Anda di halaman 1dari 216

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN EMPAT

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Diusahakan oleh
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Cetakan Pertama 2013
@Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana


bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dengan
cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain
sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Panduan pengajaran pendidikan jasmani. Tahun 4

ISBN 978-967-420-014-5
Physical education and trainingStudy and teaching (Primary).
I. Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum.
372.86043

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk
mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara
yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang
akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut
berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke
arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini bertujuan
melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu
pengetahuan,
berketerampilan,
berakhlak
mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Penasihat
Dr. Masnah bt. Ali Muda
Penasihat Editor
Pn. Zaidah bt. Mohd Yusoff

Tn. Hj. Zamrus bin A. Rahman

Editor
Cik Kamariah binti Mohd Yassin
En. Nawi bin Razali

Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Ketua Sektor Kesenian dan Kesihatan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Ketua Unit Pendidikan Jasmani dan Sains
Sukan
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Penasihat Kandungan Kurikulum Pendidikan Jasmani


Prof. Madya Dr. Mohd Khairi bin Zawi
Universiti Kebangsaan Malaysia
Dr. Kok Lian Yee
Universiti Putra Malaysia
Dr. Nelfianty bt. Mohd Rashid
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Gimnastik Asas
Tn. Syed Muhd Kamal bin. S.A Bakar
En. Poniran bin Salamon
En. Ramli bin Ismail
En. Narsri bin Omar

IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor


IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor
SK Peteri Jaya, Kota Tinggi, Johor
Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail, Johor

Pergerakan Berirama
Pn. Kok Mong Lin
En. Mohd Fakri bin Mohd Nor
Pn. Siti Fatimah binti Chin
Pn. Rohayati bin Ab. Rahman

IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur


SK Bangsar, Kuala Lumpur
SK Bukit Jalil, Kuala Lumpur
SK Morib, Selangor

Kemahiran Kategori Serangan


En. Azhar bin Ariffin
En. Kamaluddin bin Mokri
En. Ooi Eng Hooi
,
Kemahiran Kategori Jaring
En. Ahmad Rodzli bin Hashim
Dr. Ang Kean Koo
En. Mohd Zaid bin Mohd Yussof
En. Mohd Azmawi bin Mat Yacob

IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang


IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor
SKJC Pa Yai, Kluang, Johor
IPG Kampus Batu Lintang, Sarawak
SK Kajang Utama, Kajang, Selangor
SK Merlimau 1, Melaka
SK Lendu, Melaka

Kemahiran Kategori Memadang


En. Chia Chiow Ming
En. Zairi bin Hussain
En. Shamsul Bahri bin Ismail
En. Rohaizat bin Abd Gani

IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur


IPG Kampus Temenggong Ibrahim, Johor
IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur
SK Seri Timbul, Batu Pahat, Johor

Renang
En. Nawi bin Razali
Pn. Lim Yit Bin

En. Masran bin Mohamed


Rekreasi dan Kesenggangan
Pn. Faradilla binti Mohamed @ Mohd.
Badri
Pn. Saodah binti Samad
En. Muhamad Saufe bin Abu Samah

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Sekolah Pendidikan Khas Persekutuan
Pulau Pinang
SMK Padang Temu, Melaka
SK Tasek Utara, Johor Bahru, Johor
SK Peserai, Batu Pahat, Johor
SK Seri Kota Puteri 4, masai, Johor

Olahraga Asas
En. Gopal a/l Rahman
En. Chia Chiow Ming
En. Shamsul Bahri bin Ismail

SMK Bandar Puchong Permai, Selangor


IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
IPG Kampus Bahasa Melayu, Kuala Lumpur

Kecergasan
En. Mohamad Yunus Bin Ibrahim
En. Gopal a/l Rahman
En. Dzul Azri bin Md Yunos
En. Mohd Fakri bin Mohd Nor
En. Abd. Razak bin Sulaiman

IPG Kampus Dato Razali Ismail, Terengganu


SMK Bandar Puchong Permai, Selangor
SK Taman Permata, Kuala Lumpur
SK Bangsar, Kuala Lumpur
SMK Seri Indah, Serdang, Selangor

Ilustrator
En. Ahmad Shaker bin Abd. Majeed
En. Umar Radzi bin Bahari
En. Mohd Asri bin Mohd Zain
En. Samani bin Mashudi
En. Mohd Yusof bin Aziz
Pn. Nur Shuzaliza Ahmad Shupli

SMK Ayer Hangat, Langkawi, Kedah


SMK Bandar Sungai Petani, Kedah
SMK Dato Syed Ahmad, Kedah
SMK Sungai Kerang, Pontian, Johor
SMK Sik, Kedah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Panel Muzik yang menyediakan CD Dunia Muzik KSSR


En. Bakhtiar bin Mohd Salleh
Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Cik Faridah binti Ramly
Unit Pendidikan Muzik
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Bahagian Pembangunan Kurikulum juga merakamkan ribuan terima kasih kepada semua
panel yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan
Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun Empat.

Panel Pemurnian Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4.


Guru-guru Pendidikan Jasmani Tahun Empat di sekolah Rintis KSSR Pendidikan
Jasmani Tahun Empat pada tahun 2012.

Muka Surat
Pendahuluan

xiii

MODUL KEMAHIRAN

GIMNASTIK ASAS

Unit 1

Siapa Lagi Kukuh

Unit 2

Dirian Tangan

Unit 3

Mari Hambur

12

Unit 4

Gayut dan Ayun

16

Unit 5

Putara Roda

20

PERGERAKAN BERIRAMA

25

Unit 6

Aksi Kreatif Saya

27

Unit 7

Jom Ke Sawah

32

Unit 8

Kembara Hutan

35

Unit 9

Robot Rabat

38

KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN

43

KATEGORI SERANGAN

45

Unit 10

Hantar dan Terima Bola

47

Unit 11

Kelecek Ku Hebat

51

Unit 12

Cuba Hadang

54

Unit 13

Memintas

57

Unit 14

Kena Takel

61

Muka Surat
KATEGORI JARING

65

Unit 15

Servisku Mengena

67

Unit 16

Terima Servis

71

Unit 17

Gerak Kaki Ke Pelbagai Arah

74

Unit 18

Pukulan Pepat

77

Unit 19

Pukulan Kilas

80

Unit 20

Mengumpan Bola

84

KATEGORI MEMADANG

87

Unit 21

Membaling dengan Tangan Lurus

89

Unit 22

Pukul dan Lari

92

Unit 23

Menahan Bola

96

Unit 24

Baling dan Tangkap Bola Sisi

100

OLAHRAGA ASAS

105

Unit 25

Ke Sana dan Ke Sini

107

Unit 26

Berlari Berganti-ganti

111

Unit 27

Mari Melompat

114

Unit 28

Cabaran Melompat

118

Unit 29

Melontar

121

Unit 30

Lempar Objek Leper

125

Muka Surat
AKUATIK ASAS

129

Unit 31

Reaching Rescue

131

Unit 32

Pergerakan Tangan Kuak Rangkak

134

Unit 33

Pergerakan Kaki Kuak Rangkak

138

Unit 34

Pernafasan Kuak Rangkak

141

REKREASI DAN KESENGGANGAN

145

Unit 35

Khemah Pasang Siap

147

Unit 36

Pandu Arah

151

Unit 37

Ting Ting Gula Batu

156

Unit 38

Laga Ayam

160

KECERGASAN

163

Unit 39

Nadi Saya

165

Unit 40

Tingkatkan Kecergasanku

169

Unit 41

Pelbagai Gaya Aerobik

173

Unit 42

Bergerak Untuk Jantung

176

Unit 43

Saya Boleh Melentur

180

Unit 44

Regang Supaya Lentur

184

Unit 45

Kuat dan Tahan

188

Unit 46

Kad Daya Tahan dan Kekuatan Otot

192

LAMPIRAN A Senarai Peralatan

196

Buku Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun Empat ini dihasilkan oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum (BPK). Penghasilan buku ini melibatkan pensyarah-pensyarah
universiti, Institut Pendidikan Guru Malaysia dan guru-guru yang telah menyumbang idea
dan kepakaran dalam bidang masing-masing.
Buku ini bertujuan membantu guru Pendidikan Jasmani mengajar mata pelajaran
ini. Panduan pengajaran ini menterjemah dan memperincikan kandungan dokumen
standard Pendidikan Jasmani dalam pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR). Bagi standard-standard pembelajaran yang tidak dicakup dalam buku ini, guruguru hendaklah merancang sendiri pengajaran dan pembelajaran untuk murid.
Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun Empat ini mengandungi 46
unit bagi membantu guru dalam pengajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan
seperti yang terkandung dalam dokumen standard Pendidikan Jasmani Tahun Empat.
Terdapat unit-unit pengajaran yang menggunakan CD lagu Dunia Muzik KSSR Tahun 1
hingga Tahun 3 untuk melaksanakan aktiviti yang telah dirancang.
Aktiviti yang terdapat dalam setiap unit pengajaran menjurus kepada
pencapaian standard pembelajaran. Aktiviti dalam setiap unit disusun secara ansur maju
mengikut turutan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Cadangan
aktiviti dalam panduan pengajaran juga menerapkan elemen merentas kurikulum
dan pendekatan Teaching Game for Understanding (TGfU). Guru-guru perlu
merangsang murid dengan mengemukakan pertanyaan yang membolehkan murid berfikir
pada aras tinggi, menaakul, dan membuat keputusan semasa mempelajari sesuatu
kemahiran. Terdapat juga unit-unit yang menjurus kepada pendekatan strategi
pembelajaran masteri.
Guru digalakkan menggunakan kreativiti dan inovasi dalam mengubah suai serta
menambah baik aktiviti panduan pengajaran mengikut kesesuaian situasi, tempat dan
kebolehan murid. Pengajaran dan pembelajaran yang terancang dapat membina
murid menjadi individu yang cergas, sihat, berkemahiran, berpengetahuan dan
mengamalkan nilai murni dalam melakukan aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan
hidup.
Adalah diharapkan Panduan Pengajaran Pendidikan Jasmani Tahun Empat ini
dapat dimanfaatkan oleh guru-guru yang terlibat secara maksimum untuk
mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Jasmani.

xiii

Fokus pada kemahiran


khusus yang hendak
dicapai dalam sesi
pengajaran dan
pembelajaran.

Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan


pendaratan dengan lakuan yang betul.

1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan


mendarat ke tempat rendah.
2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat
dengan kedua-dua belah kaki.
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Berdiri di atas bangku.
3. Melakukan balak tumbang dengan
sokongan guru.
4. Ulang aktiviti beberapa kali.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Peti lombol,

Mengapakah kamu fleksikan lutut


semasa mendarat?

Turutan langkah-langkah
pengajaran dan
pembelajaran PJ yang
mesti diikuti.
Cadangan alatan yang
digunakan dalam pdp.

tilam mendarat

Turutan aktiviti mengikut


ansur maju.
1.Pastikan bangku
dilapik dengan
tilam.

Melakukan Balak Tumbang


1. Rendahkan badan ke hadapan dan kedua-dua belah
tangan mencecah bangku dan bahu menolak dengan
kuat untuk membantu menghambur badan.
2. Badan ditegakkan dan mendarat (baring) di atas tilam.
3. Pastikan penyokong berada di sisi dan menangkap
bahagian hamstring.

Standard kandungan
dan standard
pembelajaran dalam
sesi pengajaran dan
pembelajaran.

2.Sentiasa luruskan
tangan semasa
melakukan balak
tumbang untuk
mengelakkan kepala
terkena bucu bangku.

Langkah keselamatan
untuk elakkan
kecederaan.
Butir mengajar, teknik
atau info.

Soalan yang menjurus


kepada kemahiran
menaakul.

xiv

Berkebolehan melakukan imbangan dengan pelbagai tapak


sokongan dalam kumpulan kecil di atas bangku gimnastik.

1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam


kumpulan kecil di atas bangku gimnastik.
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan
kestabilan.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang
berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Berdiri sebaris di atas bangku gimnastik.
3. Apabila isyarat diberi, lakukan imbangan pelbagai tapak
sokongan dalam kumpulan.
4. Ulang beberapa kali dengan variasi imbangan yang berbeza.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bangku gimnastik

Kawal imbangan dan


utamakan keselamatan
semasa melakukan
aktiviti.

1. Mengimbang dengan variasi yang melibatkan


pelbagai anggota badan dan dalam pelbagai
aras.
2. Anggota badan rakan bersentuhan semasa
melakukan imbangan berkumpulan.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Mereka cipta formasi imbangan dalam kumpulan di atas bangku gimnastik.
3. Kumpulan yang berjaya melakukan formasi imbangan yang paling stabil dalam
masa yang ditetapkan dikira sebagai pemenang.

1. Tapak sokongan yang luas dan pusat graviti yang lebih rendah
akan meningkatkan kestabilan.
2. Anggota badan rakan bersentuhan semasa melakukan imbangan
berkumpulan.
3. Lakukan aktiviti dengan dua aras berbeza dan menggunakan
pelbagai anggota badan sebagai tapak sokongan.
4. Kawal dan kekalkan imbangan selama 10 saat.

Bagaimanakah kumpulan kamu boleh


mengimbang lebih stabil dan lama?

Kawal imbangan dan utamakan


keselamatan semasa melakukan
aktiviti.

Nama :

Kelas :

Tarikh :

1. Tanda () pada gambar yang menunjukkan aksi imbangan berkumpulan


yang paling stabil.

2. Jelaskan mengapa gambar aksi imbangan yang kamu pilih itu paling
stabil.

Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan


badan dan sokongan.

1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan sokongan.


2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan
kestabilan.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

1. Secara berpasangan.
2. Murid X melakukan dirian tangan dengan murid Y.
3. Setiap pasangan perlu berjalan dari skital A dengan dirian
tangan ke skital B dan tukar peranan.
4. Pasangan pertama yang berjaya kembali semula ke skital A
dikira sebagai pemenang.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Tilam
gimnastik dan
skital

Y
X
B

Mula / Tamat

1.
2.
3.
4.

Murid secara berpasangan.


Berdiri menghadap dinding dengan dirian sebelah kaki di depan.
Letak tapak tangan ke lantai dan tendang kaki satu persatu ke dinding.
Murid melakukan dirian tangan dengan menyandarkan anggota belakang badan ke
dinding selama 5 hingga 10 saat.

dinding

Tamatkan dirian tangan dengan


menurunkan kaki satu persatu ke lantai.

Kedua-dua belah tangan dibuka


seluas bahu untuk meluaskan tapak
sokongan untuk mendapatkan lebih
kestabilan.

Bagaimanakah kamu kekalkan keseimbangan semasa melakukan dirian tangan?

1. Murid secara berpasangan.


2. Letak tapak tangan ke lantai dan kaki satu persatu diletakkan ke atas bahu rakan.
3. Pasangan murid akan membantu menyokong rakan yang sedang melakukan dirian
tangan dengan berdiri dan memegang kaki rakan.
4. Lakukan selama 5 hingga 10 saat, kemudian tukar peranan.

Penyokong hendaklah
menurunkan pelaku sekiranya
pelaku tidak berdaya.

1. Murid dalam kumpulan kecil


2. Membuat persembahan dirian tangan dengan sokongan rakan secara
berkumpulan.
Borang Pemarkahan
Bil. Nama ahli kumpulan

Lakukan
dirian
tangan
dengan
sokongan
[5 markah]

Lakukan
dirian
tangan
tanpa
sokongan
[10 markah]

Boleh
Jumlah
melakukan
Markah
dirian tangan
lebih 5 saat
[5 markah]

Nama Penilai :.
10

Nama : .

Tarikh :

Kelas :

Tandakan () jika kamu boleh melakukan aktiviti berikut:


1.

Saya boleh melakukan aktiviti kereta sorong.

2.

Saya boleh memegang kaki rakan saya semasa melakukan


aktiviti kereta sorong.

3.

Saya boleh melakukan dirian tangan dengan sokongan ke


dinding.

4.

Saya boleh melakukan dirian tangan dengan sokongan


rakan.

5.

Saya boleh menyokong rakan saya membuat dirian tangan.

11

Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan


dengan lakuan yang betul.

1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat


ke tempat rendah.
2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan
kedua-dua belah kaki.
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Berdiri di atas bangku.
3. Melakukan balak tumbang dengan sokongan guru.
4. Ulang aktiviti beberapa kali.

Peti lombol, tilam


mendarat dan
bangku gimnastik

Melakukan Balak Tumbang


1. Rendahkan badan ke hadapan dan kedua-dua belah
tangan mencecah bangku dan bahu menolak dengan kuat
untuk membantu menghambur badan.
2. Badan ditegakkan dan mendarat (baring) di atas tilam.
3. Pastikan penyokong berada di sisi dan menangkap
bahagian hamstring.
4. Lakukan secara ansur maju dengan mula dari tempat
rendah.

Pastikan bangku
dilapik dengan
tilam.
Sentiasa luruskan
tangan semasa
melakukan balak
tumbang untuk
mengelakkan
kepala terkena
bucu bangku.
Pastikan mendarat
dengan bahagian
badan dan elakkan
dari mendarat
dengan tengkuk.
12

1.
2.
3.
4.

Berdiri di atas peti lombol.


Melakukan hambur tangan di atas peti lombol dan mendarat di atas tilam.
Lakukan bergilir-gilir.
Ulang beberapa kali.

1. Rendahkan badan ke hadapan dan apabila kedua-dua belah tangan mencecah


peti lombol, ayunkan kaki belakang ke atas dengan kuat (kaki kiri menyusul
pergerakan kaki kanan).
2. Lentikkan badan sedikit semasa melakukan hambur tangan untuk memudahkan
menghambur.
3. Mendarat dengan lutut fleksi untuk merendahkan pusat graviti bagi mendapatkan
kestabilan dan menyerap daya hentakan.

Elakkan murid yang ada kecederaan


pada tangan, bahu, pinggang dan tulang
belakang melakukan aktiviti ini

Mengapakah kamu fleksikan lutut


semasa mendarat?

13

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid melakukan hambur tangan di atas peti lombol dan mendarat dengan
kedua-dua belah kaki di atas tilam.
3. Setiap kali kaki bergerak semasa pendaratan akan ditolak 1 markah.
4. Jika gagal mendarat, akan ditolak 5 markah.
5. Kumpulan yang menerima potongan markah yang paling sedikit dikira sebagai
pemenang.

Borang Pemarkahan
Nama Kumpulan: ..
Bil.

Nama Ahli Kumpulan

Potongan Markah

Jumlah

14

Nama :

Kelas :

Tarikh : .

1.

Tanda ( ) pada gambar cara pendaratan yang dapat mengelakkan


kecederaan.

2.

Jelaskan mengapa cara yang kamu pilih itu dapat mengelakkan


kecederaan?

15

Berkebolehan melakukan kemahiran gayut dan ayun dengan


lakuan yang betul.

1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua


belah tangan menggunakan genggaman atas, bawah, dan
campur.
2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah
ayunan.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

1.
2.
3.
4.

Murid dalam kumpulan kecil.


Dua orang murid meletakkan kayu di atas bahu.
Murid ketiga akan bergayut menggunakan genggaman bawah.
Tukar peranan dan ulang aktiviti beberapa kali.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Tilam mendarat,
kayu atau
batang rotan
dan palang
gayut.

1. Letakkan pelapik atas bahu murid


yang mengandar.
2. Saiz murid yang mengandar
hendaklah sama besar dan sama
tinggi.

16

1. 1Genggam palang dengan menggunakan genggaman atas.


2. Gayut dan ayun dengan fleksi lutut, mendarat di atas tilam.
3. Lakukan aktiviti bergilir-gilir.

1. Guru berada di sisi murid.


2. Pastikan tilam gimnastik
diletakkan di bawah
palang.
3. Lakukan aktiviti mengikut
arahan guru.

1. Lompat dan genggam palang menggunakan genggaman bawah dan mendarat di


atas tilam.
2. Ulang aktiviti dengan genggaman atas dan campur.
3. Ulang aktiviti dengan genggaman bawah, atas, dan campur sambil membuat
ayunan dan mendarat di atas tilam.

Genggaman yang manakah sesuai


untuk kamu mengayun ke depan dan
ke belakang. Mengapa?

17

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Setiap murid dalam kumpulan akan melompat dan bergayut menggunakan
genggaman bawah, atas, dan campur.
3. Setiap genggaman yang berjaya dilakukan akan diberi satu markah.
4. Kumpulan yang berjaya mendapat mata terbanyak dikira sebagai pemenang.

Genggaman atas

Genggaman campuran

Genggaman bawah

Genggam kemas sebelum membuat


ayunan.

1. Mulakan ayunan dengan ekstensikan pinggul.


2. Pastikan murid bergerak beberapa langkah ke palang, melonjak, menggenggam
palang dan mengayun.
Borang Pemarkahan
Nama Ahli
Kumpulan

Melompat dan Melakukan


bergayut
genggaman
(5 markah)
atas, bawah
atau campuran
(5 markah)

Bergayut dan
mengayun
(5 markah)

Jumlah
markah

Nota :
Jumlah markah mengikut bilangan murid yang boleh melakukan aktiviti.
18

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
Tandakan () pada gambar aktiviti gayut dan ayun yang betul.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

19

Berkebolehan melakukan putaran roda.

1.4.1 Melakukan putaran roda.


2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan
putaran roda.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1.
2.
3.
4.

Murid dalam kumpulan kecil.


Lakukan putaran di atas tilam gimnastik.
Ulang beberapa kali dengan menukar arah.
Ulang dengan melakukan putaran di atas bangku gimnastik.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Tilam gimnastik
dan bangku
gimnastik

1. Guru menyokong murid semasa melakukan aktiviti.


2. Guru berada di sisi dan memegang pinggang murid untuk membantu murid
membuat putaran.
3. Pusat graviti akan berubah apabila kedudukan tubuh berubah semasa
lakukan aktiviti.

20

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Lakukan putaran roda dua kali menggunakan tangan kanan ke hadapan dan
kembali dengan dua putaran roda tangan kiri ke hadapan.
3. Ulang lakuan sehingga semua murid melakukannya.

Tangan sentiasa diluruskan semasa


melakukan putaran roda.

Di manakah pusat grativiti kamu semasa kamu melakukan putaran roda.

21

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid pertama akan membuat dua putaran roda dan menyentuh tangan murid
kedua.
3. Murid kedua akan terus membuat dua putaran roda.
4. Ulang lakuan sehingga murid yang terakhir melakukan putaran roda.
5. Kumpulan yang selesai dahulu dikira pemenang.

Pastikan kawasan yang selamat.


Pastikan ada jarak antara setiap kumpulan.

22

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
1. Tandakan () pada gambarajah putaran roda yang betul.

2. Pilih gambar putaran roda yang menunjukkan perubahan pusat graviti


yang betul.

23

25

Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan


mengikut irama.

1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan


pergerakan mengikut muzik yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta
mengikut muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan
kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan
sebaya.

1. Dalam kedudukan statik, lakukan aksi berikut:


mencangkul seperti petani
mendayung sampan seperti nelayan
menebar jala seperti nelayan
menembak seperti tentera
2. Melakukan aksi tersebut sambil bergerak ke pelbagai arah dan
aras tanpa muzik.
3. Meneka pekerjaan berdasarkan pergerakan yang dilakukan.

mencangkul

mendayung

menebar

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

CD1 Dunia
Muzik Tahun 2;
Trek 18 Mari
Mencari, Kad
rangsangan dan
pemain cakera
padat.

menembak

27

1. Melakukan aksi berikut dengan iringan muzik :


a.
Berjalan dalam bulatan aksi mencangkul (Kiraan 8 x 2)
b.
Double step close kiri kanan aksi mendayung (Kiraan 8)
c.
Selang seli dari kanan ke kiri aksi menebar statik (4 kali )
d.
Double step close kiri kanan aksi mendayung (Kiraan 8)
e.
Selang seli dari kanan ke kiri aksi menebar statik (4 kali )
f.
Berjalan dalam bulatan aksi mencangkul (Kiraan 8 x 2)
g.
Heel toe ke depan dan undur aksi menembak (Kiraan 4)
h.
Aksi menembak statik selang seli dari kiri ke kanan (Kiraan 8)
i.
Berjalan dalam bulatan aksi mencangkul (Kiraan 4)
2. Akhiri persembahan dengan gaya (pose) bebas.

Aksi mencangkul

Aksi mendayung

Aksi menebar

28

Aksi menembak

Gaya (pose) bebas

Pastikan ada ruang bergerak antara murid supaya tidak


berlanggar sesama sendiri.

29

1. Dalam kumpulan kecil murid mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan
kad rangsangan bertema seperti berikut:

tema haiwan

tema kenderaan

tema sukan

tema serangga
2. Murid mempersembahkan pergerakan kreatif bertema dengan diiringi muzik.

1. Guru boleh memilih tema lain.


2. Galakkan murid untuk mereka cipta pergerakan mengikut
kreativiti masing-masing.
3. Murid boleh memilih pergerakan asas yang melibatkan
pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor dan
manipulasi alatan.
4. Semasa persembahan kumpulan, murid lain memberi
sokongan dan semangat pada rakan.
5. Guru boleh menggunakan pelbagai jenis kad rangsangan.

Kretiviti dan Inovasi

1. Namakan pergerakan asas yang kamu pilih semasa mereka cipta pergerakan
kreatif.
2. Mengapa kamu pilih pergerakan tersebut?
3. Lakarkan formasi pergerakan kumpulan kamu.

30

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
Tuliskan nama pergerakan dan nama pergerakan asas yang dipilih
semasa mereka cipta pergerakan kreatif bertema.

Tema pergerakan
kreatif
Tema kenderaan

Nama pergerakan

Keretapi bergerak
Mendayung sampan

Nama pergerakan
asas yang dipilih
Berjalan perlahan
Berjalan dan ayun tangan

Tema haiwan
Tema sukan
Tema serangga
Tema pekerjaan

31

Berkebolehan mereka cipta pergerakan kreatif dan melakukan


pergerakan mengikut muzik yang didengar.

1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan


konsep pergerakan mengikut muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan
kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.

1. Dalam kedudukan statik lakukan aksi berikut:


a. menanam benih padi
b. menuai padi
c. membanting padi
d. menampi padi
2. Melakukan aksi tersebut sambil bergerak ke pelbagai arah dan
aras tanpa muzik.
3. Meneka pekerjaan berdasarkan aksi pergerakan yang dilakukan.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

CD Dunia Muzik
Tahun 2 : Trek 32
Bunyi di Ladang
dan pemain
cakera padat dan
kad rangsangan.

32

1. Melakukan pergerakan di bawah mengikut muzik yang didengari:


a. Padi ditiup angin.
b. Menanam padi mengikut langkah box step (Kiraan 4 x 4).
c. Menuai padi mengikut langkah mambo 2 ke kanan (kiraan 8) dan 2 ke kiri
(kiraan 8).
d. Membanting padi mengikut langkah step close (kiraan 8).
e. Menampi sambil berpusing (kiraan 8).
f. Tamat dengan pose.

1. Dalam kumpulan kecil, reka cipta pergerakan kreatif bertemakan pekerjaan


pertanian.
2. Merancang dan mempersembahkan pergerakan kreatif mengikut muzik yang
didengar.
1. Kreativiti dan inovasi
2. Keusahawanan

1. Apakah pekerjaan pertanian yang


kamu pilih?
2. Nyatakan keunikan pergerakan yang
kamu pilih dalam pekerjaan tersebut?

1. Guru boleh menggunakan video pekerjaan pertanian sebagai rangsangan.


2. CD lagu boleh diganti muzik lain.
3. Galakkan murid menyediakan props dengan menggunakan bahan kitar semula.

33

Kelas :

Tarikh : .

Borang Markah Persembahan


Bil Nama
Kumpulan

Bergerak
Mengikut
Tempo
Muzik
(10
markah)

Pergerakan
Lokomotor
(10
markah)

Pergerakan
Bukan
Lokomotor
(10
markah)

Kemahiran
Manipulasi
Alatan
(10
markah)

Kerjasama Jumlah
dalam
Markah
Kumpulan
(10
markah)

Nota :
Persembahan kumpulan dinilai oleh kumpulan lain.

34

Berkebolehan melakukan kemahiran pergerakan mengikut irama.

1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep


pergerakan mengikut muzik yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta
mengikut muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan
kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Susun bangku panjang, tali, dan skital di pelbagai tempat atas


lantai.
2. Bergerak melepasi bangku panjang seperti melepasi balak.
3. Melonjak melepasi tali seperti melepasi sungai kecil.
4. Bergerak perlahan-lahan di celah skital mengikut laluan zig-zag,
melengkung, atau lurus seperti bergerak di celah batu-batan.
5. Melakukan langkah 2 hingga 4 mengikut muzik seperti
mengembara ke hutan.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bangku panjang,
tali skital, kad
gambar, CD 1
Dunia Muzik
Tahun 3: Trek 95
Thebavali dan
pemain cakera
padat.

1. Murid melakukan pergerakan dengan


membayangkan berada di dalam
hutan.
2. Gabungkan pelbagai pergerakan
lokomotor.
3. Gunakan konsep pergerakan yang
melibatkan pelbagai laluan, arah, dan
aras semasa melakukan aktiviti.

35

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan diberi satu set kad gambar suasana di hutan.
3. Murid dalam kumpulan memilih sekeping kad dan melakukan pergerakan yang
mewakili objek yang terdapat dalam kad.
4. Bergerak mengikut muzik.

1. Apakah objek yang terdapat dalam


kad gambar kamu?
2. Namakan pergerakan yang kamu
pilih berdasarkan objek dalam kad.
3. Mengapakah kamu membuat
pergerakan seperti itu?

1. Gabungkan pelbagai pergerakan


lokomotor dan bukan lokomotor.
2. Gunakan konsep pergerakan yang
melibatkan pelbagai laluan, arah,
daya, dan aras semasa melakukan
aktiviti.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan memilih satu jenis haiwan hutan.
3. Merancang pergerakan haiwan yang dipilih mengikut muzik.
4. Setiap kumpulan mempersembahkan pergerakan haiwan hutan mengikut muzik.
5. Kumpulan lain cuba meneka nama haiwan yang dipersembahkan.

Pergerakan haiwan adalah mengikut kreativiti dan interprestasi idea murid

36

Nama :

Kelas :

Tarikh :
1. Isikan ruang di bawah berdasarkan watak dalam pergerakan yang
kamu reka cipta.

Nama
haiwan yang
dipilih

Nama pergerakan
lokomotor dan
bukan lokomotor
yang kamu pilih

Laluan
Aras pergerakan
pergerakan
yang kamu pilih.
yang kamu pilih.

2. Lakarkan formasi pergerakan kamu dan ahli kumpulan berdasarkan


pergerakan kreatif bertema yang kamu telah reka cipta.

37

Berkebolehan melakukan kemahiran pergerakan mengikut irama.

1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan konsep


pergerakan mengikut muzik yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta
mengikut muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan
kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Murid berdiri dalam ruang diri.


2. Guru membacakan skrip cerita Robot Rabat dan murid
menginterpretasi cerita berdasarkan imaginasi masing-masing
mengikut muzik.
ROBOT RABAT
Kamu adalah Robot bernama Rabat yang dicipta oleh
seorang saintis. Mari kita lihat bagaimana Rabat dapat
membantu saintis itu dalam makmalnya.
Rabat berjalan ke hadapan, cuba mengangkat beberapa
kotak dan meletakkan kotak di atas rak. Rabat bekerja
keras sepanjang hari. Pada waktu malam, Rabat hilang
tenaga dan terus tidur. Fikirkan bagaimana cara Rabat
tidur.
Pada keesokan hari, saintis membawa sesuatu dalam
poket. Beliau mengeluarkan satu CD, dan menyatakan:
Inilah muzik saya. Tunjukkan bagaimana Rabat
bertindak apabila mendengar muzik pada kali pertama!

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Persembahan
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

CD lagu Dunia
Muzik Tahun 2
Trek 4 : See Saw,
skrip cerita dan
pemain CD

1. Bolehkah kamu
bayangkan
bagaimana Rabat
bergerak?
2. Bagimanakah kamu
melakukan aksi
Rabat seperti dalam
skrip?

1. Muzik dimainkan semasa skrip dibaca.


2. Baca skrip berterusan dan ada intonasi.

38

1. Guru meneruskan membaca skrip dan murid melakukan pergerakan mengikut skrip
dan muzik yang didengar:
Ya! Apabila Rabat mendengar muzik, adalah sukar baginya berdiri setempat. Ia
berjalan di sekitar makmal mengikut detik (beat) muzik sambil bekerja Mari kita
sama-sama bergerak mengikut detik...secara kaku...seperti robot...Bergerak pada aras
rendah cuba lakukan satu lompatan robot!
2. Guru memainkan muzik selama satu minit.
3. Guru menambah isyarat seperti berikut:
Kreativiti dan inovasi
(Mula dengan skrip Kadang-kadang Rabat suka)
Berjalan lambat, tetapi tambahkan satu lompatan.
Bergerak pantas. Berpusing. Bolehkah anda berpusing seperti robot?
Bergerak ke depan, dan undur.
Menggelungsur ke sisi, ke depan dan ke belakang
Gerakkan tangan dan kepalanya.
Bergerak ke pelbagai arah dan kelajuan, dan dengan pelbagai cara - seperti
robot yang sedang seronok bergerak mengikut muzik (tetapi masih kaku).

1. Guru meneruskan skrip berikut:


Robot Rabat mula melonggarkan satu lengannya (aksi alunan), diikuti dengan
lengan yang lain. Sekarang kaki Rabat juga mula dilonggarkan. Tunjukkan
bagaimana Rabat menggerakkan kakinya mengikut muzik.
2. Guru mainkan muzik selama satu atau dua minit, dan menari dengan murid,
daripada pergerakan kaku kepada pergerakan longgar.
3. Cuba longgarkan juga leher dan bahu dengan aksi memutar ke kiri dan ke kanan.
4. Ulang dengan meneroka pergerakan robot cair dengan menggunakan anggota
badan yang lain.

1. Guru boleh menunjuk cara pergerakan robot untuk memberi idea kepada murid.
2. Guru menggalakkan murid mereka cipta pergerakan robot mengikut kreativiti.

39

1. Murid dalam kumpulan kecil, reka cipta satu tarian robot yang bertemakan aktiviti
harian, mengikut muzik dengan pergerakan kaku dan longgar.
2. Tarian tersebut boleh juga dilakukan oleh setiap murid dalam kumpulan secara
cannon dengan aksi yang sama, atau dengan aksi yang berbeza secara berturutturut.

1. Cannon ialah istilah dalam tarian yang bermaksud pergerakan


yang berturutan dan berulang-ulang.
2. Minta murid namakan robot ciptaan setiap kumpulan.

40

Nama :

Kelas :

Tarikh : .

1. Namakan lima pergerakan robot Rabat.


a.
_________________________________________
b.

_________________________________________

c.

_________________________________________

d.

_________________________________________

e.

_________________________________________

2. Mengapakah robot Rabat sentiasa mengikut arahan Saintis?


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

41

43

45

Berkebolehan melakukan kemahiran menghantar dan menerima


bola dengan lakuan yang betul.

1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan


alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak menggunakan
alatan dan anggota badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan
menerima bola pada pelbagai jarak.
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik kontak dengan arah
pergerakan bola.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola, pundi

1. Murid dalam dua kumpulan kecil.


kacang, kayu
2. A1 menghantar bola kepada B1, A1 berlari ke C, ambil pundi
hoki, dan skital.
kacang, dan masukkan ke dalam bakul di skital B, seterusnya
berbaris di belakang B3.
3. B1 menghantar bola kepada A2, B1 berlari
ke D, ambil pundi kacang, dan masukkan ke
dalam bakul di skital A, seterusnya berbaris
Menghantar dan menerima bola boleh
di belakang A3.
dilakukan dengan menggunakan
4. Ulang sehingga semua pundi kacang berjaya tangan, kaki, atau alatan.

1. Berhati-hati ketika melakukan aktiviti.


2. Sentiasa bersedia untuk menerima bola.

dikumpulkan.
1. Ke arah manakah kamu menghantar
bola kepada rakan?
2. Bilakah bola boleh dihantar?

47

1. Murid dalam kumpulan tiga orang.


2. Kumpulan A akan cuba menjatuhkan skital kumpulan B.
3. Kumpulan B cuba menghadang dan dalam masa yang sama cuba menjatuhkan
skital kumpulan A.
4. Setiap pasukan mesti membuat sekurang-kurangnya tiga hantaran sebelum
membuat percubaan menjatuhkan skital kumpulan lawan.

Elakkan dari melakukan bentes terhadap


pemain lawan.

1. Hantaran boleh dilakukan dengan


menggunakan tangan, kaki, atau
alatan.
2. Pastikan bilangan murid dalam
kumpulan kecil supaya murid lebih
kerap dapat menghantar dan
menerima bola.
3. Hantaran bola melibatkan kemahiran
membaling bola dengan tangan,
menendang bola dengan kaki dan
memukul atau menolak bola dengan
kayu hoki.

1. Bilakah kamu akan menerima bola yang dihantar oleh rakan?


2. Bagaimanakah kamu menghantar bola kepada rakan yang berada jauh
daripada kamu?

48

1. Murid dalam dua kumpulan yang sama banyak.


2. Dua orang ahli dari setiap kumpulan menjadi Kapten. Kapten berada di dalam
gelung di kawasan gol.
3. Seorang kapten dari setiap pasukan berada di kawasan gol pihak lawan, dan
seorang lagi kawasan gol sendiri.
4. Setiap pasukan mesti membuat sekurang-kurangnya tiga kali hantaran sebelum
bola dihantar kepada kapten pasukan masing-masing.
5. Mata akan dikira apabila kapten berjaya menangkap bola.
6. Hanya kemahiran menghantar dan menerima sahaja boleh digunakan.
7. Pihak lawan boleh memintas bola semasa pihak yang satu lagi sedang membuat
hantaran.
9. Pasukan yang berjaya mengumpul jumlah mata terbanyak akan dikira sebagai
pemenang.

Galakkan murid menggunakan pelbagai cara hantaran mengikut


situasi.
Aktiviti boleh dimainkan dengan menghantar dan menerima bola
menggunakan kaki, tangan, atau alatan.

49

Nama :

Kelas :

Tarikh : .

1. Aksi dalam gambarajah yang manakah akan menghasilkan hantaran

bola yang jauh?

2. Mengapa kamu memilih aksi tersebut?

50

Berkebolehan melakukan kemahiran mengelecek bola dengan


lakuan yang betul.

1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan.


2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan
bola.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

1. Murid dalam dua kumpulan berada dalam satu gelanggang,


dengan setiap orang mempunyai sebiji bola.
2. Setiap orang mengelecek dalam ruang yang ditetapkan.
3. Apabila isyarat diberikan, kedua-dua kumpulan akan merampas
bola ahli kumpulan yang lain sambil mengawal bola yang
dikelecek dan memasukkan bola ke dalam bakul kumpulan
masing-masing.
4. Pemain yang kehilangan bola akan menunggu di belakang bakul
kumpulannya.

Pastikan tidak bertembung


dengan rakan atau lawan
untuk elakkan perlanggaran.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola, skital, kayu


hoki dan bakul

Pastikan bola sentiasa berada di hadapan


badan semasa mengelecek.
Ubah suai alatan jika perlu.
Tukar aktiviti dengan kelecek guna kayu hoki.

51

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Kumpulan A akan mengelecek ke zon selamat melepasi skital.
3. Kumpulan B akan menggolek bola ke arah rakan sepasukan bersebelahan secara
berterusan.
4. Tukar peranan.

Pastikan bola dileret secara perlahan dan


bukan bertujuan untuk menjatuhkan rakan
yang sedang mengelecek.

1. Bola yang digolek bersaiz besar .


2. Skital boleh diganti dengan field marker.

1. Murid dalam dua kumpulan, diberi nama belalang dan belatuk.


2. Setiap murid dibekalkan sebiji bola.
3. Setiap murid bergerak sambil mengelecek dalam kawasan yang ditentukan.
4. Apabila guru menyebut belalang, belalang berlari mengejar belatuk sambil
memegang bola.
5. Belatuk akan mengelecek sehingga melepasi garisan selamat sebelum disentuh
oleh belalang.
6. Jika belatuk disentuh, ahli belatuk akan menjadi ahli kumpulan belalang.
7. Kumpulan yang paling ramai ahli pada akhir permainan dianggap pemenang.

Garisan
selamat
Belalang

Garisan
selamat
Belatuk

Kawasan
mengelecek

1. Berhati-hati semasa penggunaan


ruang. Elak daripada terlanggar rakan.
2. Hanya boleh menyentuh pihak lawan,
tidak boleh menolak atau menangkap.

Permainan ini boleh mengelecek


menggunakan kaki atau pun tangan.

52

KELECEK KU HEBAT
Nama :

Kelas :

Tarikh : .

Lakarkan laluan untuk kemahiran mengelecek bola ke arah x

53

Berkebolehan melakukan kemahiran mengadang dengan


membayangi pergerakan lawan.

1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi


pergerakan lawan.
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa
membayangi pergerakan pihak lawan.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Murid berpasangan. Seorang sebagai pengadang dan seorang


lagi sebagai penyerang.
2. Pengadang berdiri di antara dua skital dan cuba mengadang
pergerakan penyerang daripada menyentuh skital.
3. Ulang beberapa kali.
4. Tukar peranan.
5. Ulang langkah 1 hingga 4 dengan membawa bola dan menyentuh
bola pada skital.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola, kayu hoki,


dan skital.

1. Boleh menggunakan alatan


seperti bola dan kayu hoki.
2. Elakkan dari meyentuh atau
menolak rakan semasa
mengadang.

54

1. Murid dalam kumpulan tiga orang.


2. Satu kumpulan menjadi pengadang dan satu kumpulan lagi menjadi penyerang.
3. Penyerang mengelecek dan menghantar bola kepada rakan dalam kawasan yang
ditentukan.
4. Kumpulan pengadang cuba menyentuh bola dengan kayu hoki.
5. Jika bola berjaya disentuh, pemain penyerang tersebut akan membeku dan bola
diberi kepada rakan penyerang yang lain.
6. Jika kesemua ahli kumpulan penyerang telah dibekukan, tukar peranan.

1. Elakkan dari mengayun kayu hoki ke atas.


2. Gunakan bola lembut seperti foam, getah, atau
bola berongga.

1. Murid dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada dua kumpulan.


2. Satu kumpulan menjadi pengadang dan satu kumpulan lagi menjadi penyerang.
3. Kumpulan pengadang akan cuba mengadang atau merampas bola penyerang.
4. Dua markah akan diberi kepada kumpulan pengadang jika berjaya menyentuh bola
kumpulan penyerang.
5. Kumpulan penyerang cuba mengelecek melepasi kumpulan pengadang dan cuba
menjatuhkan skital.
6. Satu markah akan diberi kepada penyerang jika dapat menjatuhkan satu skital.
7. Kumpulan yang mengumpul markah terbanyak dianggap pemenang.

1. Kecilkan bilangan ahli kumpulan.


2. Permainan boleh menggunakan
kemahiran tangan, kaki, atau
alatan.

1. Di manakah kedudukan kamu semasa mengadang?


2. Mengapa kamu berada di situ?

55

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
Arahan : Tandakan ( ) dalam kotak pada kedudukan yang sesuai untuk
seorang pengadang.
1. Murid A menendang bola leret kepada murid B.

Mengapakah kamu memilih kedudukan tersebut?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Murid A membaling bola atas kepala kepada murid B.

Mengapakah kamu memilih kedudukan tersebut?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

56

Berkebolehan memintas hantaran bola dengan tangan, kaki, dan


alatan.

1.6.5 Memintas dan menguasai bola dari pihak lawan.


2.6.5 Mengenal pasti pemasaan (timing) yang sesuai untuk
memintas dan takel.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dalam kumpulan kecil.


Murid A, B, dan C sebagai penghantar dan penerima bola.
Murid X sebagai pemintas.
Murid A, B, dan C dibenarkan bergerak di antara skital.
Murid yang menerima bola dibenarkan membuat sekali sentuhan
sebelum menghantar bola.
6. Murid X akan cuba memintas hantaran tersebut dan jika berjaya
akan menggantikan tempat pemain yang gagal membuat
hantaran.
7. Ulang beberapa kali.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Skital, bola
pelbagai saiz dan
kayu hoki.

1. Jika murid X terlalu lama tidak


dapat memintas bola selepas lima
kali hantaran bola berturut-turut,
murid lain boleh menggantikan
murid X sebagai pemintas.
2. Lakukan aktiviti menghantar,
menerima dan memintas bola
dengan menggunakan tangan,
kaki dan kayu hoki.

57

1. Murid dalam dua kumpulan kecil.


2. Tiga orang daripada setiap kumpulan berdiri di dalam kawasan permainan dan
kawasan gol.
3. Murid daripada kawasan permainan menghantar bola kepada seorang rakan
sepasukan untuk menjaring.
4. Jaringan dikira apabila bola bergerak mengatasi pihak lawan dan ditangkap oleh
rakan sepasukan.
5. Pihak lawan cuba memintas hantaran bola tersebut dan permainan bertukar
peranan apabila pihak lawan dapat memintas bola yang dihantar.

Murid yang memintas perlu menjangkakan


pemasaan bola yang akan melalui kawasan dipintas
dan ruang yang sesuai untuk memintas.

1. Bolehkah kamu memintas bola yang dihantar oleh


pemain lawan?
2. Bagaimanakah kamu memintas bola tersebut?

58

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada enam orang.


Tiga orang sebagai pemain dan tiga orang lagi sebagai penjaga gol.
Pemain akan cuba menjaringkan gol ke pihak lawan.
Pihak lawan akan cuba memintas serangan.
Tukar peranan pemain dan penjaga gol.

1. Pastikan tiada kontak semasa melakukan takel bola.


2. Jaringan hanya dengan bola leret.

59

Nama :

Kelas :

Tarikh :
Tandakan () pada lakuan memintas bola yang betul.

1. Mata sentiasa tertumpu kepada bola yang dihantar.


2. Menjangka arah bola yang akan dihantar.

3. Bergerak dengan tangkas.


4. Bergerak dengan perlahan.

5. Menguasai bola.

60

Berkebolehan melakukan kemahiran takel dengan lakuan yang


betul.

1.6.6 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.


2.6.5 Mengenal pasti pemasaan (timing) yang sesuai untuk
memintas dan takel.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.

1. Murid dalam beberapa kumpulan kecil.


2. Bermain antara dua kumpulan.
3. Kumpulan yang membawa bola dengan kaki akan cuba kelecek
bola ke kawasan pihak lawan.
4. Kumpulan yang bertahan akan menghalang dan melakukan takel
untuk mendapatkan bola.
5. Tukar peranan.
6. Ulang aktiviti dengan menggunakan kayu hoki dan bola kecil.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola pelbagai
saiz, kayu hoki
dan skital

1. Takel ke arah bola sahaja.


2. Berhati-hati ketika melakukan aktiviti.
3. Pastikan tidak mengasari pemain lawan semasa melakukan takel.

61

Bagaimana melakukan takel


1. Pemain mendekati pemain lawan.
2. Kaki yang tidak melakukan takel difleksi untuk menyerap daya dan imbangan.
3. Kaki yang melakukan takel dinaikkan sedikit dengan lutut dihalakan keluar dan
pergelangan kaki dikunci.
4. Bahagian dalam kaki diarahkan ke tengah bola. Gunakan bahagian dalam kaki
untuk menendang atau menolak pada bahagian tengah bola.
5. Lakukan takel bila bola berada selangkah di depan kaki pemain yang mengelecek.

1. Di manakah kedudukan kamu semasa melakukan


takel.
2. Bilakah situasi yang sesuai untuk melakukan takel.

1. Murid dalam beberapa kumpulan kecil.


2. Bermain antara dua kumpulan.
3. Kumpulan yang membawa bola akan cuba menjaringkan gol dan kumpulan yang
bertahan akan melakukan takel untuk mendapatkan bola.
4. Kumpulan yang berjaya membuat takel akan mendapat dua mata dan setiap
jaringan dikira satu mata.
5. Ulang aktiviti ini dalam masa yang ditetapkan.
6. Kumpulan yang mendapat mata tertinggi dikira sebagai pemenang.

62

Nama :

Kelas :

Tarikh :
Tandakan () pada gambar yang menunjukkan kemahiran takel.

63

65

Berkebolehan melakukan servis atas bahu menggunakan tangan


dan alatan dengan lakuan yang betul.

1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan


alatan.
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis,
menerima, dan menghantar bola.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Murid dalam dua kumpulan kecil.


Kumpulan A melakukan servis atas bahu melepasi jaring.
Mata diberi jika bola masuk ke dalam gelung.
Setiap murid diberikan tiga kali percubaan servis.
Lakukan secara bergilir-gilir.
Aktiviti diulang oleh kumpulan B.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Skital, gelung, tali,


atau jaring, raket,
dan bola pelbagai
jenis

1.Kontak bola dengan tapak tangan.


2.Bola dilambung di hadapan badan.
3.Mulakan servis dari jarak dekat dan tambahkan jarak selepas murid kuasai
kemahiran.
4.Kedudukan gelung boleh diubah mengikut kemampuan murid melakukan servis.

67

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Kumpulan A melakukan servis atas bahu melepasi jaring dengan menggunakan
raket.
3. Mata akan diberi jika bola berjaya menyentuh skital.
4. Kumpulan B akan menyusun semula skital yang dijatuhkan.
6. Permainan diteruskan sehingga semua murid dalam kumpulan A selesai melakukan
servis.
7. Tukar peranan.
8. Ulang beberapa kali.

1. Teroka pelbagai titik kontak pada raket dan bola untuk menjatuhkan
skital.
2. Pastikan murid menggunakan raket yang sesuai untuk aktiviti ini.

1.
2.

Di manakah titik kontak pada raket kamu semasa melakukan servis?


Berdasarkan titik kontak tadi, ke arah manakah bola yang kamu servis itu
jatuh?

68

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Kumpulan A melakukan servis atas bahu melepasi jaring ke gelanggang B.
3. Jika kumpulan B gagal mengembalikan servis, satu mata akan diberi kepada
kumpulan A.
4. Jika servis kandas di jaring atau keluar gelanggang, mata akan diberi kepada
kumpulan B.
5. Servis dilakukan oleh murid pertama dalam kumpulan A dan diulang oleh murid
pertama kumpulan B.
6. Lakukan servis secara bergilir-gilir antara kumpulan A dan B.
7. Pasukan yang berjaya memperolehi mata terbanyak dikira sebagai pemenang.

69

Nama :
Tarikh : .

Kelas :

Tandakan ( ) jika murid sudah menguasai kemahiran dan tandakan ( x )


jika murid belum menguasai kemahiran pada ruangan dibawah.

Bil.

Nama murid

Melakukan servis
atas bahu
menggunakan
tangan

Melakukan servis
atas bahu
menggunakan
raket

70

Berkebolehan menerima servis menggunakan anggota badan


dengan lakuan yang betul.

1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.


2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis,
menerima, dan menghantar bola.
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

1.
2.
3.
4.

Murid dalam kumpulan kecil.


Kumpulan A melakukan servis.
Kumpulan B menyangga bola ke gelung di gelanggang sendiri.
Tukar peranan.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Jaring, gelung,
dan bola pelbagai
jenis dan saiz

Bagaimanakah kamu mengembalikan servis yang diterima


daripada pemain lawan?
Mengapa?

71

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dalam kumpulan kecil.


