Anda di halaman 1dari 17

Pendekatan dan Strategi

 Pemusatan Guru
 Pemusatan Pelajar
 Berdasarkan sumber
 Induktif
 Elektif
 Deduktif
Tematik
 Pembelajaran Masteri

guru memainkan peranan yang pemting. Murid-murid tidak berpeluang menyumbangkan pendapat mereka.Ciri-Ciri Pemusatan Guru 1. sedangkan murid berperanan sebagai penonton sahaja. 4.Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah sehala. Guru banyak bercakap dan murid banyak mendengar. 2. Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru. 3. Guru banyak bertindak mengawal dan memberi arahan.Ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. .Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

. Teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. 9. 5. murid-murid menjadi kurang kreatif dan tidak berinisiatif. Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafal dan kurang berupaya membuat intepretasi.Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyebaran nilai murni atau perkembangan emosi . 8. 6. Strategi ini mementingkan pencapaian murid berdasarkan keputusan uijan dan peperiksaan 7. Mementingkan pengolahan kaedah keseluruhan kelas. Interaksi di antara murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial yang positif kurang dapat dipupuk. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat tidak diberi perhatian 10. Di bawah strategi pemusatan guru.

2.1. Murid-murid sentiasa digalakan memberi pendapat mereka Guru banyak menggunakan kaedah berbincang dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. . 3. Guru menggunakan kaedah menyoal dan memimbing murid supya berfikir dan bertindak balas dengan memberi jawapan kepada mereka Ciri kempimpinan guru bersifat demokratik. 4. sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang memimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Ciri-Ciri Pemusatan Pelajar Dalam aktiviti pengajaran dna pembelajaran murid memainkan peranan yang penting. Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala.

muridmurid menunjukkan sifat kreatif dan berinisiatif 5. 9.Perkembangan murid adalah secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek. . Peluang interaksi di antara murid adalah banyak dan sifat-sifat sosial yang positif seperti tolong-menolong bekerjasama dan bertolak ansur dapat dipupuk. 7. Strategi ini mementingkan pengolahan kaedah kumpulan. sosial dan jasmani 6. 10. rohani. Uijan formatif adalah ditekankan dan keputusan uijan kerap sekali digunakan untuk mengkaji kelemahan-kelemahan murid. Di bawah strategi pemusatan murid. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna supaya muridmurid memahami fakta-fakta yang disampaikan dan mereka berupaya membuat kesimpulan 8.

3. bahan pelajaran memainkan peranan penting. Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. murid dapat membina kemahiran mereka dengan penggunaan alat bantu mengajar. 4. mereka dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru . Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran Strategi ini menekankan perkembangan kognitif. atau di antara murid dengan bahan pembelajaran. Di samping itu. 2. jasmani dan rohani. Melalui latihan penggunaan bahan pembelajaran .Ciri-Ciri Pemusatan Bahan 1. Penggunaan alat bantu mengajar dapat membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas.Guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pelajaran Komunikasi dan interaksi berlaku di antara guru dengan bahan pengajaran.

7.5. 6. . Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui keadah kumpulan yang melibatkan penggunaan bahan pembelajaran supaya menghasilkan sesuatu projek atau menjalankan sesuatu ujikaji Strategi pemusatan bahan pelajaran juga mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar. Pengajaran guru adalah ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna menarik serta berkesan Peluang interaksi di antara murid adalah banyak.

2.Strategi Induktif 1. Sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran guru perlu menyediakan contoh-contoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan Murid dibimbing melalui aktiviti penyoalan supaya dapat membuat kesimpulan sendiri Pelbagai contoh yang mengandungi ciri-ciri yang sama untuk memudahkan murid membuat kesimpulan samada daripada guru atau murid Guru menyediakan alat bantu mengajar yang bersesuaian Aktiviti perlu dipelbagaikan dan menarik perhatian murid . 3. 4. 5.

MODEL INDUKTIF Merancang Aktiviti Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Pelaksanaan Membuat Kesimpulan Memberikan contoh-contoh Memberikan contoh-contoh Mencuba Generalisasi Membuat Generalisasi Membuat Konsep Penilaian Pendekatan Induktiv/ Binaan/ Jumpaan .

