Anda di halaman 1dari 64

PENANDA JAWI BERWARNA : MEMBANTU MURID TAHUN 2

MENYAMBUNG HURUF JAWI TUNGGAL

RUHIL FARIHAN BT AHMAD EZANI

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

NOVEMBER 2014

PENANDA JAWI BERWARNA : MEMBANTU MURID TAHUN 2


MENYAMBUNG HURUF JAWI TUNGGAL

RUHIL FARIHAN BT AHMAD EZANI

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat


penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan
Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

NOVEMBER 2014

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada
pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam
Pendidikan Rendah

Tandatangan

: ..

Nama Penyelia

: DR ABD AZIZ BIN MAHYUDIN

Tarikh

: NOVEMBER 2014

ii

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan

Nama Penulis

: RUHIL FARIHAN BT AHMAD EZANI

Tarikh

: NOVEMBER 2014

iii

HALAMAN DEDIKASI

Khusus buat ;
Ayahanda dan bonda yang disayangi,
Ahmad Ezani bin Mat Saman
Wan Hasmah binti Wan Yusoff
Yang tidak pernah jemu mencurahkan kasih sayang
tidak putus mendoakan kejayaan anakanda
Buat adinda yang dikasihi ;
Ahmad Lutfil Hadi bin Ahmad Ezani
Ruhil Shahira binti Ahmad Ezani
Effa Madiha binti Ahmad Ezani
Ahmad Shahrim bin Ahmad Ezani
Asma Aqilah binti Ahmad Ezani
Terima kasih atas sokongan dan dorongan yang kalian berikan
Pensyarah penyelia, Dr Abd Aziz bin Mahyuddin,
Pensyarah-pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral,
Pensyarah-pensyarah IPG Kampus Pendidikan Islam,
Sahabat-sahabat dan dia disayangi,
jasa kalian tidak mampu saya balas.

iv

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, selawat serta salam
ke atas junjungan besar Nabi Muhammmad s.a.w serta para sahabat.
Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kepada Allah swt kerana atas limpah dan
kurniaNya saya dapat menyiapkan laporan kajian tindakan ini. Jutaan terima kasih
dan penghargaan yang tidak terhingga diberikan kepada pensyarah pembimbing saya
iaitu Dr Abd Aziz bin Mahyuddin, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral yang telah
memberi tunjuk ajar kepada saya dan banyak membantu saya dalam menyiapkan
laporan kajian tindakan ini.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada kedua ibu
bapa saya yang banyak membantu saya dan sentiasa mendoakan kejayaan saya serta
tidak jemu memberikan sokongan kepada saya dari jauh. Tidak dilupakan juga
kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang setia bersama saya dalam apa jua keadaan
di dalam menyempurnakan laporan kajian tindakan ini.
Seterusnya, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara
langsung mahupun tidak langsung sepanjang melaksanakan laporan kajian ini. Jasa
kalian amat bermakna dan semoga Allah sahajalah yang dapat membalas jasa kalian.
Segala usaha dan komitmen yang kalian berikan saya dahulukan dengan ucapan
ribuan terima kasih.

ABSTRAK

Kajian tindakan ini dijalankan bertujuan untuk membantu murid menyambung huruf
Jawi tunggal di samping dapat menambah baik amalan pengajaran guru. 4 orang
murid Tahun 2 daripada sebuah sekolah di daerah Sepang Selangor telah dipilih
sebagai responden. Tinjauan awal mendapati mereka tidak dapat menyambung huruf
Jawi tunggal dengan betul. Oleh itu, pengkaji telah membuat satu penambahbaikan
Penanda Jawi Berwarna untuk meningkatkan kemahiran murid menyambung huruf
Jawi tunggal. Penggunaan Penanda Jawi Berwarna diperkenalkan dengan hurufhuruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung dengan menggunakan
elemen tiga warna iaitu merah, hijau dan kuning serta formula warna bagi membantu
murid menyambung huruf Jawi tunggal. Data kajian dikumpulkan menggunakan
kaedah pemerhatian, temubual dan analisis dokumen. Dapatan menunjukkan murid
dapat meminimakan kesalahan di dalam menyambung huruf Jawi tunggal selepas
Penanda Jawi Berwarna diperkenalkan.

vi

ABSTRACT

This action research was carried out to helps student to connect the single Jawi letter
and to improve teaching practice. The research involved 4 Year 2 students from a
school in Sepang, Selangor. Early study found out that they were unable to connect
the single Jawi letter correctly. Therefore the researcher has created an innovation by
introducing Penanda Jawi Berwarna to help them connect single Jawi letter correctly.
Through this research, the use of Penanda Jawi Berwarna introduced by using the
letter that can be connected and cannot be connected which using three colour
element of red, green and yellow and the colour formula to help the student
connecting the single Jawi letter. The data were collected through observation,
interview and document. The findings found out that student were able to minimize
the error in connecting the single Jawi letter after introducing the Penanda Jawi
Berwarna.

vii

KANDUNGAN

PENGESAHAN PENYELIA
HALAMAN PENGAKUAN
DEDIKASI
PENGHARGAAN
ABSTRAK
ABSTRACT
KANDUNGAN
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
1.0

HALAMAN
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
x
xi

PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

1
3

FOKUS KAJIAN
2.1 Isu Keprihatinan
2.2 Tinjauan masalah
2.3 Analisis Tinjauan Masalah

9
11
15

OBJEKTIF KAJIAN
3.1 Objektif Kajian
3.2 Soalan Kajian

17
17

4.0

KUMPULAN SASARAN

18

5.0

TINDAKAN YANG DIJALANKAN

20

6.0

CARA PENGUMPULAN DATA


6.1 Pemerhatian
6.2 Temubual
6.3 Dokumen :
6.3.1 Jurnal refleksi pengajaran guru
6.3.2 Lembaran kerja

2.0

3.0

7.0

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA


7.1 Soalan Kajian 1
7.2 Soalan Kajian 2

28
29
30
30

31
37

viii

8.0

REFLEKSI/RUMUSAN SELEPAS DAPATAN

43

9.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

46

RUJUKAN

48

LAMPIRAN

50

viii

SENARAI JADUAL

Jadual
1
2
3
4
5

Kumpulan sasaran
Jadual perancangan tindakan
Keputusan lembaran kerja
Analisis Pemerhatian (proses pembelajaran)
Data pemerhatian (tingkah laku)

Halaman
19
22
34
35
40

SENARAI RAJAH

Rajah
1
2

Model kajian Kemmis dan McTaggart


Formula warna

Halaman
20
24

xi

1.0

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

Menuntut ilmu merupakan satu ibadah di dalam kehidupan setiap individu muslim.
Allah s.w.t juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang kepentingan
pendidikan di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5.Pendidikan Islam merupakan salah satu cabang pendidikan yang sangat
penting. Al-Qardhawi di dalam buku pedagogi dan metodologi Pendidikan Islam
karangan Ahmad (2008) mendefinisikan Pendidikan Islam sebagai pendidikan bagi
keseluruhan hidup termasuk akal dan hati, rohani, jasmani, akhlak dan tingkah laku.
Ini kerana tujuannya adalah untuk menyediakan manusia bagi menghadapi hidup di
samping menyediakan mereka untuk menghadapi masyarakat yang sering
menghadapi kebaikan dan kejahatannya, kemanisan dan kepahitan.
Pelajaran Jawi pula merupakan salah satu bidang utama yang terdapat dalam
mata pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah yang ditetapkan oleh Kementerian
Pelajaran Malaysia pada tahun 2003. Dalam bidang ini, penumpuan diberikan kepada
kemahiran menulis dan membaca tulisan Jawi serta mempelajari asas seni tulisan
Jawi.

Tulisan Jawi merupakan tunjang kepada pencapaian yang cemerlang di dalam


Pendidikan Islam. Hal ini kerana sekiranya murid tidak dapat menguasai tulisan Jawi
dengan baik menyebabkan mereka semakin ketinggalan dalam mata pelajaran
Pendidikan Islam. Generasi kini tidak dapat menguasai Jawi kerana kebanyakan
daripada mereka kurang menghargai tulisan Jawi. Di sekolah juga tulisan Jawi hanya
diajarkan di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam sahaja menyebabkan tulisan ini
semakin terpinggir.
Menurut Mohamad Amin (2009), kelemahan murid-murid sekolah rendah
dalam kemahiran menulis Jawi amat ketara. Oleh itu, guru-guru Pendidikan Islam
perlulah mengambil langkah yang sewajarnya untuk menanam minat murid-murid di
dalam tulisan Jawi.
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Mustapha (1991) mendapati bahawa
95 peratus pelajar mempunyai sikap negatif terhadap tulisan Jawi seperti susah
dipelajari, tidak penting dan tidak dinilai dalam peperiksaan. Perkara sebegini boleh
memberi kesan kepada mereka terhadap pencapaian Pendidikan Islam di dalam
peperiksaan yang dijalankan di sekolah. Murid yang tidak dapat menguasai jawi
akan semakin ketinggalan sekiranya mereka berterusan mempunyai pemikiran yang
negatif ini.
Terdapat banyak kaedah serta teknik yang perlu digunakan dari semasa ke
semasa mengikut tahap kemahiran murid. Namun begitu, hal ini sukar bagi murid
yang lemah dalam pelajaran Jawi kerana mereka hanya diperuntukkan masa belajar
dan berlatih mempraktikkan kemahiran menulis jawi yang hanya dipelajari pada
waktu persekolahan dan pada masa tambahan di sekolah rendah agama selepas waktu
sekolah. Selain itu peruntukan masa untuk pemulihan jawi hanya 30 minit seminggu

tidak mencukupi kerana pelajaran Jawi memerlukan mereka diberi latihan yang
banyak terutama dari segi penulisan.
Sekiranya murid tidak dapat menguasai tulisan Jawi pada peringkat awal
dikhuatiri mereka akan mengalami kesukaran untuk menguasai bidang lain seperti
sirah, ibadah, akhlak dan juga akidah. Hal ini kerana banyak bahan yang digunakan
di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam menggunakan tulisan Jawi. Kemahiran
murid-murid dalam menguasai tulisan Jawi adalah bertitik tolak dari peringkat
sekolah rendah lagi seawal Tahun 1.
Oleh itu, saya telah membuat keputusan untuk menambahbaik amalan
pengajaran saya bagi membantu murid-murid menguasai kemahiran membaca,
mengeja dan menulis Jawi dengan baik seiring dengan kemajuan dan perkembangan
Pendidikan Islam.

1.2

Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Lalu


Pada 25 Januari 2014 yang lalu, saya dan 5 orang rakan yang lain telah

menjalani latihan mengajar fasa 3 di Sekolah Kebangsaan KLIA, Sepang, Selangor.


