Anda di halaman 1dari 8

Forum 1 Fonetik Mama

Re : FORUM 1

01 Oct 2012 09:32:06 PM

Re : FORUM 1

03 Oct 2012 12:52:58 AM

Menurut Kamus Dewan (2005:354), fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang
berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya.
AbdullahPosted
Hassan
dalam bukunya, Linguistik Am untuk Guru Bahasa
Malaysia
By : Rogayah Binti Abdul Hamid
01 Oct 2012 06:50:33 PM
(1993:40)
menyatakan
bahawa
“fonologi
mengkaji
bunyi-bunyi
yang
berfungsi
Reply To
: Noor Azlin Bt Lope Keman Hakim
Attachmentbahasa
: No File Attach
dalam sesuatu
itu”. Oleh yang demikan, dapatlah difahami bahawa kajian
fonetik lebih tertumpu kepada bunyi-bunyi bahasa itu sendiri manakala fonologi
pula ialah kajian tentang fungsi-fungsi bunyi bahasa.
Assalamualaikum dan salam satu Malaysia..
Bahasa yang dihasilkan melalui alat artikulasi manusia disebut bahasa lisan
Memang
betul
pandangan
saudari tentang
faedah orang
mempelajari
ilmu fonetik dan
pertuturan,
kalimat
atau
ujaran. Terdapat
sebilangan
berupaya
fonologi
seperti
dapat
mengetahui
bagaimana
bunyi-bunyi
bahasa
menginterpretasikan perkara yang dituturkan oleh orang lain dengan Melayu
cara itu
dihasilkan
atau dituturkan.
IlmuWalau
ini juga
akan memudahkan
kita sebagai
guru untuk
membaca
pergerakan
bibir penutur.
bagaimanapun,
terdapat
permasalahan
mengucapkan
bunyi
,
huruf,
perkataan
dan
seterusnya
ayat
dengan
betul
dalam
dalam hal ini kerana terdapat sebilangan yang lain pula mempunyai pergerakan
proses
pembelajaran.Melalui
pengetahuan tentang organ artikulasi
bibir yang
tidakpengajaran
menepati dan
ujaran
yang dilafazkannya.
juga membolehkan kita mengetahui alat yang terlibat dalam penghasilan sesuatu
bunyi seperti
mulut,dengan
pita suara
dan sebagainya
Banyak faedah
yang lidah,
diperolehi
mempelajari
ilmulagi.
fonetik dan fonologi
ini. Antaranya ialah kita dapat mengetahui bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu
itu dihasilkan atau dtuturkan. Contohnya bagaimana bunyi-bunyi vokal dan
konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu dihasilkan. Mempelajari ilmu fonetik
dan fonologi ini juga dapat membantu kita mengenali alat-alat| Reply
artikulasi
yang
to This Message
| Print Message |
terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam
menghasilkan bunyi-bunyi bahasa Melayu.
Kesimpulannya, dengan adanya ilmu pengetahuan tentang fonetik dan fonologi ini
sedikit sebanyak dapat memperluaskan ilmu guru bahasa Melayu untuk
Posted By pengajaran
: Nadzrah Binti Bakia
01 Oct 2012 06:50:33 PM
menambahbaik
dan pembelajarannya.
Reply To
: Noor Azlin Bt Lope Keman Hakim
Attachment : No File Attach

