Anda di halaman 1dari 1

JAFATAITI PENSINIKAN f{EGERI KEDAH FARUL AMAN

KOf,{PLEKS FENDINIKAN. JATAN STADIUM

ssss4&t_*s $FTAR

Nr,

Km*AH tr&,fttjtA&{Ael

NC" F*KS

;
:
:

Txr-xB*l'r

&u*lr-

*4-74$4*ffi
$4-?4*4$4?
wwgket$all"*du"my

JPK 03-25/31 s2/s Jtd.2( 86l,


l2 Ogtos 2014

l6 Syowol

1435 H

Guru Besor
Sekoloh Kebongsoon Yong Berkenoon
Negeri Kedoh Dorul Amon.
Tuon,
MESYUARAT PEMBINAAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
PETANTIKAN SEBAGAI FASITAIATOR MESYUARAT PEMBINAAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN KBAI

. FASA KEDUA

Dengon hormotnyo perkoro di otos dirujuk.

2.

Sukocilo dimoklumkon bohowo Unit Pentoksiron Sekoloh, Seklor Peniloion don Peperiksoon okon
mengonjurkon mesyuorol yong tersebut di oios podo ketelopon seperti di lompkon "A" berkelot.

3.

Sehubungon dengon itu guru berkenoon di sekoloh tuon { di lompiron berkelot

teloh dikenol

posti oleh Sektor ini untuk menghodiri don seterusnyo membontu sebogoi fosilototor dolom pengendolion
mesyuorol yong tersebut di otqs. Penggontion peserto odoloh tidok dibenorkon. Guru berkenoon diminlo
berpokoion kemos, menepoli moso, memotuhi peroturon menghodiri mesyuorol , memokoi tondo nomo,

membowo bersomo-somo sebuoh komputer ribo , contoh-contoh instrumen KBAT don buku ponduon
KBAT dikeluorkon oleh Lembogo Peperiksoon bogi meloncorkon pengendolion mesyuorot di otos.

4.

Mokon, minum don tempot penginopon disediokon oleh pihok pengonjur. Tuntuton perjolonon
guru berkenoon boleh dibuot berdosorkon kepodo pekeliling perbendohoroon yong berkuotkuoso
sekorong. Guru berkenoon diminto menyimpon resit tol jiko perjolonon menggunokon lebuhroyb ke
tempot mesyuorot bogi tujuon tuntuton perjolonon. Seborong kemusykilon berhubung perkoro di otos
boleh dkujuk kepodo pegowoi dori Sekior ini , Puon Pouzioh bt Md.Tohk di totion O4-740 424j.

5.

Kerjosomo iuon dolom holiniomolloh dihorgoi.

Sekion, terimo kosih.


BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

"

"

PENDIDIKAN CEMERTANG KEDAH IERBILANG "

Soyo yong menurul perinloh,

( HAJ| lSMArlrBtN SHAIDAN , BCK )


Keluo SeHor
Seklor Penllqion don Peperiksoon
b.p Pengoroh Pendidikon Negeri.

s.k..
PmUsuntkbatTh.l-2

Pengoroh Pendidikon NegeriKedoh


Timbolon Pengoroh Pendidikon Negeri