Perasaan gementar dan risau silih berganti sewaktu saya ingin meneruskan latihan
mengajar pada kali ini kerana ini merupakan latihan mengajar yang terakhir bagi
saya dan rakan-rakan. Walaupun saya sudah mempunyai pengalaman latihan
mengajar sebanyak 2 kali akan tetapi saya tetap berasa gementar. Hal ini kerana
tempoh latihan mengajar bagi fasa 3 ini adalah tempoh masa yang panjang iaitu
selama 3 bulan.

Selepas melapor diri kepada pihak pentadbiran, Penolong Kanan Pentadbiran,


iaitu Puan Zakiah binti Andlan telah memberikan jadual waktu kepada kami. Setelah
mengalami beberapa perubahan jadual disebabkan oleh pertindihan masa, saya
akhirnya telah diamanahkan untuk mengajar Tahun 4 dan Tahun 2. Masa yang
diberikan kepada saya adalah sebanyak 12 masa. Bagi Tahun 2 saya telah mengajar
keseluruhan bidang Pendidikan Islam manakala bagi Tahun 4 saya hanya mengajar
bidang Ulum Syariah dan Jawi sahaja.
Sebelum saya memulakan pengajaran dan pembelajaran pada minggu
tersebut saya lebih suka untuk masuk ke kelas bersama-sama dengan guru
pembimbing saya dan memerhatikan pengajaran guru pembimbing saya serta tingkah
laku murid-murid. Pertama kali saya menjejakkan kaki bersama-sama dengan guru
pembimbing ke dalam kelas Tahun 2 saya berasa sangat terkejut kerana murid-murid
sangat aktif dan suka bercakap sesama mereka sewaktu guru sedang mengajar. Saya
telah memerhatikan beberapa tingkah laku murid-murid di dalam kelas Tahun 2
sewaktu guru pembimbing saya sedang mengajar. Terdapat beberapa orang murid
yang sangat nakal, murid yang suka mengadu, murid yang suka membuat kerja
sendiri dan murid-murid yang pendiam. Pelbagai karenah murid-murid dalam kelas
tersebut telah perhatikan sepanjang guru pembimbing saya mengajar mereka.
Untuk kelas yang seterusnya, guru pembimbing telah meminta saya untuk
masuk ke kelas tersebut. Menurut beliau, saya perlu membiasakan diri dengan muridmurid sebelum saya meneruskan dengan pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu saya
telah memulakan pengajaran dan pembelajaran saya yang pertama pada hari Khamis
minggu pertama latiha mengajar. Dari segi penilaian saya terhadap mereka saya akui
sewaktu pertama kali saya bersama dengan mereka saya berasa sangat tertekan dan
hampir putus asa kerana mereka sangat aktif di dalam kelas. Saya merasakan saya
4

tidak dapat mengajar mereka dengan baik sekiranya mereka berterusan menunjukkan
tingkah laku tersebut. Walaubagaimanapun, dengan nasihat yang telah diberikan oleh
guru pembimbing dan pensyarah pembimbing saya hadapi juga karenah mereka
dengan sabar dan saya pikul amanah yang telah diberikan ini dengan ikhlas.
Alhamdulillah, dari semasa ke semasa mereka telah menunjukkan perubahan dan
mereka juga semakin mendengar kata. Ternyata mereka sebenarnya adalah muridmurid yang sangat lembut hatinya dan senang dibentuk. Mereka hanya perlu diberi
nasihat yang berterusan dan mengingatkan perkara-perkara yang telah mereka lupa.
Saya semakin seronok menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan
mereka.
Sebelum menjalankan pengajaran dan pembelajaran say tidak lupa untuk
membuat sesi pengenalan dengan mereka. Setelah selesai menjalankan sesi taaruf,
saya kemudian mengajar pelajaran Jawi. Oleh itu, saya telah meminta mereka untuk
mengeluarkan buku tulis dan buku latihan untuk saya mengenalpasti apakah yang
telah dipelajari oleh mereka dan tahap penguasaan mereka dalam tulisan Jawi. Saya
dapati ramai dalam kalangan mereka mempunyai tulisan yang kemas dan cantik.
Walaubagaimanapun, terdapat juga beberapa orang murid yang didapati mempunyai
banyak kesalahan di dalam buku tulis mereka terutamanya dari segi penulisan Jawi.
Sewaktu pengajaran dan pembelajaran saya di bawah tajuk suku kata terbuka
dan tertutup, saya telah memerhatikan dan mengenalpasti masalah di mana mereka
tidak dapat menguasai huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh
disambung. Saya menyedari perkara ini sewaktu saya mengedarkan lembaran kerja
dan meminta mereka untuk menyiapkan latihan tersebut secara individu. Apa yang
saya dapati terdapat beberapa orang murid yang dapat menulis dengan baik tetapi
terdapat beberapa orang murid yang tidak dapat menulis dengan baik dimana mereka
5

menyalin semula suku kata yang saya berikan tanpa menyambung huruf-huruf
berkenaan. Semasa menyiapkan latihan yang diberi juga murid-murid sering
memanggil saya untuk bertanyakan huruf yang boleh disambung atau tidak. Saya
berasa agak bimbang dan risau dengan situasi ini. Hal ini sekiranya dibiarkan akan
berlarutan sehingga mereka naik ke Tahun 3 dan seterusnya dan akan melahirkan
murid-murid yang tidak tahu membaca Jawi.
Kajian Zamferi (2009) juga mendapati ramai murid yang lemah dan kurang
memahami kaedah bagaimana untuk menyambung huruf-huruf Jawi yang diberikan,
sehinggakan mereka sering gagal untuk menulis perkataan yang tepat dan betul.
Walaupun murid dapat mengenal semua huruf Jawi, namun timbul pula masalah
mengenai bagaimana untuk menulis perkataan Jawi menggunakan huruf Jawi
tunggal.
Untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya, saya telah
menyediakan satu aktiviti Sahiba Jawi untuk murid Tahun 2. Saya telah
membahagikan mereka kepada lima kumpulan kecil. Setiap kumpulan akan
memperolehi satu papan Sahiba Jawi dan satu kotak yang mengandungi kad suku
kata jawi. Setiap kumpulan dikehendaki mendengar arahan yang diberikan oleh guru
sebelum menjalankan aktiviti. Berdasarkan gambar yang telah diletakkan di tepi
papan Sahiba Jawi tersebut, murid dikehendaki membina satu perkataan
menggunakan suku kata tersebut di atas papan Sahiba Jawi. Mereka perlu
menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk membentuk perkataan kerana terdapat
beberapa suku kata yang pelu digunakan sekali sahaja. Murid-murid berasa sangat
seronok kerana semua murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Mereka
juga dapat membaca semula perkataan yang telah dibentuk oleh mereka di atas papan
Sahiba Jawi.
6

Walaubagaimanapun, masalah mula timbul apabila saya telah memilih


beberapa orang murid untuk menulis semula suku kata tersebut menjadi perkataan
yang bermakna di papan putih. Ada diantara mereka yang tidak dapat menyambung
huruf jawi dengan betul malah ada diantara mereka yang hanya menyalin semula
suku kata tersebut tanpa menyambung huruf Jawi. Oleh itu saya telah meminta
mereka untuk menumpukan perhatian di papan putih dan saya mula menulis dua
huruf Jawi lalu saya bertanyakan kepada mereka huruf

boleh disambung dengan

atau tidak? Ada diantara mereka yang menjawab boleh disambung ada yang
wau
menjawab tidak boleh dan lebih menyedihkan ada diantara mereka yang menjawab
saya tak tahu ustazah. Perkara ini sangat mendukacitakan saya kerana
sepatutnya kemahiran menyambung huruf perlu dikuasai oleh mereka sejak dari
Tahun 1 lagi.
Saya berasa sangat sedih dan risau dengan prestasi yang ditunjukkan oleh
mereka. Hal ini kerana, adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang guru
Pendidikan Islam untuk menangani masalah keciciran Jawi ini dengan lebih serius
supaya masalah ini dapat ditangani dengan segera. Kemahiran Jawi sangat berkait
rapat dengan Al-Quran, sekiranya mereka tidak dapat membaca tulisan jawi
bagaimanakah nanti mereka akan membaca Al-Quran dengan betul. Dalam perkara
ini, Kang (1990) juga berpendapat :
Membaca Al-Quran tanpa dasar tulisan Jawi samalah seperti si buta berjalan
tanpa tongkat kerana dengan mempelajari huruf serta dasar tulisan, seseorang boleh
mengetahui sebutan Al-Quran dengan lebih mudah.
Menurut Zulkifli (2003) pula, pendedahan Pendidikan Islam kepada setiap
individu Muslim perlu bermula sejak kecil lagi. Penekanan Pelajaran Jawi wajar

dilakukan ketika mereka mula mengenal huruf. Pembinaan strategi dan kaedah
pengajaran dan pembelajaran Jawi amat penting bagi mencapai matlamat yang telah
disasarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Kerisauan saya tidak terhenti begitu saja. Saya telah berbincang bersamasama dengan guru pembimbing saya di sekolah dan guru pensyarah pembimbing
saya berkaitan masalah yang dihadapi oleh murid ini. Setelah berbincang beberapa
perkara saya telah mengambil keputusan untuk membuat satu kaedah yang dapat
membantu murid menyambung huruf Jawi bagi membentuk perkataan. Kaedah
tersebut dinamakan sebagai Penanda Jawi Berwarna. Kaedah ini telah menggunakan
3 jenis warna iaitu merah, kuning dan hijau. Warna merah bagi huruf yang tidak
boleh disambung selepasnya, warna kuning adalah huruf yang tidak boleh disambung
sebelum dan selepasnya manakala warna hijau adalah huruf yang boleh disambung
sebelum dan selepasnya.
Saya beranggapan bahawa masalah ini perlu diatasi dengan segera supaya
murid tidak akan terus ketinggalan dan tercicir dalam mata pelajaran ini dan warna
yang saya gunakan dapat memudahkan mereka untuk mengingat huruf-huruf yang
boleh disambung dan tidak boleh disambung. Kaedah ini diharapkan dapat
membantu murid untuk menyambung huruf-huruf Jawi tunggal dengan betul.

2.0

FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN

Fokus kajian saya adalah lebih tertumpu kepada untuk membantu guru membaiki
amalan pengajarannya kepada satu kaedah yang lebih baik yang dapat meningkatkan
kemahiran murid dalam menyambung huruf Jawi tunggal.
2.1

Isu Keprihatinan
Berdasarkan refleksi yang telah saya nyatakan, saya dapat membuat

kesimpulan dan mengenalpasti bahawa masalah utama yang dihadapi oleh muridmurid saya ialah masalah penguasaaan kemahiran menyambung huruf Jawi tunggal.
Saya dapati murid-murid saya seringkali melakukan kesilapan yang sama apabila
saya meminta mereka untuk menyiapkan lembaran kerja yang diberikan. Hal ini
kerana mereka tidak dapat membezakan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung semasa membuat latihan lembaran kerja. Saya merasakan bahawa mereka
kurang didedahkan dengan kaedah yang khusus untuk menyambung huruf Jawi
tunggal dan juga strategi pengajaran guru yang kurang berkesan menyebabkan
mereka tidak dapat menyambung huruf Jawi tunggal dengan betul.
Dengan rasa penuh tanggungjawab saya berasa saya perlu membuat sesuatu
untuk menangani masalah ini daripada terus berlanjutan. Sebagai seorang guru, kita
seharusnya peka dengan masalah yang dialami oleh murid-murid terutamanya di
dalam bilik darjah dan memberikan sepenuh komitmen untuk membantu muridmurid. Sekiranya masalah tersebut dibiar berlarutan tanpa tindakan yang khusus
dikuatiri murid-murid akan sentiasa mengulangi kesalahan mereka yang sama dan

akan tercicir dalam Pelajaran Jawi.


