Anda di halaman 1dari 89

KANDUNGAN

Pengenalan
Objektif Modul
Rasional Belajar Cara Belajar
Apakah Belajar Cara Belajar ?
Peranan Guru dan Murid
Kemahiran Belajar Cara Belajar
Kemahiran Maklumat
Strategi Metakognitif
Pengurusan Masa
Persediaan Peperiksaan
Contoh Rancangan Pelajaran

1. OBJEKTIF MODUL
Menjelaskan konsep BCB.
Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran.
Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran.
Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p
Membantu guru melatih guru lain BCB
Menyediakan contoh rancangan p & p

2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR


Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran.

Melatih murid memperoleh maklumat tambahan di luar

waktu sekolah.

Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat

pendidikan untuk belajar seumur hidup.

3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR


Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru.

Murid menggunakan pengetahuan rakan dan

bahan lain sebagai sumber pembelajaran.

Murid menilai tahap pembelajaran sendiri.

4. APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR

Belajar Cara Belajar adalah proses teknik

pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak

Kemahiran Belajar
Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid

untuk meraih kecemerlangan dalam peperiksaan


dan kehidupan.
Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran

seperti:

Kemahiran Belajar

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Membaca
Kemahiran Menulis
Kemahiran Mengambil Nota
Kemahiran Mengingat

a. Kemahiran Mendengar
Apa yang didengar ..........pelbagai teks
seperti:
Arahan
Lakonan
Puisi
Berita
Ucapan
Syarahan
Lagu
Taklimat
Pengumuman
Penerangan

Mengapa perlu didengar.... untuk


mendapatkan:
Maklumat
Fakta
Data
Pengetahuan
Penjelasan
Penghayatan muzik, puisi, bunyi

Siapa yang didengar .


Sesiapa sahaja yang

memberi maklumat
memberi penjelasan
membuat pertanyaan
memberi pendapat

b. Kemahiran Membaca
Skimming

Untuk maklumat ringkas dan pantas


Baca tajuk, pendahuluan dan rumusan
Scanning/ Imbasan

Untuk maklumat lebih dalam daripada skimming


Baca pendahuluan, rumusan dan bab
Perhatikan kata kunci, konsep, rajah, grafik, data

Bacaan Intensif

Untuk Maklumat Terperinci

strategi : SQ3R
Survey - pendahuluan, tajuk, ringkasan
Question tajuk jadi soalan jawab
Read baca perenggan untuk maklumat
Recite ringkaskan, refrasakan perenggan
Review lihat nota semula, pastikan ingat isi

Baca Laju
Boleh baca laju dan faham kandungan
Tumpuan sepenuhnya masa membaca
Kesan isi penting melalui tanda:

tulisan condong/ bergaris/tebal


graf/gambar rajah/peta minda
Membuat catatan nota

Menulis Cepat
Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran
menulis dengan kepantasan yang tinggi dan
tulisannya boleh dibaca oleh orang lain. Oleh
itu, menulis cepat memerlukan unsur:
Kelajuan menulis
Tulisan yang boleh dibaca

Mencatat Nota
Mencatat nota adalah aktiviti merekod

fakta,maklumat dan isi penting daripada bahan yang


dibaca, dilihat atau didengar.
Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar
seperti semasa kuliah, ceramah, penerangan,
temuduga, membaca buku atau bahan lain.

Mengingat
Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan

dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar


dan deria dengar dan deria lihat yang baik.
Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk
mengingat kembali dengan menyebut atau menulis
fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas
beberapa jam.

Bagaimana meningkatkan kemahiran


mendengar
Motivasikan diri untuk memberi

sepenuh tumpuan dan perhatian kepada

pembelajaran hari itu


Menumpukan perhatian pada apa

yang diperkatakan, ditunjukkan dan ditulis


Memandang ke arah guru.

KEMAHIRAN MAKLUMAT

KEMAHIRAN MAKLUMAT
KEUPAYAAN MENGUMPUL MAKLUMAT
SECARA BERKESAN IALAH SUATU
ASPEK KEMAHIRAN BELAJAR CARA
BELAJAR YANG PENTING.

Definisi Maklumat

Maklumat ialah
pengetahuan,data,butiran,fakta,
keterangan, atau cerita tentang
sesuatu perkara atau seseorang

Definisi Kemahiran Maklumat


Keupayaan seseorang mengenal pasti
keperluan maklumat mencari dan
mengumpulkan, mengurus dan
mengolah maklumat dan membekalkan
maklumat bagi memenuhi keperluan
tertentu.