Strategi Elektif 1. 2. 4. 3. 5. 7. Guru memberikan input terlebih dahulu-ini memudahkan murid memberikan contoh dan menbuat rumusan Guru boleh menggunakan kreativiti sendiri dengan tidak terikat kepada mana-mana pendekatan yang khusus Pendekatan ini banyak menggunakan latihan Guru boleh mengajar mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak Pendekatan ini sesuai untuk murid pelbagai kebolehan . 6. Kombinasi pendekatan deduktif dan pendekatan induktif Murid-murid diilibatkan secara aktif dalam pembelajaran sama ada dalam tugas mengasas rumusan ataupun memberikan contoh.

Strategi Deduktif  Juga dikenali sebagai Pendekatan Cerakinan  Kamaruddin Haji Husin 1988.81: Satu pendekatan mengajar yang memulakan satu kajian dengan melihat secara keseluruhan aspek pembelajaran sebelum kesimpulankesimpulan tentangnya dilakukan  Pendekatan memggunakan penguasaan peraturan/hukuman daripada aspek penggunaan  Membuat satu cerakinan daripada yang umum kepada spesifik .

MODEL DEDUKTIF Merancang Kenalpasti Maklumat Sediakan Contoh Pelaksanaan Penilaian Menjelaskan Definasi/Konsep Atau Generalisasi Ilustrasi/Contoh-contoh Mencuba Generalisasi Membuat Generalisasi Membuat Konsep Pendekatan Deduktif/Cerakinan .

2. 3. membuat generalisasi dan mengaplikasikan pengetahuan. Tematik merujuk kepada satu koleksi idea mengenai sesuatu objek yang tertentu Satu-satu tema itu dipecahkan kepada komponenkomponen yang kecil Mempunyai tajuk umum yang boleh dikembangkan kepada topik-topik kecil dan semuanya berkait dengan tajuk umum Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam pengajaran Pendekatan secara tema akan membolehkan pelajar menganalisis. Pengggabunggan pelbagai idea yang berkaitan mebolehkan pelajar menyatukan fakta-fakta . 5.PENDEKATAN TEMATIK 1. 4.

3.S Bloom pada tahuntahun 60an berdasarkan satu prinsip iaitu semua murid boleh menguasai sesuatu pekara sekiranya . 2.Pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti Dalam proses pembelajaran masteri.Ada masa yang mencukupi untuk murid menguasainya . Konsep ini diperkenalkan oleh B.PEMBELAJARAN MASTERI Konsep 1.guru mesti pastikan semua murid dapat menguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran Guru juga perlu memastikan semua murid dapat menguasai satu tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain .

Ia juga perlu mengajar dengan kaedah atau aktiviti yang berkesan dan bahan yang sesuai 6. Ia juga perlu merangsang kemahiran berfikir dikalangan pelajar . Peranan guru ialah untuk menenentukan pelajaran yang perlu dikuasai 5.Pembelajaran Masteri(2) 4.

Dalam program KBSM. 2. pemupukan nilai-nilai murni melalui pendekatan integrasi dan penyerapan dalam semua mata pelajaran KBSM .KESEPADUAN 1. bahasa. kemahiran. semua mata pelajaran disepadukan dan dikaitkan diantara satu sama lain dengan menyerapkan unsur-unsur nilai murni dalam setiap mata pelajaran Konsep bersepadu bermaksud penguasan ilmu pengetahuan.

Ia juga melibatkan strategi penyerapan nilai-nilai murni dalam semua matapelajaran termasuk kokurikulum 3. Ia melibatkan strategi perkembangan dan peningkatan daya intelek dan kemahiran berfikir 2. Ia juga menekankan kepada strategi berpusatkan pelajar 4.PENYEBATIAN 1. Tujuan utama strategi ini ialah untuk mencapai Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara KLIK DI SINI UNTUK KEMBALI KE LAMAN UTAMA .