Anda di halaman 1dari 4

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(MAKRO-PENGAJARAN)
Tarikh:

6 MEI 2014

Kelas:

5 MENTARI

Mata pelajaran:

PERDAGANGAN

Hasil Pembelajaran:

Pada akhir pengajaran, para pelajar dapat:


1) Menghuraikan jenis-jenis pengangkutan yang terlibat
(Aras 2)
2) Menerangkan kelebihan dan kekurangan setiap jenis
pengangkutan : Pengangkutan darat (Aras 2)

ABM/bahan sumber yang

Komputer riba, paparan powerpoint, projektor, video,

digunakan:

gambar, kertas mahjong dan lembaran soalan.

Strategi pengajaran yang

Strategi yang digunakan oleh saya untuk pengajaran

digunakan hari ini (terangkan

makro hari ini, ialah dengan menggunakan pendekatan

bagaimana strategi telah

atau strategi konstruktivisme.


Pada permulaannya, saya memulakan kelas dengan

dilaksanakan):

menayangkan

video

berkaitan

dengan

jenis

pengangkutan. Pelajar diminta untuk menonton video


itu, dan kemudian saya meminta pelajar memberi respon
tentang apa yang mereka lihat daripada video tersebut
tentang idea-idea atau pandangan. Ini adalah cara untuk
menarik minat dan supaya pelajar bersedia.Pelajar
telahpun mempunyai pengetahuan sedia ada tentang
pengangkutan yang ada.
Saya menggunakan kaedah pengajaran berpusatkan
pelajar, bahan dan guru. Dimana saya akan sentiasa
bertanyakan kepada pelajar dahulu apa yang mereka

faham sebelum menerangkan setiap satu kenyataan yang


saya nak ajar. Saya juga menyediakan kertas lembaran
kerja kepada pelajar yang mana ini adalah berpusatkan
bahan. Saya meminta pelajar untuk mencatat apa yang
dipelajari dalam subjek kali ini didalam lebaran tersebut.
Ini adalah untuk menggalakkan pelajar memberi
penumpuan didalam kelas.
Dalam aktiviti berkumpulan pula, saya menggunakan
kaedah berpusatkan pelajar dan guru. Dimana saya
memberi bahan seperti gambar, kertas mahjong dan
marker kepada pelajar untuk melakukan tugasan
didalam kumpulan. Saya meminta pelajar menghasilkan
satu peta minda berdasarkan arahan yang diberikan.
Pelajar bekerjasama dengan baik dalam kumpulan dan
dapat membentangkan hasil kerja kepada kelas dengan
baik.
Pada akhir pelajaran, saya meminta pelajar untuk
memberikan refleksi tentang apa yang telah dipelajari
pada hari ini.
Adakah hasil pembelajaran saya

Hasil pembelajaran saya pada hari ini adalah berjaya dan

dicapai? Bagaimana saya tahu?

tercapai.

Saya

dapat

mengetahuinya

melalui

pemerhatian yang dibuat sepanjang pengajaran dan


pelajaran dibuat. Selain itu, saya melihat pelajar dapat
mengenalpasti apa yang dipelajari dan dipraktikkan
semasa aktiviti kumpulan. Selain itu juga, saya menilai
pelajar secara rawak pada akhir tentang pelajaran hari
ini.

Adakah murid saya melibatkan

Ya, pelajar saya melibatkan diri secara aktif didalam

diri secara produktif /aktif ? Kalau

kelas, terutama semasa aktiviti berkumpulan. Saya dapat

ya - bagaimana saya tahu? Kalau

melihat melihat semasa aktiviti p&p, pelajar sentiasa

tidak mengapa?

memberikan maklum balas dan juga mengajukan


pertanyaan.

Disamping

itu,

semasa

aktiviti

berkumpulan, setiap pelajar saya lihat memberikan


kerjasama dan membuat kerja secara berpasukan. Saya
juga dapat melihat pelajar teruja dalam aktiviti yang
dijalankan dan saya sentiasa memantau setiap kumpulan
sepanjang aktviti berkumpulan.

Adakah saya mengubah rancangan

Saya tidak megubah rancangan pengajaran saya semasa

pengajaran saya semasa

pengajaran kerana saya berpendapat aktiviti pengajaran

pengajaran saya? Mengapa?

dan pelajaran (p&p) yang dilakukan telah dilakuka


dengan baik dan tidak ada perkara yang diluar kawalan
berlaku. Kerjasama daripada pelajar membuatkan saya
kekal dengan rancangan asal yang telah saya rangkakan.

Apakah bantuan tambahan,

Saya berpendapat tiada bahan tambahan lain diperlukan

sokongan, dan / atau sumber-

untuk digunakan dalam p&p ini kerana saya telah

sumber lain yang dapat

menggunakan bahan-bahan yang saya fikir telah cukup

pertingkatkan pelajaran ini lagi?

serta mampu membuatkan pelajar faham dan berminat


dengan pelajaran ini.

Jika saya mempunyai peluang

Ya, saya akan melakukan sesuatu yang berbeza jika

untuk mengajar pelajaran ini sekali

berpeluang mengajar pelajaran ini lagi, kerana saya

lagi untuk kumpulan murid yang

berpendapat kelainan dalam setiap aktiviti p&p adalah

sama, apakah yang saya akan buat


secara berbeza? Mengapa?

perlu. Saya sebagai seorang guru perlu mempelbagaikan


kaedah yang digunakan supaya pelajar sentiasa seronok
dalam pelajarn tetapi kaedah pelaksanaan juga masih
perlu melihat kepada objektif dan paling penting tahap
seseorang pelajar tersebut.
.

Apakah teori pengajaran dan

Saya menggunakan teori konstuktivisme, dimana teori

pembelajaran yang saya telah

ini memberi penekanan kepada tingkah laku pelajar serta

praktikkan dalam kelas saya?

menekankan aktiviti mental pelajar. Pelajar juga

Terangkan dengan ringkas.

digalakkan untuk bertukar-tukar fikiran melalui fasa


pencetusan idea.
Model assure juga diterapkan kerana model ini sesuai
untuk

pengajaran

dalam

bilik

darjah

dan

saya

menggunakan media dan bahan dalam pengajaran ini.

Anda mungkin juga menyukai