Anda di halaman 1dari 15

Pedagogi Kelas Bercantum

Kelas Bercantum diwujudkan apabila bilangan


murid dalam satu tahun persekolahan adalah
kurang daripada 15 orang.
Biasanya, di kawasan pedalaman dan terpencil,
Kelas
Bercantum
masih
wujud
untuk
menyediakan peluang pendidikan ke seluruh
negara.
Kelas Bercantum wujud apabila bilangan murid
tidak melebihi 145 orang.
Bilangan guru termasuk guru besar tidak
melebihi 5 orang.

Seseorang guru akan mengajar lebih daripada satu


tahun persekolahan secara serentak dalam kelas
bercantum.
Guru menjalankan P&P secara berkumpulan.
Murid dari pelbagai kebolehan dikelompokkan dalam
kumpulan yang dibina.
Guru juga boleh menggunakan kaedah perbincangan.
Kaedah perbincangan kelas serta perbincangan dalam
kumpulan kecil digalakkan.
Guru perlu bijak menggunakan pengajaran kerana
terdapat aras perbezaan yang agak ketara dalam diri
murid.

Sosiolinguistik
Sosiolinguistik berasal daripada
gabungan sosio dan linguistik.
Bidang ilmu adalah perpaduan
Sosiologi dengan Linguistik.
Sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplin yang membincangkan dan
menyusun
teori-teori
tentang
perhubungan masyarakat dan
bahasa yang dituturkan dalam
komunikasi seharian.

Maksud
istillah
masyarakat
dalam
ilmu
Sosiolinguistik adalah mencakupi kajian mengenai
pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok
besar
mahupun
kecil,
fungsi
kelompok,
pertembungan antara kelompok, sektor sosial,
perhubungan dan perbezaan dari segi bahasa.
Maksud istillah bahasa pula mencakupi gagasan
seperti perbezaan bahasa Melayu, Indonesia,
Inggeris, Arab, dll.
Kesemuanya diamati dengan memberi perhatian
kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan, kosa kata,
ciri-ciri gramatika, dll.

Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan


yang mutlak dan abstrak.
Bidang ini memberi pengertian umum,
rasional dan empirikel serta bersifat
umum (Soekanto, 1982).
Linguistik memiliki rumus-rumus yang
menjelaskan
sistem,
rasional,
empirikel,
kenyataan
struktur,
penggolongan dan rumus bahasa.

Kita menilai orang bukan hanya


dengan apa yang dituturkan oleh
seseorang tetapi juga bagaimana
kedengarannya
bahasa
yang
diucapkan.
Timbulnya kesedaran baru dalam
kalangan ilmuan Amerika akan
hubungan
yang
tidak
boleh
dipisahkan
antara
Perilaku
Bahasa
dan
Perilaku
Sosial

Ahli linguistik Antropologi berpendapat


bahawa Bahasa dan Kebudayaan sebagai
keseluruhan yang bersifat Monolitik (Satu)
(Fishman, 1968).
. Bahasa itu hanya akan bermakna dan
berfungsi
sekiranya digunakan dalam kehidupan seharian.
. Sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor
sosial
seperti
bahasa
dialek,
bahasa
pembakuan, perancangan bahasa, dll.

Sosiologi Bahasa pula mengkaji kesan


Bahasa terhadap masyarakatnya.
Aspek-aspek ini terdiri daripada norma dan
nilai masyarakat, harapan masyarakat,
suasana yang wujud dalam masyarakat, dll.
Dell
Hymes
(1962),
bahasa
yang
digunakan seharian dalam perbicaraan
melalui telefon, bergurau, berbual kosong,
dll dikenali sebagai Etngrafi pertuturan
(The Ethnography of Speaking).

Kesemua yang dibincangkan tadi dapat


disimpulkan dalam 4 perkara: i. Ahli Sosiolinguistik percaya kenyataan
sosial tidaklah boleh diselesaikan melalui
jadual ataupun statistik tetapi pada
kenyataannya dibangunkan dalam Proses
Interaksi. Ahli Antropologi menganalisis
cerita dongeng, cerita rakyat, teka-teki dan
upacara keagamaan yang terdapat dalam
sesuatu masyarakat lama.

ii. Kajian juga dijalankan bagaimana norma-norma


dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perilaku
linguistik, seperti penyelidikan yang dilakukan
oleh Bernstein mengenai perbezaan gaya
pertuturan Kelas Pertengahan dan Kelas
Atasan masyarakat Inggeris.
iii. Banyak indikator linguistik yang memberikan
maklumat sosial bermula daripada bahasa loghat,
pemilihan kosa kata dan tatabahasa. Trudgil
(1974),
menunjukkan
perbezaan
sosial
orang Inggeris yang berasal dari Norway.

iv. Pemanfaatan unsur-unsur bahasa


dalam politik juga menjadi sasaran
kajian Sosiolinguistik. Lembaga seperti
Academie Francaise secara rasmi
menentukan apa yang boleh diterima
atau tidak dalam bahasa Peranchis.
Pemurnian bahasa Jerman sewaktu
pemerintahan Nazi pernah diakukan
sebagai satu eksploitasi bahasa.

Bahasa Maori diajar kepada mereka yang berkulit


putih di New Zealand.
Bahasa Rusia diajar di negara blok Timur Eropah.
Terdapat usaha untuk memasukkan bahasa
pribumi ke dalam kurikulum sekolah di negaranegara Afrika.
Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai
bahasa
Nasional
Indonesia
seperti
yang
dinyatakan dalam Sumpah Pemuda (1928). Ini
bertentangan dengan hakikat bahawa bahasa Jawa
atau Sunda mempunyai bilangan penutur yang
jauh lebih ramai daripada bahasa Melayu.

Aspek-Aspek Sosial dalam


Bilingualisme dan
Multilingualisme adalah juga
penting dalam kajian sosiolinguistik.
Kebanyakan
kajian
memberi
tumpuan kepada kelompok-kelompok
minoriti di pelbagai negara.
Kajian lain juga melihat motivasi
sosial dalam amalan meminjam
perkataan asing.

Konferens
pertama
Sosiolinguistik
berlangsung di University of California di
Los Angeles pada tahun 1964.
Salah
satu
hasil
daripada
konferens
dirumuskan oleh Dittmar (1976).
i. Identiti Sosial Penutur
ii. Identiti Sosial Pendengar dalam
komunikasi
iii.Lingkungan sosial tempat peristiwa
perbicaraan berlaku.

iv. Analisis terhadap dialek-dialek sosial.


v. Penilaian sosial yang berbeza oleh penutur.
vi. Tingkatan ragam linguistik.
vii. Penerapan praktikal daripada penyelidikan
sosiolinguistik.
. Dalam Budaya Malaysia, Bahasa Melayu dan
Bahasa Inggeris digunakan dengan meluasnya.
. Masyarakat Majmuk di Malaysia menggunakan
kedua-dua bahasa tersebut sebagai alat
komunikasi dan berinteraksi dalam pelbagai
situasi secara rasmi dan tidak rasmi.