Kebolehan membaca dan menulis Jawi amat penting di dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Islam tidak kira sama ada di sekolah rendah mahupun di
sekolah menengah. Hal ini kerana, hampir keseluruhan bahan pembelajaran yang
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam menggunakan
tulisan Jawi. Sekiranya murid tidak dapat menguasai tulisan jawi dengan sebaiknya,
maka mereka akan sentiasa ketinggalan dan terus tercicir berbanding murid-murid
yang tahu menulis Jawi terutama apabila mereka menjejakkan kaki ke sekolah
menengah kelak.
Ishak dan Hassan (1994) menyatakan bahawa kelemahan pelajar-pelajar
sekolah menengah dalam menguasai kemahiran Jawi mempunyai kaitan langsung
dengan keupayaan mereka pada peringkat sekolah rendah. Sekiranya dari peringkat
sekolah rendah lagi mereka tidak menunjukkan minat dalam bidang Jawi dikhuatiri
masalah ini akan terbawa-bawa sehingga ke peringkat sekolah menengah nanti.
Manakala Muhammad (1992) pula menyatakan bahawa murid-murid yang
tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis Jawi akan semakin
ketinggalan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam apabila bahan bantu belajar yang
digunakan oleh guru ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi. Hal ini kerana,
tulisan Jawi merupakan kemahiran asas yang penting bagi murid-murid beragama
Islam dalam mempelajari bidang-bidang lain yang terdapat di dalam Pendidikan
Islam seperti Ulum Syariah, Adab Islamiah, Jawi serta Tilawah al-Quran.
Justeru, kelemahan ini perlu diatasi dengan segera oleh guru dengan
menggunakan kemahiran mereka yang tersendiri supaya murid yang lemah ini dapat
dibantu dan seterusnya dapat meningkatkan prestasi mereka di dalam pembelajaran.
10

Sehubungan dengan itu, saya juga perlu meningkatkan kualiti pengajaran saya dan
mempelbagaikan kaedah pengajaran saya supaya dapat membantu murid-murid di
dalam menyambung huruf Jawi tunggal.

2.2

Tinjauan masalah.
Tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti dibuat bertujuan untuk

memahami dengan lebih mendalam mengenai masalah tersebut serta mengatasi


masalah yang dihadapi oleh murid-murid seterusnya dapat membantu guru untuk
menambahbaik amalan. Beberapa cara pengumpulan data telah dipilih bagi
mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid Tahun 2. Antara cara
pengumpulan data yang telah digunakan di dalam kajian ini ialah kaedah
pemerhatian, temu bual dan dokumen iaitu lembaran kerja dan refleksi guru serta
soal jawab sebagai pengukuhan terhadap data awal yang diperolehi.
Langkah pertama yang telah saya lakukan dalam meninjau permasalahan ini
ialah dengan mengedarkan kepada mereka satu lembaran kerja sebagai latih tubi.
Mereka diminta untuk menjawab sendiri soalan-soalan yang diberikan dan saya telah
meminta mereka untuk berlaku jujur sekiranya mereka tidak dapat menjawab soalan
tersebut. Saya dapati terdapat sebilangan murid yang mempunyai masalah dalam
menyambung huruf Jawi tunggal. Melalui pemerhatian yang telah saya lakukan ke
atas mereka murid-murid yang mempunyai masalah dalam menyambung huruf Jawi
tunggal ini ialah murid-murid yang berada di kedudukan yang paling belakang.
Mereka seringkali melihat jawapan yang dibuat oleh rakan di sebelah mereka.

11

Melihat masalah ini saya telah bersoal jawab secara tidak langsung dengan
mereka. Saya telah meminta mereka untuk memberikan perhatian kepada saya
sebelum saya meneruskan soalan saya. Saya telah bertanyakan kepada mereka
adakah mereka mengenal huruf Jawi dan tahu menyambung huruf Jawi tunggal.
Temu bual merupakan satu proses yang dilakukan oleh seseorang pengkaji terhadap
orang yang ditemubual untuk mendapat maklumat terperinci secara lisan dengan
mengajukan soalan-soalan berkaitan.
Oleh itu, saya juga telah menjalankan temubual bersama guru Pendidikan
Islam yang mengajar kelas tersebut bagi mendapatkan maklumat yang lebih lanjut
berkaitan tahap penguasaan kemahiran menyambung huruf Jawi tunggal dalam
kalangan murid dan juga untuk mengetahui latar belakang murid. Selain itu juga,
untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat saya juga telah menganalisis
dokumen mereka seperti buku aktiviti, kertas ujian dan juga lembaran latih tubi.
2.2.1

Kebolehtadbiran

Saya memilih untuk menggunakan bahan Penanda Jawi Berwarna ini kerana bahan
ini sangat mudah dilaksanakan dan mudah untuk ditadbir. Sebelum saya
menggunakan bahan ini saya telah memberikan penerangan kepada mereka tentang
petunjuk warna yang terdapat di dalam Penanda Jawi Berwarna ini dan formula
warna yang perlu diingat oleh murid semasa membuat latihan lembaran kerja.
Penerangan yang telah diberikan kepada mereka juga menggunakan bahasa yang
mudah dan senang untuk difahami. Selain itu, proses untuk menyediakan bahan ini
tidak terlalu rumit dan bahan yang digunakan mudah untuk didapati.

12

2.2.2

Kepentingan

Masalah murid untuk menyambung huruf jawi tunggal sangat berkait rapat dengan
pengetahuan sedia ada mereka. Kebanyakan daripada mereka tidak dapat
membezakan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Oleh itu,
Penanda Jawi Berwarna ini telah dibina dengan menggunakan tiga jenis warna iaitu
merah, kuning dan hijau. Warna-warna yang digunakan ini dapat membezakan huruf
yang boleh disambung dan tidak boleh disambung serta mampu menarik minat
mereka untuk membuat aktiviti lembaran kerja yang diberikan.
2.2.3

Kebolehgunaan

Penanda Jawi Berwarna ini mampu meningkatkan kemahiran murid untuk


menyambung huruf jawi tunggal sekaligus membantu murid untuk membezakan
huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung kerana huruf-huruf tunggal
tersebut telah dikelaskan mengikut warna dan juga formula warna yang telah
diberikan. Oleh itu, mereka dapat merujuk Penanda Jawi Berwarna ini apabila
membuat lembaran kerja yang diberikan oleh guru.
2.2.4

Kawalan

Pengajaran dan pembelajaran berbantukan Penanda Jawi Berwarna ini mudah


dikawal oleh guru kerana murid diminta untuk merujuk Penanda Jawi Berwarna
tersebut sewaktu membuat latihan lembaran kerja. Oleh itu, tingkah laku kurang
berdisiplin murid dapat dikawal dan dikurangkan sewaktu menjalankan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran dan murid lebih dapat menumpukan perhatian yang
sepenuhnya di dalam pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru.

13

2.2.5

Kolaboratif

Sebelum saya menjalankan kajian ini saya telah membuat perbincangan dengan guru
dan pensyarah yang lebih berpengalaman supaya tidak timbul masalah pada masa
akan datang. Di dalam penggunaan Penanda Jawi Berwarna ini juga wujud
kolaboratif di mana murid boleh bertanyakan soalan kepada guru sekiranya terdapat
kemusykilan di dalam lembaran kerja yang telah diberikan. Murid juga dibenarkan
untuk membantu antara satu sama lain.
2.2.6

Kerelevenan

Bahan ini sangat releven untuk digunakan oleh murid-murid kerana matlamat
pengajaran Jawi adalah untuk melengkapkan murid dengan kemahiran membaca dan
menulis Jawi bagi membolehkan mereka mempelajari pelbagai bidang ilmu
terutamanya Pendidikan Islam. Melalui tulisan Jawi murid-murid dapat membaca AlQuran dengan mudah. Sekiranya masalah ini dapat diatasi dari awal lagi muridmurid yang celik Jawi dapat dilahirkan supaya warisan ini dapat dikekalkan sehingga
ke generasi akan datang dan tidak terkubur begitu sahaja.
Oleh itu kemahiran membaca dan menulis Jawi perlu dikuasai sepenuhnya
oleh murid-murid. Bahan ini juga boleh digunakan oleh murid-murid yang baru
hendak mempelajari Jawi seperti murid prasekolah. Sekiranya bahan ini berjaya
dilaksanakan saya berharap dapat membantu guru mata pelajaran Pendidikan Islam
menangani masalah murid-murid dan seterusnya membantu pihak sekolah
meningkatkan prestasi pembelajaran murid-murid.

14

2.3 Analisis Tinjauan Masalah


Berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan terhadap murid ialah saya dapati
mereka dapat mengenal kesemua huruf-huruf Jawi tunggal dengan betul, dapat
mengeja dan membaca suku kata yang ditunjukkan dan membentuk perkataan
daripada suku kata dengan menggunakan kad perkataan akan tetapi kebanyakan
murid gagal untuk menulis Jawi dengan baik terutama apabila melibatkan kemahiran
menyambung huruf Jawi tunggal. Murid juga tidak dapat mengenalpasti huruf yang
boleh disambung dan tidak boleh disambung bahkan mereka kerapkali dilihat cuba
meniru rakan yang berada di sebelah mereka dan sering termenung serta kurang
memberi tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
Kemudian saya telah menjalankan soal jawab secara tidak langsung terhadap
murid-murid sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Tahun 2
Dakota. Apabila ditanyakan beberapa soalan kepada mereka kebanyakan murid
memberitahu bahawa mereka mengenal huruf Jawi tunggal tetapi tidak dapat
menyambung huruf-huruf Jawi tunggal tersebut. Melalui temubual yang dijalankan
terhadap guru Pendidikan Islam yang mengajar di kelas berkenaan, beliau juga
menyatakan bahawa murid kurang menunjukkan minat terhadap mata pelajaran
Pendidikan Islam kerana mereka lemah di dalam menguasai tulisan Jawi.
Faktor ini menyebabkan mereka lebih suka bermain dan membuat kerja lain
sewaktu pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Selain itu juga, murid-murid yang
lemah ini kurang diberi tumpuan kerana bilangan murid yang ramai di dalam satu
kelas membataskan pergaulan antara guru dan murid. Selain itu juga, kaedah
pengajaran yang digunakan tidak sesuai dengan bilangan murid yang ramai.