Kumpulan A akan melambung bola ke arah kumpulan B.
Kumpulan B menerima bola dan cuba menghantar bola ke zon tengah.
Setiap bola yang masuk ke zon tengah akan diberi satu mata.
Tukar peranan.

1. Murid boleh menerima bola


menggunakan tangan, kaki,
dahi atau kepala.
2. Bola yang dilambung
hendaklah pada aras tinggi.

1.
2.
3.
4.

Murid dalam kumpulan kecil.


Kumpulan A memulakan servis kepada kumpulan B.
Kumpulan B menunggu bola melantun sekali sebelum menyangga kepada rakan.
Kumpulan boleh melakukan tiga kali sangga sebelum mengembalikan bola ke
kumpulan lawan.
5. Mana-mana kumpulan akan mendapat mata jika kumpulan lawan gagal
mengembalikan bola atau bola keluar gelanggang.
6. Kumpulan yang mendapat 10 mata awal dikira sebagai pemenang.

1. Ketinggian jaring boleh diubah suai.


2. Kiraan mata boleh dibuat seperti
kiraan bola tampar.
3. Permainan ini juga boleh digunakan
untuk tenis.

Murid berkomunikasi semasa hendak mengambil bola


untuk disangga bagi mengelakkan perlanggaran.

72

Nama :

Kelas :

Tarikh : .

Bulatkan titik kontak yang betul pada TANGAN dan BOLA untuk
mengembalikan servis di dalam gambar ini.

73

Berkebolehan melakukan kemahiran gerak kaki ke pelbagai arah


dengan lakuan yang betul.

1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.


2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan
pergerakan ke pelbagai arah.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid bergerak dan mengutip pundi kacang di gelung
bernombor mengikut arahan guru.
3. Pergerakan dari tempat Mula ke gelung bernombor seperti
berikut:
Gelung 1, 3, 4 dan 6 berlari sisi dan balik ke tempat Mula.
Gelung 2berlari ke hadapan dan mengundur ke tempat Mula.
Gelung 5mengundur dengan pantas dan berlari ke tempat Mula.
1

Gelung plastik,
bola pelbagai
saiz, skital, tali,
raket, dan bat

1. Berdiri di atas bebola kaki.


2. Aktiviti boleh dilakukan secara
bergilir ataupun berkumpulan.
3. Aktiviti boleh dilakukan mengikut
turutan nombor ataupun secara
rawak.
4. Guru boleh menyebut beberapa
nombor serentak.

Mula

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

74

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Murid A akan melambung bola ke kiri, tengah, dan kanan.
3. Murid B akan menangkap bola selepas bola melantun dan melantun semula bola
kepada A dan balik semula ke tempat asal. Ulang beberapa kali.
4. Tukar peranan.

1. Ruang selamat antara rakan.


2. Berkomunikasi ketika bergerak
bagi mengelak perlanggaran.

1. Sentiasa bergerak di atas bebola kaki.


2. Mata pandang bola dan bergerak ke
arah bola.
3. Lutut fleksi dan badan direndahkan ke
hadapan untuk imbangan.

1. Murid dalam beberapa kumpulan kecil.


2. Murid dikehendaki memukul bola ke gelanggang pihak lawan dengan
menggunakan bat atau raket.
3. Pihak lawan memukul bola selepas bola melantun.
4. Murid yang terdahulu mendapat lima mata dikira sebagai pemenang.

75

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
Tandakan () diruangan Ya atau Tidak pada kemahiran gerak kaki ke
pelbagai arah.

Bil

Nama murid

Bergerak atas
bebola kaki
semasa posisi
sedia

Ya

Tidak

Mata pandang
bola dan
bergerak ke
arah bola

Ya

Tidak

Lutut fleksi dan


badan condong
ke hadapan

Ya

Tidak

Balik ke tempat
asal

Ya

Tidak

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

76

Berkebolehan melakukan pukulan pepat menggunakan raket


dengan lakuan yang betul.

1.7.5 Melakukan pukulan pepat.


2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis,
menerima, dan menghantar bola.
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid P melantun bola ke arah murid A1.
3. Murid A1 memukul bola dengan pukulan pepat kepada murid K.
Murid K mengutip bola dan menggolek bola ke murid P.
4. Ulang aktiviti dengan murid A2, A3 dan tukar peranan.

P
Bola lantun

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola getah, bola


tenis, bola ping
pong, bulu
tangkis, raket
tenis, raket kayu,
dan bet ping pong

Golek bola
Pukulan

A1 A2 A3

K
K
K

Pastikan ada jarak yang selamat untuk membuat


pukulan pepat.

Pukulan pepat
1. Kaki dibuka seluas bahu.
2. Mata memandang ke arah
bola semasa bola kontak
dengan raket.
3. Ikut lajak.
4. Kembali ke posisi sedia
selepas membuat pukulan
pepat.

77

1. Murid dalam dua kumpulan kecil.


2. Kumpulan A melakukan pukulan pepat ke kawasan sasaran dalam gelanggang
kumpulan B.
3. Bola melantun ke kawasan sasaran akan mendapat satu mata.
4. Kumpulan B akan meneruskan permainan dengan pukulan pepat ke kawasan
sasaran kumpulan A.
5. Sepanjang permainan, bola mesti melantun sekali sebelum melakukan pukulan.
6. Ulang aktiviti beberapa kali.

Pastikan ada jarak yang selamat


untuk membuat pukulan pepat.

1. Ketinggian jaring boleh diubah suai.


2. Mata memandang ke arah bola semasa
kontak dengan raket.

Bilakah keadaan yang sesuai kamu menggunakan pukulan pepat?

1. Murid dalam dua kumpulan kecil.


2. Kumpulan A melakukan servis melepasi ruang di antara dua tali ke gelanggang
kumpulan B.
3. Permainan diteruskan dengan memukul bola setelah bola melantun sekali.
4. Satu mata diberi kepada lawan sekiranya bola tidak melalui ruang antara dua tali.
5. Kumpulan yang mendapat lima mata terdahulu dikira sebagai pemenang.

1. Jarak antara dua tali


sekurang-kurangnya satu
meter.
2. Bilangan mata penamat
boleh diubah suai.

78

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
1. Tandakan () pada lakuan yang betul ketika membuat pukulan pepat.
Mata memandang ke
arah bola semasa
kontak dengan raket

Ubah kedudukan
tangan dan bahu ke
sisi semasa memukul

Pusing badan 360

Tangan ikut lajak

Kaki dibuka seluas


bahu

Ayun kaki
ke belakang dengan
pantas

2. Tandakan () pada titik kontak semasa membuat pukulan pepat.

79

Berkebolehan melakukan pukulan kilas dengan lakuan yang betul.

1.7.6 Melakukan pukulan kilas.


2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis,
menerima, dan menghantar bola.
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan
secara positif.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Menimang bola menggunakan raket atau bat.


2. Melambung bola ke atas dan seterusnya membuat pukulan kilas
selepas bola melantun daripada lantai atau tanah.
3. Ulang aktiviti beberapa kali.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola getah, bola


tenis, bola ping
pong, bulu
tangkis, raket
tenis, raket kayu,
dan bet ping
pong.

80

1.

2.
3.
4.
5.

Aktiviti boleh dilakukan secara individu dan berpasangan.


Lambung bola di bahagian sisi badan bertentangan dengan tangan yang
memegang raket.
Kedudukan tangan dan kaki hendaklah sama semasa membuat pukulan.
(tangan kanan-kaki kanan, tangan kiri-kaki kiri).
Mata pandang bola semasa kontak dengan raket.
Ikut lajak.

1. Pastikan ruang aktiviti selamat untuk digunakan.


2. Tidak terlalu rapat dengan rakan.

1. Bagaimanakah kamu menendang bola ke sasaran?


2. Bagaimanakah kedudukan badan kamu?

1.
2.
3.
4.

Murid berpasangan.
Seorang melambung bola dan membuat pukulan kilas kepada rakan di hadapan.
Rakan di hadapan menangkap bola dan mengulangi lakuan pukulan kilas.
Ulang aktiviti 2 beberapa kali.

Dimanakah titik kontak pada raket semasa kamu membuat pukulan kilas?

81

1.
2.
3.
4.

Murid dalam kumpulan kecil.


Kumpulan A membuat pukulan kilas melepasi tali di tengah gelanggang.
Kumpulan B bersedia dan membalas dalam pukulankilas.
Satu mata diberi kepada kumpulan yang berjaya membuat pukulan kilas ke dalam
gelanggang pihak lawan.
5. Kumpulan yang memperoleh 6 mata terdahulu dikira pemenang.
Kumpulan A

Kumpulan B

1. Murid yang hampir dengan bola membuat


pukulan.
2. Bola melantun sekali sahaja sebelum
membuat pukulan.

1. Berhati-hati ketika membuat pukulan kilasan.


2. Berkomunikasi sesama rakan semasa membuat pukulan.

82

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
1. Tandakan () pada gambarajah yang menunjukkan lakuan pukulan
kilas.
a.

b.

c.

2. Tandakan () pada titik kontak semasa melakukan pukulan kilas.

83

Berkebolehan melakukan kemahiran mengumpan bola dengan


tangan dan kaki dengan lakuan yang betul.

1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan dan kaki.


2.7.3 Mengenal pasti postur badan semasa mengumpan.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

1. Murid dalam kumpulan kecil membentuk bulatan.


2. Melantun bola tinggi melepasi kepala dan mengumpan bola
kepada rakan.
3. Rakan yang menangkap bola dan mengulang aktiviti no. 2.
4. Lakukan beberapa kali.
5. Ulang dengan mengumpan bola berterusan.

Bola getah
pelbagai saiz dan
skital.

1. Kedudukan bola di atas dahi murid.


2. Mengumpan bola dengan jari dibuka.

Berkomunikasi dengan rakan semasa aktiviti.

1. Bagaimana kamu mengumpan bola kepada rakan sepasukan?


2. Di manakah kedudukan bola yang sesuai bagi kamu mengumpan?
Mengapa?

84

1. Murid dalam kumpulan kecil membentuk segiempat.


2. Seorang murid melambung bola ke atas dan mengumpan bola dengan kaki kepada
rakan di hadapan.
3. Rakan yang dihadapan akan menangkap bola dan mengulang aktiviti no. 2.
4. Lakukan beberapa kali.
5. Ulang dengan mengumpan bola berterusan.

1. Bagaimanakah kamu mengumpan


bola kepada rakan sepasukan?
2. Mengapa bola perlu diumpan
melepasi paras kepala?

1. Sentiasa bergerak di atas bebola kaki.


2. Mata pandang bola dan bergerak ke
arah bola.
3. Lutut fleksi dan badan direndahkan ke
hadapan untuk imbangan.

1.
2.
3.
4.

Empat orang murid dalam satu kumpulan. Berada dalam petak masing-masing.
K1 melambung bola ke kawasan L.
Pemain L akan menyangga dan mengumpan bola kepada rakan.
Bola boleh disangga dan diumpan tidak melebihi tiga kali di kawasan sendiri
sebelum dihantar ke kawasan lawan.
5. Kumpulan yang terdahulu mendapat tujuh mata dikira sebagai pemenang.

1. Murid dikehendaki mengumpan


bola sekurang-kurangnya sekali
sebelum menghantar bola kepada
pihak lawan.
2. Guru boleh mengubah suai
permainan jika menggunakan
kemahiran mengumpan
menggunakan kaki.

85

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
Tandakan () di ruangan Ya atau Tidak pada kemahiran mengumpan
bola dengan tangan dan kaki.
Bil

Nama murid

Mengumpan dengan
tangan

Mengumpan dengan kaki

Kedudukan
bola di atas
dahi

Lutut fleksi
ketika
mengumpan

Ya

Tidak

Jari terbuka
semasa
mengumpan
Ya

Tidak

Ya

Tidak

Mengumpan
dengan
kekura kaki
Ya

Tidak

1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

86

87

Melakukan kemahiran membaling bola dengan tangan lurus


menuju ke sasaran.

1.8.1. Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus mengikut


arah pusingan jam.
2.8.1. Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan
balingan tangan lurus dan balingan sisi.
5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Kumpulan A akan membaling bola ke hadapan dengan tangan
lurus ke dalam gelung.
3. Kumpulan B akan cuba menangkap bola lantunan dari kumpulan
A.
4. Jika bola lantunan kumpulan A tidak berjaya ditangkap oleh
kumpulan B, satu mata diberikan kepada kumpulan A.
5. Tukar peranan setelah semua ahli kumpulan A telah membuat
balingan ke hadapan dengan tangan lurus.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola getah kecil,


bola foam, skital
besar, skital kecil,
dan gelung,

Murid menggunakan tangan kiri


dan kanan semasa membuat
balingan.

89

1.
2.
3.
4.

Murid dalam kumpulan kecil.


Kumpulan A akan membaling bola melalui tali.
Kumpulan B akan cuba menangkap bola yang melepasi gelung.
Jika bola yang dibaling oleh kumpulan A tidak berjaya melalui tali, satu mata diberikan kepada kumpulan B.
5. Tukar peranan setelah semua ahli kumpulan A selesai membaling.

1. Murid berpasangan dan berdiri menghadap antara pasangan dengan bola berada di
tengah-tengah.
2. Melakukan balingan ke arah bola ditengah-tengah dengan menggerakkannya
melepasi garisan yang telah ditetapkan.
3. Murid yang berjaya membaling bola dan melepasi garisan dikira sebagai
pemenang.

1. Melihat lakuan murid dengan mengenggam bola


dan melakukan balingan dengan tangan lurus
2. Sewaktu melakukan balingan lurus tangan
diangkat ke atas secara lurus dan ditarik
ke belakang lalu melepaskan bola menuju ke
sasaran.
3. Sewaktu melakukan balingan sisi tangan di
buka ke kanan atau kiri dengan lurus dan di
tarik ke sisi belakang dan di ayun ke hadapan
menuju sasaran.
4. Sewaktu melakukan balingan bawah tangan
badan dibongkokkan ke bawah dan tangan
lurus ditarik ke belakang dan mengayun ke
hadapan
menuju sasaran.

90

Nama :

Kelas :

Tarikh : .
MEMBALING DENGAN TANGAN LURUS
Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai berpandukan
gambar membaling bola dengan tangan lurus.

1. Mata memandang ..
2. Siku .

3. Ayun tangan kanan dari


4. Kedudukan kakidi hadapan.

91

Berkebolehan melakukan kemahiran memukul bola dan berlari ke


kawasan yang ditetapkan.

1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan.


2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul
semasa memukul dan menahan bola.
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang
berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

1. Murid dalam dua kumpulan kecil.


2. Satu kumpulan sebagai pemukul dan satu kumpulan sebagai
Skital, bola kecil ,
pemadang.
bola foam, bet
3. Permainan bermula dengan pemadang membaling bola ke arah
kriket kanakpemukul.
kanak, dan bakul.
4. Pemukul akan memukul empat biji bola menggunakan bet.
5. Pemukul akan terkeluar dari permainan jika bola yang dipukul
keluar dari kawasan yang ditetapkan atau bola dapat ditangkap
oleh pemadang sebelum mencecah tanah.
6. Apabila semua bola telah dipukul, pemukul akan berlari ulang alik antara skital
sebanyak yang mungkin.
7. Pemadang hanya dibenarkan mengumpul semua bola selepas bola keempat telah
dipukul dengan cara membaling
bola ke arah tapak rumah secepat
yang mungkin.
8. Pemadang terakhir akan menjerit
BERHENTI selepas bola terakhir
ditangkap di tapak rumah.
9. Aktiviti dilakukan secara
berterusan sehingga semua
pemukul selesai membuat
pukulan dan bertukar peranan.

92

1. Pastikan murid tidak meninggalkan


bet diruang bergerak untuk
mengelakkan ada murid yang
memijak bet dan terjatuh.

1. Berdiri dengan bahu menghadap arah


balingan.
2. Kaki dibuka seluas bahu, lutut difleksikan
sedikit dan mata pandang depan.
3. Pemukul akan berlari ke arah skital selepas
bola dipukul sambil membawa bet sehingga
melepasi skital.

Namakan pergerakan asas yang kamu pilih semasa mereka cipta pergerakan
kreatif.
1. Mengapa kamu pilih pergerakan tersebut?
2. Lakarkan formasi pergerakan kumpulan kamu.

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dalam dua kumpulan kecil.


Satu kumpulan sebagai pemukul dan satu kumpulan sebagai pemadang.
Permainan bermula dengan pemadang membaling bola ke arah pemukul.
Pemukul akan memukul bola yang dibaling menggunakan bet.
Pemukul akan terkeluar dari permainan jika bola yang dipukul keluar dari kawasan
yang ditetapkan atau bola dapat ditangkap oleh pemadang sebelum mencecah
tanah.
6. Pemukul akan berlari mengelilingi bes mengikut turutan 1-2-3-4.
7. Pemadang akan menangkap bola dan membaling bola kepada pembaling di
tengah.
8. Pada masa yang sama, pemadang keempat akan berlari ulang-alik di antara dua
skital yang ditetapkan sebanyak dua kali .
9. Sekiranya pemukul sampai dahulu ke bes empat sebelum pemadang mencukupkan
dua larian, pemukul akan
mendapat satu mata.
10. Aktiviti dilakukan secara
berterusan sehingga semua
selesai memukul dan bertukar
peranan.

Bes keempat dikenali sebagai


home.

93

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dalam dua kumpulan kecil.


Satu kumpulan sebagai pemukul dan satu kumpulan sebagai pemadang.
Permainan bermula dengan pemadang membaling bola lantun ke arah pemukul.
Pemukul akan memukul bola yang dibaling menggunakan bet.
Pemukul akan terkeluar dari permainan jika bola dapat ditangkap oleh pemadang
sebelum mencecah tanah, bola yang dibaling terkena bakul atau pemukul telah
memukul bakul.
6. Pemukul akan berlari antara dua bakul yang disediakan di sebelah kanan pemukul.
7. Pemadang akan menangkap bola dan membaling ke arah pemadang yang
mengawal bakul.
8. Sekiranya pemukul dapat sampai ke bakul sebelum pemadang, pemukul akan
mendapat satu larian.
9. Aktiviti dilakukan secara berterusan sehingga semua selesai memukul dan bertukar
peranan.
10. Pemenang ditentukan dengan jumlah larian yang paling banyak dapat dikumpul
semasa memukul.

94

Nama :

Kelas :

Tarikh :
Tandakan ( ) pada arah pukulan yang terbaik untuk membolehkan
melakukan larian sempurna.

B
X

Pemukul

Pembaling

Pemukul

Pembaling

X
X

Pemukul

Pembaling

X
X

95

Berkebolehan melakukan kemahiran menahan bola dengan alat


pemukul dengan lakuan yang betul.

1.8.4 Menahan bola dengan alat pemukul.


2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul
semasa memukul dan menahan bola.
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang
berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.

1. Murid dalam kumpulan empat orang.


2. A sebagai pembaling, B sebagai pemukul, C, dan D sebagai
pemadang.
3. Pemukul menahan bola yang dibaling menggunakan bet.
4. C dan D akan mengambil bola dan menghantar bola kepada
pembaling.
5. Ulang aktiviti beberapa kali.
6. Tukar peranan.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Skital, bola kecil,


gelung plastik,
dan bet pelbagai
jenis dan skital.

1. Gunakan pelbagai jenis bet.


2. Tangan bukan dominan berada di
atas dan tangan dominan berada
di bawah semasa memegang alat
pemukul.

Siku difleksikan semasa menahan


bola bagi menyerap daya.

96

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid yang memegang bet berada di tengah-tengah bulatan.
3. Murid yang memegang bola akan membuat balingan bawah dan mengena pada
kaki pemukul.
4. Pemukul menahan bola daripada terkena kaki.
5. Ulang beberapa kali.
6. Tukar peranan.

1. Berdiri dengan bahu menghadap arah balingan.


2. Kaki dibuka seluas bahu, lutut difleksikan sedikit
dan mata pandang hadapan.

Bagaimana kamu menahan bola yang dibaling dengan menggunakan


bet?

97

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dalam dua kumpulan kecil.


Satu kumpulan sebagai pemukul dan satu kumpulan sebagai pemadang.
Permainan bermula dengan pemadang membaling bola ke arah pemukul.
Pemukul akan menahan bola yang dibaling menggunakan bet.
Pemukul akan terkeluar dari permainan jika bola tidak dapat ditahan
ke kawasan yang ditetapkan atau bet tidak dapat menyentuh bola.
6. Aktiviti dilakukan secara berterusan sehingga semua pemukul selesai
menahan bola dan bertukar peranan.
7. Pasukan yang paling banyak menahan bola dikira sebagai pemenang.

Mengapa kamu mencondongkan bet semasa menahan bola?

98

Nama :

Kelas :

Tarikh :
Tandakan ( ) pada kotak bagi kedudukan bet dan bola yang betul
semasa melakukan kemahiran menahan bola.

b.

a.

c.

d.

99

Berkebolehan melakukan kemahiran membaling dan menangkap


bola dari arah sisi dengan lakuan yang betul.

1.8.5 Membaling bola dengan gaya balingan sisi.


1.8.6 Menangkap bola dari arah sisi.
2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan
balingan tangan lurus dan balingan sisi.
2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola
dari arah sisi pada pelbagai aras.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.

1. Murid dalam dua kumpulan kecil.


2. Kumpulan A membaling sisi ke sasaran untuk menjatuhkan botol
menggunakan pundi kacang.
3. Kumpulan B mengutip pundi kacang dan menyusun semula botol
dan kembali semula ke tempat permulaan untuk membuat
balingan sisi.
4. Kumpulan A menyusun semula botol yang
dibaling oleh kumpulan B.
5. Kedua-dua kumpulan mengulang aktiviti
beberapa kali.
6. Setiap murid merekodkan jumlah botol
yang jatuh.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola getah kecil


atau foam, botol,
tin, gelung, meja,
pundi kacang,
dan beg plastik.

Elakkan mengutip pundi kacang


sebelum balingan selesai dilakukan.

100

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Berdiri dengan bahu menghadap arah balingan.


Kaki dibuka seluas bahu, lutut difleksikan sedikit dan mata pandang depan.
Kilas pinggang ke sisi untuk membaling bola menggunakan sebelah tangan.
Lentik pergelangan tangan semasa membaling bola.
Tarik tangan ke sisi serentak dengan lakuan kilas badan.
Tangkap bola menggunakan kedua-dua belah tangan.

1. Murid berada dalam kumpulan kecil.


2. Kumpulan A membaling bola sisi ke rakan sekumpulan.
3. Kumpulan B berada dalam posisi melutut di dalam zon dan cuba menangkap bola
yang dibaling oleh Kumpulan A.
4. Mata akan diberi kepada kumpulan B jika bola yang dibaling dapat ditangkap
berdasarkan kedudukan berikut:
B1 - 3 markah
B2 - 2 markah
B3 - 1 markah
5. Aktiviti dilakukan berterusan sehingga semua ahli kumpulan selesai membaling.
6. Tukar peranan.
B3

B1

B2

1. Balingan boleh dilakukan


menggunakan tangan kiri atau
tangan kanan dan sisi kiri atau
sisi kanan.
2. Pastikan bola dibaling pada paras
murid yang melutut.

1. Bolehkah kamu menangkap bola


yang dibaling sisi?
2. Bagaimanakah kedudukan
tangan kamu semasa
menangkap bola tersebut?

1. Murid yang menangkap perlu peka terhadap


bola.
2. Balingan mesti menuju ke sasaran sisi murid
yang menangkap untuk elakkan bola terkena
badan.
3. Bagaimanakah kedudukan tangan kamu
semasa menangkap bola tersebut?

101

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Membaling sisi ke sasaran untuk menjatuhkan tin di atas meja menggunakan bola.
3. Kumpulan yang dapat menjatuhkan jumlah tin terbanyak dikira sebagai pemenang

Guru menyediakan syarat permainan.

Jelaskan anggota badan yang terlibat semasa melakukan balingan sisi

102

Nama :

Kelas :

Tarikh :
Isikan aksi pergerakan tangan dan anggota badan semasa melakukan
kemahiran membaling bola dari sisi badan dalam ruangan yang
disediakan.
Lentik

Kilas

Pergelangan tangan :

Pinggang :

Fleksi

Pandang sasaran

Mata :

Siku :

103

105

Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan


yang betul.

1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai


kelajuan.
2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan
dan kelajuan yang berbeza.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid A berlari perlahan dari stesen P ke stesen Q, murid B akan
berlari laju bersama murid A ke stesen R.
3. Murid C akan berlari perlahan bersama murid A dan B ke stesen
S, murid D akan berlari laju bersama murid A, B dan C ke stesen
P.
4. Murid A akan berhenti berlari di stesen P, murid B berhenti berlari
di stesen Q, murid C berhenti berlari di stesen R dan murid D
berhenti berlari di stesen S.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Gelung, skital,
kad huruf,
batang kayu dan
tali.

1. Tentukan jarak yang lebih jauh untuk berlari


perlahan dan dekatkan jarak untuk berlari pecut.
2. Beri tumpuan kepada ayunan tangan semasa di
selekoh.

Elakkan melanggar rakan semasa


berlari.

107

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Dua orang murid berperanan sebagai pengejar berada di dalam bulatan.


Murid yang lain bebas bergerak di dalam kawasan permainan.
Empat zon selamat disediakan di penjuru kawasan permainan.
Apabila isyarat diberi, pengejar akan mengejar murid yang lain. Sekiranya pengejar
dapat menyentuh mana-mana dua orang murid, murid yang disentuh akan menjadi
pengejar.
Murid yang telah disentuh akan berdiri statik. Dia boleh dihidupkan apabila rakan
melakukan lompat selang-seli bersama-sama sebanyak tiga kali.
Murid boleh masuk ke zon selamat untuk elak daripada disentuh.
Hanya seorang murid sahaja boleh berada dalam zon selamat dalam satu masa.
Sekiranya ada murid lain masuk ke dalam zon selamat, murid yang berada dalam
zon selamat mesti keluar dan bermain semula.

ZON
SELAMAT

ZON
SELAMAT

ZON
SELAMAT

ZON
SELAMAT

Lompat selang-seli boleh diganti pergerakan


lokomotor yang dapat meningkatkan
kapasiti aerobik.

Berapa lamakah kamu melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti aerobik?


Mengapa?

171

Nama :

Kelas :

Tarikh : ..
1. Tandakan ) bagi aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik.

Berjalan pantas berterusan selama lima


minit.

Berlari pecut sejauh 20 meter.

Menunggang basikal selama 30 minit.

Berenang berterusan lima minit.

2. Berdasarkan aktiviti yang kamu telah tandakan (), nyatakan ciri-ciri


aktiviti tersebut.

172

Berkebolehan melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti


aerobik.

3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam


suatu jangka masa yang ditetapkan.
4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman yang meningkatkan kapasiti
aerobik.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

CD1 Dunia Muzik Tahun 3, Trek: Chant kenali rekorder


1. Murid mengira kadar nadi selama satu minit sebelum melakukan
aktiviti.
2. Guru menunjuk cara aktiviti berikut :
Stesen 1: Kawad setempat
Stesen 2: Jumping jack
Stesen 3: Langkah V
Stesen 4: Angkat lutut secara silang sambil menyentuh siku

Tali skip, skital,


dan jam randik

3. Murid melakukan pergerakan di setiap stesen mengikut muzik.


4. Murid mengira kadar nadi selama satu minit selepas melakukan aktiviti.

1. Aktiviti di setiap stesen dijalankan selama 30 saat.


2. Ulang aktiviti dua hingga tiga set.

173

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Murid dalam kumpulan masing-masing merancang satu persembahan

menggunakan empat jenis pergerakan yang telah dipelajari.


3. Murid membuat persembahan mengikut tempo.
4. Kumpulan yang melakukan aktiviti dengan seragam dan kreatif akan dikira
pemenang.
EMK : Kreativiti dan inovasi

Bagaimanakah kumpulan kamu menyusun pergerakan semasa merancang


persembahan aerobika? Mengapa?

174

Nama :
Tarikh : ..

Kelas :

Tandakan [] pada penyataan aktiviti yang dapat meningkatkan kapasiti


aerobik.

1. Berlari selama 10 saat.


2. Melakukan aktiviti senaman dalam tempoh 20 hingga 30 minit .

3. Bersenam sebanyak 3 kali seminggu.


4. Aktiviti tekan tubi digunakan semasa senama daya tahan otot.

5. Senaman aerobik akan meningkatkan kadar nadi.

175

Berkebolehan melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti


aerobik.

3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam


suatu jangka masa yang ditetapkan.
4.2.1 Menyatakan bagaimana kapasiti aerobik yang tinggi dapat
Membantu pemulihan pernafasan dan kadar nadi selepas
senaman.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

1. Murid secara berpasangan.


2. Berdiri menghadap kawan pada penghujung kawasan.
3. Apabila isyarat diberi, murid berlari pantas ke bahagian tengah
kawasan dan melakukan aktiviti seperti berikut:

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran.
Permainan
kecil.
Menyejukkan
badan.
Penilaian
pengajaran
dan
Pembelajaran.

Skital, pundi
kacang, kad
imbasan dan
kad tugasan.

Pertemuan 1 : tepuk tangan kawan (ikut kreativiti)


Pertemuan 2 : melompat dan berpusing 180
Pertemuan 3 : mencangkuk tangan dan berpusing
360
Pertemuan 4 : jumping jack
4. Selepas setiap pertemuan, murid kembali ke tempat asal dan melakukan
pertemuan yang seterusnya.

Gunakan pelbagai pergerakan lokomotor semasa bertemu


dan berpisah.

176

1.
2.
3.
4.

Bendera bernombor diletakkan di atas padang membentuk bulatan.


Perimeter bulatan antara 100 hingga 200 meter.
Setiap murid diberi kad arahan dan berdiri di bendera permulaan masing-masing.
Murid berlari atau berjalan di luar kawasan bulatan mengikut arahan pada kad.

Contoh kad arahan

Bermula di bendera 6, berlari ke bendera 8.

Berjalan ke bendera 10

Berlari ke bendera 2

Berjalan ke bendera 4

Berlari ke bendera 5

Berjalan ke bendera 6. Tamat

Gunakan pelbagai pergerakan lokomotor semasa bertemu


dan berpisah.

Elakkan daripada terlanggar rakan.

177

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Guru mengenalkan tanda-tanda di kawasan bersenam seperti pokok, tiang gol,
pagar, dan sebagainya.
3. Setiap kumpulan diberi satu kad tugasan yang menunjukkan aktiviti yang perlu
dilakukan seperti:

berlari ke tiang gol, sentuh tiang gol, dan lakukan lima kali tekan
tubi.

berlari ke pagar, sentuh pagar, dan lompat bintang lima kali.

berlari ke pokok, sentuh pokok, dan lakukan bangkit tubi lima kali.

berlari ke tempat permulaan dan lakukan lompat dekam lima


kali.
4. Kumpulan yang menyelesaikan semua tugasan terlebih dahulu dikira sebagai
pemenang.

Pastikan semua kumpulan mendapat tugasan yang sama


tetapi mengikut turutan yang berbeza.

178

Nama :
Tarikh : ..

Kelas :

1. Isikan kadar denyutan nadi kamu dalam jadual di bawah.


(Galakkan murid menyediakan rekod dengan menggunakan microsoft excel)
Tarikh dan Kadar Nadi
No. Unit
Sebelum
Memanaskan badan

Kadar Nadi Selepas


Permainan Kecil atau
Persembahan

Kadar Nadi Selepas


Menyejukkan badan

Unit 40

Unit 41

Unit 42

2. Berdasarkan rekod kadar nadi kamu, terangkan bagaimana perubahan


kadar nadi kamu?
.
.
.
3. Gariskan jawapan yang betul.
a. Kapasiti aerobik yang baik, pemulihan pernafasan cepat / lambat.
b Kapasiti aerobik yang baik, pemulihan kadar nadi cepat / lambat.

179

Berkebolehan melakukan senaman regangan yang dapat


meningkatkan kelenturan.

3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha,


bahu, tangan, dan bahagian atas badan dengan lakuan
yang betul.
4.3.1 Menamakan otot yang terlibat semasa melakukan
regangan.
4.3.2 Mengenal pasti tempoh masa yang berkesan untuk
melakukan regangan statik.
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan
secara positif.

1. Murid dalam kedudukan berselerak dalam kawasan permainan.


2. Murid bergerak bebas mengikut muzik yang didengar.
3. Melakukan aktiviti seperti berikut:

Hujung jari tangan sentuh hujung jari


kaki (bersilang).

Siku menyentuh lutut (bersilang).

Regang sisi (kiri dan kanan).


(8 saat)

Lunge (empat langkah).


4. Melakukan aktiviti berikut berpasangan:

Capai kaki rakan dengan kaki.

Capai kaki rakan dengan tangan

Capai bahu rakan yang berada di


belakang.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran.
Permainan
kecil.
Menyejukkan
badan.
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran.

Tali skip, bola


kecil, pundi
kacang, skital,
gelung, CD lagu,
bakul, dan
marker.

180

1. Murid dalam dua kumpulan.


2. Kumpulan A berlari mengelilingi kawasan.
3. Setiap ahli Kumpulan B mengambil sekeping kad kelenturan dan memberi kepada
ahli kumpulan A.
4. Ahli kumpulan A melakukan senaman kelenturan mengikut gambar pada kad
selama 15 saat. Manakala kumpulan B berlari mengelilingi kawasan.
5. Tukar peranan.
6. Aktiviti diteruskan sehingga semua murid dapat melakukan sekurang-kurangnya
enam jenis senaman kelenturan.

1. Pastikan murid melakukan senaman dengan lakuan yang


betul.
2. Pastikan senaman kelenturan melibatkan bahagian badan
paha, bahu, tangan, bahagian atas badan.
3. Pastikan senaman melibatkan bahagian kiri dan kanan
badan.
4. Galakan murid menyebut nama saintifik otot yang terlibat.

1. Murid melakukan senaman regangan dengan cara yang perlahan dan terkawal
untuk elakkan kecederaan.
2. Pastikan murid melakukan senaman regangan di tempat yang tidak
menghalang laluan berlari.
3. Elakkan daripada meregang sehingga berasa sakit.

Berapakah tempoh masa yang sesuai untuk melakukan senaman kelenturan?


Bagaimanakah kamu melakukan senaman kelenturan?

181

1. Murid dalam kumpulan kecil.

2.
3.
4.
5.
6.

Setiap murid diberi sekeping kad kelenturan.


Murid cuba mencuit rakan dari kumpulan lain dengan kad kelenturan.
Murid yang dicuit perlu masuk ke dalam bulatan kumpulan murid yang mencuit.
Permainan diteruskan sehingga semua murid dicuit.
Murid dalam bulatan perlu melakukan senaman yang tertera di kad kelenturan
secara beramai-ramai.
7. Kumpulan yang dapat mencuit murid yang paling banyak dikira pemenang.

K1

K2

K3

1. Gunakan kad kelenturan daripada aktiviti 1.

2. Tetapkan masa untuk menamatkan permainan.

182

Nama :
Tarikh : ..

Kelas :

Namakan otot-otot yang meregang semasa kamu melakukan senaman di


bawah. [Bimbing murid menamakan otot dengan nama saintifik]

183

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan kelenturan.

3.3.1 Melakukan pelbagai senaman regangan pada otot paha,


bahu, tangan, dan bahagian atas badan dengan lakuan yang
betul.
4.3.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan
regangan.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Murid berselerak.
2. Apabila muzik dimainkan murid melakukan pelbagai pergerakan
lokomotor.
3. Apabila muzik dihentikan, seorang murid melakukan senaman
regangan dan murid lain meniru lakuannya.
4. Ulang aktiviti dengan pelbagai jenis regangan.

1. Lakukan regangan dengan perlahan dan terkawal.


2. Elakkan daripada mengenjut-enjut semasa melakukan
aktiviti meregang.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Tali skip, bola


kecil, pundi
kacang, skital,
gelung, CD lagu,
bakul, dan
marker.

1. Setiap senaman regangan


dilakukan selama 15 saat.
2. Bernafas seperti biasa
semasa melakukan
senaman.
3. Bincang tentang otot yang
mendapat kesan aktiviti
regangan.
4. Otot utama terlibat:
latissimus dorsi, triseps,
biseps, kuadrisep, oblique
dan hamstring.

184

1. Bahagikan murid kepada enam kumpulan.


2. Murid melakukan aktiviti di setiap stesen selama 15 saat.
3. Ulang beberapa set.

1. Bersoal-jawab tentang otot-otot utama yang terlibat dalam


aktiviti.
2. Otot-otot utama yang terlibat : sternocleidomastoid (leher),
triceps, abdominal oblique (sisi abdomen), gluteus maximus
(pinggul), hamstrings, quadriceps, dan gastrocnemius (betis).

185

1. Murid dalam dua kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan berdiri di belakang garisan kawasan permainan.
3. Seorang murid daripada kumpulan 1 membaling pundi kacang ke dalam petak
pilihannya dan melakukan satu senaman kelenturan di dalam petak tersebut.
4. Seorang murid daripada kumpulan 2 akan melakukan langkah 3.
5. Sekiranya pundi kacang gagal dimasukkan ke dalam petak yang kosong atau
termasuk ke dalam petak yang ada penghuni, kumpulan tersebut akan kehilangan
satu pusingan membaling pundi kacang.
6. Permainan ini diteruskan sehingga kumpulan yang berjaya melengkapkan petak
secara menegak, mendatar atau menyilang dikira pemenang.

Bagaimanakah kumpulan kamu mengatur strategi untuk menang?

186

Nama :
Tarikh:
REGANG SUPAYA LENTUR

Kelas :

Arahan : Lengkapkan nama otot yang terlibat dalam aktivit regangan


berikut :

1. Otot diregang

p semasa kita

melakukan aktiviti menarik tumit ke punggung sambil berdiri.

2. Semasa aktiviti menolak dinding saya rasakan regangan di bahagian


otot g
t r
n
s

3.

mendapat kesan apabila kita


melakukan aktiviti melunjur sambil membawa kepala menyentuh lutut.

4. Otot t
s
tangan ke atas kepala.

p terasa diregang semasa kita menolak

187

Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan daya tahan dan


kekuatan otot.

3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi


separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai,
hamstring curl , tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit
tubi berulang kali dalam jangkamasa 20 hingga 30 saat.
4.4.1 Menamakan otot-otot yang terlibat semasa melakukan
senaman kekuatan dan daya tahan otot.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.
3.
4.
5.

Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


Setiap kumpulan membentuk barisan seperti keretapi.
Lakukan aktiviti tanpa memutuskan barisan keretapi.
Aktiviti adalah seperti berikut:

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran.
Permainan
kecil.
Menyejukkan
badan.
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran.

Tali skip, bola


kecil, pundi
kacang, skital,
gelung, CD lagu,
bakul, dan
marker.

188

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan berada pada setiap stesen.
3. Apabila isyarat diberi murid melakukan aktiviti seperti di dalam kad.
Stesen 1 : Separa cangkung
Stesen 2 : Ringkuk tubi separa
Stesen 3 : Jengkit kaki setempat
Stesen 4 : Lentik Belakang ubah suai
Stesen 5 : Hamstring curl
Stesen 6 : Tekan tubi ubah suai
4. Lakukan setiap aktiviti di setiap stesen selama 20 - 30 saat.

1. Berbincang dengan murid tentang otot yang terlibat dengan


aktiviti seperti kuadrisep, abdomen, gastroknemius, hamstring,
dan deltoid.
2. Aktiviti boleh diulang dua atau tiga set.

Mengapa aktiviti di stesen senaman tidak melibatkan kumpulan otot yang sama
berturut-turut?

189

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dibahagikan kepada empat kumpulan.


Bermain dalam kawasan yang ditetapkan.
Empat pintu gol dan empat biji bola digunakan dalam permainan.
Setiap pasukan ada seorang penjaga gol.
Setiap pasukan menggerakkan bola menggunakan tangan. Pergerakan permainan
adalah secara merangkak.
6. Pasukan boleh menjaring ke mana-mana pintu gol bagi mendapatkan gol kecuali
pintu gol sendiri.
7. Kumpulan yang paling banyak menjaringkan gol dikira sebagai pemenang.

Pergerakan merangkak boleh ditukar kepada berjalan ketam dan


bola digerakkan dengan kaki.

190

Nama

Tarikh : ..

Kelas :

Arahan : Lengkapkan nama otot yang terlibat dalam aktiviti regangan


berikut :

1.

3.

Gastroknemius

Hamstring

Bisep

Kuadrisep

Otot
Abdomen

Deltoid

2.

4.

5.

191

Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan dan daya


tahan otot.

3.4.1 Melakukan senaman seperti separa cangkung, ringkuk tubi


separa, jengkit kaki setempat, lentik belakang ubah suai,
hamstring curl, tekan tubi ubah suai, tekan tubi dan bangkit
tubi berulang kali dalam jangka masa 20 hingga 30 saat.
4.4.2 Mengenal pasti hubung kait antara kekuatan dan daya tahan
otot dengan prestasi motor.
5.2.4 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti.
semasa melakukan aktiviti fizikal.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

1. Murid bergerak dalam kawasan dengan menggunakan pelbagai


Skital, bola,
pergerakan lokomotor.
gelung, dan kad
2. Apabila isyarat diberi, murid mengambil kad aktiviti yang terletak
aktiviti.
di dalam bakul.
3. Murid membaca kad aktiviti dan mencari semua rakan yang
mempunyai kad aktiviti yang sama.
4. Setelah semua murid yang mempunyai kad aktiviti yang sama
berkumpul, mereka melakukan aktiviti seperti di dalam kad selama lima saat.
5. Setelah selesai melakukan aktiviti, murid meletak kembali kad, berlari anak dalam
kawasan.
6. Catatkan jumlah ulangan senaman.
Contoh aktiviti pada kad:

Tekan tubi

Lentik belakang ubahsuai

Bangkit tubi

Separa cangkung

Jengkit kaki setempat


Jangan berebut semasa mengambil kad senaman.

192

1.
2.
3.
4.

Murid secara berpasangan.


Seorang pelaku dan seorang pembantu.
Setiap pasangan berada pada salah satu bucu bintang.
Setiap bucu ditanda dengan satu aktiviti seperti berikut:
Bucu 1 : separa cangkung
Bucu 2 : lentik belakang ubahsuai
Bucu 3 : jengkit kaki setempat
Bucu 4 : ringkuk tubi separa
5. Apabila isyarat diberi, pelaku melakukan aktiviti 10 kali ulangan. Rakan akan
mengira dan mencatat bilangan lakuan yang betul.
6. Setelah selesai di satu bucu, setiap pasangan akan bergerak ke bucu berikutnya
sehingga selesai.
7. Tukar peranan.
1. Separa Cangkung

4. Ringkuk
Separa

2. Lentik Belakang
Ubah Suai

3. Jengkit Kaki

193

1.
2.
3.
4.
5.

Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil.


Dua kumpulan akan bertanding.
Murid hanya boleh bergerak dengan gaya beruang.
Pemain menghantar bola menggunakan tangan.
Setiap pasukan akan cuba menjaring gol dengan menghantar bola melepasi
garisan gol lawan.
6. Pasukan yang membuat jaringan terbanyak dikira sebagai pemenang.

Elakkan perlanggaran sesama sendiri.

Mengapa kamu boleh bergerak seperti beruang dalam jangka masa yang lama
semasa melakukan aktiviti ini?

194

Nama :

Kelas :

KEKUATAN DAN DAYA TAHAN OTOT


Tandakan () pada aktiviti yang memerlukan kekuatan dan daya tahan
otot.

195

Bil

Alatan

Alat Apungan

Bakul

Bangku Gimnastik

Bangku Panjang

Bat

Batang Kayu

Baton

Beg Plastik

Bet Kriket Kanak-kanak

10

Bet Ping Pong

11

Bola

12

Bola Baling

13

Bola Foam

14

Bola Getah

196

15

Bola Getah Kecil

16

Bola Hoki

17

Bola Jaring

18

Bola Kecil

19

Bola Pelbagai Jenis

20

Bola Pelbagai Saiz

21

Bola Ping Pong

22

Bola Sepak

23

Bola Sofbol

24

Bola Tampar

25

Bola Tenis

26

Bulu Tangkis

27

CD1 Dunia Muzik Tahun 2

28

Gelung Kecil ( Quoit)

29

Gelung Plastik

30

Jam Randik

197

31

Jaring

32

Kad Aktiviti

33

Kad Camtuman

34

Kad Gambar

35

Kad Gambar Api

36

Kad Huruf

37

Kad Imbasan

38

Kad Pandu Arah

39

Kad Rangsangan

40

Kad Tugasan

41

Kayu @ Batang Rotan

42

Kayu Hoki

43

Kompas

44

Kotak

45

Marker

198

46

Mini Hurdle

47

Objek Leper

48

Palang Gayut

49

Papan Anjal

50

Papan Keribas

51

Pemain Cakera Padat

52

Peti Lombol

53

Pundi Kacang

54

Raket Badminton

55

Raket Kayu

56

Raket Tenis

57

Seluar @ Baju Kemeja

58

Set Khemah Pasang Siap

59

Skital Besar

60

Skital Kecil

199

61

Skrip Cerita

62

Tali Skip

63

Tamborin

64

Tepung Untuk Buat Bulatan

65

Tilam Gimnastik

66

Tilam Mendarat

67

Tin

68

Tuala Mandi

200

D
Laju

C
B
A

S
D

Perlahan

A B

R
C

Laju

DC B A

Mula

B
Perlahan

CD

B
C
D

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Berlari melepasi halangan yang telah disediakan.

1. Berhati-hati semasa berlari agar tidak


melanggar halangan.
2. Murid berlari melalui gelung di atas padang
dan bukannya melompat.

1. Lutut diangkat tinggi semasa berlari laju.


2. Pastikan ada laluan selekoh untuk murid
berlari.

108

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Kad huruf diletakkan di dalam kotak di atas padang berbentuk angka 8.
3. Apabila isyarat diberi, seorang murid dari setiap kumpulan akan berlari ke hadapan
untuk mengambil satu huruf dari dalam kotak dan balik mencuit rakan yang akan
mengulangi aktiviti.
4. Sebaik sahaja semua murid dalam kumpulan telah mengambil huruf, mereka
dikehendaki membina satu perkataan yang mengandungi lima huruf.
5. Jika mereka tidak memerlukan huruf itu, salah seorang murid hendaklah berlari
semula dan menukar huruf yang lain sehingga berjaya membina perkataan.
6. Kumpulan yang berjaya membuat perkataan yang betul dan cepat dikira sebagai
pemenang.

Mengapakah kamu perlu


mencondongkan sedikit badan ke dalam
semasa kamu berlari di selekoh?

1. Murid boleh membina satu perkataan atau


satu ayat pendek.
2. Perkataan atau ayat boleh menggunakan
Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.
3. Guru boleh menggunakan tali atau skital
untuk membuat laluan angka 8.

109

Nama :

Kelas :

Tarikh :

Bil.

Pernyataan lakuan berlari

Badan condong ke hadapan

Lutut di angkat tinggi

Tangan diayun ke atas dan ke


bawah

Pandang hadapan

Lari di atas tumit

6.

Badan condong ke sisi dalam

7.

Tangan kanan diayun laju

Berlari di
laluan lurus

Berlari di laluan
selekoh

110

Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan


yang betul.
Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak.


2.9.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan
menerima alatan.
5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan
secara positif.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Ahli kumpulan berada di setiap skital yang ditetapkan.
3. Kumpulan A berlari ke skital 2 sambil membawa quoit dan
menghantar quoit kepada kumpulan B.
4. Kumpulan B menerima quoit dan menghantar kepada kumpulan
C.
5. Kumpulan C menerima quoit dan menghantar kepada kumpulan
D. Kumpulan D berlari sehingga ke skital A.
6. Ulang aktiviti beberapa kali.
KUMPULAN A

KUMPULAN B

Baton, skital,
quoit (gelung
kecil), dan pundi
kacang.

KUMPULAN D

KUMPULAN C

Quoit atau pundi kacang boleh digunakan sebagai pengganti baton.

111

1. Murid dalam kumpulan empat orang.


2. Murid A berlari dan menghantar quoit kepada murid B. Murid B menghantar quoit
kepada C dan murid C menghantar quoit kepada murid D.
3. Murid D menerima quoit dan berlari ke garisan penamat.
4. Kumpulan yang tiba dahulu ke garisan penamat dikira sebagai pemenang.
5. Tukar posisi dan ulang aktiviti.

MULA

D
TAMAT

Apakah jarak yang paling sesuai bagi kamu memberi dan menerima baton?
Mengapakah kamu memilih jarak tersebut?

1. Murid dalam empat kumpulan.


2. Murid pertama dari setiap kumpulan berlari serentak mengelilingi sesawang dan
menghantar quoit kepada murid kedua dalam kumpulan masing-masing.
3. Setelah selesai berlari murid pertama dari setiap kumpulan akan masuk ke pusat
sesawang masing-masing.
4. Aktiviti diulang oleh murid lain dari setiap kumpulan sehingga semua ahli
kumpulan selesai berlari.
5. Kumpulan yang dapat menyelesaikan larian terlebih dahulu dikira sebagai
pemenang.

Pusat sesawang

112

Nama :

Kelas :

Tarikh :
Tandakan ( ) atau ( X ) pada gambar yang betul menunjukkan aktiviti
memberi dan menerima alatan semasa lari berganti-ganti.

2.

3.

113

Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan


yang betul.

1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan


mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
1.10.2 Berlari dan melompat menggunakan sebelah kaki dan
mendarat menggunakan kaki yang sama.
1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan
mendarat menggunakan kaki kiri dan sebaliknya.
2.10.2 Mengenal pasti cara mendarat dengan kedua-dua belah
kaki.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.

1.
2.
3.
4.
5.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran.
Permainan
kecil.
Menyejukkan
badan.
Penilaian
pengajaran
dan
Pembelajaran.

Marker, gelung
plastik, CD
lagu KSSR
Dunia Muzik,
dan bola kecil.

Letak gelung pelbagai warna secara rawak di atas padang.


Murid akan melompat dengan menggunakan sebelah kaki di
dalam kawasan yang ditetapkan.
Apabila wisel dibunyikan, murid perlu mendarat dengan keduadua belah kaki ke dalam mana-mana gelung yang terhampir
dengan pantas.
Setiap gelung hanya boleh mempunyai seorang murid sahaja di dalamnya.
Ulang dengan sebelah kaki lagi.

1. Mengapa lutut difleksi semasa mendarat.


2. Bagaimanakah kedudukan tapak kaki
semasa mendarat? Mengapa?

114

1. Elak mendarat ke dalam gelung


tertentu.
2. Berpasangan dalam satu gelung.
3. Bunyi wisel boleh diganti dengan
mainan lagu atau muzik.
4. Gelung diganti dengan tali,
marker atau kertas surat khabar.

Gambarajah: Bulatan selamat


Elak bertembung dengan
rakan.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid pertama akan lompat dengan kaki kanan dan mendarat dengan kedua-dua
belah kaki di A, lompat dengan kaki kiri dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki
di B, dan lompat dengan kaki berselang-seli ke tempat permulaan untuk mencuit
rakannya.
3. Bergilir-gilir melakukan aktiviti tersebut.
B
(5m) selang seli

TAMAT

(3 m) kiri

MULA
(3 m) kanan

1. Badan tegak semasa lompat sebelah kaki.


2. Menapak dengan kukuh.
3. Lutut difleksi sedikit semasa pendaratan lompat sebelah kaki untuk serapan daya.
4. Tukar kaki selepas setiap lima lompatan berterusan.

