Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS


PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PPG)
TUGASAN KERJA KURSUS
TAJUK PROGRAM: Pensiswazaahan
Guru (PPG) Sekolah Rendah
TAJUK KURSUS: Pengajaran
Kemahiran Bahasa Melayu
KOD KURSUS : BMM 3104

NAMA GURU PELATIH:

SEMESTER : 5
(Ambilan Jun ( 2011)

TARIKH MULA
TARIKH HANTAR
________________________________________________________________________
Hasil Pembelajaran Projek :
1. Menghuraikan tentang kemahiran bahasa; pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran
kemahiran bahasa.
2. Menyediakan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa;
3. Membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa;
4. Membuat latihan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.
Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, dan 3.

Objektif Projek:
Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut:
1. Menghasilkan SATU Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap selama 60 minit
dengan menggabungjalinkan kemahiran lisan, membaca dan menulis.
2. Membina bahan bantu mengajar untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi satu
tajuk yang sesuai dengan kemahiran yang hendak diajar.
3. Ujian kertas pensil untuk menguji hasil pembelajaran 1, 2, 3 dan 4.

LAMPIRAN 3

Tugasan Projek (100% )


Kemahiran bahasa terdiri daripada kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran
membaca dan kemahiran menulis. Semua kemahiran ini perlu dikuasai secara serentak
oleh murid (KBSR : 2003). Di samping itu pula, pendekatan, kaedah dan teknik perlu
digunakan secara bersepadu bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang diingini. Oleh
yang demikian, perancangan yang baik dan lengkap perlu menggunakan unsur-unsur ini
bagi menghasilkan satu pengajaran yang bermutu serta pembelajaran yang berkesan.
A.

Tugasan RPH ( 100%)/ Wajaran 80%

Secara berpasangan, anda dikehendaki:


i.
ii.
iii.

B.

Memilih satu tajuk bagi dua waktu pengajaran yang sesuai bagi Tahap Dua.
Merangka dan membuat SATU rancangan persediaan pengajaran harian (RPH) yang
mengabungjalinkan kemahiran lisan, membaca dan menulis.
Menyediakan bahan bantu mengajar (BMM) yang relevan bagi pengajaran yang
dirancang.
Ujian Kertas Pensel (20%)

Secara individu, anda perlu menjawab soalan ujian berbentuk objektif dan struktur yang
merangkumi semua tajuk yang terkandung dalam proforma kursus.

C.

Panduan Pelaksanaan Projek.


1. Tugasan ini adalah tugasan pasangan
2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data.
Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
i.
Font Arial
ii.
Saiz huruf ialah 12
iii.
Langkau satu setengah baris
iv.
Rujukan mengikut format A.P.A
v.
Lampiran.

3.
4.
5.

Amalan plagiat tidak dibenarkan. Jika didapati berlaku pelajar akan digagalkan kerja
kursus.
Panjang tugasan tidak kurang daripada 12-15 muka surat (tidak termasuk persembahan
visual dan lampiran).
Keseluruhan tugasan dan ujian ini membawa markah 100 dan wajaran 60%

LAMPIRAN 3

D.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Bukti-bukti, bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah anda
hendaklah dikemukakan.
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan
ilmiah.
4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
5. Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam
menterjemah maklumat secara kritikal dan analitikal.

D.

Kriteria Pentaksiran

Tugasan akan disemak berdasarkan rubrik pentaksiran yang disediakan.

Tugasan disediakan oleh

Disahkan oleh Ketua jabatan

_______________________

_______________________

( THAHIR BIN NURUDDIN)


Penyelaras
Jabatan Pengajian Melayu
IPG Kampus Ilmu Khas

Tarikh:

Tarikh: