Anda di halaman 1dari 1

satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau

Pemerhatian Peserta: guru memainkan


tingkahlaku murid yang dianggap penting, unik dan
dua peranan iaitu sebagai peserta dan
signifikan untuk direkodkan.
pemerhati.
ditulis secara objektif menerangkan apa yang
Pemerhatian Bukan Peserta: gurui
berlaku, bila dan di mana berlaku.
memilih tempat yang sesuai untuk
Membantu guru memahami
murid secara
berkenaan.
membuat pemerhatian.
berinteraksi
langsung
Kebaikan Kaedah Pemerhatian
dengan responden.
REKOD
dapatan kajian yang lebih sah serta
memberikan jawapan dan
ANEKDOT
boleh dipercayai.
penjelasan secara langsung.
TEMUBU
PEMERHATI
AL
Kelemahan Kaedah Pemerhatian
Terbahagi kepada 2:
AN
Sampel yang diperhati mungkin
Temubual Berstruktur
Rekod yang
memberi
berlakon apabila tingkah laku mereka
Temubual
tidak
Berstruktur
Menunjukkan
pencapaian
maklumat tentang pencapaian
diperhati dantahap
diteliti.
murid. Menjadi panduan guru
murid dalam semua mata
BORANG
REKOD
untuk merancang tindakan
pelajaran yang diikuti di
BENTUK
KEMAJUAN
PROFIL
susulan
sekolah dan ditunjukkan
DIRI
MURID
PENTAKSIR
koleksi hasil kerja pelajar yang
menggunakan markah dan
memberi gambaran tentang sejarah
AN
gred.
Hasil
Kerja Murid merupakan
usaha pelajar dan pencapaiannya
tugasan yang diberi oleh guru
HASIL
dalam bidang tertentu. Koleksi
KERJA
selepas P&P sebagai
termasuk penglibatan pelajar dalam
peneguhan kefahaman murid
PORTFOL
pemilihan bahan kandungan, garis
alat ukur yang paling popular untuk
dalammemenuhi
IO
SOAL
panduan pemilihan, kriteria dan bukti
Panduan membentuk
kajian
tinjauan .
SELIDIK
keperluansukatan
mata
refleksi
senarai
item yang
disediakan untuk
kendiri
pelajar.
SENARAI Ciri-ciri instrumen soal selidik yang
item-item
soal selidik
pelajaran
mengenal pasti perkembangan dari segi
SEMAK
baik:
- penggunaan bahasa
pengetahuan, kemahiran, sikap dan
- sesuai dengan kesediaan
yang mudah,
kebolehan. senarai item yang disediakan
responden,
- selaras dengan
digunakan untuk menentukan sama ada :
- format instrumen yang
responden,
- sesuatu tingkah laku/ciri dapat
sistematik,
- elakkan soalan yang
diperhatikan
- arahan yang jelas,
sukar,
- sesuatu perlakuan telah dilakukan
- surat dan dokumen disertakan
- soalan yang tidak
- kekerapan sesuatu tingkah laku
bersama instrumen kajian
mempengaruhi
diperhatikan