115

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Berada di garisan permulaan.
3. Murid akan berlari dan melompat sebelah kaki ke dalam petak-petak yang
disediakan.
4. Mata diberikan mengikut mata di setiap petak yang berjaya dilompat.
5. Ulang dengan petak yang tinggi nilai mata.
6. Kumpulan yang mengumpulkan mata terbanyak dikira sebagai pemenang.

1
Petunjuk
1. Mulakan dengan
melompat sebelah kaki
ke petak 1.
2. Melompat sebelah kaki
dan mendarat dengan
sebelah kaki yang lain ke
petak 2.
3. Melompat sebelah kaki
dan mendarat dengan
kedua-dua belah kaki ke
petak 3.

116

Nama :

Kelas :

Tarikh :
1. Bulatkan lakuan yang menunjukkan lompatan sebelah kaki dan
mendarat kedua-dua belah kaki:

2. Lakarkan muka senyuman jika KAMU BOLEH BUAT dan muka sedih
jika KAMU TIDAK BOLEH BUAT.

A.

Anda boleh melompat dan mendarat


dengan kaki yang sama.

B.

Apabila anda mendarat, kaki anda


sepatutnya lurus.

3. Bulatkan pada tangga untuk nilai diri anda tentang keyakinan


melakukan kemahiran melompat dan mendarat pada hari ini.

Sangat yakin

Yakin

Tidak Yakin

117

Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan


yang betul.

1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai


aras.
2.10.1 Mengenal pasti sudut lonjakan semasa melompat pada satu
jarak atau ketinggian
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Setiap murid memegang satu pundi kacang.
3. Apabila isyarat diberi, murid pertama akan berlari dan melompat
menggunakan kedua-dua belah kaki melepasi kotak pelbagai
ketinggian sehingga tamat di X.
4. Masukkan pundi kacang ke dalam bakul.
5. Rakan dalam kumpulan akan bergilir-gilir melakukan aktiviti yang
sama.
6. Apabila rakan terakhir tamat lakuan aktiviti, mereka akan
menjerit BERJAYA!.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Pundi kacang,
kad cantuman
gambar, kad
gambar api,
batang kayu atau
rotan, bakul,
skital, mini hurdle
dan kotak saiz
10 x 30cm.

1. Ketinggian kotak tidak melebihi


30cm.
2. Gunakan kotak pelbagai ketinggian
untuk murid yang berbeza
kebolehan melompat.

Jumlah bilangan lompatan tidak


melebihi lima kali bagi setiap
percubaan untuk mengelakkan
kecederaan lutut.

118

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Bergilir-gilir melompat kotak dari pelbagai sudut.
3. Ulang dengan melompat kotak yang pelbagai ketinggian.
1. Terdapat tiga jenis sudut iaitu sudut tirus, sudut
tegak, dan sudut capah.
2. Dalam kemahiran lompat tinggi, sudut lonjakan
mempengaruhi ketinggian lompatan.
3. Kotak disusun pada pelbagai susunan untuk
mendapatkan pelbagai ketinggian.

Pada sudut manakah kamu melompat kotak yang


lebih tinggi? Mengapa?

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Setiap murid dalam kumpulan melompat melepasi satu halangan pilihan untuk
mengutip satu keratan gambar dalam bakul dan terus berlari ke hadapan dan
meletakkan keratan gambar di atas padang.
3. Apabila semua murid sudah melakukannya, mereka dikehendaki mencantum
keratan gambar.
4. Setelah gambar lengkap dicantum, kumpulan akan menyebut nama gambar
tersebut.
5. Kumpulan yang berjaya menyebut nama gambar dahulu dikira sebagai pemenang.
K1
K2
K3
K4
K5

K6
K7
K8

119

Nama :

Kelas :

Tarikh :
1. Lakarkan muka senyuman
jika SALAH.

jika BENAR dan muka

sedih

a. Kamu fleksi lutut sebelum melompat tinggi untuk


melepasi halangan.
b. Kamu mendarat dengan kedua-dua belah kaki selepas
melepasi halangan.
c. Semasa melompat tinggi kamu perlu melunjurkan
tangan ke bawah ketika melepasi halangan.

2. Bulatkan tahap kebolehan melompat dalam aktiviti 1 dan 2:


a. Aktiviti 1 :
Rendah

b. Aktiviti 2 :
Rendah

Lompat ! Lompat !
Sederhana

Tinggi

Lompat Dari Pelbagai Sudut


Sederhana

Tinggi

120

Berkebolehan melakukan kemahiran asas melontar dengan lakuan


yang betul.

1.11.1 Membaling, melontar, melempar dan merejam pelbagai


alatan dari posisi melutut dan duduk.
1.11.2 Membaling, melontar, melempar, dan merejam pelbagai
alatan dari posisi berdiri.
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan antara ketinggian pelepasan
semasa membaling, melontar, melempar, dan merejam
dengan jarak.
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaanya.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Marker, bola

1. Murid dalam kumpulan kecil.


pelbagai saiz,
2. Setiap kumpulan melakukan aktiviti di setiap stesen seperti
bola sofbol, pundi
kacang, objek
berikut:
leper, gelung kecil
Kumpulan A - di stesen 1 membaling bola pada posisi duduk
(quoit), tali, dan
ke kawasan bertanda
skital.
Kumpulan B - di stesen 2 membaling bola pada posisi
melutut ke kawasan bertanda
Kumpulan C - di stesen 3 membaling bola pada posisi berdiri ke kawasan
bertanda
3. Setelah tamat aktiviti di setiap stesen, kumpulan akan melakukan aktiviti di
stesen lain.
4. Setiap kali bola berjaya jatuh ke kawasan bertanda di setiap stesen, kumpulan
diberi satu mata.

Guru boleh menggunakan aktiviti ini untuk mengajar


kemahiran melontar, melempar, dan merejam dengan
menggunakan alatan yang sesuai.
Gunakan bola yang bertali untuk mengajar membaling
bola seperti kemahiran baling tukul besi.

121

Stesen 1

Stesen 2

Stesen 3

5 mata
10 mata
15 mata

Ulang aktiviti dengan menggunakan kemahiran


melontar, melempar, membaling, dan merejam dengan
menggunakan alatan yang sesuai dengan kemahiran
asas olahraga.
Ketinggian pelepasan mempengaruhi jarak balingan.

Pada posisi manakah jarak balingan kamu paling jauh? Mengapa?

122

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Setiap murid dalam kumpulan dikehendaki melakukan tiga lontaran bola ke dalam
sungai dari tiga posisi yang berbeza.
3. Setiap balingan akan mendapat markah berdasarkan jarak.
4. Kumpulan yang berjaya mendapat markah tertinggi dikira sebagai pemenang.

Kawasan permainan bersesuaian dengan bilangan murid


supaya jarak lakuan balingan ke dalam sungai boleh
dicapai.

Elakkan mengutip alatan sebelum rakan selesai membuat


balingan.

123

Nama :

Kelas :

Tarikh :

1. Posisi manakah yang membolehkan kamu membaling objek paling


jauh? Mengapa?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Tuliskan tiga acara olahraga yang menggunakan kemahiran balingan.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

124

Berkebolehan melakukan kemahiran asas melempar objek leper


dengan lakuan yang betul.

1.11.3 Membaling, melontar, melempar, dan merejam pelbagai


alatan dengan rotasi pinggul.
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara rotasi pinggul dengan
jarak balingan, lontaran, lemparan, dan rejaman.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Kumpulan A akan melempar quoit kepada rakan
sepasukan untuk membuat jaringan. Murid tidak dibenarkan
menggerakkan kaki semasa melempar.
3. Kumpulan B akan memintas dan melempar quoit kepada
rakan sepasukannya.
4. Kumpulan yang berjaya menjaringkan gol diberi satu
markah. Kumpulan yang berjaya mengumpul jaringan
terbanyak dikira pemenang.

Cara pegang
objek leper

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Quoit, skital, dan


tali.

1. Semasa melempar, pastikan ada


rotasi pinggul.
2. Aktiviti unit 30 boleh diubah suai untuk
mengajar kemahiran baling, lontar,
dan rejam.

125

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Berdiri sisi ke arah sasaran, lempar quoit ke sasaran dengan rotasi pada pinggul..
3. Markah diberi mengikut jarak lemparan.

Adakah jarak lemparan kamu


berbeza antara ada rotasi pinggul
dengan tiada rotasi. Mengapa?

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Murid pertama dalam kumpulan A melakukan tiga lemparan sisi menggunakan
quoit ke dalam kawasan yang ditetapkan setelah selesai tiga lemparan.
3. Murid A berlari mengelilingi skital P,Q,R, dan S ke arah kumpulannya
untuk membentuk satu barisan secepat yang mungkin.
4. Murid kumpulan B tidak boleh bergerak sehingga lemparan ketiga
mencecah lantai.
5. Setelah quoit ketiga mencecah lantai, murid B bergerak mengutip
kesemua quoit dan berbaris di tempat quoit ketiga.
6. Satu markah akan diberi kepada mana-mana kumpulan yang berjaya
membuat barisan dahulu.
7. Tukar peranan jika kesemua kumpulan A telah melakukan lemparan.
8. Kumpulan yang berjaya mengutip markah tertinggi dikira pemenang.
R

Q
B1

B2
B3

1
2
3

A1
A2
A3

Boleh menukar alatan seperti bola


bertali, bola saiz peluru dan kayu
berekor untuk mengajar
kemahiran baling, lontar dan
rejam.
Pastikan semua quoit yang
dilempar jatuh terlebih dahulu
sebelum bergerak mengutipnya.

126

Nama :

Kelas :

Tarikh : ..

Berdasarkan gambar aksi di atas, nyatakan bagaimanakah kamu boleh


melempar objek leper pada jarak yang jauh?
1. .
2. ..
3.
4. ..
5. ..

127

129

Berkebolehan melakukan kemahiran reaching rescue.

1.12.1 Melakukan reaching rescue dengan menggunakan alatan


yang tedapat di persekitaran kolam.
2.12.1 Mengenal pasti peralatan yang boleh digunakan untuk
reaching rescue.
2.12.2. Mengenal pasti posisi badan yang selamat semasa
melakukan reaching rescue.
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang
berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.

1. Murid berpasangan. Murid A meniarap di dek dan memegang


objek keras.
2. Murid B berada di kawasan cetek dalam kolam pada jarak satu
meter dari dek.
3. Sebelah tangan murid A memegang tebing dek dan sebelah lagi
menghulur objek keras untuk dicapai oleh murid B.
4. Murid A akan menarik murid B ke dek.
5. Tukar peranan.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Batang kayu,
tuala mandi,
seluar atau baju
yang tidak
mudah koyak,
dan papan keribas.

1. Objek keras yang digunakan seperti kayu, papan keribas dan pelampung penyelamat
2. Objek lembut seperti tali, tuala mandi, kain, dan seluar atau baju yang tidak mudah
koyak.
3. Elakkan daripada menyentuh mangsa di dalam air secara terus.

131

1. Murid berpasangan. Murid A meniarap di dek dan memegang objek lembut.


2. Murid B berada di kawasan cetek dalam kolam pada jarak satu meter dari dek.
3. Sebelah tangan murid A memegang tebing dek dan sebelah lagi mengibas atau
menghulur objek lembut untuk dicapai oleh murid B.
4. Murid A akan menarik murid B ke dek.
5. Tukar peranan.
1. Posisi meniarap menghadap
ke arah mangsa.
2. Dalam keadaan meniarap,
sebelah kaki boleh
difleksikan supaya lebih
stabil.

1. Pastikan sebelah tangan murid yang akan


melakukan rescue memegang dek untuk
sokongan.
2. Posisi badan meniarap supaya lebih stabil.

1. Mengapa kamu perlu meniarap di atas dek semasa menyelamat?


2. Apakah tujuan kamu gunakan objek semasa menyelamatkan mangsa?
3. Apakah objek yang paling mudah kamu gunakan untuk menyelamat?

1. Murid dalam kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan diberi kad SOS seperti berikut:
Menyelamat menggunakan tuala
Menyelamat menggunakan kayu
Menyelamat menggunakan pakaian yang tidak mudah koyak.
3. Kumpulan melakonkan situasi menyelamat berdasarkan kad SOS.

132

Nama : ..

Kelas : ...

Tarikh :

1. Tandakan ( ) peralatan yang boleh digunakan untuk menyelamat.

2. Tandakan ( ) gambar yang menunjukkan posisi badan yang


selamat semasa melakukan reaching rescue.

133

Berkebolehan melakukan kemahiran aksi tangan kuak rangkak


dengan bantuan dengan lakuan yang betul.

1.13.1 Melakukan aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dan


bernafas.
2.13.1 Mengenal pasti perkaitan antaran pergerakan kaki, tangan,
dan pernafasan dalam kuak rangkak.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fizikal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Alat apungan,
pasu plastik dan
tali.

Berpasangan.
Seorang meniarap dengan badan berada di permukaan air dan
kaki di atas dek. Kedua-dua belah kaki dipegang oleh rakan.
Kedua-dua belah tangan diluruskan.
Tangan kiri menguak berbentuk huruf S (catch, pull, push) dan tangan kanan
menguak membentuk nombor 2 di dalam air.
Lakukan pergerakan tangan berselang-seli. Ulang beberapa kali.
Lakukan aksi tangan dan bernafas.
Tukar peranan.

Toleh kepala ke arah tangan yang


berada di sisi paha sambil bernafas.

Mengapa siku perlu ditinggikan


semasa tangan keluar dari
permukaan air?

134

1. Berdiri, fleksi lutut, dan bongkokkan badan sedikit .


2. Melakukan pergerakan tangan berselang-seli sambil berjalan di dalam air.
3. Semasa fasa kuak tangan, badan dipusing sedikit sambil kepala menoleh ke sisi
untuk bernafas.
4. Ulang beberapa kali.

Mengapa badan perlu dipusing


sedikit semasa kepala menoleh
ke sisi?

1.
2.
3.
4.
5.

Posisi badan sentiasa dalam streamline.


Kedua-dua belah kaki lurus dan dirapatkan.
Elakkan kaki ditegangkan semasa melakukan pergerakan tangan.
Semasa fasa pemulihan, siku difleksi 90.
Tangan di bawa dari belakang ke hadapan dengan siku yang lebih
tinggi daripada paras air.

135

1. Murid dalam kumpulan kecil melakukan aktiviti berpasangan.


2. Seorang dalam posisi meniarap di dalam air, mengepit alat apungan dicelah
kedua-dua belah lutut.
3. Kedua-dua belah tangan lurus ke hadapan dan rakan menyokong di bahagian
paha.
4. Lakukan pergerakan tangan kuak rangkak dengan membawa quoit.
5. Tukar peranan apabila tiba ke hujung B.
6. Lakukan aktiviti bergilir-gilir.
7. Kumpulan yang selesai dahalu dikira sebagai pemenang.

136

Tarikh :

Kelas :

Tandakan () pada lakuan yang boleh dilakukan oleh murid.

Bil

Nama

Posisi Badan
Streamline

Siku
ditinggikan
menghala
ke atas

Tangan
berselang-seli
masuk dan
keluar dari air.

137

Berkebolehan melakukan kemahiran kuak rangkak dengan lakuan


yang betul.

1.13.2 Melakukan kuak rangkak.


2.13.1 Mengenal pasti perkaitan antara pergerakan kaki, tangan,
dan pernafasan dalam kuak rangkak.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Melakukan tendangan keribas di dalam kolam dengan


sebelah tangan di atas dek dan sebelah tangan menguak
sambil kepala menoleh ke sisi untuk bernafas.
2. Ulang beberapa kali.
3. Ulang dengan tangan yang sebelah lagi di atas dek.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Papan keribas
dan lain-lain alat
apungan.

1. Tendangan keribas bermula daripada


pinggul (hip).
2. Tarik nafas selepas melakukan aksi
kuak tangan kiri dan kuak tangan kanan.

Bagaimana kamu boleh mengapung


semasa bergerak?

138

1. Melakukan tendang keribas dengan sebelah tangan di atas papan keribas dan
sebelah tangan lagi di sisi paha serta bernafas. Ulang beberapa kali.
2. Ulang no. 1 dengan menggunakan tangan yang sebelah lagi.

1. Posisi badan sentiasa dalam streamline semasa melakukan tendangan.


2. Semasa bergerak, kedua-dua belah kaki dibukakan sedikit.
3. Jika murid sudah ada keyakinan, lakukan aktiviti 2 dengan menukar tangan
berselang-seli secara berterusan tanpa menggunakan papan keribas.
4. Aktiviti boleh dilakukan dalam kumpulan kecil.

Bagaimana kamu boleh mengapung


semasa bergerak?

1. Murid dalam beberapa kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan berada di tepi dek.
3. Murid yang pertama melakukan tendangan keribas sambil membawa alat apungan
dengan sebelah tangan lurus ke hadapan dan sebelah tangan lagi di sisi paha.
4. Alat apungan dihantar kepada murid pertama di dek yang sebelah lagi.
5. Lakukan secara berganti-ganti.
6. Kumpulan yang tiba dahulu dikira pemenang.

Boleh gunakan pelbagai alat apungan


untuk aktiviti ini.

139

Tarikh : __________

Kelas : _____________

Tandakan () pada lakuan yang boleh dibuat oleh murid.

Bil.