15

Saya telah menjalankan semakan ke atas buku latihan, kertas ujian, dan
lembaran kerja yang telah mereka lakukan. Walaupun terdapat banyak kesalahan di
dalam buku mereka akan tetapi saya merasakan masih belum terlambat untuk
membantu mereka menulis Jawi dengan betul.
Kesimpulannya, saya telah dapat mengenalpasti bahawa permasalahan ini
adalah berpunca daripada kelemahan dan kekurangan pengajaran guru sendiri dan
juga masalah daripada murid kerana mereka kurang melibatkan diri di dalam aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.

16

3.0

OBJEKTIF KAJIAN

3.1

Objektif Kajian

Antara objektif kajian ini dijalankan ialah untuk :


3.1.1

Membantu murid meningkatkan kemahiran menyambung huruf Jawi dengan


menggunakan Penanda Jawi Berwarna.

3.1.2

Mengubah amalan guru dalam membantu murid menyambung huruf Jawi


dengan menggunakan Penanda Jawi Berwarna.

3.2 Soalan Kajian


3.2.1

Bagaimanakah penggunaan Penanda Jawi Berwarna dapat membantu murid


meningkatkan kemahiran menyambung huruf Jawi tunggal dengan betul?

3.2.2

Bagaimanakah penggunaan Penanda Jawi Berwarna dapat meningkatkan


amalan sedia ada guru di dalam pengajaran dan pembelajaran membantu
murid meningkatkan kemahiran menyambung huruf Jawi tunggal?

4.0

KUMPULAN SASARAN

Kajian yang dijalankan ini melibatkan empat orang responden dari kelas Tahun 2
Dakota di Sekolah Kebangsaan KLIA, Sepang Selangor. Kumpulan sasaran terdiri
daripada seorang murid lelaki dan tiga orang murid perempuan. Saya telah
mengambil keputusan untuk menjalankan kajian ke atas empat orang murid tersebut
kerana mereka berada di aras yang lemah di dalam pengajaran dan pembelajaran
Jawi dan juga keputusan ujian bulanan. Hal ini kerana julat markah mereka adalah
antara 30 hingga 40 markah sahaja berbanding rakan-rakan mereka yang lain.
Responden yang dipilih ini berada di kelas yang agak corot. Walaupun kelas ini agak
tercorot namun terdapat juga beberapa orang murid yang lain yang boleh menulis
Jawi dengan betul.

4.1

Pemilihan responden.
Keempat-empat responden ini telah dipilih berdasarkan pemerhatian saya

sewaktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di kelas tersebut dan juga
terhadap penilaian-penilaian seperti lembaran latih tubi, ujian bulanan dan
sebagainya yang dijalankan ke atas mereka. Pemilihan responden ini juga dilakukan
adalah berdasarkan cadangan daripada guru Pendidikan Islam yang mengajar di kelas
berkenaan. Pemilihan responden yang tepat dapat membantu hasil kajian dan
seterusnya memberi impak yang positif kepada keputusan kajian.

Jadual 1 : Kumpulan Sasaran


Kelas
Bilangan murid
Jantina
Masalah
Prestasi akademik

Tahun 2
4 Orang
1 orang lelaki dan 3 orang perempuan
Tidak dapat menyambung huruf jawi tunggal dengan betul.
- Kesemua mereka dapat mengeja dan membaca
perkataan dan suku kata jawi dengan betul dan
lancar. Masalah utama yang dikenalpasti ialah
masalah menyambung semula huruf tunggal atau
suku kata dan tidak dapat membezakan huruf yang
boleh disambung dan tidak boleh disambung sewaktu
menjalankan aktiviti latih tubi.
- Keputusan ujian juga menunjukkan mereka berada di
tahap yang lemah dimana markah yang diperolehi
adalah antara 30 hingga 40 markah.

Ciri-ciri lain / unik

R1 Lebih pasif di dalam kelas.


R2 Seorang yang terlalu aktif dan sering ke tandas.
R3 Kurang melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran
dan kerap mendiamkan diri apabila ditanya.
R4 Rajin tetapi lambat dalam membuat kerja.

19

5.0

TINDAKAN YANG DIJALANKAN

5.1

Prosedur Tindakan

Di dalam kajian yang dijalankan, saya telah menggunakan Model Kajian Tindakan
Kemmis dan Mc Taggart. Model ini terdiri daripada empat peringkat iaitu
merancang, bertindak, melaksana tindakan dan memerhati serta membuat reflek yang
dijalankan secara berturutan. Berikut merupakan langkah-langkah yang terdapat di
dalam Model Kemmis dan McTaggart :

Rajah 1 : Model Kajian Tindakan Kemmis dan McTaggart

Proses kajian tindakan Kemmis dan McTaggart bermula dengan guru


menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang hendak
ditangani. Kemudian guru itu menyediakan satu perancangan yang sesuai untuk
mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Seterusnya guru melaksanakan
perancangan

yang

telah

dihasilkan

dan

dalam

proses

pelaksanaannya guru perlulah memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu.


Berpandukan Model Kemmis Mc Taggart ini saya telah menjalankan kajian saya ini
berdasarkan empat langkah tersebut.
5.1.1

Membuat tinjauan awal / mereflek.

Sewaktu membuat tinjaun awal di kelas Tahun 2 saya telah mengenalpasti beberapa
orang murid yang tidak dapat menyambung huruf-huruf Jawi tunggal dengan betul
melalui beberapa aktiviti yang telah dijalankan. Setelah mengenal pasti murid-murid
tersebut saya telah mencari satu jalan atau strategi yang sesuai untuk saya gunakan
bagi mengatasi masalah murid yang tidak dapat menyambung huruf Jawi tunggal
dengan betul. Saya telah berbincang dengan guru dan pensyarah saya serta berkongsi
idea bersama dengan rakan-rakan latihan mengajar saya yang lain bagi mendapatkan
satu strategi yang sesuai untuk dijalankan ke atas murid sasaran saya.
Saya juga telah membuat tinjauan dan membaca beberapa kajian-kajian yang
lalu yang telah dibuat oleh pelajar-pelajar lain melalui pembacaan di perpustakaan
bagi mendapatkan gambaran sebelum saya merancang tindakan yang sewajarnya.
Saya juga telah menjalankan tinjauan dengan melihat lembaran kerja yang telah
diberikan kepada mereka setiap kali tamat sesi pengajaran dan pembelajaran.
5.1.2

Merancang tindakan

Setelah membuat beberapa tinjauan awal, saya telah mengambil keputusan untuk
membuat satu inovasi berkaitan dengan kemahiran menyambung huruf Jawi tunggal.
Idea ini diperolehi selepas saya membuat perbincangan bersama dengan guru
pembimbing dan pensyarah pembimbing saya semasa menjalankan latihan mengajar.
Bagi mengatasi masalah ini saya telah membuat satu inovasi di dalam pengajaran
dan pembelajaran Jawi yang dinamakan Penanda Jawi Berwarna.
21

Menurut Siti Fatimah (2006), yang menyatakan bahawa tahap penguasaan


tulisan Jawi dalam kalangan murid-murid Islam tahap satu di salah sebuah sekolah
rendah di daerah Meradong pula didapati masih pada tahap amat rendah. Dapatan
kajian beliau juga menjelaskan kelemahan murid dari segi menulis Jawi adalah lebih
ketara jika dibandingkan dengan kemahiran bacaan murid. Oleh itu saya merasakan
bahawa satu langkah berkesan perlu diambil agar murid dapat menguasai kemahiran
menulis Jawi dan seterusnya dapat membantu murid menguasai kemahiran
menyambung huruf Jawi tunggal dengan betul.
Perancangan yang teliti dan sistematik perlu dibuat untuk memastikan
masalah murid menyambung huruf Jawi tunggal dapat diatasi. Bagi memastikan
kajian ini berjalan seperti yang telah dirancang satu jadual perancangan telah dibina
seperti dibawah :
Jadual 2 : Jadual Perancangan Tindakan
Bil.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tindakan
Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data
tinjauan awal
Menulis proposal
Merancang tindakan
Melaksanakan Tindakan 1
Membincangkan masalah yang timbul
Perjumpaan bersama pensyarah
Melaksanakan Tindakan 2
Menganalisis Tindakan

9.

Refleksi kajian

10.
11.
12.

Menulis laporan kajian


Pembentangan dapatan kajian
Penjilidan laporan kajian

Tarikh pelaksanaan
27 Januari 2014
14 Februari 2014
28 Februari 2014
7 Mac 2014
17 Mac 2014
April 2014
23 Jun 2014 27 Jun 2014
7 Julai 2014 19 Julai 2014
21 Julai 2014
26 Julai 2014
3 Ogos 2014
8 Ogos 2014
September 2014
1-2 Oktober 2014
November 2014

22

5.1.3

Melaksana tindakan

Setelah semua perancangan telah dibuat, saya mengambil keputusan untuk


memperkenalkan kepada mereka kaedah pengajaran dan pembelajaran Jawi yang
baru berbantukan Penanda Jawi Berwarna. Saya memulakan tindakan saya dengan
menjalankan beberapa aktiviti dan langkah-langkah sepanjang kajian dijalankan.
Antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di dalam pengajaran dan pembelajaran
ialah :
Aktiviti 1 : Memperkenalkan Penanda Jawi Berwarna.
Saya telah memperkenalkan kesemua huruf Jawi bermula dari huruf
kepada huruf
Berwarna

dan

sehingga

kepada murid-murid yang terdapat di dalam Penanda Jawi

huruf-huruf

tersebut

telah

dikelaskan

warnanya.

Setelah

memperkenalkan kesemua huruf jawi tunggal kepada mereka dengan menggunakan


kaedah penerangan. Huruf-huruf yang telah dikelaskan terbahagi kepada tiga
bahagian mengikut warna yang telah dipilih iaitu :
i.

Hijau : huruf yang boleh disambung sebelum dan selepas.

ii.

Merah : huruf yang tidak boleh disambung selepasnya.

iii.

Kuning : huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan


selepasnya.

Aktiviti 2 : Memperkenalkan formula Penanda Jawi Berwarna.


Selepas murid-murid diperkenalkan dengan kesemua huruf Jawi tunggal dan
kumpulan warna yang telah ditetapkan, barulah murid diperkenalkan dengan formula
Penanda Jawi Berwarna. Di dalam Penanda Jawi Berwarna ini saya telah
menyelitkan formula warna bagi memudahkan murid memahami fungsi warna yang

23

telah digunakan di dalam bahan ini. Pada peringkat ini murid-murid diminta untuk
menghafal dan mengingat formula warna tersebut supaya memudahkan mereka
untuk menjalankan aktiviti latih tubi yang diberikan.

Tidak boleh disambung


Boleh disambung
Tidak boleh disambung
Boleh disambung
Tidak boleh disambung

atau

Rajah 2 : Formula Warna


Setelah mereka diperkenalkan dengan formula warna tersebut, mereka telah
diajar tentang cara penggunaan Penanda Jawi Berwarna. Mereka dikehendaki
merujuk kepada Penanda Jawi Berwarna tersebut apabila mereka diminta untuk
membuat latih tubi.
Aktiviti 3 : Latih tubi dan pemerhatian.
Apabila telah pasti mereka sudah memahami bagaimana untuk menggunakan
Penanda Jawi Berwarna ini serta mereka sudah memahami formula warna yang telah
diberikan, saya telah mengedarkan soalan latih tubi kepada mereka yang
mengandungi huruf Jawi tunggal. Mereka diminta untuk menyambung huruf tersebut
menjadi perkataan yang betul dengan merujuk kepada Penanda Jawi Berwarna dan
formula warna yang telah diberikan.
24

Aktiviti latih tubi ini telah dijalankan selama beberapa sesi bagi memastikan
mereka betul-betul faham formula warna dan konsep yang terdapat dalam Penanda
Jawi Berwarna ini. Setelah kesemua murid selesai menjawab soalan yang diberikan
saya telah meminta mereka untuk menukar soalan latih tubi antara mereka supaya
rakan-rakan mereka yang lain dapat menyemak jawapan rakan mereka. Setelah itu,
barulah saya membincangkan jawapan yang betul bersama-sama mereka.
Aktiviti 4 : Ujian bertulis.
Apabila saya sudah menerapkan mereka dengan cara penggunaan Penanda Jawi
Berwarna dan mereka dapat mengaplikasikan formula warna tersebut dalam
lembaran latih tubi yang diberikan, saya kemudiannya telah memberikan muridmurid ujian bertulis. Di dalam ujian ini, murid telah diminta untuk menyambung
huruf-huruf Jawi tunggal yang telah dicerakinkan dan mereka diminta untuk
membentuk perkataan dengan betul dengan mengingat formula warna. Di dalam
ujian ini, murid tidak dibenarkan lagi untuk merujuk Penanda Jawi Berwarna.
Dengan ujian bertulis yang dijalankan ini kefahaman mereka akan diuji.
5.1.4

Menilai

Di dalam proses menilai ini, saya telah membuat penilaian terhadap kaedah yang
telah saya gunakan dari awal sehingga akhir proses. Saya juga telah membuat
refleksi berkaitan kekuatan dan kelemahan kaedah Penanda Jawi Berwarna yang
telah saya perkenalkan kepada murid-murid. Saya dapati murid-murid saya juga
seronok menjalankan aktiviti ini dan dapat membuat latih tubi menyambung huruf
Jawi tunggal dengan usaha mereka sendiri tanpa bantuan dari saya mahupun rakan
mereka.

25

5.2

Rasional pemilihan Penanda Jawi Berwarna.

Penggunaan Penanda Jawi Berwarna ini sangat memerlukan kesabaran yang tinggi
dan komitmen dari murid dan guru supaya pengajaran dan pembelajaran dapat
dijalankan dengan baik dan berkesan. Keputusan untuk membina bahan ini adalah
hasil daripada perbincangan daripada beberapa pihak iaitu pensyarah dan juga rakanrakan. Oleh kerana murid-murid tersebut telah mengenali huruf-huruf Jawi tunggal
maka saya telah membuat keputusan untuk memilih kesemua huruf Jawi tunggal di
dalam bahan tersebut. Hal ini kerana, responden yang telah dipilih mempunyai
pelbagai aras kognitif yang berbeza.
Bahan yang digunakan ini hanyalah sekeping kertas A4 yang dilaminate.
Bahan yang saya gunakan juga senang dan mudah dibawa oleh mereka sekiranya
mereka perlu menggunakan bahan ini untuk membuat lembaran kerja. Warna yang
diletakkan di dalam Penanda Jawi Berwarna dapat membantu mereka untuk
mengenali huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Bahan ini juga
boleh dibuat dalam pelbagai saiz dan bentuk.
Di dalam menghasilkan bahan bantu ini saya telah menekankan elemen
warna seperti warna merah, kuning dan hijau yang biasa dilihat oleh murid-murid
dalam kehidupan seharian mereka. Pemilihan warna yang bersesuai merupakan
elemen yang sangat penting di dalam menyediakan bahan bantu kepada murid.
Menurut Kassim (2006) warna adalah elemen yang sangat penting dalam apa jua
pameran. Kajian yang dibuat secara professional mendapati bahawa warna boleh
menimbulkan berbagai-bagai perasaan. Di dalam bilik darjah warna yang digunakan
dengan baik akan membantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Warna juga adalah

26

satu alat untuk menarik perhatian, untuk menekankan atau membezakan sesuatu dan
juga untuk menimbulkan perasaan.
Penghasilan bahan ini juga tidak menggunakan kos yang tinggi dan
memudahkan guru untuk menyediakannya pada bila-bila masa. Kesimpulannya,
bahan ini sangat releven untuk digunakan oleh murid-murid sama ada di sekolah
mahupun di rumah. Diharapkan dengan kajian ini, murid-murid dapat celik Jawi.
Guru dan sekolah harus mencari inisiatif untuk meningkatkan celik Jawi muridmurid supaya dapat memberi kesan yang positif di dalam diri pelajar dan juga
prestasi akademik sekolah.

27

6.0

CARA PENGUMPULAN DATA

Dalam bahagian ini, saya akan membincangkan dengan jelas tentang cara
pengumpulan data yang sesuai untuk menjawab soalan kajian. Dalam melaksanakan
kajian ini saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul data. Kaedah
tersebut terdiri daripada kaedah pemerhatian, kaedah temubual, dan dokumen yang
terdiri daripada dokumen lembaran kerja dan jurnal refleksi guru.
6.1

Pemerhatian

Menurut Choong Lean Keow (2011), pemerhatian ialah proses melihat sendiri
perkara yang berlaku dan bukannya hanya mendengar daripada pihak ketiga samada
pengutipan data dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Saya telah memilih
kaedah pemerhatian ini sebagai salah satu cara untuk mengenalpasti masalah murid
dan melihat keberkesanan kajian saya terhadap responden.
Pemerhatian dilakukan sebanyak dua fasa iaitu sebelum dan semasa kajian
dijalankan. Sebelum kajian dijalankan, pemerhatian dilakukan bagi mengenal pasti
masalah utama yang timbul dalam diri murid tersebut. Pada fasa kedua pula,
pemerhatian dilakukan terhadap hasil kerja responden dan juga motivasi mereka
dalam menyempurnakan tugasan yang diberikan.
Saya telah membuat pemerhatian terhadap murid saya sewaktu aktiviti
pengajaran dan pembelajaran Jawi. Melalui pemerhatian yang telah saya jalankan,
saya telah mendapati bahawa murid-murid kurang memberi tumpuan terhadap isi
pelajaran yang disampaikan. Apabila saya meminta mereka untuk membuat

lembaran kerja yang telah diedarkan terdapat murid yang mengalami masalah di
dalam menyambung huruf tunggal.
6.2

Temubual

Mengikut Patton (1990) pula, temubual diadakan apabila pengkaji hendak


mengetahui apa yang ada di minda seseorang. Dalam kajian ini, temubual dijalankan
untuk mendapatkan maklum balas yang lebih mendalam berkaitan pencapaian yang
diperoleh oleh responden dan menilai minat serta motivasi mereka dalam
mempelajari bidang Jawi.
Temubual yang telah saya jalankan adalah untuk mengumpul maklumat
daripada responden adakah penggunaan Penanda Jawi Berwarna ini dapat membantu
meningkatkan kemahiran murid menyambung huruf tunggal dengan betul. Hasil
dapatan daripada temubual ini dapat dijadikan tindakan susulan dan penambahbaikan
dalam pengajaran dan pembelajaran pada masa akan datang.
Bagi menyokong kajian yang telah dijalankan saya telah menjalankan
temubual secara berstruktur terhadap responden. Saya telah menjalankan temubual
ini secara individu. Saya telah memanggil seorang demi seorang responden saya
untuk mengelakkan jawapan mereka dipengaruhi oleh responden lain. Saya juga
telah menjalankan temubual sebanyak dua peringkat. Peringkat pertama saya telah
menjalankan temubual secara tidak berstruktur untuk mengetahui pengetahuan asas
mereka mengenai huruf Jawi tunggal yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung sewaktu menjalankan pengajaran dan pembelajaran di kelas Tahun 2 dan
peringkat kedua pula adalah temubual secara berstruktur dijalankan selepas saya
membuat penambahbaikan di dalam pengajaran dan memperkenalkan Penanda Jawi
Berwarna ini.
29

6.3

Dokumen

Bogdan dan Biklen (1998) merujuk istilah dokumen sebagai bahan-bahan seperti
fotograf, video, filem, memo, surat, diari serta memo dalam pelbagai bentuk dan
jenis yang boleh digunakan sebagai maklumat sokongan kepada temubual dan
pemerhatian. Data berbentuk dokumen yang telah digunakan di dalam kajian saya
terbahagi kepada dua iaitu jurnal refleksi pengajaran dan juga lembaran kerja.
6.3.1

Jurnal refleksi pengajaran

Refleksi pengajaran yang dibuat adalah bertujuan untuk memastikan saya sentiasa
sedar apa yang berlaku di dalam pengajaran dan pembelajaran saya. Saya akan
menulis refleksi pengajaran dan pembelajaran ini di akhir proses pengajaran dan
pembelajaran berlaku. Penulisan refleksi ini membolehkan saya untuk menilai
kembali kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran saya serta dapat
membuat penambahbaikan serta membuat tindakan susulan terhadap pengajaran saya
yang terdahulu.
6.3.2

Lembaran Kerja

Lembaran kerja yang telah saya sediakan akan diberikan kepada murid-murid semasa
proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dan akan dibetulkan oleh guru sekiranya
terdapat kesilapan. Lembaran kerja ini akan membantu saya untuk menganalisis
tahap penguasaan kemahiran mereka dalam menyambung dan menulis huruf-huruf
Jawi tunggal bagi membentuk perkataan. Di dalam lembaran kerja yang telah
diberikan kepada mereka saya telah menggunakan kesemua huruf-huruf jawi tunggal
supaya akan wujud kebolehpercayaan di dalam kajian saya.