A'salam,
Attachment : No File Attach...
Dapatlah saya simpulkan bahawa bidang Fonetik dan Fonologi ini sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji fungsi-fungsi
bunyi sesuatu bahasa dan sistem bunyi sesuatu bahasa yang dibentuk.Bunyi bahasa yang diujar/dihasilkan oleh manusia
Reply todalam
This pengeluaran
Message |bunyi
Print
Message
|
meliputi beberapa bahagian pancaindera seperti sistem artikulasi yang|berperanan
vokal
dan
konsonan dengan alat tutur seperti lidah,gusi,bibir,laluan udara dan sebagainya.Fonetik akustik pula adalah berkenaan
gelombang bunyi dan cara gelombang tersebut mencapai pendengaran manusia seperti frekuensi kuat dan jarak bunyi.Sistem
auditori pula melibatkan bunyi 'desis' yang berdesing dan boleh didengar dengan kuat oleh telinga.Peranan vokal,konsonan
dan diftong bahasa Melayu sangat penting untuk menghasilkan bunyi sebutan dan fonem yang betul dalam menerbitkan
makna.
Pengetahuan dan manfaat mempelajarai ilmu ini sangatlah berguna kepada para guru,pelajar dan pengguna bahasa agar bunyi
yang diujar dapat difahami oleh pendengar dalam proses komunikasi amnya.Pembelajaran berkaitan fonemik juga dapat
mendedahkan para pelajar tentang penggunaan dan saluran yang betul sewaktu pertuturan seperti penggunaan alat-alat
artikulasi tadi,secara tidak langsung ada elemen merentas bahasa di situ.Pendek kata fonetik fonologi adalah "The study and
classification of speech sounds", The Penguin Dictionary(2004:1046)

Secara ringkasnya pada pendapat saya,fonetik boleh didefinisikan sebagai mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari
segi penyebutan , pendengaran atau amnya pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi. Manakala
fonologi pula ialah bidang pengkajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsifungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. mempelajari kedua-dua bidang ini dapat memberikan banyak
faedah. Kita dapat mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan atau terbentuk..seperti bunyi

daerah pengeluarannya dan alatalat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa.. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa.Kita juga dapat mempelajari cara sebutan atau pengucapan yang betul dan tepat.. Dengan ini kita dapat mengenali alat artikulasi yang sebenar dalam penghasilan bunyi huruf vokal mahupun konsonan.Dalam bidang fonetik. Mempelajari Fonetik dan fonologi juga dapat membantu para pelajar menggunkan bahasa yang standard atau bahasa Melayu Baku.vokal. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). Seterusnya kita dapat meningkakan kefahaman tentang penggunaan alat artikulasi dalam pengucapan kita. | Reply to This Message | Print Message | Re : Forum 1 04 Oct 2012 10:54:22 AM Posted By : Nor Ashikin Binti Daross Reply To : Awang Bin Ismail Attachment : No File Attach 04 Oct 2012 08:51:12 AM Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa.. | Reply to This Message | Print Message | . Attachment : No File Attach. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan.Secara tidak langsung dapat memartabatkan lagi bahasa Melayu .

