Anda di halaman 1dari 6

Xunta Reitora da CMVMC de Darbo, Cangas

(Pontevedra)

Antonio Fernndez Cordeiro (doutor en Bioloxa) con DNI XXXXXXX e Alberto


Pastoriza Barreiro (tcnico superior na xestin e organizacin dos recursos
naturais e paisaxsticos) con DNI XXXXXXXX, presidente e secretario da
asociacin GRUPO DE ANELAMENTO ANDURIA, inscrita no Rexistro de
Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia, co n
2008/0083 e domicilio en ra O Tobal 35
EXPOEN QUE:
Como asociacin especialmente interesada na conservacin dos valores
naturais e paisaxsticos, levamos mis de 20 anos a promover o espazo de
Punta Balea - Areamilla (Darbo, Cangas) como Espazo Natural ante a
sociedade. Contamos cun amplo corpus documental que ilustra a
preocupacin da nosa asociacin pola conservacin deste singular espazo, a
utilizacin dos seus terreos para realizar actividades de educacin e
sensibilizacin ambiental e a nosa accin de defensa para garantir o apartado
1 do artigo 45 da Constitucin espaola, e solicitando ante os poderes pblicos
que cumpran os apartados 2 e 3 do artigo 45 da Constitucin.
Queremos informar aos comuneiros de Darbo, por medio da Asemblea de
comuneiros, de que os montes da Portelia, da Vela, Areamilla, Barreiras, etc
situados na zona de Balea Areamilla Santa Marta (ver localizacin no
anexo cartogrfico adxunto), posen unha extraordinaria riqueza natural e
paisaxstica. Esta zona destaca pola concentracin de multitude de hbitats en
moi pouca superficie dando lugar a unha gran riqueza natural e a unha alta
diversidade biolxica, ocupando unhas 31 ha, das que a prctica totalidade son
de propiedade comunal e boa parte delas en zona de servidume de proteccin,
e ao Dominio Pblico Martimo Terrestre (a partir de agora DPMT). Este lugar
atpase en solo rstico catalogado como de Proteccin de Espazos Naturais
dende 1990, polas normas complementarias e subsidiarias da provincia de
Pontevedra ditadas pola entn Consellera de Ordenacin do Territorio e Obras
Pblicas.
Por suposto este espazo non unha illa, senn que se atopa no extremo da
franxa de territorio catalogado como de Proteccin de Espazos Naturais, antes
citado, que vai dende aqu ata Cabo Home, pasando polas interesantsimas
paraxes botnicas das dunas de Limns e de Nerga - Barra, que actan de
Grupo de Anelamento ANDURIA. Entidade cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no
Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083.
1 de 6
O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com Tel. 645 934 980

Xunta Reitora da CMVMC de Darbo, Cangas


(Pontevedra)

corredor garantindo a entrada e o intercambio xentico das diferentes especies


de flora e fauna.
Segundo a Lei 9/2001, de Conservacin da Natureza, este territorio de
proteccin de espazos naturais non includa na Rede Natura 2000, podera
declararse como "zona de especial proteccin dos valores naturais", xa que de
acordo co artigo 16 desa lei, "polos seus valores, interese natural, cultural,
cientfico, educativo e paisaxstico, preciso garantir a sa conservacin, ao
non ter anda asignada unha proteccin especfica". Pese sa importancia e a
que conserva unha altsima diversidade e algunhas especies de plantas xa
desaparecidas na meirande parte da costa da ra de Vigo, nada se tivo andado
nos ltimos anos de cara a unha proteccin efectiva deste espazo, que se est
a deteriorar progresivamente, e que se ver estragado de non se decretar
unhas medidas axeitadas. Por suposto a situacin actual de degradacin
imposibilita o desenvolvemento normal dos ecosistemas e inhabiltao para o
uso adecuado da sociedade.
Esta zona o nexo de unin de dous espazos libres propostos no novo
documento de aprobacin inicial do PXOM de Cangas, a senda costeira
Limns-Areamilla-Cangas e o paseo costeiro do Salgueirn, dos que forma
parte, o que de facto imposibilitara calquera outro uso de ndole urbanstico
intensivo da zona (urbanizacins, infraestruturas portuarias, etc.).
A figura de proteccin mis axeitada para zona sera o Espazo Natural de
Interese Local (dende agora ENIL), regulada polo Decreto 124/2005, do 6 de
maio. A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservacin da natureza, define a
categora de ENIL: Por peticin dos concellos e logo de informe da Consellera
de Poltica Territorial, Obras Pblicas e Vivenda, a Consellera de Medio
Ambiente poder declarar como espazos naturais de interese local aqueles
espazos integrados no termo municipal, que polas sas singularidades sexan
merecedores dalgn tipo de proteccin dos seus valores naturais.
As vantaxes desta figura para a CMVMC de Darbo son a obrigatoriedade da
administracin local de establecer unha partida no Orzamento anual para
garantir a conservacin do Espazo, unha defensa por parte da administracin
contra as usurpacin urbansticas de particulares ao tratarse dun Espazo
Natural propiciando defensa dos terreos comunais, e por ltimo unha va
Grupo de Anelamento ANDURIA. Entidade cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no
Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083.
2 de 6
O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com Tel. 645 934 980

