Anda di halaman 1dari 15

1

Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM)
6 ciri utama setiap murid perlu ada
untuk bersaing pada peringkat global
Identiti
nasional
Kemahir
an
berfikir
Pengetah
uan
2

Kemahira
n
memimpin
Kemahiran
dwibahasa

Etika dan
Kerohanian

Program i-THINK merupakan


program untuk
mempertingkatkan dan
membudayakan kemahiran
berfikir dalam kalangan murid
ke arah menghasilkan murid
berfikiran kreatif dan kritis serta
inovatif.
i-THINK membawa maksud
innovative THINKing (Pemikiran
Inovatif). Murid perlu dibekalkan
dengan kemahiran berfikir
3

Bertujuan

Kenapa?

Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS


dan PISA menunjukan murid Malaysia di tahap yang
rendah
TIMSS 2007 #26/56 (M) #28/56 (S)
PISA 2009 #57/74 (M), #52/74 (S),
# 55/74 (R)
Murid
berpengetahuan
tetapi
tidak
dapat
mengaplikasikan pengetahuan mereka
Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru
mengajar untuk peperiksaan
Dapatan
kajian
keperluan
(2011)
menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi
(Higher Order Thinking Skills) dalam kalangan
guru dan murid di Malaysia amat rendah.

Keputusannya
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
telah berkerjasama dengan Agensi
Inovasi Malaysia (AIM)
memperkenalkan program i-THINK
Program i-THINK dirintis di 10 buah
sekolah seluruh Malaysia (6 SR dan 4
SM)
Pihak AIM telah melantik perunding dari
Kestrel Education (UK) untuk
mengendalikan kursus kemahiran
berfikir kepada guru sekolah rintis dan
Jurulatih Kebangsaan
Perbelanjaan rintis program i-THINK
dibiayai sepenuhnya oleh AIM.
6

Bagaimana?
Memperkenalkan alat berfikir kepada
guru dan murid.
Semua guru akan menggunakan alat
berfikir mengikut kesesuaian tajuk
semasa mengajar.
Murid akan menggunakan dalam
pembelajaran.
Penggunaan alat berfikir dan kemahiran
aras tinggi dalam pdp menjadi amalan.
Mengadakan portal bahan interaktif
p&p yang dapat merangsangkan
kemahiran berfikir.

Alat berfikir

Thinking
Hats

Thinking Maps

Habits of Mind

Apakah yang diharapkan dari


Program i-THINK?
Prestasi
meningkat

Fokus
Berkeyakinan

Seronok
belajar
Aktif

Hubungan gurumurid rapat


9

Membudayakan
Membudayakan kemahiran
kemahiran berfikir
berfikir
Amalan

Alat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam


pdp

Perubahan set minda


Bentuk pasukan pemandu di sekolah

Memberi kesedaran

Latihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat


kepada ibu bapa
Melantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD
dan IPGK
10

Pendekatan Seluruh
Sekolah (Whole School
Approach)
Bagaiman
a?

1.Latihan diberi kepada


pentadbir, guru dan
murid dalam mengajar
dan belajar berfikir
2.Guru dan murid
mempunyai bahasa
pemikiran dan alat
berfikir yang sama
11

Status Pelaksanaan
2011
Okt -Nov
2011

Kursus
Need
Pasukan
Analysis dan
Pemandu
guru di 10
buah sekolah

2012
Jan- Jun
2012

Rintis di 10
buah
sekolah:
Pemantauan
KPM/AIM

Jun
2012

Penilaian
Rintis:
-Exeter
University
(kuantitif)
-UPM/
IPSAS
(kualitatif)

Sept
2012

Mesyuarat
Penyelarasa
n peringkat
BPK/JPN/P
PD
Taklimat
kepada
Pentadbir/
PIBG

2013

Okt 2012

Melatih
Pasukan
Pemandu
daripada
1,000 buah
sekolah

Pemantauan kolaboratif (JKK)


12

Nov 2012

Pasukan
Pemandu
melatih
guru di
sekolah
masingmasing

Jan 2013

Guru
memperkenalkan
alat berfikir
kepada murid

Peluasan

Rintis di 10 buah
sekolah

13

4 SM dan 6 SR

Diperluaskan ke
1,000

2012

2013

Semua sekolah
2014

Tanggungjawab semua
pihak dalam menjayakan
program i-THINK

14

Sekian,
terima kasih
SEK. KEB. TAN SRI DATUK HAJI
MOHAMED PADAWAN KUCHING
SARAWAK

15