30

7.0

KEPUTUSAN, ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

Analisis data dan interpretasi akan memberi makna kepada data terutama dalam
konteks kajian yang dilaksanakan ( Chow Fook Meng dan Jaizah Mahamud, 2011).
Justeru, saya telah mengumpulkan dan menganalisis maklumat atau data yang telah
diperolehi untuk menjawab soalan kajian yang telah ditetapkan dan seterusnya
membuat kesimpulan terhadap analisis data tersebut. Bahagian ini akan menerangkan
dapatan hasil kajian yang diperoleh daripada data yang telah dikumpulkan daripada
ketiga-tiga instrumen.
7.1

Soalan Kajian 1 :

Bagaimanakah penggunaan Penanda Jawi Berwarna dapat membantu murid


meningkatkan kemahiran menyambung huruf jawi tunggal dengan betul?
Untuk menjawab soalan kajian ini, tiga cara pengumpulan data telah
digunakan iaitu temubual, dokumen lembaran kerja dan juga pemerhatian. Analisis
temubual menunjukkan bahawa responden memberikan respon yang positif terhadap
Penanda Jawi Berwarna ini. Keempat-empat daripada mereka memberitahu bahawa
mereka lebih senang untuk mengecam huruf yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung selepas menggunakan Penanda Jawi Berwarna. Responden juga
menyatakan bahawa mereka dapat menyambung huruf Jawi tunggal selepas merujuk
kepada Penanda Jawi Berwarna ini kerana mereka telah dapat mengecam huruf-huruf
yang boleh disambung dan huruf-huruf yang tidak boleh disambung.

Analisis lembaran kerja pula menunjukkan bahawa responden menunjukkan


peningkatan markah yang agak ketara dan lebih baik daripada lembaran kerja yang
diberikan sebelum ini. Mereka telah dapat mengaplikasikan penggunaan formula
warna yang telah diajar semasa membuat latihan di dalam lembaran kerja. Analisis
kepada pemerhatian menunjukkan bahawa mereka dapat menyambung huruf Jawi
tunggal dengan betul tanpa meminta bantuan daripada guru dan juga rakan mereka.
7.1.1

Analisis data temubual


Temubual telah dijalankan ke atas responden sebanyak dua sesi secara

individu. Temubual sebelum dijalankan berkisarkan tentang pengetahuan asas


responden mengenai huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung.
Manakala temubual selepas adalah berkisar mengenai maklum balas daripada
responden mengenai bahan Penanda Jawi Berwarna ini. Berikut merupakan bukti
hasil temubual yang telah saya jalankan ke atas mereka :
TB 1 : Adakah kamu tahu huruf tunggal yang boleh disambung dan huruf yang tidak
boleh disambung selepas menggunakan Penanda Jawi Berwarna?
R1
R2
R3
R4

Aah ustazah.. Senang je ustazah, sekarang saya dah tahu huruf yang boleh
sambung dengan huruf yang tak boleh sambung....
Tahu, lepas saya tengok Penanda Jawi Berwarna ni...lagipon ada warna senang
nak ingat.
Aah, tahu... mula-mula tahu sikit, bila banyak kali buat latihan guna Penanda
Jawi Berwarna ni saya dah tahu dah..
Tahu....saya rasa lagi senang nak tahu huruf yang boleh sambung dengan tak
boleh sambung lepas ustazah ajar guna Penanda Jawi ni....

32

TB 2 : Bagaimana Penanda Jawi Berwarna ini dapat membantu kamu untuk


menyambung huruf jawi tunggal? Boleh kamu terangkan pada ustazah?
R1
R2

R3

R4

Masa saya nak sambung huruf, saya tengok Penanda Jawi Berwarna dan lepas
tu saya ingat formula yang ustazah ajar..
Senang nak sambung huruf sebab ada warna. Ustazah cakap kalau warna
merah tak boleh sambung, warna hijau boleh sambung dan warna kuning tak
boleh sambung jugak...
Sambung huruf ikut warna yang ustazah bagitau, kalau merah tak boleh
sambung, hijau boleh sambung.. lepas tu guna la formula yang ustazah ajar tu..
senang la.
Tengok warna huruf dekat Penanda Jawi Berwarna tu, lepas tu bila nak
sambung ingat formula pulak..

Berdasarkan analisis ke atas soalan-soalan temubual yang telah dijalankan ke


atas keempat-empat responden, mereka telah memberitahu bahawa mereka telah
dapat mengecam dan dapat mengetahui huruf yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung kerana huruf-huruf tersebut telah dikelompokkan mengikut warna yang
sesuai. Selain itu, formula warna yang telah diajarkan kepada mereka telah
membantu

mereka

untuk

menyambung

huruf

Jawi

dengan

mudah

dan

mengaplikasikan formula warna yang terdapat di dalam Penanda Jawi Berwarna


semasa membuat lembaran kerja.
7.1.2

Analisis Lembaran Kerja

Lembaran kerja dibuat bertujuan untuk melihat tahap penguasaan kemahiran murid
di dalam menyambung huruf Jawi tunggal dengan berbantukan penggunaan Penanda
Jawi Berwarna. Guru telah memberikan lembaran kerja kepada murid sebanyak
beberapa sesi selepas penggunaan Penanda Jawi Berwarna. Lembaran kerja ini telah
menggunakan aktiviti menyambung huruf Jawi tunggal dan menggunakan kesemua
huruf tunggal Jawi secara tidak langsung.

33

Jadual 7 menunjukkan keputusan yang diperolehi oleh responden semasa


menjalankan aktiviti lembaran kerja selepas Penanda Jawi Berwarna diperkenalkan
kepada responden. Hasil keputusan yang diperolehi oleh responden telah
diperhatikan. Lembaran 1 menunjukkan responden masih tidak dapat menjawab
kesemua soalan dengan betul. Masih terdapat beberapa kesalahan yang telah
dilakukan oleh mereka. Selepas itu, guru telah memberikan lembaran 2, 3 dan 4
kepada responden untuk melihat peningkatan penguasaan kemahiran menyambung
huruf Jawi tunggal.
Jadual 3 : Keputusan lembaran kerja
Responden
R1
R2
R3
R4

Latihan 1
3/8
4/8
2/8
3/8

Latihan 2
5/8
6/8
5/8
5/8

Latihan 3
7/8
8/8
7/8
7/8

Latihan 4
7/8
8/8
8/8
8/8

Keempat-empat lembaran kerja yang telah diberikan kepada keempat-empat


responden ini merupakan aktiviti menyambung huruf Jawi tunggal supaya
membentuk perkataan yang bermakna. Selepas membandingkan markah yang telah
diperolehi oleh keempat-empat responden di dalam lembaran latih tubi yang telah
diedarkan, saya dapat membuat rumusan bahawa mereka telah menguasai kemahiran
menyambung huruf Jawi tunggal dengan baik. Selepas saya memperkenalkan kaedah
pengajaran berbantukan Penanda Jawi Berwarna keputusan mereka telah
menunjukkan peningkatan yang positif. R2, R3 dan R4 ketiga-tiganya memperolehi
keputusan yang sama di dalam latihan yang keempat iaitu sebanyak 8/8 manakala R1
berjaya mengekalkan markah yang sama iaitu 7/8.

34

7.1.3

Analisis data pemerhatian

Saya telah menjalankan pemerhatian sebanyak dua fasa. Fasa yang pertama adalah
sebelum kajian dilakukan. Manakala fasa yang kedua pula ialah selepas kajian
dijalankan. Sebelum kajian dilakukan saya telah memerhatikan tingkah laku mereka
di dalam kelas sewaktu pengajaran dan pembelajaran manakala fasa kedua yang
dijalankan pula pemerhatian yang dilakukan ke atas mereka selepas pengajaran dan
pembelajaran yang berbantukan Penanda Jawi Berwarna. Berikut merupakan
pemerhatian selepas pengajaran dan pembelajaran berbantukan Penanda Jawi
Berwarna dijalankan :
Jadual 4 : Analisis pemerhatian (proses pembelajaran)
Bil
1

Aspek yang dinilai


Murid dapat mengenal huruf yang boleh disambung
dan tidak boleh disambung selepas menggunakan
Penanda Jawi Berwarna.
Murid menjawab soalan yang telah diberikan
dengan betul setelah menggunakan Penanda Jawi
Berwarna.
Murid merujuk kepada Penanda Jawi Berwarna
semasa menyambung huruf tunggal menjadi
perkataan yang betul.
Murid merujuk kepada petunjuk warna yang
terdapat di dalam Penanda Jawi Berwarna untuk
membezakan huruf yang boleh disambung dan huruf
yang tidak boleh disambung.

R1

R2

R3

R4

Instrumen pemerhatian yang telah menjawab soalan kajian saya yang pertama
ialah pemerhatian dari aspek proses pembelajaran. Mereka telah dapat menguasai
pembelajaran dengan baik. Terdapat empat items yang telah di senaraikan di dalam
pemerhatian. Item pertama dibuat untuk melihat adakah murid dapat mengenal huruf
yang boleh di sambung dan tidak boleh di sambung selepas menggunakan Penanda
Jawi Berwarna. Item kedua pula murid menjawab soalan latihan yang diberikan

35

dengan betul selepas menggunakan Penanda Jawi Berwarna. Item ketiga merupakan
murid merujuk Penanda Jawi Berwarna untuk menyambung huruf Jawi tunggal
untuk menjadi perkataan yang betul. Manakala item yang keempat ialah murid
merujuk kepada penanda warna yang terdapat di dalam Penanda Jawi Berwarna
untuk membezakan huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak boleh
disambung.
Berdasarkan item pertama, keempat-empat responden telah dapat mengenal
dan mengecam huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung selepas
merujuk Penanda Jawi Berwarna seterusnya mereka dapat menyambung huruf Jawi
tunggal dengan betul. Item yang kedua pula menunjukkan R1, R2, R3 dan R4 dapat
menjawab soalan latihan yang diberikan dengan betul selepas menggunakan Penanda
Jawi Berwarna.
Berdasarkan item ketiga, R1 dan R2 dilihat sesekali sahaja merujuk kepada
Penanda Jawi Berwarna tersebut. Manakala R3 dan R4 merujuk Penanda Jawi
Berwarna semasa menyambung huruf tunggal menjadikan perkataan yang betul. Hal
ini kerana apabila ditanya kepada R1 dan R2 mereka menyatakan bahawa mereka
sudah dapat mengingat beberapa huruf tunggal Jawi yang boleh disambung dan tidak
boleh disambung semasa menjalankan latihan. Hal ini menunjukkan bahawa warna
yang saya gunakan di dalam huruf tersebut sangat membantu mereka untuk
mengecam dan seterusnya memberi ingatan kepada responden.

36

7.2

Soalan Kajian 2

Bagaimanakah penggunaan Penanda Jawi Berwarna dapat meningkatkan amalan


sedia ada guru di dalam pengajaran dan pembelajaran membantu murid
meningkatkan kemahiran menyambung huruf Jawi?
Untuk menjawab soalan kajian 2 ini saya telah menggunakan tiga data yang
terdiri daripada dokumen refleksi guru, pemerhatian dan juga temubual. Analisis
dokumen refleksi guru menunjukkan guru telah membuat penambahbaikan dalam
amalan pengajarannya setelah mengenalpasti kekuatan dan kelemahannya.
Analisis pemerhatian terhadap tingkah laku murid menunjukkan tingkah laku
negatif murid seperti suka termenung, suka meniru rakan sudah dapat dikurangkan
kerana mereka lebih menumpukan perhatian untuk merujuk Penanda Jawi Berwarna
sewaktu menjalankan lembaran kerja. Analisis temubual pula menunjukkan jawapan
daripada keempat-empat responden tersebut telah menunjukkan bahawa Penanda
Jawi Berwarna dapat membantu guru dalam mengubah amalan di dalam pengajaran
dan pembelajaran. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang data-data tersebut
akan saya huraikan seperti di bawah :
7.2.1

Analisis dokumen refleksi guru

Jurnal refleksi pengajaran dibuat adalah bertujuan untuk merekodkan apa yang
berlaku sepanjang pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, catatan
refleksi pengajaran ini juga membantu guru untuk mengenalpasti kekuatan dan
kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran dan pembelajarannya supaya langkah
penambahbaikan dapat diambil dan dijalankan oleh guru.

