERHASILAN TUGAS UTAMA (50%)


0

AGIHAN
WAJARAN

TAHAP

SKOR JULAT
( 0 - 100 )

Jumlah Kecil (A)

KEBERHASILAN TUGAS-TUGAS LAIN (50%)


0

Jumlah Kecil (B)

JUMLAH KESELURUHAN (A+B)

SKOR KEBERHASILAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP): Guru / Pensyarah / Jurulatih


BIL

ASPEK KEBERHASILAN

DESKRIPSI
1.1.Peningkatanpemahaman dan kemahiran murid/pelajardalammengaplikasi,menganalisis,mensintesisdanmembuatpenilaiandalamPdP.

PdP

1.2.Peningkatanpengetahuansedia adamurid/pelajarsemasadanselepasPdP.
1.3.Peningkatanperkongsian maklumat danilmupengetahuansertakemahiranyangdipelajariolehmurid/pelajar.

PdP

1.4.Peningkatanpenglibatan murid/pelajardalamPdP.
1.5.Pemulihan dan pengayaan ilmudanpengetahuanmurid/pelajar.
2.1.Peningkatanpenglibatanmurid/pelajar.
2

Kokurikulum

2.2.Peningkatanpenguasaankemahiranmurid/pelajar.

3
4

Etikadankerohanian
Kemahiran

3.1.Peningkatansahsiah,etikadankerohaniansertaidentitinasionalmurid/pelajarmelaluitingkahlakuyangditunjukkan.
4.1.Peningkatankemahiranmemimpin,berfikirdanberbahasamelaluipenglibatanmurid/pelajar.

Aspek-aspeklain

5.1.Deskripsi-deskripsilain

2.3.Peningkatankecemerlanganmurid/pelajar.

PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PT(A)


BIL

ASPEK KEBERHASILAN

DESKRIPSI
Peningkatandalam:
1.1.Pengurusandankepimpinanorganisasi.
1.2.Pengurusankurikulum.
1.3.Pengurusankokurikulum.

Kualitipengurusan

1.4.PengurusanHal-ehwalMurid.
1.5.Pengurusankewangan.
1.6.Pengurusanpentadbiranpejabat.
1.7.Pengurusanpersekitarandankemudahanfizikal.
1.8.Pengurusandanpembangunansumbermanusia.
1.9.Pengurusanhubunganluar.
2.1.Peningkatanpemahamandankemahiranmurid/pelajar/gurudalammengaplikasi,menganalisis,mensintesisdanmembuatpenilaiandalamPdP.

PdP/Instruksional

2.2.Peningkatanpengetahuansediaadamurid/pelajar/gurusemasadanselepasPdP.
2.3.Peningkatanperkongsianmaklumatdanilmu.
2.4.pengetahuansertakemahiranyangdipelajariolehmurid/pelajar/guru.

Aspek-aspeklain

2.5.Peningkatanpenglibatanmurid/pelajar/gurudalamPdP.
3.1.Deskripsi-deskripsilain

NGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

RIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KAH KEBERHASILAN TAHUN 2015

AKHIR TAHUN / SEMESTER / PENGGAL

Agihan Wajaran
PENCAPAIAN
Akhir tahun / semester/ penggal
MARKAH

0
1

MBELAJARAN (PdP): Guru / Pensyarah / Jurulatih


DESKRIPSI

mahaman dan kemahiran murid/pelajardalammengaplikasi,menganalisis,mensintesisdanmembuatpenilaiandalamPdP.

getahuansedia adamurid/pelajarsemasadanselepasPdP.
kongsian maklumat danilmupengetahuansertakemahiranyangdipelajariolehmurid/pelajar.

glibatan murid/pelajardalamPdP.

pengayaan ilmudanpengetahuanmurid/pelajar.

glibatanmurid/pelajar.

guasaankemahiranmurid/pelajar.

emerlanganmurid/pelajar.

ah,etikadankerohaniansertaidentitinasionalmurid/pelajarmelaluitingkahlakuyangditunjukkan.
mahiranmemimpin,berfikirdanberbahasamelaluipenglibatanmurid/pelajar.

silain

USAN DAN PEMBELAJARAN PT(A)


DESKRIPSI

kepimpinanorganisasi.
kulum.

urikulum.

ehwalMurid.
angan.

adbiranpejabat.

ekitarandankemudahanfizikal.

pembangunansumbermanusia.
unganluar.

mahamandankemahiranmurid/pelajar/gurudalammengaplikasi,menganalisis,mensintesisdanmembuatpenilaiandalamPdP.

getahuansediaadamurid/pelajar/gurusemasadanselepasPdP.

kongsianmaklumatdanilmu.

takemahiranyangdipelajariolehmurid/pelajar/guru.

glibatanmurid/pelajar/gurudalamPdP.
silain

PENGESANAN KEBERHASILAN
GRED
JAWATAN

NAMA PYD
JANTINA

Tahap Keberhasilan

CEMERLANG
TINGGI
SEDERHANA

TEMPAT
BERTUGAS

JAWATAN
BIDANG
UTAMA

RENDAH

Julat keberhasilan

90 - 100
80 - 89
60 - 79
0 - 59

PP1
PP2

BIL

ASPEK

DESKRIPSI

Peningkatanpemahamandankemahiranmurid/pelajardalam
1.1. mengaplikasi,menganalisis,mensintesisdanmembuatpenilaian
dalamPdP.

PdP

1.2.

Peningkatanpengetahuansediaadamurid/pelajarsemasadan
selepasPdP.

1.3.

Peningkatanperkongsianmaklumatdanilmupengetahuanserta
kemahiranyangdipelajariolehmurid/pelajar.

1.4. Peningkatanpenglibatanmurid/pelajardalamPdP.

1.5. Pemulihandanpengayaanilmudanpengetahuanmurid/pelajar.

2.1. Peningkatanpenglibatanmurid/pelajar.

Kokurikulum

2.2. Peningkatanpenguasaankemahiranmurid/pelajar.

2.3. Peningkatankecemerlanganmurid/pelajar.

Etikadan
kerohanian

3.1.

Peningkatansahsiah,etikadankerohaniansertaidentitinasional
murid/pelajarmelaluitingkahlakuyangditunjukkan.

Kemahiran

4.1.

Peningkatankemahiranmemimpin,berfikirdanberbahasamelalui
penglibatanmurid/pelajar.

Lain-lain

Bdang Tugas
U=Utama /
L=Lain-lain

TAHAP KEBERHASILAN

MARKAH

SOAL SELIDIK KEBERHASILAN


Alamat

BIL

PERKARA

Borang Markah Keberhasilan tidak berserabut

Borang Markah Keberhasilan mudah difahami

Borang Markah Keberhasilan mudah digunakan untuk menilai

Penilaian keberhasilan mudah difahami

Penilaian keberhasilan mudah dilaksanakan

Empat tahap keberhasilan adalah sesuai

Empat tahap keberhasilan mudah digunakan untuk menilai

Julat keberhasilan adalah sesuai

Julat keberhasilan mudah difahami

10

Julat keberhasilan mudah digunakan untuk menilai

11

Formula pengiraan markah keberhasilan adalah betul

12

Formula pengiraan markah keberhasilan adalah sesuai

13

Formula pengiraan markah keberhasilan mudah digunakan

14

Kaedah semakan bahan, pemerhatian, pencerapan dan temubual boleh


digunakan untuk menilai

15

Penentuan sasaran perlu dicatat pada dokumen yang sesuai

16

Pencapaian sasaran boleh digunakan untuk menilai

17

Pembahagian wajaran keberhasilan tugas utama dan lain lain adalah


sesuai

18

Penilaian ini mampu meningkatkan usaha PYD

19

Simulasi keberhasilan mudah digunakan

20

Simulasi keberhasilan sangat membantu

atau X

Anda mungkin juga menyukai