Anda di halaman 1dari 8

Tahun

4 Zamrud

Tarikh / Masa

14 April 2015/ 10.00 pagi 11.00 pagi

Bilangan murid

30 orang (13 lelaki dan 17 perempuan)

Mata pelajaran

Bahasa Melayu

Tema

Yang Baik Jadikan Teladan

Tajuk

Monyet Yang Pintar

LANGKAH
AKTIVITI
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN
Fokus UtamaISI KANDUNGAN
2.1 Bercerita menggunakan
kata,
frasa, ayat sertaDAN
sebutan
dan
DAN MASA
intonasi yang baik dan
jelas.
AKTIVITI
GURU
AKTIVITI MURID
Set Induksi

Audio

Aras 3

1. Murid dikehendaki

BBB
mendengar dengan teliti.
memperdengarkan
2. dan
Murid menjawab soalan guru
Mempersembahkan
cerita dengan
sebutan, intonasi
bunyi-bunyi
binatang.
(5 minit)

Guru
menyoal tentang jenis
bunyi-bunyi
dengan betul.
penghayatan 2.
yang
sesuai.

binatang
yang
menghasilkan
binatang.
Fokus Sampingan
5.2 Membaca kuat
tekstersebut.
prosa dan puisi dengan sebutan dan
KB:
bunyi
Contoh:
dan
Soalan:
Apakah
jenis
intonasi yang betul
lancar
serta memahami
perkara yang

binatang yang
Monyetdibaca.

menghasilkan bunyi ini?


Singa
3. Guru mengaitkan bunyi
Aras 1
Kambing
Arnab
dengan pembelajaran pada hari
TEK
Burungi) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan
ini.
sebutan dan intonasi yang betul.

Objektif

1. Guru memperdengarkan

Pada akhir pelajaran, murid dapat :

KP:
1. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera

dengan sebutan, intonasi yang betul, dan gaya pnyampaian


yang menarik.
2. Mempersembahkan cerita & menghuraikan sesuatu yang
didengar dengan intonasi yang betul dan penghayatan yang
sesuai.
3. Menyatakan watak dan perwatakan dalam karya.
Kemahiran bahasa

1.
2.
3.
4.

Mendengar ; teks yang dibaca oleh rakan sekelas


Bertutur: Tanya jawab secara bertatasusila
Membaca : Petikan teks cerita
Menulis : Menjawab soalan pemahaman dan melengkapkan
soalan yang diberi berdasarkan teks yang dibaca

STR

NIL

Pen

EM

Langkah 1

Aktiviti Membaca

1. Guru membahagikan murid

(10 minit)

Petikan teks

kepada lima kumpulan.


2. Guru mengedarkan teks

Monyet Yang

Monyet Yang Pintar kepada

Pintar

setiap kumpulan.

1. Murid bergerak dan


berkumpul dengan
kumpulan masing-masing.
2. Murid menerima teksdan

mengucapkan terima kasih


kepada guru.

(Rujuk Lampiran 1)

BBB

BCB

3. Murid yang dipilih membaca

petikan teks dengan intonasi

3. Guru memilih secara rawak


daripada setiap kumpulan
untuk membaca petikan teks
dengan intonasi dan sebutan
yang betul.
4. Guru meminta murid lain
memberi perhatian terhadap
teks yang dibaca oleh rakan

dan sebutan yang betul.


4. Murid-murid mendengar
dengan sepenuh perhatian
disampaikan oleh rakan
mereka. (Baca dalam hati).
5. Murid menerima teguran
dan memperbetulkan

dalam hati.
5. Kemudian guru membetulkan

kesilapan serta merta.

dan tanda baca (jika ada) serta

sambil memahami teks yang PEN

mereka sambil membaca

kesalahan dari aspek sebutan

KP:

Manakala murid yang lain


diminta memberi perhatian

KA

TEK

merta semasa murid membaca

terhadap kesalan sebutan

teks tersebut.

Langkah 2
(10 minit)

Mempersembahkan
cerita Monyet yang
Pintar dengan
sebutan, intonasi dan
penghayatan yang
sesuai.

