Anda di halaman 1dari 7

PERSATUAN ANTARA PEMBOLEHUBAH-PEMBOLEHUBAH EMOSIONAL DAN

PENCAPAIAN SEKOLAH

Kajian-kajian psikologikal baru-baru ini menekankan aspek-aspek emosi, dan mereka


menunjukkan satu

peranan penting dalam proses-proses pembelajaran individu. Dengan ini, emosi positif adakah
dikatakan untuk secara positif mempengaruhi pengajian dan proses-proses pencapaian dan yang
negatif melakukan pertentangan. Dalam kajian ini, satu unit pendidikan “tasik ekosistem” telah
digunakan semasa yang pencapaian (tiga ujian) dan pembolehubah-pembolehubah emosional
(kepentingan, kesejahteraan, kebimbangan dan kebosanan; diukur di akhir tiga telah dipilih awal
pengajaran-pengajaran) telah dipantau. Soalan kajian itu ialah untuk meneroka menghubung kait
antara pembolehubah-pembolehubah emosional dan hasil pembelajaran unit pengajaran.
Pengetahuan sebelumnya telah mundur pada ujian-ujian berikutnya itu untuk menjelaskan nya
membingungkan kesan. Mundur menunjukkan satu amat penting pengaruh pengetahuan
sebelumnya pada ukuran-ukuran berikutnya itu pencapaian. Bagaimanapun, selepas dikira untuk
pengetahuan sebelumnya, korelasi positif antara kepentingan / kesejahteraan dan pencapaian dan
perkaitan negatif antara kebimbangan / kebosanan dan pencapaian telah didapati. Penelitian
lanjut dan campur tangan harus cuba untuk meningkatkan emosi positif dalam pengajaran-
pengajaran biologi untuk secara positif mempengaruhi pencapaian.

Perkataan Yang Utama: pencapaian, kebimbangan, kebosanan, kepentingan, kesejahteraan

PENGENALAN

Menurut kepada Pintrich, Marx dan Boyle (1993) proses-proses pembelajaran tidak boleh

hampir tidak ditakrifkan sebaik sahaja „cold kognisi“ dan faktor tambahan seperti

kognitif, pembolehubah-pembolehubah afektif dan sosial telah untuk dipertimbangkan, juga.

Sesetengah kajian-kajian psikologikal menekankan kepentingan emosi-emosi dalam kedua-dua

pengajian dan situasi-situasi prestasi. Bagaimanapun, sehinggalah baru-baru ini, emosi-emosi


belum
pernah secukupnya menjaga dalam arahan bilik darjah secara umum (Gläser-Zikuda, Fuß,
Laukenmann, Metz & Randler ,2005 ) dan menjadi agak diabaikan dalam penyelidikan dalam
pendidikan biologi. Dengan ini, emosi positif dikatakan untuk secara positif mempengaruhi
pengajian dan proses-proses pencapaian dan yang negatif melakukan pertentangan
(Laukenmann, Bleicher, Fuß, Gläser-Zikuda, Mayring & Rhöneck,2003; Pekrun, Götz, Titz &
Perry, 2002). Sedemikian menghubung kait antara sama ada kepentingan atau motivasi dan
markah pencapaian telah dahulunya mengakui dalam beberapa perkara, e.g. oleh Schiefele dan
Csikszentmihalyi (1998) dan Schiefele dan Rheinberg (1997), manakala aspek-aspek emosi lain,
sepertikebimbangan, kebosanan atau kesejahteraan telah secara jarang-jarang dianggap. Faktor-
faktor emosionaltelah disiasat dalam satu fesyen agak terpencil dan jarang sekali dalam konteks
syarat-syarat, kerana e.g. pengetahuan sebelumnya, dan malah lebih jarang sekali berkaitan
dengantertakluk khusus perkara-perkara atau satu unit biologi khusus dengan kandungan
tertentunya.

Kajian itu dibentangkan di sini adalah diasaskan suatu konsep yang membezakan antara semasa
situasional emosi-emosi - alam baqa “negeri” emosi-emosi - dan biographically maju dan lama
bertahan “sifat”- emosi-emosi (Ulich dan Mayring, 1992). Idea di belakang perbezaan ini
mungkin dijelaskan oleh satu contoh menggunakan binaan „kepentingan': Murid-murid mungkin
mengalami satu pengajaran tertentu, e.g. satu pengajaran sebenar atau satu tajuk khas sebagai
betul-betul menarik walaupun mereka tidak mempunyai satu umum kepentingan dalam biologi
perkara (melihat Laukenmann et al, 2003). Dalam focus kajian menunjukkan ini adalah
situasional (“negeri”) emosi-emosi kerana mereka mungkin disambung terus untuk kandungan
unit pendidikan masing-masing dan ujian-ujian masing-masing pada pencapaian. Konsep
“negeri”- pembolehubah-pembolehubah cara itu mereka dikutip sebaik sahaja selepas
pengajaran-pengajaran masing-masing itu (yang mana adalah lebih pengukuran langsung
berbanding dengan sifat pembolehubah-pembolehubah).