37

Sebagai seorang guru yang proaktif dan kreatif, guru seharusnya sentiasa
membuat refleksi untuk sentiasa memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam
pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan supaya objektif pengajaran dan
pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimum.
Berdasarkan permasalahan murid di dalam kemahiran menyambung huruf
Jawi tunggal saya telah membuat penambahbaikan di dalam pengajaran saya dengan
menggunakan pengajaran berbantukan Penanda Jawi Berwarna. Saya telah
membezakan setiap huruf Jawi tunggal yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung dengan menggunakan elemen warna. Penambahbaikan terhadap amalan
pengajaran dan pembelajaran ini telah menunjukkan perubahan yang positif dalam
kalangan murid-murid tersebut sebagaimana yang telah dicatat dalam jurnal refleksi
berikut :
Tarikh : 23 Julai 2014
Kelas : 2 Dakota
.Setelah saya memberikan penerangan kepada mereka tentang cara penggunaan
Penanda Jawi Berwarna tersebut barulah mereka faham dan dapat mengingat hurufhuruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung berdasarkan petunjuk warna
yang telah diberikan. Setelah memastikan mereka faham dengan cara penggunaan
Penanda Jawi Berwarna tersebut saya telah memberikan kepada mereka latih tubi untuk
mereka mengaplikasikan penggunaan Penanda Jawi Berwarna tersebut. Sewaktu
membuat latih tubi tersebut mereka banyak bertanya kepada saya sekiranya huruf
tersebut berwarna hijau bertemu dengan huruf yang berwarna merah apa yang perlu
mereka lakukan. Saya telah meminta mereka untuk merujuk petunjuk warna yang telah
diberi. Sedikit demi sedikit mereka mula faham untuk menggunakan Penanda Jawi
Berwarna tersebut dan akhirnya mereka faham bagaimana untuk menyambung huruf
tunggal menjadi perkataan yang betul...

38

Tarikh : 6 Ogos 2014


Kelas : 2 Dakota
.....Alhamdulillah, setelah beberapa sesi menjalankan kajian ini saya dapat melihat
perubahan terhadap murid-murid saya. Apabila saya meminta mereka untuk menjalankan
aktiviti di dalam lembaran yang diedarkan mereka semakin bersemangat dan seronok. Ada
di antara mereka yang memberitahu saya bahawa mereka sudah tidak sabar untuk
menjawab latihan yang diberikan. Perkara yang paling menyeronokkan adalah apabila
melihat mulut mereka terkumat kamit dan sudah dapat mengingati huruf-huruf yang
berwarna merah, hijau dan kuning semasa menjalankan aktiviti latih tubi. Keadaan kelas
menjadi semakin ceria apabila ada di antara mereka yang sudah mahir dan boleh menjadi
rakan turus kepada murid yang lain...

Peningkatan kefahaman murid ini dicatatkan dalam refleksi yang bertarikh


Julai 2014 dicatatkan selepas guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran Jawi
yang bertajuk suku kata terbuka dan tertutup. Kemahiran murid-murid dapat dilihat
apabila mereka dapat meminimakan kesalahan menyambung huruf Jawi tunggal
menjadi perkataan yang betul di dalam latihan yang telah diberikan. Apa yang paling
menggembirakan ialah apabila melihat mulut mereka terkumat kamit menghafal
huruf-huruf Jawi tunggal tersebut dan formula warna yang diberikan tanpa melihat
Penanda Jawi Berwarna tersebut.
7.2.2

Pemerhatian dan analisis pemerhatian

Persoalan kajian ini telah diperkukuhkan lagi dengan dapatan melalui instrumen
pemerhatian yang telah dijalankan. Pemerhatian tersebut dijalankan ke atas tingkah
laku mererka sepanjang menjalankan pengajaran dan pembelajaran. Secara
keseluruhannya murid telah menunjukkan perubahan yang agak ketara dari segi
tingkah laku mereka sebelum dan selepas bahan ini diperkenalkan.
Mereka juga lebih menumpukan perhatian untuk merujuk Penanda Jawi
Berwarna dan secara tidak langsung tingkah laku kurang berdisiplin dapat
dikurangkan. Hal ini kerana sebelum kajian ini dijalankan murid seringkali cuba

39

untuk meniru rakan mereka yang berada di sebelah dan juga sentiasa termenung
apabila soalan latihan diberikan.
Jadual 5 : Data Pemerhatian (Tingkah Laku)
Bil
1
2
3
4

Aspek yang dinilai


Murid termenung sewaktu membuat latihan yang
diberikan.
Murid menjawab soalan yang telah diberikan
dengan betul.
Murid meniru rakan yang berada di sebelah
sewaktu menjawab latihan yang diberikan.
Murid banyak bertanya kepada guru tentang huruf
yang boleh disambung dan tidak boleh disambung.

R1

R2

R3

R4

Terdapat empat aspek yang dinilai di dalam pemerhatian tingkah laku ini.
Aspek yang pertama ialah murid termenung sewaktu membuat latihan yang
diberikan. Aspek kedua pula ialah murid menjawab soalan dengan betul. aspek
ketiga yang cuba dilihat ialah murid meniru rakan yang berada di sebelah sewaktu
menjawab latihan yang diberikan. Dan aspek keempat pula ialah murid banyak
bertanya kepada guru tentang huruf yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung.
Bagi aspek pertama didapati sebelum bahan Penanda Jawi Berwarna
diperkenalkan keempat-empat responden sering termenung sewaktu membuat latihan
yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahawa keempat-empat responden tidak
mempunyai pengetahuan untuk menyambung huruf Jawi tunggal, setelah PdP
berbantukan Penanda Jawi Berwarna diperkenalkan murid dilihat kurang termenung
dan lebih menumpukan perhatian untuk menggunakan bahan tersebut.
Aspek kedua pula menunjukkan keempat-empat responden dapat menjawab
soalan yang diberikan dengan betul berbanding sebelumnya. Aspek ketiga pula
menunjukkan tingkah laku keempat-empat responden meniru rakan yang berada di
40

sebelah sewaktu membuat latihan dapat dikurangkan. Hal ini kerana mereka akan
sentiasa merujuk Penanda Jawi Berwarna semasa membuat lembaran kerja.
Bagi aspek yang keempat pula, di dapati R1, R2, R3 dan R4 kurang bertanya
tentang huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Hal ini
membuktikan bahawa guru telah dapat mengubah amalan sedia adanya sehingga
menyebabkan murid dapat menunjukkan kesan yang positif.
7.2.3

Analisis temubual

Instrumen ketiga yang telah menjawab soalan kajian saya ialah temubual. Jawapan
daripada keempat-empat responden menunjukkan bahawa Penanda Jawi Berwarna
dapat membantu guru dalam mengubah amalan didalam pengajaran dan
pembelajarannya. Mereka dapat memahami isi pelajaran yang diberikan oleh guru
melalui penerangan di dalam kelas.
TB 4 : Ustazah ada terangkan pada kamu tentang penggunaan Penanda Jawi
Berwarna. Adakah kamu faham apa yang ustazah terangkan?
R1

R2
R3
R4

Faham.. (angguk). Ustazah suruh tengok huruf apa yang berwarna merah, hijau
dan kuning. Lepas tu ustazah suruh ingat formula. Huruf merah + merah, tak
boleh sambung, hijau + merah boleh sambung, merah + hijau tak boleh sambung,
hijau + hijau boleh sambung.
Mula-mula pening sikit, tak faham sangat.. lepas ustazah dah terangkan baru
faham banyak.. hehehe.
Faham lepas ustazah terangkan.. ustazah cakap lepas guna Penanda Jawi
Berwarna ingat formula yang ustazah ajar...
Saya faham ustazah... seronok je bila buat latihan.. sebelum ni saya tak tahu..
sekarang saya dah tahu..

Hasil temubual yang telah dijalankan ke atas mereka mendapati bahawa


keempat-empat responden mengatakan bahawa formula warna yang diberikan dan
penerapan elemen warna pada setiap huruf membantu mereka untuk menyambung

41

huruf Jawi dengan betul dan mudah. Mereka juga menyatakan bahawa mereka sangat
seronok sewaktu menggunakan Penanda Jawi Berwarna ini.
R1, R3 dan R4 menyatakan bahawa mereka faham dengan penggunaan
Penanda Jawi Berwarna ini setelah mendapat penerangan daripada guru. Manakala
R2 pula menyatakan bahawa mengalami sedikit kekeliruan pada awalnya tetapi
setelah diberi penerangan yang lebih mendalam responden lebih faham tentang cara
penggunaan bahan Penanda Jawi Berwarna ini. Hal ini dapat disimpulkan bahawa
pengajaran dan pembelajaran berbantukan Penanda Jawi Berwarna ini dapat
menjadikan murid lebih seronok untuk belajar dan secara tidak langsung akan
mengubah amalan sedia ada guru seterusnya mewujudkan pengajaran dan
pembelajaran yang dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan.