Xunta Reitora da CMVMC de Darbo, Cangas


(Pontevedra)

para recibir axudas econmicas posto que segundo se desprende do artigo 5


do Decreto 124/2005 os ENIL podern ter preferencia na obtencin de axudas
para a sa conservacin e xestin.
Algns exemplos do que se propn, dentro do mesmo mbito da ra de Vigo e
con valores semellantes son: o ENIL Ecosistema dunar praia Amrica
Panxn (Orden de 4 de xullo de 2014. DOG. Nm. 135, px. 31452) e o ENIL
Complexo dunar e Areal do Vao Baluarte (Orden de 26 de agosto de 2013.
DOG. Nm. 165, px. 34610).
Ser preciso elaborar un proxecto de rexeneracin integral e de uso do espazo
natural corrixindo a tendencia actual de progresiva degradacin. Este proxecto
de recuperacin natural deber contar con asesoramento tcnico, na fase de
elaboracin e antes de cada actuacin, de cara a evitar novos males que
orixinen un efecto destrutivo.
A sa proximidade ao ncleo urbano de Cangas, facilita a realizacin de
actividades de educacin ambiental que se poden orientar aos escolares e aos
transentes. Debrase estudar en detalle a creacin de itinerarios e mdulos
didcticos de xeito que permita asistir a visitas guiadas nas que se amose a
fauna e a flora da localidade na que viven. Os modelos didcticos da zona
debern inclur o estudo da baixamar, a fin de achegar os nenos vida maria.
Esta riqueza biolxica tamn se pode visualizar como unha fonte de recursos
para a poboacin da comarca. O turismo e as actividades recreativas
constiten na actualidade un dos usos mis habituais neste tipo de espazos
situados no litoral.
O antigo edificio do matadoiro semella idneo como aula de natureza, que
sirva de centro de interpretacin, onde se explique aos visitantes as
caractersticas dos diferentes ecosistemas e as especies que se poden
observar, introducndoos no estudio do medio ambiente e amosndolles a
enorme riqueza ecolxica na procura dunha maior sensibilizacin cos
problemas derivados da humanizacin do medio natural.
O cabo mis meridional de Punta Balea, situado fronte Borneira, foi
empregado durante anos para a acampada. Esta actividade, totalmente ilegal,
Grupo de Anelamento ANDURIA. Entidade cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no
Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083.
3 de 6
O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com Tel. 645 934 980

Xunta Reitora da CMVMC de Darbo, Cangas


(Pontevedra)

situada en terreos dos que hoxe titular a CMVMC de Darbo, incumpriu a Lei
de Costas, e deixou fortes secuelas nunha zona con presenza de numerosas
especies de plantas escasas no contexto do Morrazo (sera a zona mis
interesante desde o punto de vista botnico despois das praias - dunas).
Anda se conservan as cimentacins realizadas para instalar as caravanas e
artefactos de acampada, as como restos dalgn pozo negro. Estas
cimentacins ocupan uns 900 metros cadrados que impiden a colonizacin
pola vexetacin. Debera executarse a retirada destas estruturas artificiais,
abordando o desmantelamento en varias fases, xa que a penetracin de
maquinaria tamn supor unha agresin interesante vexetacin que na
actualidade rodea a estas estruturas. Nesta parcela as plantas invasoras
medran sen control, eliminando s especies autctonas, un bo exemplo o
gramn (Stenotaphrum secundatum).
Os parques e reas de lecer, os merendeiros coas sas correspondentes
infraestruturas (mesas, fogns, rbores, etc) necesarios para o esparexemento
da poboacin, deben instalarse en lugares sen valor ecolxico.
O extraordinario potencial deste espazo natural, tan prximo coma
descoecido, verase estragado de non decretarse unha axeitada proteccin.
Por iso e tomando en consideracin o exposto con anterioridade
SOLICITAMOS:
1. Contar co apoio da actual Xunta Reitora para informar do exposto neste
escrito aos comuneiros.
2. Poan en coecemento da Asemblea de comuneiros (propietarios
maioritarios dos terreos afectados) esta proposta a fin de someter a
votacin a creacin dun espazo natural na zona de As Barreiras, Outeiro
Balea, Santa Marta, Balea, Areamilla e Punta do Corveiro, baixo a figura
de ENIL.
3. Promovan a restauracin ecolxica do terreo situado fronte BorneiraPunta Corveiro, empregado durante anos para a acampada.

Grupo de Anelamento ANDURIA. Entidade cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no
Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083.
4 de 6
O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com Tel. 645 934 980

Xunta Reitora da CMVMC de Darbo, Cangas


(Pontevedra)

4. Contriban posta en valor deses terreos con tarefas como: eliminacin


progresiva de especies exticas invasoras (eucalipto, acacia, mimosa,
etc), restauracin de reas degradadas, promocin da vexetacin
autctona (toxeiras costeiras, laurisilvas, ripisilvas, etc), restauracin do
tramo final e desembocadura do rego Pontilln, restauracin da zona
lindante furna de Santa Marta,
Sen mis, pomonos a disposicin da Xunta Reitora para que, no caso de
que se aprobe a proposta de creacin do ENIL Punta Balea - As Barreiras,
colaborarmos nas medidas a adoptar para a creacin do mesmo perante a
administracin competente (concello de Cangas) e a sa promocin ante os
colectivos de vecios, administracin de Costas do Estado (propietaria dunha
parte dos terreos), movementos sociais, organizacins de empresarios, etc.
Saudmolos atentamente.

Cangas, XX de abril de 2015

Antonio Fernndez Cordeiro

Alberto Pastoriza Barreiro

Grupo de Anelamento ANDURIA. Entidade cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no
Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083.
5 de 6
O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com Tel. 645 934 980

Xunta Reitora da CMVMC de Darbo, Cangas


(Pontevedra)

ANEXO CARTOGRFICO:

Grupo de Anelamento ANDURIA. Entidade cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no
Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083.
6 de 6
O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com Tel. 645 934 980