Kemahiran maklumat terdiri daripada:


Kemahiran perpustakaan
Kemahiran belajar
Kemahiran penyelidikan
Kemahiran komunikasi dan penyampaian

SUMBER MAKLUMAT
Sumber berasaskan manusia
Contohnya ibu bapa, guru,
pakar bidang, tokoh dan
sebagainya.

Bahan audiovisual
Contohnya filem, video, aset, cakera laser,
mirofilem, mikrofis, pita magnetik

SUMBER
MAKLUMAT

Sumber berasaskan komputer


Contohnya dalam talian dan luar
talian, cakera padat, dan internet.

Bahan bercetak
Contohnya buku, majalah, monograf,surat
khabar, jurnal dan laporan.

JENIS SUMBER/BAHAN
1. Jurnal
2. Laporan /Statistik
3. Kertas Kerja
4. Paten
5. Standard/Piawaian
6. Tesis/Disertasi
7. Katalog Perdagangan
8. Ensiklopedia
9. Kamus
10. Tesaurus
11. Atlas/Peta
12. Gazetiar
13. Brosur/risalah
14. Akhbar
15. Majalah/Buletin
16. Buku teks/rujukan

17. Buku Tahunan


18. Monograf
19. Buku log/diari
20. Kitab suci/Hadith
21. Almanak
22. Indeks
23. Abstrak
24. Bibliografi
25. Ulasan/Resensi
26. Direktori
27. Biografi
28. Buku Panduan /Manual
29. Pangkalan Data
Dalam Talian
30. Internet
31. CD-ROM

MENGENAL PASTI MASALAH DAN


MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

Memahami tugasan
Menggunakan pelbagai sumber rujukan
Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat
Membina soalan asas
Menentukan maklumat yang diperlukan
Mengenal pasti skop sumber
Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir
semula masalah

MENILAI DAN MENGUMPULKAN MAKLUMAT

Gunakan teknik imbasan dan luncuran


Pilih bahan, baca, dengar dan tonton
Pastikan sumber sama ada sumber primer
atau sekunder
Mentafsir maklumat visual seperti graf,
peta dan carta.
Kumpulkan bukti., alasan dan butiran yang
dapat menyokong pandangan/hujah
Menilai sumber maklumat dan laman web
untuk mendapatkan yang tepat, boleh
dipercayai, diperakui, dan sesuai dan

Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah


individu tertentu seperti tokoh, pakar dalam
bidang berkenaan, orang kenamaan atau orang
yang terlibat secara langsung dalam sesuatu
peristiwa.

PERSEDIAAN MENEMU RAMAH


Tentukan maklumat yang diperlukan.
Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu

ramah.
Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan
maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh,
bidang pekerjaan dan sebagainya).
Buat janji temu dengan tokoh (tarikh, masa dan
tempat).
Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil
maklumat yang dikehendaki.
Sediakan alat perakam, kamera dan sebagainya
mengikut keperluan.

SEMASA MENEMU RAMAH


Tepati janji temu
Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri, menggunakan

gelaran dan ganti nama diri yang betul, menyatakan tujuan, dan mengucapkan terima
kasih).
Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan
maklumat.
Adakan hubungan mata dan mendengar dengan teliti.
Kemukakan soalan yang telah disediakan; ubah suai soalan jika perlu.
Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan.
Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain).

KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN


Dalam era ledakan maklumat, terlalu banyak
maklumat yang perlu diingati. Oleh itu, kita
perlu mengetahui cara mengesan maklumat
dengan cekap tanpa perlu mengingat
semuanya.

KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN


MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS

menggunakan

dengan

kad katalog

pembaca
mikrofis
dengan
komputer
OPAC

MENGGUNAKAN LACI KAD


KATALOG

Ada tiga jenis laci kad katalog :

Laci kad pengarang


Laci kad perkara
Laci kad judul
Anda boleh menggunakan satu daripada lacI
tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada
seperti maklumat pengarang, perkara dan / atau
judul.

Sistem Perpuluhan Dewey. Berdasarkan


sistem ini,
terdapat sepuluh kelas maklumat
iaitu:

000-099
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999

Karya Am
Falsafah
Agama
Sains Kemasyarakatan
Bahasa
Sains Tulen
Teknologi
Kesenian dan Hiburan
Kesusasteraan
Geografi, Sejarah dan Biografi

Mengenal Maklumat Bahagian Dalam


Buku
Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulit
belakang, halaman judul, halaman kandungan, indeks,
bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan
maklumat yang tertentu .

KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIA


Terdapat dua jilid ensiklopedia:
Jilid maklumat umum atau jilid makro
Jilid maklumat terperinci jilid mikro

Pilih jilid yang mengandungi perkataan


atau huruf yang pertama yang dicap
dengan huruf besar yang berkaitan
dengan maklumat yang hendak dikesan
seperti SUNGAI, TOKOH, TEMPAT,
dan KEJADIAN.

maklumat tentang perkataan dalam satu atau


lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau
makna, asal usul, ejaan, sebutan, silabikasi,
penggunaan dan kedudukan semasa yang disusun
mengikut urutan abjad.

Terdapat dua jenis kamus:


kamus umum
kamus khas atau kamus istilah.

MAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM KAM


1. Pecahan makna bagi entri dan subentri
(literal dan idiomatik)
2. Jenis kata
3. Maklumat etimologi
4. Label penggunaan
5. Rujuk silang
6. Varian
7. Ejaan
8. Sebutan
9. Istilah
10.Peribahasa
11.Contoh ayat

disusun mengikut abjad.


2. Pada sudut atas kiri setiap
halaman
dalam kamus tertulis kata pertama.
3. Pada sudut atas kanan tertulis kata
terakhir bagi halaman tersebut.

huruf pertama kata yang ingin dicari


maknanya. Setelah dapat halaman,
cari
perkataannya.

Fabulous

entri
frasa
ayat

fabulous wonderful
a fabulous day
It was a fabulous week.
Everything went well

Keterangan

makna

Senarai enjin pencarian:


Infoseek (http://www.go.com)
Alta Vista (http://www.altavista.com)
Yahoo (http://www.yahoo.com)
Google (http://www.google.com)
Lycos (http://www.lycos.com)
Cari (http://www.cari.com.my)

CONTOH ENJIN PENCARIAN

2. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada


CARA MENCARI ruang
MAKLUMAT
DARIPADA INTERNET
yang ditetapkan.
3. Taip kata carian (search word/search term)
yang berkait dengan perkara , topik atau
tugasan yang dicari.
4. Sebagai contoh jika anda ingin membuat
tugasan tentang keris taipkan keris jika enjin
carian yang dipilh menyediakan versi Bahasa
Melayu atau taip dagger sekiranya tiada

4. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan


untuk menentukan sama ada kandungannya
sesuai dengan maklumat yang dikehendaki.
5. Cuba kata carian yang lain sekiranya anda
masih tidak memperoleh maklumat yang
sesuai atau kurang lengkap.
Selamat Mencuba!

STRATEGI METAKOGNISI
An intellect is someone whose mind watches itself.
- Albert Camus

Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita


ketahui dan yang tidak kita ketahui.
(Costa, A.L.:1981)

Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang


diketahui dan apa yang tidak diketahui.

Pengertian Metakognisi

Kesedaran diri mengenai fikiran dan


pembelajaran merupakan perkara penting dalam
aspek metakognisi. Apabila kesedaran ini wujud,
murid dapat mengawal fikirannya untuk
merancang, memantau dan menilai apa yang
dipelajari .

STRATEGI METAKOGNISI
Pelajar mengawal pembelajarannya
dengan:
I. Merancang apa yang ingin
dipelajari.
Ii. Memantau kemajuan
pembelajaran diri.
Iii Menilai apa yang
dipelajari.

KEMAHIRAN MERANCANG

Meramal

Menyediakan diri
Membuat perancangan

KEMAHIRAN MEMANTAU
Kemahiran ini memerlukan: Murid bertanya
soalan seperti:
Adakah ini membawa makna kepada saya?
Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan?
Apakah soalan yang harus saya tanyakan?

Mengapa kemahiran, nilai dan pengetahuan


dapat dikuasai ?
Bagaimanakah sesuatu dapat dijalankan ?
Dengan pengetahuan itu pelajaran baru dipelajari
dengan strategi yang sesuai.

CARA MENGAJAR
METAKOGNISI
Metakognisi tidak perlu diajar sebagai satu
mata pelajaran. Metakognisi
disisipkan dalam kaedah

perlu

mengajar,

perkembangan staf dan proses


penyeliaan.

STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN


METAKOGNISI
MERANCANG
Sebelum
aktiviti
pembelajaran
dimulakan,
guru
mengajarkan peraturan yang patut dipatuhi , strategi untuk
menanangi masalah dan hala tuju yang harus diikuti.
Semasa aktiviti itu dilaksanakan, guru perlu
memberi peluang kepada murid untuk
berkongsi kemajuan, proses pemikiran dan
pandangan tingkah laku mereka.
Selepas aktiviti pembelajaran, guru perlu
meminta murid menilai sejauh mana
peraturan itu dipatuhi .