Saya bersetuju dengan pendapat cikgu . menghuraikan dan menjelaskan dengan teliti dan cermat segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu itu.Re : Re : Forum 1 04 Oct 2012 10:46:12 PM Posted By : Rosman Bin Tahir Reply To : Nor Ashikin Binti Daross Attachment : No File Attach 04 Oct 2012 10:54:22 AM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bidang ini juga umumnya disebut sebagai “fonemik “ atau “functional phonetics “. jelaslah kepada kita bahawa fonetik ialah kajian yang berkaitan dengan organ pertuturan. Bidang ini disebut juga oleh kebanyakan orang sebagai bidang fonetik. Biasanya. perlu kita ketahui bahawa sebenarnya di antara fonetik dan fonologi terdapat sedikit perbezaan.bagi saya Fonologi ialah bidang yang mengkaji salah satu daripada aspek yang terpenting di dalam bahasa iaitu bunyi. Ini melibatkan alat dan . Oleh itu. sifat bunyi bahasa ( akuistik ) dan pendengaran ( auditori ). Bidang fonologi boleh terbahagi kepada dua iaitu fonetik dan fonemik. Tugas bidang fonologi sebenarnya ialah merumuskan. Oleh itu. jelaslah kepada kita bahawa bidang fonetik adalah bidang yang mengkaji fenomena bunyi bahasa sejagat. sendawa dan lainlain tidak termasuk dalam kajian bidang fonetik. Jika diteliti tentang fonetik. Forum 2 mma Saya ingin menambah tentang daerah artikulasi iaitu kawasan tempat sentuhan alat artikulasi semasa menghasilkan sesuatu bunyi. Namun. Bidang fonetik mengkaji fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat sementara bidang fonologi mengkaji system bunyi-bunyi tertentu dalam pertuturan. iaitu pengkajian tentang fungsi atau struktur bunyi bahasa itu. khusus bagi sesuatu bahasa. cara pengeluarannya dan aspek pendengarannya. Ini jelas daripada pendapat Henderson yang menyatakan : “ The study of the systematic organization of selected speech sounds in the spoken form of individual language has variously been called “ phonology “. bunyi bahasa adalah bunyibunyi yang berfungsi dalam pertuturan. siulan. Manakala fonemik pula ialah bidang yang mengkaji bunyi-bunyi sesuatu. Alat artikulasi yang sama menghasilkan bunyi bahasa yang berlainan apabila menyentuh daerah arikulasi yang berlainan. Pelbagai bunyi bahasa dapat dihasilkan apabila daerah sebutan dan alat sebutan dimanipulasi. dapatlah disimpulkan bahawa fonetik ialah kajian yang ditinjau daripada segi bahan fizik atau jisim yang mewujudkan bentuk ucapan. Ia juga turut mengkaji bunyi dari segi sifat bunyi itu. aspek yang dikaji merangkumi bunyi-bunyi yang digunakan untuk bertutur iaitu bunyi-bunyi bahasa sementara bunyi bukan bahasa seperti dengkuran. Penamaan bunyi-bunyi bahasa adalah berdasarkan kepada cara sesuatu bunyi itu dihasilkan. Jelasnya.

menyekat perjalanan udara . gusi. berfungsi untuk mengeluarkan bunyi bahasa atau alat-alat yang terlibat dalam sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru untuk menghasilkan bunyi bahasa. bunyi orang berdehem. bibir.bunyi letupan dan geseran dikeluarkan menggunakan . konsonan dan diftong ) yang dilabelkan mengikut alat dan daerah pengeluaran yang terlibat. apabila hujung lidah menyentuh bahagian belakang atas gusi dan lelangit lembut pula menyentuh rongga belakang tekak. Alat tutur atau alat artikulasi merupakan alat-alat yang memainkan peranan amat penting dalam mengeluarkan atau menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dihasilkan ialah vokal. rongga hidung dan pita suara. Setiap alat artikulasi mengeluarkan bunyi bahasa mengikut daerah pengeluaran bunyi bahasa yang tertentu. Alat-alat ini adalah terdiri daripada lidah.daerah yang disentuh oleh alat artikulasi tersebut. sendawa. Tegasnya bunyi bahasa merupakan bunyi-bunyi yang berfungsi di dalam pertuturan. konsonan dan diftong. gigi. Kesemua alat yang dinyatakan di atas berfungsi bagi menghasilkan bunyi bahasa ( vokal. mendengkur. lelangit. Contohnya. | Reply to This Message | Print Message | Re : FORUM 2 12 Nov 2012 10:32:00 PM Posted By : Rohani Binti Ali Reply To : Rosni Binti Ab Samat Attachment : No File Attach 24 Oct 2012 01:38:42 PM Saya bersetuju dengan pandangan cikgu. Bibir . gigi. bunyi orang kedinginan (menggigil) dan sebagainya. Alat-alat artikulasi utama terdiri daripada lidah. rongga hidung dan pita suara. bunyi siulan. Antara alat artikulasi utama dan fungsinya seperti jadual di bawah: Alat artikulasi Fungsi 1. gusi. lelangit. maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi ( t ). bibir. Bunyi-bunyi bukan bahasa pula adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat tutur ( artikulasi ) manusia tetapi masih belum dapat dianggap sebagai bunyi salah satu bahasa di dunia ini. tiruan kepada bunyi-bunyi binatang. Contoh-contoh bukan bunyi bahasa ialah bunyi batuk. Alat artikulasi atau alat atau rongga.bibir bawah boleh menutup rongga mulut dengan merapatkan bibir atas atau gigi atas .