Nama

Posisi Badan
Streamline

Tendangan
Keribas
Bermula
daripada
Pinggul

Menarik Nafas
Selepas Aksi Kuak
Tangan

140

Berkebolehan melakukan kemahiran kuak rangkak dengan lakuan


yang betul.

1.13.1 Melakukan aksi tangan kuak rangkak dengan bantuan dan


bernafas.
1.13.2 Melakukan kuak rangkak.
2.13.1 Mengenal pasti perkaitan antara pergerakan kaki, tangan,
dan pernafasan dalam kuak rangkak.
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan
berkemahiran.

1. Melakukan kuak rangkak dan bernafas.


2. Tangan yang melakukan kuak akan menyentuh tangan yang
lurus ke hadapan sebelum melakukan kuak yang seterusnya.
3. Ulang aktiviti beberapa kali.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Bola getah dan


alat apungan.

1. Guru mesti memastikan siku tangan


yang dilurus tidak dibengkokkan.
2. Tarik nafas kiri dan kanan.

141

1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.


2. Kumpulan yang membawa bola akan cuba membuat jaringan ke gol pihak lawan.
3. Murid dibenarkan untuk berjalan, berlari, dan kuak rangkak sambil membuat
hantaran untuk menjaringkan gol.
4. Kumpulan yang membuat jaringan terbanyak dikira sebagai pemenang.

Melakukan aktiviti di kolam yang cetek.

142

Tarikh :

Kelas :

Tandakan () pada lakuan yang dikuasai oleh murid.

Bil

Nama

Posisi Badan
Streamline

Siku
ditinggikan
menghala
ke atas

Tangan
berselang-seli
masuk dan
keluar dari air

143

145

Berkebolehan melakukan aktiviti mendirikan khemah pasang siap.

1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap.


2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.
5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Murid keluarkan peralatan set khemah.
3. Murid melabelkan peralatan khemah dengan kad imbasan.

ROD
BEG KHEMAH

PANCANG

FLYSHEET

TALI DAN RUNNER

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Kad imbasan
dan set khemah
pasang siap.

KHEMAH
GROUNDSHEET

1. Pastikan murid melabel alatan khemah dengan


betul.
2. Pastikan murid mencatat bilangan alatan yang
dikeluarkan.

Elakkan daripada memijak peralatan khemah.

147

1.
2.
3.
4.

Membentangkan khemah di atas permukaan yang rata.


Menyambung dan memasukkan rod ke dalam laluan kerangka khemah.
Dirikan khemah dan pasangkan pancang di sekeliling khemah.
Pasangkan flysheet.

1.
2.
3.
4.
5.

Guru menunjukcara memasang khemah.


Pastikan flysheet ditarik kemas dan tegang.
Pancang dipacak pada sudut 45.
Pastikan flysheet ditarik kemas dan tegang.
Pancang dipacak pada sudut 45semasa kontak dengan
raket.

Berhati-hati semasa menyambung rod dan memasang pancang.

Mengapa pancang perlu dipacakkan pada sudut 45?

148

1.
2.
3.
4.
5.

Buka flysheet.
Cabut pancang dan keluarkan rod dari laluan kerangka khemah secara menolak.
Bersihkan khemah.
Lipat dan gulungkan khemah bersama-sama semua peralatan dengan kemas.
Masukkan semua peralatan yang telah digulung ke dalam beg.

1. Guru menunjuk cara membuka dan menyimpan khemah.


2. Pastikan pintu khemah menghala keluar semasa melipat
dan menggulung khemah.

Mengapa khemah digulung dengan pintu khemah menghala


keluar?

149

Nama :

Kelas :

Tarikh :..
Labelkan bahagian-bahagian khemah berdasarkan gambar di bawah.
KHEMAH

FLYSHEET
BEG KHEMAH

PANCANG

ROD

GROUNDSHEET

TALI DAN RUNNER

150

Berkebolehan melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata


angin.

1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.


2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari
arah.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan sebuah kompas.
3. Mengenal pasti jarum magnetik berwarna merah merupakan
arah mata angin utara.
4. Murid mengenal pasti arah mata angin yang lain dengan
menggunakan kompas.

Kompas, kad
pandu arah, dan
skital.

Pastikan keadaan kompas dijaga


dan berada dalam keadaan baik .

1. Apakah kegunaan kompas?


2. Bagaimanakah kamu menentukan
arah utara kompas?

151

1. Letakkan kompas di atas tanah.


2. Skital merah diletakkan ditempat yang menunjukkan arah utara.
3. Tiga skital lagi diletakkan pada setiap penjuru untuk membentuk segi empat sama
yang menunjukkan empat arah mata angin.

12

Petunjuk

12 - Utara
9 - Barat
6 - Selatan
3 - Timur

Namakan bangunan atau kemudahan di sekolah kamu berdasarkan


arah utara.

152

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.


2. Setiap kumpulan berada di tempat permulaan mengikut skital
bertanda nombor kumpulan.
3. Setiap kumpulan bergerak mengikut arahan pada kad pandu arah
dengan bantuan kompas.
4. Setiap kumpulan menyelesaikan tugasan di setiap stesen.
5. Aktiviti dilakukan sehingga ke tempat penamat masing-masing.
6. Berikut adalah contoh laluan pandu arah bagi satu kumpulan:
Permulaan
Bergerak ke arah timur menuju ke stesen 1.
Stesen 1

Bergerak ke arah timur menuju ke stesen 2.


Stesen 2
Bergerak ke arah timur menuju ke stesen 3.
Stesen 3
Bergerak ke arah timur menuju ke stesen 4.
Stesen 4
Bergerak ke arah timur menuju ke stesen 5.
Stesen 5
Bergerak ke arah timur menuju ke stesen 6.
Stesen 6
Bergerak ke arah timur menuju ke penamat.

153

Jaga keselamatan ketika bergerak dalam laluan pandu arah.

Namakan bangunan atau kemudahan di sekolah kamu yang berada di


arah utara.

154

Nama :
Tarikh: ..

Kelas :

Aishah hendak pergi ke tempat-tempat tertentu dari rumahnya. Nyatakan


arah mata angin yang perlu dituju seperti berikut.

MASJID

KEDAI

PEJABAT POS

RUMAH AISHAH

SEKOLAH

Tempat dituju

Arah mata angin

1. Kedai

_____________________

2. Pejabat Pos

_____________________

3. Masjid

_____________________

4. Sekolah

_____________________

155

Berkebolehan bermain permainan tradisional Ting-Ting Gula Batu.

1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-Ting Gula Batu


dan Laga Ayam.
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk
mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
permainan Ting-Ting Gula Batu dan Laga Ayam.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti fiizkal.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

Murid mendengar muzik dan melompat sebelah kaki mengikut


tempo perlahan, sederhana, dan laju.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil.
Menyejukkan
badan.
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran.

CD1 Dunia
Muzik Tahun 3,
Trek 6: Hey
Kawan-kawan
dan pemain CD.

Pastikan murid menukar kaki lompat setiap


kali selepas lima lompatan.

156

1. Setiap kumpulan terdiri daripada tiga orang murid.


2. Setiap ahli kumpulan akan memegang tangan secara membelakang dengan
membentuk bulatan.
3. Murid pertama dalam kumpulan akan melipatkan kaki ke belakang dan letakkan di
atas pergelangan tangan ahli yang lain.
4. Diikuti pemain kedua akan melakukan perbuatan yang sama, tetapi perlu
meletakkan lipatan dibahagian buku lalinya di atas lipatan lutut kaki pemain
pertama.
5. Pemain ketiga akan melakukan perkara yang sama, tetapi kaki pemain ketiga akan
menjadi pengunci bagi ketiga-tiga pemain tersebut dengan bahagian buku lali
pemain pertama perlu berada di atas lipatan lutut kaki pemain ketiga.
6. Lipatan buku lali pemain ketiga pula perlu berada di atas lipatan lutut pemain
kedua.
7. Tangan boleh dilepaskan apabila telah bersedia.
8. Permainan akan dimulakan apabila semua kumpulan telah bersedia. Mereka akan
membuat lompatan serentak sambil bertepuk tangan dan menyanyi lagu Ting-Ting
Gula Batu.
Senikata lagu;
Cin-cin gula batu,
Bunyi loceng pukul satu,
Mak-mak buka pintu,
Adik takut burung hantu.
9. Setiap kumpulan akan cuba bertahan agar jalinan yang dibina oleh mereka tidak
terjatuh.
10. Kumpulan yang paling lama bertahan dikira sebagai pemenang.

TALI

157

1. Tidak boleh berhenti melompat, bertepuk, serta menyanyi ketika


permainan dijalankan.
2. Pastikan murid mempunyai ketinggian dan saiz yang hampir sama.
3. Melompat sebelah kaki mengikut tempo muzik yang didengar.

1. Setiap pasukan dilarang mengganggu pasukan lain ketika permainan dijalankan.


2. Bermain di tempat yang selamat.

Apakah yang akan kamu lakukan supaya kumpulan kamu tidak mudah terjatuh?
Mengapa?

158

Nama :

Kelas :

Tarikh : ..

Tandakan () pada pernyataan yang betul semasa bermain permainan


Ting-ting Gula Batu.
1.

Kaki diangkat sambil berpegang tangan.

2.

Tangan didepa semasa mengangkat kaki.

3.

Melompat sebelah kaki (hop) serentak mengikut tempo


lagu yang didengar.

4.

Berdiri sebelah kaki dengan badan ditegakkan.

5.

Melompat sebelah kaki dalam tempoh masa yang lama.

159

Berkebolehan bermain permainan tradisional Laga Ayam.

1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu


dan Laga Ayam.
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk
mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam
permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
5.1.5 Mengenal pasti ruang yang selamat untuk melakukan
aktiviti.

1. Murid secara berpasangan.


2. Murid melakukan aktiviti kejar-mengejar dalam lakuan melompat
sebelah kaki.
3. Murid mengejar pasangan mereka dalam kawasan yang telah
ditetapkan.
4. Murid tersebut hendaklah mencuit pasangannya dan murid yang
dicuit akan tukar peranan.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran.
Permainan
kecil.
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran.

Tali atau tepung


untuk buat
bulatan dan
skital.

1. Pastikan kawasan permainan


adalah selamat dan rata.
2. Pastikan murid menukar kaki
setiap lima kali lompatan.

160

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Murid dalam kumpulan tiga orang.


Dua orang pemain bersedia di dalam bulatan.
Seorang di luar bulatan sebagai pengadil.
Kedua-dua pemain di dalam bulatan hendaklah difleksikan ke belakang sebelah kaki masing-masing.
Tangan yang bertentangan hendaklah memegang kaki yang difleksi.
Pengadil akan memberi isyarat untuk memulakan permainan selepas pasangan
menyentuh bahu.
Kedua-dua pemain akan bersentuh bahu dan menolak bahu antara satu sama lain
di dalam bulatan.
Pemain yang terjatuh atau terkeluar daripada bulatan akan dikira kalah.

1. Pastikan murid mempunyai


ketinggian dan saiz yang
hampir sama.
2. Hanya bahagian bahu sahaja
dibenarkan bersentuh dan
menolak rakan.
3. Dilarang melepaskan pegangan
kaki yang difleksikan.
4. Murid teroka cara yang sesuai
untuk memegang kaki.

1. Pastikan kawasan permainan


adalah selamat dan rata.
2. Pastikan bahu kedua-dua
murid bersentuhan dahulu
sebelum menolak.

1. Bagaimana cara paling sesuai kamu memegang kaki yang difleksi ke belakang?
Mengapa?
2. Bahu manakah yang lebih sesuai untuk menolak? Mengapa?

161

Nama :

Kelas :

Tarikh : ..
Tandakan lakuan yang BETUL ( ) atau SALAH ( x ) dalam permainan
Laga Ayam.

1. Menyentuh dan menolak dengan menggunakan bahu.


2. Melompat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki.
3. Tangan yang bertentangan memegang kaki yang difleksi.
Mengapa ?

4. Mengawal imbangan semasa menolak bahu.


5. Mempunyai otot kaki yang kuat.

162

163

Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep


kecergasan.

3.1.1 Melakukan aktiviti yang meningkatkan suhu badan, kadar


pernafasan, kadar nadi dan keanjalan otot.
3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu
minit .
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan
badan.
5.2.1 Merekod data kecergasan.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

1. Kira kadar nadi selama satu minit. Catatkan bilangan


denyutan kadar nadi.
Jam randik,
skital, pundi
2. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.
kacang, gelung
3. Kumpulan1 sebagai unggun besar dan kumpulan 2 sebagai
plastik,
tamborin, tin dan
unggun kecil.
kayu.
4. Apabila isyarat diberi menggunakan bunyian, murid
bergerak dalam bulatan melakukan aktiviti seperti berikut;
Pukulan kayu : mencongklang
Pukulan tin
: berskip
Tamborin
: berlari
5. Apabila guru menyebut Unggun Besar ! kumpulan 1 akan bergerak ke tengah
membentuk unggun api. Manakala kumpulan 2 bergerak dan meneruskan aktiviti.
6. Apabila guru menyebut Unggun Kecil! kumpulan 2 akan bergerak ke tengah
membentuk unggun api. Manakala kumpulan 1 bergerak dan meneruskan aktiviti.
7. Guru menyebut Unggun Padam!, kumpulan di tengah akan balik.

165

1. Murid mengira kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti.


2. Variasikan aktiviti dan isyarat mengikut kreativiti guru.
3. Aktiviti ini boleh dijadikan aktiviti memanaskan badan di
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Jasmani.

Pastikan bergerak mengikut laluan yang seragam


supaya tidak terlanggar rakan.

166

1.
2.
3.
4.

Murid dalam kumpulan kecil.


Setiap kumpulan berada di kawasan masing-masing.
Apabila isyarat diberi, setiap kumpulan mengambil kad bergambar yang disediakan.
Setiap ahli kumpulan akan mengambil satu objek yang serupa dengan yang
terdapat pada kad gambar.
5. Kumpulan yang paling cepat dan paling banyak mengumpulkan objek serupa
dengan kad dikira sebagai pemenang.
6. Sebaik sahaja isyarat berhenti diberi, murid dikehendaki mengira kadar nadi selama
satu minit.
Contoh objek: daun kering, batu-batu kecil, kemuncup dan lain-lain.
EMK : Keusahawanan
1. Murid mencatat kadar nadi yang dikira.
2. Kad gambar boleh diganti dengan senarai objek atau kad
perkataan.

Pastikan murid tidak mengambil objek yang bahaya


seperti objek tajam atau berkarat.

Apakah tujuan kamu perlu mengira kadar nadi selama satu minit?

REKOD KADAR NADI


Nama:.
:...

Kelas

Tarikh:...
Kadar denyutan nadi sebelum
melakukan aktiviti selama 1 minit

Kadar denyutan nadi selepas melakukan


aktiviti selama 1 minit

Kadar nadi saya meningkat atau menurun selepas melakukan aktiviti.


[bulatkan meningkat atau menurun]

167

Nama :
Tarikh : ..

Kelas :

1. Isikan kadar denyutan nadi kamu dalam jadual di bawah.


Bilangan denyutan nadi

Sebelum Memanaskan Badan


Selepas Memanaskan Badan
Selepas Permainan Kecil
Selepas Menyejukkan badan
2. Tandakan (P) pada aktiviti yang boleh digunakan untuk memanaskan
badan dan (S) pada aktiviti yang boleh digunakan untuk menyejukkan
badan.
a. Bermain permainan Pukul Berapa Datuk Harimau.
b. Berjalan pantas selama tiga minit.
c. Melakukan regangan statik.
d. Menari mengikut tempo yang laju.

168

Berkebolehan melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti


aerobik.

3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik dalam


suatu jangka masa yang ditetapkan.
4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman yang boleh meningkatkan
kapasiti aerobik.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.

1. Murid dalam kedudukan rawak dalam kawasan yang ditetapkan.


2. Melakukan aktiviti mengikut arahan atau isyarat daripada guru
seperti berikut:
a. satu tiupan wisel - berlari bebas dalam kawasan yang
ditetapkan tanpa menyentuh gelung.
b. dua tiupan wisel - melompat masuk dan keluar gelung
dengan menggunakan kedua-dua belah kaki.
c. tiga tiupan wisel - berlari mengelilingi gelung.

1.
2.
3.
4.

Memanaskan
badan.
Penyampaian
Standard
Pembelajaran
Permainan
kecil
Menyejukkan
badan
Penilaian
pengajaran
dan
pembelajaran

Tali atau gelung,


skital, dan jam
randik

Variasi aktiviti dengan menggunakan muzik.


Wisel diganti dengan alat perkusi.
Aktiviti dilakukan berterusan selama tiga ke empat minit.
Pelbagaikan pergerakan lokomotor.

169

1. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.


2. Murid melakukan aktiviti mengikut kad arahan yang terdapat pada skital.
3. Aktiviti pada kad arahan adalah seperti berikut:
a.
b.
c.
d.
e.

Dari skital A ke skital B : Berjalan pantas


Dari skital B ke skital C : Mencongklang
Dari skital C ke skital D : Berskip
Dari skital D ke skital E : Berlari pantas
Dari skital E ke skital A : Berlari anak

1. Guru bebas menyusun skital-skital ikut


kesesuaian kawasan dan kelajuan
murid.
2. Pastikan murid melakukan aktiviti
mengikut arahan pada kad.

Elakkan perlanggaran sesama sendiri.


D

170