Anda di halaman 1dari 4

960218-01-6565

LAMPIRAN A

BORANG SOAL SELIDIK


KERJA KURSUS PENGAJIAN AM
SEKOLAH TINGGI KLUANG
TAJUK KAJIAN :
AMALAN ADAT PERAYAAN ZHONG YUAN OLEH PENDUDUK CINA
DI TAMAN SRI PAYA, KLUANG, JOHOR.
TUJUAN :
Kajian ini dijalankan untuk meninjau persepsi penduduk Taman Sri Paya terhadap
adat perayaan Zhong Yuan. Seterusnya, tahap pengamalan adat perayaan Zhong Yuan
oleh penduduk Cina di Taman Sri Paya dapat dikenal pasti dan kepentingan adat
perayaan Zhong Yuan dalam masyarakat Cian dapat dikaji. Melalui borang soal
selidik ini, setiap butiran dapat dianalisis dengan terperinci sekaligus dapat menilai
sentimen sebenar di Taman Sri Paya.Segala maklumat peribadi responden adalah
dirahsiakan. Kerjasama anda amat dihargai. Terima kasih.

960218-01-6565
BAHAGIAN A

: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN

Arahan: Tandakan () pada ruangan yang disediakan


1) JANTINA
Lelaki

Perempuan

2) UMUR
18 tahun ke bawah

19 - 25 tahun

26 - 30 tahun

30 tahun dan ke atas

3) TAHAP PENDIDIKAN
Sekalah Rendah

Sekolah Menengah

Universiti

Tidak Bersekolah ....

4) AGAMA
Islam

Buddha

Hindu

Lain-Lain ....

5) PEKERJAAN
Kakitangan Kerajaan

Pekerja Swasta
(pekerja kilang)

Pelajar

Lain-lain ...............................

960218-01-6565
BAHAGIAN B : Berdasarkan ukuran di bawah, berikan persepsi anda dengan
menandakan [ / ] dalam ruang yang disediakan.
PERKARA

SKOR
Bil.

SANGAT
TIDAK
SETUJU
1

TIDAK
SETUJU

TIDAK
PASTI

SETUJU

SANGAT
SETUJU

1.

Perkara
1
Adat-adat
Memberi penyembahan kepada nenek moyang
Memberi persembahan makanan secara

2.

ritual.
Membakar wang neraka yang bungkusan

3.

yang mengandungi kain.


Makanan dihidangkan dengan kerusi

kosong bagi setiap ahli yang meninggal


4.

dalam keluarga.
Bersembahyang kepada roh nenek
moyang untuk mendoakan keselamatan

5.

ahli keluarga sebelum keluar dari rumah


Pantang larang
Tidak mengambil makanan dan minuman
yang dipersembahankan di tepi jalan .

6.

Tidak berjalan di lorong yang gelap

7.

semasa waktu malam.


Tidak menjalankan majlis perkahwinan

8.

dan aktiviti pindah rumah.


Tidak menduduk di kerusi barisan

9.

pertama semasa Koh-Tai diadakan .


Upacara amal
Membebaskan penderitaan orang yang

10..

meninggal .
Mendapatkan doa daripada sami.

Bil

Perkara

Kepentingan
Mengingati Orang Yang Telah Meninggal Dunia

960218-01-6565
1.

Tidak melupakan keturunan keluarga.

2.

Tidak melupakan jasa orang yang telah


meninggal dunia
Membentuk kekuatan Jiwa

3.

Menyucikan jiwa kita daripada fikiran

4.

yang kotor atau tidak baik.


Mengelakan kehidupan diganggu oleh
roh merayau-rayau.
Memberi pengajaran

5.

Memberi ajaran tentang kepentingan


untuk menghargai orang di sekeliling

6.

kita.
Sebagai pengingatan supaya masyarakat
tidak membuat perkara yang buruk atau

7.

tidak bermoral.
Dapat mengeratkan hubungan masyarakat

8.

.
Masyarakat dapat mengetahui makna
yang benar tentang perayaan Zhong
Yuan.
Mengeratkan hubungan kekelurgaan

9.

Ahli keluarga berkumpul bersama-sama


menyediakan penyembahan.

10.

Memberi doa kepada ahli keluarga.

SOAL SELIDIK TAMAT


*TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA *