Anda di halaman 1dari 9

JABATAN PELAJARAN SARAWAK

(Bahagian Penilaian dan Peperiksaan)


Borang TBP/2002

TUNTUTAN BAGI BAYARAN - BAYARAN DAN PERBELANJAAN


Peringatan - Tuntutan ini Mestilah diserahkan dalam 2 salinan dalam masa 7 hari setelah disempurnakan
Perkhidmatan berkenaan itu, Resit-resit dan bukti-bukti lain pembayaran mestilah disertakan

No.Kad Pengenalan

Nama Penuh (DALAM HURUF BESAR seperti yang tertera di dalam Kad Pengenalan)
*Encik/Cik/Puan : ABANG ZAKARIA BIN ABANG HASSAN AHDIN

Alamat Sekolah/Pejabat:
Alamat Surat Menyurat :

811012-13-5201

SK PENGKALAN JAWA, LIMBANG


SK PENGKALAN JAWA, LIMBANG

No.Telefon
0105415425

Peperiksaan :

UPSR (UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH)


SL004

No. dan Nama Pusat :

SK KAMPUNG PAHLAWAN
LIMBANG

Jikalau tidak mencukupi,

No. Fail Cukai Pendapatan

sila isikan dimuka sebelah)

No. Rujukan Perlantikan


(i)

JPS(W)/SPP/153/06/04/16/01/02/05/Jld.5(7)

Tarikh:

8.7.2014

Kod

RM

Sen

Utk Kegunaan
Pejabat

Bayaran Pengawasan

KETUA PENGAWAS

Bayaran Perlantikan sebagai

(Sebutkan jenis tugas seperti Penyelia Kawasan, Ketua /Penolong Pengawas, Ketua/Penolong
Pemeriksa, Penyelia Mata Pelajaran, Pembantu Bengkel, Steward dan lain-lain
(Formula : (

20

Bil Calon X
1

RM0.25 ) +

29199

77.00

RM70.00 (Bayaran Asas) +

(Jumlah sidang) + RM2.00

(Sesidang) =

(ii)

Tuntutan Elaun Makan/Elaun Harian

21101

(iii)

Tuntutan Elaun Sewa Hotel/Elaun Lojing

21102

0.00
0.00

(iv)

Tuntutan Hitungan Kilometer

21104

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

(Seperti Borang LPM/AM 18 dikepilkan)

(v)

Tuntutan Perjalanan Bas/Teksi

21104

(vi)

Tuntutan Perjalanan Kapal/Bot

21105

(vii)

Tuntutan Perjalanan Kapal Terbang

21106

(viii) Tuntutan Pelbagai

29199
Jumlah
Tuntutan

Jumlah tuntutan dengan perkataan: Ringgit Malaysia:

Dibayar melalui
borang
tuntutan
perjalanan
bulanan
pegawai

77.00

77.00

LAPAN PULUH SEMBILAN SAHAJA

Saya mengaku bahawa butir-butir yang tersebut di atas ialah bayaran-bayaran dan perbelanjaan-perbelanjaan
tuntutan yang sebenar

Tarikh :
saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar

Tarikh :

b.p Pegawai Pelajaran Daerah Limbang

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT PERAKAUNAN


Disemak oleh :

Tandatangan yang membuat tuntutan

Disahkan Oleh :

Tarikh :

b.p Pengarah Pendidikan Negeri (Bahagian


Penilaian dan Peperiksaan)

LAMPIRAN "A "

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI

BAGI

OKTOBER

2014

MAKLUMAT PEGAWAI
Nama Penuh
( Huruf Besar )

ABANG ZAKARIA BIN ABANG HASSAN AHDIN

No. Kad
Pengenalan

Lama

Baru

: 811012-13-5201

Gred / Kategori
Kumpulan (*)

Gred

: DGA32

Kategori

Gaji

: RM

3,040.15

No.Tel.Pejabat

Elaun-Elaun

: RM

1,176.05

Alamat Emil

Jumlah

: RM

4,216.20

No.Fax

Nombor Gaji

Nama Bank

: BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN)

No.Akaun

: 13129-29-81458505-5

Jawatan

Pendapatan

Akaun Bank

1110 2936 3865


No. H/P

0105415425

Jenis / Model : TOYOTA HILUX


Kenderaan

No. Pendaftar : QAG 2152


Kuasa ( C.C. ) : 2.5
Kelas Tuntuta : A/B/C/D/E ( ** )

Alamat Pejabat
/ Stesen

SK PENGKALAN JAWA, LIMBANG

A
JARAK DARI PEJABAT KE TEMPAT
MESYUARAT / TAKLIMAT / BERTUGAS
40

Alamat Rumah

LOT 1411, JALAN LIMPAKI LIMBANG

JARAK DARI RUMAH KE TEMPAT MESYUARAT /


TAKLIMAT / BERTUGAS
11

Nota :
( Segala dokumen / resit asal perlu disertakan )

-1-

KILOMETER

KILOMETER

KENYATAAN TUNTUTAN
Waktu

Tarikh /
Hari

Bertolak

Sampai

1.10.2014

05:40

06:45

LOJING / STESEN
Tujuan : Mengawas Peperiksaan
Ulangan UPSR 2014 (SAINS & BI)

50

7.10.2014
8.10.2014
8.10.2014

12:40
12:40
16:30

13:45
13:45
17:30

50
25
25

9.10.2014
9.10.2014
9.10.2014
9.10.2014
10.10.2014

05:30
06:40
13:50
14:50
05:40

06:30
07:10
14:20
15:55
06:45

STESEN / LOJING
LOJING / PUSAT (SK Kampung Pahlawan)
PUSAT (SK Kampung Pahlawan) / LOJING
Tujuan : Melawat pusat peperiksaan
LOJING / PPD Limbang
PPD Limbang / PUSAT (SK Kampung Pahlawan)
PUSAT (SK Kampung Pahlawan) / PPD Limbang
PPD Limbang / LOJING
LOJING / STESEN

Tujuan / Tempat

Jarak

11
14
14
11
50

Tujuan : Mengawas Peperiksaan Ulangan UPSR 2014


(MATEMATIK)

250

-2-

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Bagi :

500 km pertama

250

km X

0.70

sen/km

RM

175.00

501 km hingga 1,000 km

km X

0.65

sen/km

RM

0.00

1,001 km hingga 1,700 km

km X

sen/km

RM

0.00

1,701 km dan seterusnya

km X

sen/km

RM

0.00

RM

175.00

Jumlah

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


Teksi / Kereta

( Resit )

RM

Teksi / Kereta

( Resit )

RM

Kereta api

( Resit )

RM

Feri / Bot

( Resit )

RM

Lain-lain (Nyatakan)

*
*

RM

RM
Jumlah

RM

0.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN / ELAUN HARIAN


Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA :
0

Elaun Makan sebanyak

RM

55.00

/ hari

RM

0.00

Elaun Harian sebanyak

RM

27.50

/ hari

RM

0.00

Elaun Makan sebanyak

RM

/ hari

RM

Elaun Harian sebanyak

RM

/ hari

RM

Bagi SABAH :

Bagi SARAWAK :
3

Elaun Makan

RM

65.00

/ hari

RM

195.00

Elaun Harian

RM

32.50

/ hari

RM

97.50

Jumlah
-3-

RM

292.50

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL / ELAUN LOGING


Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA
X elaun Sewa Hotel sebanyak

RM

( Resit

/ hari

RM

RM

/ hari

RM

RM

RM
RM
RM

Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :


Bagi SABAH
X elaun Sewa Hotel sebanyak

RM

( Resit
Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :
Bagi SARAWAK
X elaun Sewa Hotel sebanyak
X elaun Sewa Hotel sebanyak
( Resit
2649

RM
RM

Bayaran perkhidmatan dan Cukai Kerajaan :


JUMLAH

RM

0.00

Bagi SEMENANJUNG MALAYSIA


X elaun Lojing sebanyak

RM

/ hari

RM

X elaun Lojing sebanyak

RM

/ hari

RM

X elaun Lojing sebanyak


X elaun Lojing sebanyak

RM
RM

/ hari
/ hari

RM
RM

Bagi SABAH

Bagi SARAWAK
4

60.00

JUMLAH

RM

240.00

240.00

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM


Tol
( Resit
Tol
( Resit
Tempat Letak Kereta
( Resit
Dobi
( Resit
Pos
( Resit
Telefon, Teleks, Faks
( Resit
Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% ) Bagi Singapura,
Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja

)
)
)
)
)
)

RM
RM
RM
RM
RM
RM
JUMLAH

JUMLAH TUNTUTAN
-4-

RM

0.00

RM

707.50

PENGAKUAN
Saya mengaku bahawa :
(a)

Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi;

(b)

Tuntutan ini dibuat mengikut kadar syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai rasmi dan / atau pegawal berkursus yang berkuatkuasa semasa;

(c)

Perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak


RM
RM
dilakukan dan dibayar oleh saya;

(d)

Panggilan telafon sebany

(e)

Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab
terhadapnya.

RM

telah sebenarnya
telah sebenarnya

dibuat atas urusan rasmi dan

Tarikh :
( Tandatangan )
PENGESAHAN
Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi.

Tarikh :
( Tandatangan )

Cop Rasmi

:
( Nama )

( Jawatan )
b.p. Ketua Setiausaha,
Pegawai Pengawal
PENGAKUAN

Tolak

Catatan:

Pendahuluan Diri diberi

RM

Tuntutan sekarang

RM

Baki dituntut / Baki dibayar balik ( *** )

RM

( ** )
( *** )

Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB.


Potong mana yang berkenaan.
-5-

BILANGAN SIDANG BAGI PEPERIKSAAN


UPSR 2014
No. Pusat : SL004
Nama Pusat SK Kampung Pahlawan
RINGKASAN NAMA PENGAWAS
TARIKH

SIDANG

ABG MUAH

KP

TKP

9/9/2014

PAGI

SELASA

PETANG

10/9/2014

PAGI

RABU

PETANG

11/9/2014

PAGI

KHAMIS

PETANG

30/9/2014

PAGI

SELASA

PETANG

9/10/2014

PAGI

KHAMIS

PETANG

JUMLAH SIDANG

Nama Pengawas
Abg. Zakaria Abg. Hassan
Pn. Muah

Ringkasan
Nama
ABG
MUAH

KP

Ketua Pengawas

TKP

Timbalan Ketua Pengawas

Pengawas

Disahkan Oleh :

Tandatangan
Nama Ketua Pengawas

Abg. Zakaria Abg. Hassan

Nama Pusat :

SK Kampung Pahlawan

No. Pusat

SL004

aria Abg. Hassan

ung Pahlawan

Anda mungkin juga menyukai