Anda di halaman 1dari 8

NAMA: __________________________________________________

TING: ____________

UJIAN PENGESANAN 1
SAINS TINGKATAN 1
MASA: 1 JAM
Jawab semua soalan.
1

Sains merupakan sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Sains juga


banyak membantu kita dalam pelbagai perkara termasuk makanan, pakaian,
dan sebagainya.
(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan Sains?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
[2 markah]

(b)

Tandakan ( / ) pada kotak bagi gambar yang menunjukkan fenomena


alam berkaitan sains.

[2 markah]
1

NAMA: __________________________________________________
(c)

TING: ____________

Susun langkah-langkah penyiasatan saintifik di bawah dengan betul.


P - Menulis kesimpulan

T - Mengenal pasti masalah

Q- Mengumpulkan data

U-

R - Menganalisis dan mentafsir data

V - Menjalankan eksperimen

S - Menulis laporan

W- Merancang eksperimen

Membuat hipotesis

S
[3 markah]

Rajah 1 menunjukkan simbol bahan yang berbahaya.

Rajah 1
(a) Lengkapkan Rajah 2 dengan label daripada senarai di bawah.
Menghakis

Mudah terbakar

Toksik

Radioaktif
[4 markah]

(b) Berikan satu contoh bahan yang dilabelkan dengan simbol (i), (iii) dan
(iv).
Simbol (i) : ________________________________________________________
Simbol (iii): ________________________________________________________
Simbol (iv): ________________________________________________________
[3 markah]

NAMA: __________________________________________________
3

TING: ____________

Rajah 2 di bawah menunjukkan dua alat pengukuran berlabel A dan B.

Rajah 2
(a)

(i) Namakan alat pengukuran A.


____________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Nyatakan bacaan pengukuran A.
____________________________________________________________________
[1 markah]
(b)

(i) Namakan alat pengukuran B.


____________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Nyatakan bacaan pengukuran B.
____________________________________________________________________
[1 markah]

(c)

Nyatakan fungsi alat pengukuran A dan B .


____________________________________________________________________
[2 markah]

(d)

Kira ketebalan dinding silinder.


____________________________________________________________________
[1 markah]

NAMA: __________________________________________________
4

TING: ____________

Rajah 3 menunjukkan susunan radas satu eksperimen untuk menentukan


bagaimana panjang bandul mempengaruhi masa yang diambil untuk
mengayun.

Rajah 3
(a) Lengkapkan jadual di bawah.
Panjang bandul (cm)
20
30
40
50

Masa yang diambil


bagi 10 ayunan (s)
10.0
11.0
12.0
13.0

Tempoh satu ayunan


lengkap (s)

1.3
[3 markah]

(b) Nyatakan pemboleh ubah bagi eksperimen ini:


i.

Pemboleh ubah dimanipulasikan : _______________________________

ii.

Pemboleh ubah bergerak balas : _______________________________

iii.

Pemmboleh ubah dimalarkan

: _______________________________
[2 markah]

(b) Terangkan bagaimana panjang bandul mempengaruhi tempoh ayunan.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]
4

NAMA: __________________________________________________
5

TING: ____________

Jadual di bawah menunjukkan lima kuantiti fizik dan unit S.I. serta simbol
yang sepadan.
(a) Lengkapkan jadual berikut.
a.
b.
c.
d.
e.

Kuantiti fizik
Panjang
Jisim
Suhu
Masa
Arus elektrik

Unit S.I.
meter

Simbol
m
kg
K

saat
A
[4 markah]

(b) Nyatakan alat yang sesuai untuk melakukan pengukuran berikut :


i.

Panjang garis lurus - ____________________________________________

ii.

Diameter luar bikar - _____________________ dan ___________________


[3 markah]

Rajah 4 menunjukkan silinder penyukat yang diisi dengan air.

Rajah 4

(a) i) Dengan merujuk Rajah 4, nyatakan posisi manakah mata kita patut
berada supaya
dapat bacaan yang tepat?
5

NAMA: __________________________________________________

TING: ____________

_________________________________________________________________
[1 markah]
ii) Berapakah isipadu larutan X?
_________________________________________________________________
[1 markah]
iii) Nyatakan satu sebab mengapa kita perlu menggunakan kertas
putih semasa
membaca isipadu larutan X?
_________________________________________________________________
[1 markah]

(b)

(i)

Nyatakan nama dan kegunaan peralatan berikut di bawah:

Nama alat:
_____________________________________________

[2 markah]

(i)

Kegunaan alat:
______________________________________________

(ii)

Nama alat:
______________________________________________
Kegunaan alat:
______________________________________________

[2 markah]
7

Satu aktiviti telah dijalankan untuk menentukan isi padu guli.

NAMA: __________________________________________________

TING: ____________

Rajah 5(a)
(a) i) Berdasarkan Rajah 5(a), berapakah isipadu 10 biji guli itu?
_________________________________________________________________
[1 markah]
ii) Hitung isi padu bagi tiga biji guli.

[2 markah]
(b)

Rajah 5(b) di bawah menunjukkan satu kaedah yang boleh digunakan


untuk menentukan isi padu pepejal berbentuk tidak sekata.

Rajah 5(b)

(i)

Berapakah isipadu batu?


7

NAMA: __________________________________________________

TING: ____________

_______________________________________________________________________
[1 markah]
(ii)

Berapakah isipadu gabus?


_______________________________________________________________________
[1 markah]

(iii)

Namakan kaedah yang digunakan dalam aktiviti ini.


_______________________________________________________________________
[1 markah]

(iv)

Bolehkah kaedah ini digunakan untuk menentukan isipadu seketul gula batu?
Terangkan jawapan anda.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

SELAMAT MENJAWAB. SEMOGA BERJAYA.

DISEDIAKAN OLEH,

DISEMAK OLEH,

DISAHKAN OLEH,

(PN.ROSDILA AZWANA
BT. ABDULLAH)

(PN.NORILA BT ISMAIL)

(PN. ZAKIAH BT. ABD. JABAR)

KETUA PANITIA SAINS

GURU KANAN SC & MT