Menyoal ialah satu teknik penting untuk


menjelaskan fikiran.
Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri
mereka sendiri sebelum, semasa dan selepas
membaca, mendengar, melihat dan menonton
sesuatu.

PEMILIHAN SECARA PERSETUJUAN BERSAMA


Bincang dengan murid tentang pemilihan mereka
dari segi kesan baik dan buruk sebelum
keputusan dibuat.
Ini akan membantu pelajar mengikuti proses
metakognisi .

MENILAI DENGAN PELBAGAI KRITERIA


Guru harus memberikan peluang kepada murid
untuk membuat refleksi dan mengkategorikan
tindakan mereka mengikut dua atau lebih
kriteria penilaian sama ada
- membantu atau menghalang;
- yang disukai dan tidak disukai; atau
- baik dan buruk sesuatu aktiviti.

MENGAMBIL KREDIT
Guru harus meminta pelajar
mendapatkan maklum balas daripada
rakan dengan mengajukan soalan seperti:
Bagaimanakah
tindakan itu
harus diberikan
pengiktirafan?

Apakah tindakan
yang
membanggakn
diri anda?

Apakah informasi yang diperlukan?


Apakah alatan yang diperlukan?
MENINGKATKAN
KEYAKINAN
PELAJAR
Apakah kemahiran yang diperlukan untuk
melakukan tingkah laku berkenaan?
Soalan ini akan memberikan kesedaran dan
pengetahuan kepada pelajar tentang batasan
yang diketahui dan apa yang perlu diketahui.
Justeru, keyakinan murid dapat
dipertingkatkan.

menggalakkan mereka berfikir dengan lebih


mendalam. Contohnya:
GURU: Apa yang ingin anda nyatakan saya
ialah
GURU: Saya rasa anda ingin memberitahu
saya tentang

Bagus, kamu sedang membuat satu rangka


tindakan yang baik bagi
Apa yang kamu semua buat adalah satu
eksperimen yang baik.
Kamu sangat memberi kerjasama dan bantuan
kepada rakan dan itu adalah satu sifat yang
baik.

Biasanya murid mengeluarkan perkataan


MENERANGKAN
MAKSUD
PERKATAAN
sepertitidak adil, tidak baik, sangat
tegas.
Guru perlu bertanya dan menjelaskan
apakah yang dimaksudkan tidak adil,
tidak baik, atau sangat tegas kepada
murid.

Dengan kaedah main peranan murid dapat


membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak
dan membuat modifikasi secara metakognitif
tingkah laku dan sifat peranan tersebut.
Simulasi memberi mereka peluang untuk
memikirkan bagaimana seseorang itu akan
bertindak dalam situasi berlainan.

pengalaman itu. Ini membantu murid:

MENULIS JURNAL

- Mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan


kelakuan
mereka dalam bentuk simbolik / grafik.
- Melihat kembali persepsi asal mereka dan
membandingkan
persepsi asal dengan keputusan baru.
- Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut
dan cara
membuat keputusan.
- Mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil
dan
mengingat kembali kejayaan dan kesulitan yang dialami.

Contoh teladan oleh guru dan menjadi


MEMBERIKAN
TELADAN
ikutan oleh murid adalah proses sangat
berkesan.
Untuk tujuan ini, guru hendaklah
menunjukkan dengan jelas bagaimana guru
merancang, mengenal pasti dan menilai
sesuatu tingkah lakunya supaya murid dapat
mencontohinya.

PENGURUSAN MASA
Murid yang berjaya biasanya mempunyai:
1. Jadual waktu
2. Perancangan yang tersusun dan
sistematik.

Apakah jadual waktu dan Perancangan ?


Jadual Waktu
Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci
dan merangkumi:
1. Sesi pembelajaran
2. Aktiviti-aktiviti lain.
Perancangan
Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran
dan aktiviti-aktiviti lain.

Bagaimana menghasilkan jadual waktu


persendirian?
Tentukan masa untuk sesuatu

mata pelajaran.
Pilih keutamaan.
Tumpuan kepada topik sukar.
Pembahagian sama rata hari
ke hari.
Pilih masa yang paling sesuai.
Peruntukan masa untuk
aktiviti-aktiviti lain.

