Anda di halaman 1dari 7

Pendekatan Berpusatkan Murid

PENEKANAN 5P

Pendekatan
Tematik

Kepelbagaian
Sumber Bahan

Digubal untuk membolehkan murid berketerampilan


dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk
memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan,
ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta
hubungan sosial dalam kehidupan harian.

Kepelbagaian
Kaedah dan Teknik

5. Pengisian
Kurikulum

Standard
Kurikulum

Kemahiran
Bahasa

Pendekatan
Modular

Sistem
Bahasa

KSSR

2. Objektif

Tahap 1 : Murid-murid perlu menguasai


asas kemahiran mendengar, bertutur,
membaca dan menulis.
Tahap 2 : Penekanan kepada pengukuhan
dan aplikasi kemahiran bahasa.
*Penekanan kepada pembelajaran didik hibur*

PENGAYAAN
PEMULIHAN
PENILAIAN

PENYERAPAN

PENGGABUNGJALINAN

PENEKANAN 5P
Kepelbagaian
Sumber Bahan
Kemahiran Berfikir
Didik Hibur

Kepelbagaian
Kaedah dan Teknik

Kajian Masa Depan

Penyelesaian Masalah

Pembelajaran Luar Bilik Darjah

Pembelajaran Berasaskan Projek


Pembelajaran Koperatif
Kecerdasan Pelbagai

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Pembelajaran Konstruktivisme

Antara tema :

Pendekatan
Tematik
6. Strategi
P&P

Perpaduan
Kekeluargaan

Pembelajaran Akses Kendiri

Pembelajaran Kontekstual

Pendekatan Berpusatkan Murid

Kemasyarakatan
Sains, Teknologi & Inovasi
Kebudayaan, Kesenian & Estetika

Ekonomi, Keusahawanan & Pengurusan Kewangan

Keselamatan
Kesihatan & Kebersihan
Pertanian & Penternakan
Alam Sekitar & Teknologi Hiauj

Jati Diri, Patriotisme & Kewarganegaraan

PENGAYAAN

KSSR
PEMULIHAN

PENILAIAN
PENYERAPAN

PENGGABUNGJALINAN

Penggabungjalinan pelbagai jenis bahan/media dalam P&P dapat menarik minat pelajar untuk belajar.
Contoh : penggunaan lembaran kerja, kad gambar, dan bahan maujud secara bersama dalam satu rancangan pengajaran.

Bahan

Membaca

Mendengar

Bertutur
BENTUK
Kemahiran

Menaakul

Menulis

Asas Kemahiran
Menaakul

Menyimpan

Memadan

Mengguna
Semula
Mengkategori
Extrapolasi
Penaakulan Analogi

Jenis Kemahiran
Menaakul

Prosedur
Eksekutif

Secara Induktif
Secara Deduktif

Penghuraian
Penyelesaian masalah
Penggubahan

Penilaian Secara Logik


Penilaian

Aktiviti

Penggabungjalinan aktiviti bermaksud terdapat beberapa


aktiviti yang dilakukan dalam pelaksanaan aktiviti P&P.
Contoh : Aktiviti menyanyi, menari, melukis dan lain-lain.

Pembelajaran
Konstruktivisme

Kecerdasan Pelbagai
Kajian Masa Depan

Keusahawanan

Kemahiran Berfikir
Kemahiran Belajar
Cara Belajar

SAINS & TEKNOLOGI

Kreativiti dan Inovasi

Pembelajaran
Konstekstual

Kemahiran Teknologi
Maklumat dan Komunikasi

KEMAHIRAN
BERNILAI TAMBAH

NILAI MURNI
Kebersihan Fizikal
dan Mental

Rasional

Kerajinan

Hemah Tinggi

Patriotisme

Kesederhanaan
Keberanian

Keadilan
Hormat-menghormati
Baik Hati

Semangat
Bermasyarakat

Kesyukuran

Kerjasama
Kebebasan

Kasih sayang

Kejujuran

Berdikari

Akademik
Pentaksiran Pusat

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

Pentaksiran Sekolah

Bukan Akademik

Pelaksanaan Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum

Berperanan mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan


keberkesanan pengajaran guru serta mampu memberi
maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau
dicapai dalam satu-satu proses P&P.

Pentaksiran sekolah amat penting untuk menentukan


keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha
menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang.

Pentaksiran Psikometrik

Dijalankan pada akhir


unit pembelajaran,
penggal, bulan atau
tahun.

Pentaksiran Sumatif

Murid akan dikelaskan


mengikut Band (Band 1- Band
6) berdasarkan tahap
kemampuan mereka dan
disokong dengan evidens yang
dikumpul oleh guru semasa
proses P&P.

Pentaksiran Formatif

Dijalankan seiring dengan proses P&P.

- Guru melakukan pentaksiran yang juga dikenali sebagai penilaian terhadap murid-muridnya bagi
mengesan kemampuan mereka dalam memahami tajuk yang diajar.
- Guru akan melakukan pemulihan atau pengayaan setelah menilai kemampuan mereka.

PENGAYAAN

Membantu murid menguasai kemahiran asas


yang mereka tidak dapat kuasai dalam tempoh
yang ditetapkan.

BBM yang digunakan boleh terdiri daripada pelbagai


bahan seperti bahan maujud, carta dan sebagainya.

Aktiviti ini dilakukan secara berperingkat


mengikut kemampuan murid-murid
memahami sesuatu kemahiran.
Murid diberi bahan tertentu untuk meningkatkan
penguasaan mereka dalam sesuatu kemahiran.

Anda mungkin juga menyukai