42

8.0

RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN

Secara keseluruhannya kajian ini telah mencapai objektif kajian yang telah
ditetapkan. Kajian ini telah dimulakan dengan saya membuat tinjauan awal untuk
mengenalpasti permasalahan yang dihadapi oleh murid dalam mata pelajaran Jawi.
Bertitik tolak dari permasalah ini saya telah membuat refleksi ke atas diri sendiri
tentang amalan pengajaran yang telah saya gunakan sepanjang menjalankan
pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, saya telah merancang untuk membuat
penambahbaikan terhadap amalan pengajaran saya dengan berbantukan bahan yang
diberi nama Penanda Jawi Berwarna bagi membantu murid mengatasi masalah yang
dihadapi oleh mereka dalam menyambung huruf jawi tunggal. Maka saya telah
melaksanakan tindakan yang telah saya rancang sepanjang tempoh saya menjalani
latihan mengajar di sekolah.
Setelah saya melaksanakan tindakan tersebut, saya telah membuat refleksi
sekali lagi bagi menilai pengajaran dan pembelajaran saya. Hasilnya pengajaran dan
pembelajaran berbantukan Penanda Jawi Berwarna ini dapat membantu murid
menyambung huruf Jawi tunggal dan seterusnya meningkatkan kemahiran murid
dalam menyambung huruf Jawi tunggal dengan betul. Mereka juga dapat
membezakan huruf jawi yang boleh disambung dan tidak boleh disambung setelah
menggunakan bahan ini. Selain itu, apa yang dapat dilihat murid juga seronok
menjalankan aktiviti latih tubi bersama-sama dengan menggunakan bahan ini. Secara
tidak langsung tingkah laku negatif murid dapat dikurangkan dan dapat dikawal oleh

guru dengan baik. Hal ini dapat melancarkan lagi proses pengajaran dan
pembelajaran saya.
Amalan ini juga dapat mengubah pengajaran dan pembelajaran rutin guru
kearah pengajaran yang lebih berkesan. Bahan yang dibina juga sangat membantu
murid untuk membezakan huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung
sehingga membolehkan mereka untuk menguasai kemahiran menyambung huruf
Jawi tunggal dengan betul. Perkara ini secara tidak langsung akan dapat
meningkatkan prestasi akademik murid-murid terutamanya dalam mata pelajaran
Jawi yang kian hari kian hilang. Oleh itu pengenalan kepada Penanda jawi Berwarna
ini diharapkan dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran dalam
menyambung huruf jawi tunggal seterusnya dapat menulis jawi dengan baik.
Sebagai seorang guru Pendidikan Islam, guru seharusnya berusaha untuk
memastikan murid-murid sentiasa bermotivasi untuk belajar dan menanam minat
yang mendalam di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam khususnya mata pelajaran
Jawi kerana sekiranya tidak dicegah daripada sekarang dikhuatiri murid akan terus
ketinggalan dan lama kelamaan tulisan ini akan terus terkubur begitu sahaja. Usaha
ini sangat dituntut untu melahirkan murid yang berkualiti dan celik akal pada masa
akan datang.
Soalan-soalan kajian yang telah dibuat juga telah dapat dijawab dengan
instrumen-instrumen yang telah dikemukakan dan data-data yang saling menyokong
seperti yang terdapat dalam kajian. Data-data yang menyokong antara satu sama lain
ini adalah merupakan triangulasi. Saya mengharapkan supaya kajian ini dapat
membantu saya untuk sentiasa membuat refleksi terhadap pengajaran di dalam bilik
darjah dan seterusnya dapat melahirkan murid yang seimbang dari aspek jasmani,

44

emosi, rohani dan inteleknya sesuai dengan kehendak Falsafah Pendidikan


Kebangsaan.
Namun begitu, kajian ini perlu diteruskan lagi dengan membuat beberapa
penambahbaikan terhadap Penanda Jawi Berwarna ini supaya penggunaannya boleh
diperluaskan lagi dan tidak terbatas setakat menyambung huruf jawi tunggal sahaja
dan perlu diubahsuai mengikut kesesuaian dari semasa ke semasa.

45

9.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Pelaksanaan kajian ini dilihat mampu memperbaiki amalan pengajaran guru bagi
mengurangkan masalah dan meningkatkan kemahiran menyambung huruf Jawi
tunggal dalam kalangan murid Tahun 2. Kajian ini sesuai digunakan oleh guru
kepada semua murid dan juga murid Pemulihan Jawi. Walaubagaimanapun,
pelaksanaan kajian tindakan yang dijalankan oleh pengkaji adalah berdasarkan
kepada beberapa batasan kajian.
Berdasarkan batasan kajian tersebut, beberapa cadangan lanjutan yang
dicadangkan oleh pengkaji yang mana ianya boleh dijalankan dan dibuat
penambahbaikan oleh para pengkaji lain pada masa akan datang. Antara cadangan
penambahbaikan yang dapat dilaksanakan untuk kajian yang seterunya ialah pertama
pengkaji mencadangkan supaya bahan ini boleh dipelbagaikan dalam bentuk perisian
multimedia supaya menjadi lebih menarik dan mudah difahami oleh murid.
Pembaharuan terhadap Penanda Jawi Berwarna ini boleh dijalankan dengan
menggunakan perisian komputer dan mengaplikasikan alatan ICT seperti audio dan
audio visual. Dengan bunyi-bunyian dan visual, murid-murid akan lebih seronok dan
berminat untuk menggunakan perisian tersebut berbanding dengan kad yang
berbentuk 2D seterusnya meningkatkan lagi penglibatan mereka di dalam pengajaran
dna pembelajaran.
Penambahbaikan yang kedua ialah pengkaji mencadangkan supaya di
samping bahan ini, pengkaji lain boleh menggunakan kad huruf yang berbentuk 3D

sebagai bahan bantu sokongan terhadap Penanda Jawi Berwarna. Selain daripada
bahan yang telah dibina ini, murid boleh menggunakan bahan berbentuk 3D tersebut
untuk membentuk sesuatu perkataan dan dengan menggunakan kaedah sentuhan
secara tidak langsung akan merangsang ingatan mereka dengan lebih cepat.
Akhir kata, saya berasa sangat bangga kerana murid-murid tersebut telah
dapat menyambung huruf Jawi tunggal dengan betul selepas saya menjalankan kajian
saya. Saya sangat berharap dengan kajian yang telah saya jalankan ini dapat
membantu lebih ramai lagi murid-murid yang tidak dapat menyambung huruf Jawi
tunggal dengan betul. Semoga kajian ini akan dapat diteruskan oleh pengkajipengkaji yang lain sebagai rujukan dan panduan kepada mereka dan dapat membuat
penambahbaikan ke atas bahan tersebut pada masa akan datang.

47

RUJUKAN
Al-Quran Al-Karim dan terjemahannya.
Ahmad Mohd Salleh (2008). Pengajian Agama Islam dan j-QAF Metodologi dan
Pedagogi Pendidikan. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Ahmad Mohd Salleh, (2008). Siri Pendidikan Guru: Pengajian Agama Islam & jQAF. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Akhiar Pardi & Shamsina Shamsuddin (2011). Pengantar Penyelidikan Tindakan
dalam Penyelidikan Pendidikan. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn.
Bhd.
Amin Mohd Rashid (1991). Masalah-masalah Pengajaran Pendidikan Islam (KBSR).
Satu Kajian Mengenai Persepsi Guru-Guru Rendah, Tesis Sarjana Universiti
Kebangsaan Malaysia.
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran
Malaysia (2008). Buku Manual Kajian Tindakan. Putrajaya : Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Bogdan, R. C & Biklen, S K. (1989). Qualitative Research in Education: An
Introduction to Theory and Method. Boston : Allyn & Bacon Inc.
Chow Fook Meng. Jaizah Mahamud. (2011). Siri Pendidikan Kajian Tindakan:
Konsep & Amalan dalam Pengajaran. Selangor: Penerbitan Multimedia
Sdn.Bhd.
Choong Lean Keow. (2011). Asas Penyelidikan Tindakan Untuk Program Ijazah
Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Selangor: Kumpulan Budiman
Sdn. Bhd.
Ishak Haron. Hassan Basri. (1994). Laporan Penguasaan Jawi Pelajar Sekolah
Menengah. Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Tidak diterbitkan.
Kang Kyoung Seok. (1990), Perkembangan Tulisan Jawi Dalam Masyarakat Melayu. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Kassim Abbas. (2006). Media dalam Pendidikan. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Mohd Majid Konting (1990). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS
Publishing.
Mohammad Amin b. Dan. (2009). Penguasaan Kemahiran Menyambung Huruf Jawi
Bersambung Murid Tahun 4 dan Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Pengkalan
Sarah, Serian, Sarawak. Fakulti Pendidikan dan Bahasa, OUM.

Muhammad Endut. (1992). Pendidikan Islam KBSM: Satu kajian tentang masalah
pengajaran di sekolah-sekolah di negeri Johor. Tesis M. Ed., Universiti
Kebangsaan Malaysia, Bangi.
Mustapha Yazid. (1991). Penguasaan Jawi di kalangan pelajar-pelajar sekolah
menengah di negeri Kelantan: Satu kajian khusus di daerah Kota Bharu.
Latihan ilmiah, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
Nik Rosila Nik Yaacob. (2007). Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat
dan Pencapaian Pelajar dalam Pendidikan Islam. Pulau Pinang: Pusat
Pengajian Ilmu Pendidikan,USM.
Othman Lebar (2011). Kajian Tindakan dalam Pendidikan Teori dan Amalan. Perak:
Penerbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Patton. M.Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. London: Sage
Publications.
Siti Fatimah Saufee. (2006). Penguasaan tulisan Jawi di kalangan murid-murid
tahap satu di sekolah rendah di Daerah Meradong. Seminar Penyelidikan
Pendidikan Institut Perguruan Rajang Bintangor, Sarawak.
Zamferi bin Ibrahim. (2009). Meningkatkan Kemahiran Penulisan Huruf Jawi
yang berubah bentuk apabila disambungkan bagi pelajar Tahun Empat.
Fakulti Pendidikan Sastera Dan Sains Sosial, Open Universiti Malaysia.
Zulzaimi Bin Suhaimi (2009). Penggunaan Carta Huruf Sombong Dalam Meningkatkan
Pengajaran Kemahiran Menyambung Huruf Jawi Murid Tahun 5. Seminar
Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012.

49

LAMPIRAN A
PEMERHATIAN
Aspek Tingkahlaku
Bil

Aspek yang dinilai

Murid termenung sewaktu membuat latihan yang

R1

R2

R3

R4

R1

R2

R3

R4

diberikan.
2

Murid menjawab soalan yang telah diberikan dengan


betul.

Murid cuba untuk meniru rakan yang berada di sebelah


sewaktu menjawab latihan yang diberikan.

Murid banyak bertanya kepada guru tentang huruf yang


boleh disambung dan tidak boleh disambung
Aspek Proses Pembelajaran

Bil

Aspek yang dinilai

Murid dapat mengenal huruf yang boleh disambung


dan tidak boleh disambung selepas menggunakan
Penanda Jawi Berwarna.

Murid menjawab soalan yang telah diberikan dengan


betul setelah menggunakan Penanda Jawi Berwarna.

Murid merujuk kepada Penanda Jawi Berwarna semasa


menyambung huruf tunggal menjadi perkataan yang
betul.

Murid merujuk kepada petunjuk warna yang terdapat di


dalam Penanda Jawi Berwarna untuk membezakan
huruf yang boleh disambung dan huruf yang tidak
boleh disambung.

LAMPIRAN B
TEMUBUAL
Temubual 1

: Selepas menggunakan Penanda Jawi Berwarna ini adakah kamu tahu huruf
yang boleh disambung dan tidak boleh disambung?

Temubual 2

: Bagaimana Penanda jawi Berwarna ini dapat membantu kamu untuk


menyambung huruf tunggal dengan betul? Boleh kamu terangkan?

Temubual 3

: Adakah penggunaan warna di dalam Penanda Jawi Berwarna ini membantu


kamu untuk mengingat huruf tunggal yang boleh disambung dan tidak boleh
disambung?

Temubual 4

: Tadi ustazah ada terangkan kepada kamu tentang penggunaan Penanda Jawi
Berwarna ini? Adakah kamu faham?

51

LAMPIRAN C

52