Selain belajar, masa harus


diperuntukkan untuk :
Berehat.
Membuat kerja rumah.
Bersukan.
Membantu ibu bapa
Aktiviti yang diminati
Kelas tambahan

Apakah kelebihan mempunyai jadual waktu?


Mengurangkan pembaziran waktu.
Fokus pada pelajaran.
Teratur.
Mengambil kira semua mata pelajaran.
Keutamaan.
Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja.

GAYA PEMBELAJARAN

Mengapa perlu mengenal pasti gaya


pembelajaran?
Setiap individu mempunyai gaya

pembelajaran yang berbeza.


Fokus terhadap apa yang diperlajari
Memaksimumkan hasil pembelajaran.

Apakah Gaya Pembelajaran?

1.
2.

Gaya pembelajaran VAK


Gaya pembelajaran Dunn & Dunn

1. Gaya pembelaran VAK


VISUAL
AUDITORI

KINESTETIK

2. Gaya Dunn & Dunn


Berasaskan beberapa aspek :

Alam Sekitar
Emosi
Sosiologi
Fizikal
Psikologi

Alam Sekitar
Bunyi
Cahaya
Suhu
Pola

Emosi
Motivasi
Ketabahan
Tanggung

jawab
Struktur

Sosiologi
Sendiri
Pasangan
Rakan Sebaya
Pasukan
Guru
Pelbagai cara

Fizikal
Persepsi
Makan
Waktu
Gerakan

Psikologi
Global atau Analitik
Otak Kiri atau Otak Kanan
Impulsive atau Refleksif

PERSEDIAAN MENGHADAPI
PEPERIKSAAN
Peperiksaan
memberikan
pelbagai pengalaman
RISAU
SUKA
DUKA
KECEWA
dan sebagainya.

SEBELUM PEPERIKSAAN
Bersedia
Latihan
Tidur secukupnya
Yakin
Makan secukupnya
Awal
Tenang
Jangan mengulang kaji pada saat-saat akhir

SEMASA PEPERIKSAAN
Baca arahan dengan

teliti
Anggarkan masa
Teruskan kepada
soalan yang lebih
mudah
Jangan panik
releks

GURU PERLU:
Bantu murid tekun

belajar.
Tingkatkan minat
murid terhadap kerja
sekolah.
Bantu murid
memberi perhatian.
Ajar murid teknik
belajar yang betul

Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu


Tingkatan :
Masa
:
Tajuk
:
Bidang :

Empat
80 minit
Berita / Laporan Sukan
Maklumat dan Interpersonal

Hasil pembelajaran:
7.1

Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,


idea, utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang
didengar, dibaca dan ditonton.
7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan
berdasarkan konteks.

umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.


1.4

Bersoal jawab secara bertatasusila dengan


menggunakan soalan pelbagai aras.
Aras 1 (v) Mengemukakan soalan mudah untuk
berkongsi idea, pengetahuan serta pengalaman, dan
memberikan jawapan yang sesuai dalam
perbualan secara bertatasusila.

Kemahiran bahasa: Mendengar, membaca dan menulis


Sistem bahasa: Kosa kata

menulis
Sistem bahasa: Kosa kata
Ilmu: Sukan
Peraturan Sosiobudaya: bekerjasama, bertolak
ansur dan patriotisme
Kemahiran bernilai tambah: - Belajar Cara
Belajar (merujuk kamus, membuat nota ringkas
dan metakognisi)
- Kajian Masa Depan

montaj rancangan sukan TV, dan


bersoal jawab tentang irama, lagu tema yang
didengar. (set induksi)
2. Guru mengemukakan soalan sebelum
memperdengarkan rakaman audio
laporan sukan dan mencatat isi penting
kepada murid. (metakognisi)

3. Murid dan guru bersoal jawab untuk


mendapatkan gambaran keseluruhan
kandungan dan format laporan sukan yang didengar.
4. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang
ahli sukan
terkenal dan menyenaraikan isi penting. (kemahiran mencatat
isi)
5. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan
dengan
senarai isi yang disediakan oleh guru.
6. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara
mengesan isi
penting dalam teks tersebut. (kemahiran mengenal isi penting)

perkataan mengikut konteks kemahiran


merujuk.
8. Murid menjalankan main peranan sebagai
pemain badminton negara dan wartawan.
Murid mengulas tentang teknik penyoalan
dan kata yang digunakan dalam temu bual.
Guru membuat ulasan dan rumusan.
9. Murid menulis semula perbualan yang diikuti
dalam bentuk dialog