Di sini, kami menggunakan satu unit pendidikan “tasik ekosistem” semasa yang pencapaian (tiga
ujian) dan pembolehubah-pembolehubah emosional (kepentingan, kesejahteraan, kebimbangan
dan kebosanan,diukur di akhir tiga pengajaran) telah dipantau. Soalan kajian ialah untuk
meneroka menghubung kait antara pembolehubah-pembolehubah emosional (kesejahteraan,
kepentingan, kebimbangan dan kebosanan) dan hasil pembelajaran unit pengajaran

KAEDAH

Mempelajari mereka

Kajian itu meliputi >500 orang murid dalam Jerman barat daya; bagaimanapun analisis adalah
diasaskan 426 orang individu yang mengambil bahagian dalam semua ujian dan soal selidik.
Kami pilih peringkat kesembilan bahantara (Realschule; N = 284) dan peringkat kelapan bagi
stratifikasi tertinggi tahap (Gimnasium, N = 142) kerana sukatan pelajaran wujud. 223 (52,3%)
para peserta kita adalah budak-budak perempuan dan 203 orang budak lelaki [Sila perhatikan
bahawa orang Jerman sistem sekolah memisahkan murid-murid di akhir keempat gred kepada
tiga tahap stratifikasi yang berbeza: stratifikasi tinggi (Gimnasium), stratifikasi sederhana
(Realschule) dan stratifikasi rendah (Hauptschule)].Sekali, kita unit pendidikan khusus terpilih
14 unit pengajaran membincangkan ekosistem “tasik” (Randler & Bogner, 2008). Pemilihan
kelapan dan kesembilan peringkat adalah kerana ekologi diajar adalah dalam gred kelapan
tertinggi stratifikasi dan dalam gred kesembilan bagi stratifikasi sederhana. Oleh Itu, kriteria
pemilihan gred adalah sukatan pelajaran wujud, dalam ekologi kes (Randler & Bogner, 2008).
Malangnya, dalam stratifikasi paras rendah (Hauptschule), tiada sukatan pelajaran wujud di
mana ekologi boleh diajar dalam ini kumpulan umur untuk 14 pengajaran. Oleh itu, stratifikasi
ini tidak boleh dimasukkan dalam kajian walaupun ia mungkin telah satu aspek menarik. Jerman
mempunyai satu sistem persekutuan, iaitu, setiap negeri dalam negara ini telah nya mempunyai
sukatan pelajaran khas. Murid-murid itu datang daripada Jerman barat daya, Baden-
Württemberg, tetapi keputusan-keputusan itu kelihatan menjadi telaga boleh dipindah milik lebih
daripada sempadan-sempadan Jerman. Sekolah-sekolah dipilih mengikut kesediaan mereka bagi
menyertai dalam kajian kerana sekolah-sekolah ini terpaksa memohon satu unit pendidikan 14
jam dibangunkan untuk ajaran ekologi. Oleh itu, sampel mungkin cenderung ke arah lebih
berminat dan pengetua-pengetua inovatif, guru-guru dan ibu bapa. Bagaimanapun, saya
melakukan tak anggap yang ini mempunyai satu pengaruh di atas persatuan antara pencapaian
dan emosi-emosi. Tambahan pula, dalam kebanyakan bidang pengajian, kerjasama murid-murid,
guru-guru dan pengetua-pengetua dengan penyelidik-penyelidik adalah perlu, supaya satu
sepenuhnya rawak boleh prosedur - sekurang-kurangnya dalam kebanyakan kes - bukan menjadi
memohon.

Pembolehubah-pembolehubah emosional

Pembolehubah-pembolehubah emosional termasuk empat binaan: kepentingan, kesejahteraan,


kebimbangan dan kebosanan (merujuk kepada Gläser-Zikuda et al., 2005). Soal selidik itu
mengandungi
19 perkara berdasarkan satu Likert-scale lima mata (lihat contoh-contoh barang-barang dalam
Table 1), i.e. setiap empat binaan membina telah disukat dengan lebih daripada satu perkara.
Data psikometrik menjadi gemuk oleh murid-murid segera di akhir tiga pengajaran prapilih.
Saya memilih mengukur ini situasional emosi-emosi tiga masa-masa bagi menerima lebih
gambar tepat dan lebih data setia daripada satu ukuran sahaja. Pertama, cara untuk masing-
masing binaan dikira setiap murid dan pengajaran , dan kemudian mundur daripada kesemua tiga
pengajaran-pengajaran dikira setiap membina dan murid. Oleh itu, murid setiap satu menerima
empat ukuran-ukuran, satu untuk masing-masing binaan psikologikal. Kesahihan dan
kebolehpercayaan sisik-sisik ini adalah baik (untuk butiran, melihat Gläser-Zikuda et al, 2005;
Alfa Cronbach berjarak dari 0.78-0.92). Menyimpulkan barang-barang ini nampaknya tidak telah
sebarang pengaruh.

Meja 1. Contoh-contoh barang-barang negeri soal selidik


Kepentingan: Pengajaran adalah menarik bagi saya.
Kesejahteraan: Saya menikmati pengajaran.
Kebimbangan: Saya berasa tidak selamat semasa pengajaran.
Kebosanan: Saya berasa bosan.

Pembolehubah-pembolehubah pencapaian

Satu rentetan peperiksaan telah digunakan untuk berprestasi: saya) sebelum suruhan, ii) sebaik
sahaja selepas suruhan (digunakan untuk penggredan), dan iii) dengan satu penangguhan 6-8
minggu-minggu (digunakan seperti satu pengekalan ujian). Murid-murid bukan prewarned bagi
ujian pengekalan. Ujian pencapaian itu diambil tindakan butiran 14 pengajaran (Randler dan
Bogner, 2008). Ujian-ujian itu telah dibangunkan daripada satu kumpulan butir dibina dengan
menghormati untuk matlamat khusus unit pendidikan. Kemudian, oleh satu kadar mahir teman-
teman daripada biologi, barang-barang itu dihalusi atau dibuang dan pretested dalam satu sampel
murid bagi kumpulan umur sama dan stratifikasi dengan separuh mereka mempunyai menerima
telah beberapa ajaran dan suruhan dalam ekologi dan separuh bukan. Kemudiannya, peratusan
jawapan-jawapan betul dan kualiti bagi membezakan antara murid-murid baik dan lebih buruk
mengira menerima akhir set ujian. Keputusan-keputusan ini daripada akhir itu menguji memohon
semasa unit pendidikan adalah amat dihubung kait dengan penggredan (tanda-tanda) diberi oleh
guru-guru itu, menyediakan beberapa jenis kesahan luaran.

Umumnya, pengaruh-pengaruh ketara pengetahuan sebelumnya belajar dan suruhanFraser,


(Walberg, Welch & Hattie, 1987) dan sering, pengetahuan sebelumnya dijelaskan kebanyakan
daripada varians dalam ujian-ujian berikutnya (Einsiedler & Treinies, 1997, Schiefele and
Rheinberg, 1997). Menjelaskan ini membingungkan kesan sebelumnya pengetahuan ia telah
disingkirkan oleh satu teknik regresi. Pengetahuan sebelumnya adalah mundur menentang saya)
ujian kelas, dan ii) pada ujian pengekalan, dan iii) pengetahuan sebelumnya kedua-dua dan ujian
kelas mundur pada ujian ingatan. Ini mundur hanya mendedahkan bahawa markah pra ujian
nyata sekali mempengaruhi posttest skor. Menjelaskan kesan ini, mempiawaikan baki daripada
ini mundur telah diselamatkan seperti baru pembolehubah-pembolehubah. Varians dalam baki
ini posttest dan pengekalan sekarang adalah tidak terjejas dengan prauji skor. Kemudian, ia boleh
digunakan untuk menghubung kait lanjut dengan emosional negeri pembolehubah-
pembolehubah. Prosedur ini “mengurangkan” membingungkan kesan-kesan pengetahuan
sebelumnya daripada pengajian hasil (ujian-ujian berikutnya) dan sebarang korelasi antara
pembolehubah-pembolehubah emosional dan pencapaian kini dibersihkan daripada pengaruh
sederhana pengetahuan sebelumnya itu pada pencapaian berikutnya.