Gusi .bahagian tengah dan belakang lidah digunakan dalam pengeluaran bunyi-bunyi vokal. .lelangit keras berfungsi sebagai daerah artikulasi . .terletak di bahagian belakang rongga mulut 6. Boleh dinaik dan diturunkan.lelangit lembut berfungsi sebagai daerah pengeluaran.hujung lidah bahagian paling aktif untuk menyekat perjalanan udara. Anak tetak -bersama-sama lelangit lembut untuk menentukan bunyi sengau atau tidak kerana strukturnya yang boleh dinaik dan diturunkan.lelangit lembut 5.menahan udara daripada keluar bebas daripada rongga mulut.tengah lidah . .lelangit keras . 2.daerah artikulasi dan dibantu oleh hujung lidah dalam pengeluaran bunyi .bibir bawah.belakang lidah 3.terletak antara gigi dan lelangit keras 4. Lelangit . Gigi .membuat sekatan terhadap udara yang keluar melalui rongga mulut. Jika diturunkan. rongga mulut tertutup dan bunyi yang keluar ialah sengau dan sebaliknya. .hujung lidah . . . Lidah .

rongga hidung 8.rongga boleh dibuka dan ditutup oleh anak tekak dan lelangit lembut.Sumber terjadinya suara melalui pengaliran keluar udara.7. 10.rongga mulut .menentukan bunyi suara atau tidak melalui penyempitan atau renggangan glottis. Vokal [i] dan [u] dua rahang disempitkan manakala vokal [a] dan [o] terbuka luas. .bahagian lapang yang menjadi laluan dari paru-paru . Rahang -kedudukan rahang penting dalam proses membunyikan vokal. Rongga . | Reply to This Message | Print Message | Re : ALAT-ALAT ARTIKULASI DAN FUNGSINYA 16 Oct 2012 10:26:40 PM Posted By : Rosman Bin Tahir Reply To : Sazlinda Bt. Pita suara . Attachment : No File Attach. Abdul Karim Attachment : No File Attach 16 Oct 2012 03:29:43 PM . Penyempitan glottis akan menghasilkan bunyi bersuara kerana berlaku getaran.. 9. Paru-paru ..

Abdul Karim Attachment : No File Attach 16 Oct 2012 03:29:43 PM .Assalamualaikum dan salam sejahtera. sebagai guru bahasa Melayu kita haruslah dapat menggunakan pengetahuan tentang fonem segmental dan suprasegmental dalam pengajaran dan pembelajaran dengan baik.bagi saya artikulasi ialah alat yang terlibat dalam penghasilan bunyi supaya kita dapat menggunakan pengetahuan tentang alatalat dan cara penghasilan bunyi fonem bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. Hal ini akan memudahkan kita membetulkan kesilapan sebutan yang dilakukan oleh murid-murid kita terutama sebutan fonem yang sukar dihasilkan oleh mereka yang menuturkannya sebagai bahasa kedua. Saya bersetuju dengan pendapat cikgu. | Reply to This Message | Print Message | Re : ALAT-ALAT ARTIKULASI DAN FUNGSINYA 21 Oct 2012 11:58:58 AM Posted By : Mas Aiu Bt Che Am Reply To : Sazlinda Bt.

Lelangit lembut 17. Gigi atas 13. Bibir bawah 12. Lelangit keras 16. Tenggorok Saya bersetuju dengan pendapat cikgu di atas ini saya sertakan gambar kedudukan alat-alat artikulasi tersebut. Rongga mulut 9. Rahang 10. Gigi bawah 14. Gusi 15. Epiglotis 5. Hujung lidah 19. Rongga tekak 7. Rongga Hidung 8. Farum 3 . Akar lidah 4. Tengah lidah 2. Hadapan lidah 20. Pita suara 6. Belakang lidah 3. Anak tekak 18.1. Bibir atas 11.