1. Guru meminta murid terus


berada dalam kumpulan yang
sama.
2. Guru memberikan contoh
persembahan cerita dengan
mengunakan sebutan, intonasi
dan penghayatan yang sesuai.
3. Guru meminta setiap

NIL

1. Murid mendengar dan


mematuhi untuk berada
dalam kumpulan yang

BBB

Kad

teks
sama.
2. Murid mendengar dengan KP:
sepenuh perhatian.
3. Murid bersedia untuk
melakonkan cerita

KA

kumpulan diberikan watak

Monyet Yang Pintar di

yang berbeza bagi

hadapan kelas seperti

melakonkan cerita Monyet

yang dikehendaki oleh

TEK

Yang Pintar di hadapan


kelas.
4. Guru memberikan teks dialog
kepada murid-murid bagi
setiap watak. (Rujuk
Lampiran 2)
5. Murid dikehendaki mengajuk
dan menghafaz dialog
berdasarkan watak yang
diberi.
6. Guru memilih salah seorang

guru.
4. Murid menerima teks
dialog bagi setiap watak
sambil mengucapkan
terima kasih.
5. Murid mengajuk dan
menghafaz dialog

NIL

berdasarkan watak yang


diberi.
6. Murid yang terpilih
tinggal dihadapan kelas

daripada mereka untuk

manakala yang lain

melakonkan watak yang telah

pulang ke tempat duduk

diberikan.
7. Guru meminta murid

masing-masing.
7. Murid berbincang dalam

berbincang dalam kumpulan

kumpulan tentang aktiviti

tentang aktiviti lakonan yang

lakonan yang akan

akan dijalankan.
8. Guru meminta murid

dijalankan.
8. Murid

mempersembahkan lakonan di

mempersembahkan

hadapan kelas dengan sebutan

lakonan di hadapan kelas

dan intonasi yang betul serta

dengan sebutan dan

penuh dengan penghayatan.


9. Guru memberi tunjuk ajar
kepada setiap lakonan yang
dipersembahkan.

intonasi yang betul serta


penuh dengan
penghayatan.
9. Murid memperbaiki
lakonan berdasarkan
tunjuk ajar guru.

Langkah 3
(10 minit)

Watak &
Perwatakan:

Singa: Ganas,

kejam
Monyet: Berani
Kijang :

Penyayang
Kambing tua:

Baik hati.
Arnab: Ingin
tahu

1. Guru meminta murid kekal


dalam kumpulan yang
sama.
2. Guru menunjukkan satu
kotak ajaib yang
mengandungi watak-watak
dalam cerita Monyet Yang
Pintar.
3. Guru meminta murid dari
setiap kumpulan untuk
mencabut salah satu watak
dan menggayakannya di
hadapan kelas tanpa
bersuara.
4. Guru meminta kumpulan
yang lain memerhatikan
dan seterusnya meneka
watak yang digayakan serta
memberikan perwatakan
watak tersebut dalam cerita

1. murid masih lagi dalam

BBB

kumpulan yang sama.


2. Murid teruja dan

memberi sepenuh

KP:

perhatian kepada kotak


ajaib tersebut.
3. Murid mencabut salah
satu watak dan
menggayakannya di
hadapan kelas tanpa
bersuara.
4. Murid memerhatikan
dengan tekun dan
meneka watak yang
digayaan tersebut.
5. Murid menyatakan watak
yang disukainya dan
sebab mereka
menyukainya.

TEK

NIL

Monyet Yang Pintar.


5. Guru bertanyakan tentang
watak yang menjadi pilihan
mereka dan mengapa
mereka memilihnya?

Langkah 4
(20 minit)

Penilaian

1. Guru mengedarkan soalan

Soalan pemahaman

pemahaman
2. Guru meminta murid

(Rujuk Lampiran 2)

membaca soalan
pemahaman tersebut dan

1. Murid mengucapkan
terima kasih kepada guru
atas lembaran kerja yang
diberikan.
2. Murid membaca soalan

memahami kehendak
soalan.
3. Guru meminta murid
merujuk, mencari dan

3.

tersebut dan memahami

BCB

kehendak soalan.
Murid mencari dan

cerita Monyet Yang

petikan cerita Monyet

ruangan yang disediakan.

Yang Pintar bagi


mendapatkan jawapan.
4. Murid menulis jawapan
pada ruang yang
disediakan.

Pemulihan
Aktiviti Membaca
Petikan teks
Monyet Yang
Pintar

1.

Guru memperbetulkan

KP:

menyemak semula

menulis jawapan pada

pemahaman pemahaman

menyemak semula petikan


Pintar.
4. Guru meminta murid

BBB

1. Murid memperbetulkan

sebutan serta intonasi yang

kesilapan dengan

kurang sesuai digunakan oleh

mengulangi sebutan serta

murid.

intonasi yang betul


dengan bmbingan guru.

NIL

BBB

Peti

Yan

1.

Guru meminta murid

Pengayaan

berbincang dalam kumpulan

Mempersembahkan

tentang aktiviti lakonan yang

kumpulan tentang aktiviti

akan dijalankan.
Guru meminta murid

lakonan yang akan

cerita Monyet yang


Pintar dengan

2.

1. Murid berbincang dalam

dijalankan.
2. Murid mempersembahkan

BBB

Kad

teks

sebutan, intonasi dan

mempersembahkan lakonan

penghayatan yang

di hadapan kelas dengan

lakonan di hadapan kelas

sebutan dan intonasi yang

dengan sebutan dan intonasi

betul serta penuh dengan

yang betul serta penuh

Verb

penghayatan.

dengan penghayatan.

NIL

sesuai.

KP:

Penutup
(5 minit)

Rumusan
pembelajaran

1. Guru berbincang dengan murid 1. Murid memberi respon


berkaitan dengan isi pelajaran

tentang pengajaran dan

pembelajaran hari ini.


hari ini.
2. Guru merumuskan isi pelajaran 2. Murid mendengar rumusan
untuk hari ini.

NIL

BCB

daripada guru dengan tekun.

LAMPIRAN 1

MONYET YANG PINTAR


Binatang-binatang kecil di hutan tidak senang hati dengan kedatangan singa di tempat mereka. singa itu mengaku dirinya raja
walaupun sebenarnya dia bukan raja di hutan itu. Singa itu sangat ganas. Binatang-binatang yang lemah sering menjadi
mangsanya. Oleh itu, binatang-binatang di hutan tersebut mencari jalan untuk menghapuskan singa itu.
"Biar saya yang pergi berjumpa dengan singa itu. Saya akan merayu kepadanya agar tidak menangkap haiwan di hutan ini
lagi," kata kambing tua kepada kawan-kawannya. Dia sanggup berkorban nyawa demi keselamatan rakan-rakannya.
Semasa pertemuan dengan kambing, singa itu berkata dengan angkuh.
"Kalau kamu tidak mahu aku menangkap binatang di hutan ini lagi, kamu hendaklah mempersembahkan makanan kepada aku
setiap hari." Terdiam semua binatang apabila kehendak singa itu disampaikan oleh kambing tua kepada mereka.
Naik darah kijang mendengar kata-kata singa itu. Dia berfikir sejenak lalu berkata dengan marah.
"Jangan beri muka kepada singa yang kejam itu. Ada hati dia mahu makan kita. Kita mesti membunuhnya sebelum
kitamenjadi mangsa seterusnya."
"Tapi bagaimana, kijang?" sampuk arnab yang hanya berdiam diri sejak tadi.
"Kita masih ada jalan. Biar saya yang menjadi mangsanya yang pertama," kata monyet dengan berapi-api.
Esoknya, monyet pergi menyerah diri kepada singa itu.
"Mengapa lambat, ha? Engkau tahu tak, aku lapar?" herdik singa.
"Ma... ma ... maafkan patik tuanku, semasa dalam perjalanan ke sini, patik telah ditangkap oleh seekor singa yang mengaku
dirinya raja," sembah monyet pura-pura ketakutan.
"Apa? Raja? Hanya aku raja di hutan ini! Tunjukkan kepadaku tempat si bedebah itu. Biar aku tamatkan riwayatnya!" kata
singa dengan bengis. Panas hati singa mendengar penjelasan monyet.
Monyet pun membawa singa ke sebuah perigi. Apabila tiba di tepi perigi tersebut, monyet pun berkata, "Itu dia singa yang
mengaku dirinya raja, tuanku," Monyet menunjukkan bayang-bayang singa di dalam perigi itu. Tanpa membuang masa, singa pun
terjun ke dalam perigi tersebut untuk membunuh Sang Singa yang dilihatnya itu. Monyet riang kerana rancangannya berjaya.
Semenjak hari itu, binatang-binatang di hutan tersebut hidup dengan aman dan bahagia.

LAMPIRAN 2

Nama: ____________________ Kelas : _______ Tarikh: ________

Jawab semua soalan yang diberikan berdasarkan teks petikan Monyet Yang Pintar yang telah anda baca.

1.

Berapakah jenis binatang yang terlibat dalam cerita ini?

_______________________________________________________
2.

Kedatangan siapakah yang membuatkan binatan-binatang kecil tidak puas hati?

_________________________________________________________
3.

Apakah sikap singa yang membuatkan binatang lain mahu menghapuskannya?

___________________________________________________________
4.

Siapakah yang pandai memperdayakan singa?

____________________________________________________________
5.

Apakah pengajaran yang anda peroleh daripada cerita ini?

____________________________________________________________