Satu mungkin mempertikaikan begitu satu skala Likert mungkin dengan sifat satu skala ordinal,
bagaimanapun, oleh banyak penyelidik takrif menggunakan Likert mendaki dalam berparameter
ujian
prosedur.
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

Kesemua tiga mundur menunjukkan satu amat pengaruh yang penting pengetahuan sebelumnya
pada ukuran-ukuran berikutnya itu pencapaian. R2 terlaras adalah 0.14 (prauji pada ujian kelas),
0.15 (prauji pada pengekalan) dan 0.46 (prauji dan ujian kelas pada pengekalan). Ini menekankan
pengaruh itu pengetahuan sebelumnya. Bagaimanapun, selepas dikira untuk pengetahuan
sebelumnya, korelasi positif antara binaan psikologikal ingin dan kesejahteraan berpencapaian
dan satu perkaitan negatif antara kebimbangan dan kebosanan berpencapaian telah didapati

(Meja 2). Menghubung kait ini bukan dikelirukan oleh pengetahuan sebelumnya sejak teknik
regresi menjelaskan pengaruh ini dengan menggunakan diseragamkan baki.

Meja 2. Korelasi antara pencapaian (residualised untuk pengetahuan sebelumnya) dan


pembolehubah-pembolehubah emosional diukur di akhir tiga pengajaran terpilih dalam unit
pendidikan “tasik ekosistem”.

faktor-faktor emosional kepada pembelajaran kerana diukur oleh situasional emosi-emosi -


adakah
mencapai, selepas dikira untuk membingungkan kesan pengetahuan sebelumnya. Ini keputusan-
keputusan sejajar dengan kajian-kajian membincangkan motivasi yang menunjukkan juga satu
perkaitan positif motivasi pada pencapaian (Schiefele and Rheinberg, 1997). Keputusan-
keputusan itu dibentangkan di sini menarik sejak mereka meneroka satu khusus unit pendidikan
dan pengetahuan domain khusus dari penyiasatan tertakluk khusus pengetahuan secara umum
dan biographically maju traitemotional pembolehubah-pembolehubah. Murid-murid yang
menyatakan faedah lebih tinggi dan kesejahteraan lebih tinggi semasa unit ekologi itu telah
melaksanakan dengan lebih baik dalam satu ujian pencapaian berikutnya, manakala murid-murid
yang menganggap kebimbangan dan kebosanan lebih tinggi dipersembahkan lebih buruk. Dalam
perbandingan dengan satu kajian dalam pendidikan fizik (Laukenmann et al, 2003), keputusan-
keputusan adalah agak serupa, oleh itu mencadangkan yang keputusan-keputusan ini mungkin
serta diamalkan di dalam perkara-perkara Sains lain.
Satu had kajian adalah saya berupaya menunjukkan beberapa jenis persatuan antara emosional
dan pembolehubah-pembolehubah pencapaian, dari satu akibat hubungan. Bagaimanapun,
persamaan struktur memperagakan dan analisis laluan dalam satu dahulu mengkaji pada ajaran
fizik menunjukkan beberapa jenis penyebab hubungan (Laukenmann et al, 2003).
Bagaimanapun, aspek-aspek ini perlu menjadi
di bawah penyelidikan pada masa akan datang.

Urusan selanjutnya sepatutnya dianjurkan seperti satu kajian prospektif, di mana rawatan-
rawatan
mungkin digunakan yang cuba untuk meningkatkan emosi positif dalam pengajaran-pengajaran
biologi dan untuk mengukur hasil dalam satu ketat rawatan kawalan reka bentuk. Bagaimanapun,
ini kelihatan
bukannya mudah, kerana ada ditunjukkan oleh Gläser-Zikuda et al. (2005). Satu dari segi teori
pendekatan berasas dengan jelas menumpukan atas strategi-strategi pengajaran untuk
meningkatkan
pelajar-pelajar emosi-emosi telah dilabelkan FEASP-approach (menumpukan atas takut,
perasaan cemburu, (Deci and Ryan, 1985). kebimbangan, simpati, dan keseronokan; Astleitner,
2000). Bagaimanapun, tidak ada penilaian empiris pendekatan ini. Kedua-dua pendekatan-
pendekatan ini mencadangkan penggunaan sebenar, pelajar berpusat pembolehubah-
pembolehubah, berdasarkan teori keazaman diri Pada masa akan datang, satu pembelajaran
menarik mungkin untuk memohon satu
reka bentuk rawatan berdasarkan binaan teori ini.