Anda di halaman 1dari 8

Faculty of Technology & Information Science

VOL: 1/10 31 Jan 2010 15 Safar 1431H E-mail: mnemonics10@gmail.com


pertama hanya akan terhasil menerusi sistem
INTEGRATION 2010
SELAMAT pendidikan berkualiti tinggi, dinamik dan mampu
menangani cabaran semasa dan hari muka.

DATANG 2010 Kualiti perkhidmatan perlulah dipertingkatkan dari


semua aspek dan setiap kritikan haruslah diter-
Regional Conference on Knowledge
Integration in ICT
ima dengan lapang dada sebagai muhasabah D

A
untuk memoperbaiki kelemahan yang ada. Seir- ate : 1 Jun 2010
ssalamualaikum wbt ing tuntutan tersebut, FTSI sama sekali tidak pernah men- Venue : Palm Garden Putrajaya
buat semua warga gabaikan fungsi asas tanggungjawab sosial untuk memban- www.kuis.edu.my/ictconf/
KUIS. gunkan potensi sumber daya manusia yang berilmu, Important Dates
Alhamdulillah bersyukur berketrampilan, memiliki sahsiah dan jati diri yang unggul. Abstract dateline: 01/03/2010
kehadrat Ilahi kerana kita masih Fullpaper dateline :01/04/2010
diberi peluang menghirup segarnya Kepada para pelajar, lipat gandakan usaha anda menimba Camera ready :01/05/2010
udara pagi dan menikmati merdu seberapa banyak ilmu di gedung yang penuh khazanah
kicau burung yang bertebaran tidak ternilai ini. Perbaharui niat dan sentiasalah ingat
dilangit terbentang. Syukur yang amanah yang terpikul di bahu anda sebagai seorang khali-
Taklimat Latihan Industri
tak teringga kerana masih fah, anak, adik, abang, kakak atau ahli masyarakat. Kutiplah
dikurnia nikmat iman, Islam dan berapa banyak peluang yang muncul selagi ia tidak melang- Taklimat kepada para pelajar semester
umur di fajar tahun baru 2010 ini. gar batas-batas agama. Raihlah pengalaman yang tidak akhir yang akan mengikuti latihan industri
Setelah sekian lama, akhirnya berkat kudrat kurniaan Allah, ternilai harganya melalui pelbagai aktiviti yang bermanfaat. akan diadakan seperti butiran berikut:
buletin Mnemonics yang tertangguh keluarannya sejak Dan belajarlah menjadi seorang yang matang dalam mem- Taklimat ke-dua untuk Latihan
Februari 2006, dapat juga disiapkan. Azam tahun baru buat keputusan. Industri Sesi III 09/10
2010, dengan penuh iltizam dan etos kerja yang tinggi,
(8 Mac 2010 - 27 Jun 2010)
tahun 2010 perlu dilalui dengan lebih efisyen, komitmen Menjelang musim peperiksaan yang bakal tiba, kami
Tarikh : 5 Feb 2010
lebih tinggi dan prestasi perlu semakin meningkat. Mnemon- mengucapkan selamat maju jaya kepada semua pelajar
Tempat : DKIT
ics keluaran Januari 2010 telah diberi imej baru dengan KUIS yang menduduki peperiksaan semester akhir dan
Masa : 3.30 pm
pelbagai maklumat terkini berkaitan aktiviti FTSI dan taz- pelajar-pelajar semester 6 yang bakal menjalani latihan
Agenda : Pengesahan tempat latihan
kirah sebagai peringatan kepada kita yang sering lupa. industri. Pasti tidak ada jalan pintas yang mudah untuk
industri, mendapatkan log book dan indus-
Sesuai dengan motto Mnemonics iaitu “ur memory aids” mencapai kejayaan. Bagi pelajar-pelajar tahun akhir, per-
trial training guideline dll.
yang bermaksud bantuan ingatan buletin ringkas ini diharap jalanan anda baru saja bermula. Jadilah contoh yang terbaik
menjadi wadah komunikasi alternatif kepada warga FTSI dalam masyarakat dan buktikan bahawa graduan dari
Taklimat Pertama untuk Latihan
dan KUIS secara umum. IPTIS adalah setanding dengan graduan IPT ternama lain
seperti MMU, Lim Kok Weng Universiti, UTP, USM dan Industri Sesi I 10/11
Belum terlambat kiranya untuk warga Mnemonics mengu- banyak lagi. Semoga kejayaan mengiringi anda. (17 May 2010 - 3 Sept 2010)
capkan selamat Tahun Baru kepada semua pensyarah, Tarikh : 5 Feb 2010
kakitangan dan tidak dilupakan pelajar-pelajar KUIS. Men- Akhir kalam,semua warga kerja Mnemonics berharap Tempat : DKIT
dukung hasrat KUIS untuk muncul sebagai sebuah pusat agar keluaran yang berwajah baru ini mampu memberi Masa : 3.00 pm
pengajian tinggi berorientasikan pendidikan bersepadu informasi berguna kepada seluruh warga KUIS terutamanya Agenda : Taklimat LI, pre-registration,
selari dengan misi dan visi bagi menjayakan gagasan pen- warga FTSI. Kami mengalu-alukan sebarang pandangan, mendapatkan kalendar LI sesi I 10/11.
didikan tinggi negara, warga FTSI berharap untuk turut aktif kritikan dan tunjuk ajar daripada semua pihak dalam mener- Pelajar terlibat diwajibkan hadir.
menyumbang tenaga dan kepakaran bagi merealisasikan bitkan buletin ini. Mohon maaf atas sebarang kekurangan
hasrat menjadi universiti penuh. dalam keluaran pertama ini. Membina mengambil masa,
meruntuh sekelip mata. Bantulah kami membina platform MUTIARA KATA
Sebagai warga IT yang berdepan dengan perubahan
Mnemonics ini agar kelemahan yang ada dapat sama-sama “Jauhkanlah dirimu dari sifat riak, kerana hik-
kita perbaiki. InsyaAllah… mahnya tidak dapat dimengerti dan fitnahnya tidak
teknologi maklumat setiap detik dan saat, seluruh daya
usaha harus digembeling dalam usaha menjana modal -Editor dapat dielak”
insan yang bermoral dan berkualiti. Modal insan kelas

APABILA setiap kali tahun baru menjelang pasti isu azam sesuatu perbuatan, selepas adanya niat dan azam yang
akan mula dipersoalkan. Tidak kira sama ada tua atau tinggi, beberapa langkah seterusnya mesti digerakkan
muda. Setiap orang pasti menanam azam masing-masing antaranya ialah:
didalam diri mereka. Pada keluaran kali ini saya ingin
mengajak anda mendekati dengan lebih dekat lagi apakah
 Perancangan, pengurusan dan strategi yang baik serta
maksud sebenar azam,apakah pandangan Islam dalam bersesuaian dengan matlamat yang ingin dicapa
sudut azam ini dan banyak lagi. Artikel ini diambil dari  Pelaksanaan yang baik dan istiqamah
seorang penulis iaitu Mohd Kamel b Mat Salleh, Unit
Perhubungan Awam JAKIM.  Tawakal kepada Allah
 Buat penilaian dan muhasabah secara berterusan agar
Mu'jam Lughah Fuqaha (Kamus Bahasa Fiqh) menyebut perancangan dan perlaksanaan tidak lari serta tersasar
azam bermaksud tetap dan teguh, manakala dalam daripada matlamat yang ingin dicapai.
Mu'jam al-Arabi al-Asasi (Kamus Asas Bahasa Arab) ia
bererti niat dan bersungguh-sungguh.Kedua-dua penger- Perancangan, pengurusan dan strategi memainkan per-
tian ini membawa kepada maksud yang lebih kurang anan penting dalam menjayakan azam. Ini dijayakan
sama. Ini menjelaskan lagi hubung kait yang amat erat dengan baik oleh Rasulullah dalam memacu kegemilan-
antara bahasa Melayu dan bahasa Arab. Jika dilandaskan gan usaha dakwah dan pembentukan negara Islam se-
kepada sistem nilai menurut kacamata Islam, ia adalah waktu kepemimpinan Baginda yang kemudian diteruskan
satu akhlak positif yang sewajarnya menjadi hiasan peri- Khulafa al-Rasyidin. Dalam Islam, sesuatu azam yang
badi setiap individu muslim. Menetapkan azam untuk diiringi dengan usaha, perancangan, pengurusan, strategi
suatu perkara adalah suatu tuntutan. Ini bertepatan den- dan pelaksanaan tidak akan tercapai keberhasilannya
gan hadis Rasulullah yang bermaksud: “Hanya segala tanpa bergantung kepada taufik dan hidayah serta inayah
amal itu dengan niat dan hanya bagi tiap-tiap seorang (pertolongan) Allah. Sebab itu ada konsep tawakal yang
mengikut apa yang ia niatkan” (riwayat al-Bukhari dan boleh diertikan sebagai berserah kepada Allah selepas
Muslim). Justeru, menurut perspektif Islam, azam yang berikhtiar dalam melaksanakan sesuatu perbuatan. Oleh
baik ialah azam yang tulus dan ikhlas kerana menuntut itu berazamlah kerana Allah dan berusahalah menca-
keredaan Allah. Setiap azam tanpa keikhlasan kepada painya. Apa azam anda tahun 2010 ini??
Allah tidak diterima dan sia-sia walaupun dari sudut prakti- Ungu Karmila
kal berjaya dan berhasil. Dalam merealisasikan kejayaan

PENAUNG En. Che Wan Shamsul Bahri Che Wan Ahmad ∙ KETUA EDITOR Pn Intan Fadzliana Ahmad ∙ REKABENTUK GRAFIK Pn Norashikin ∙
WARTAWAN & SUNTINGAN Pn Siti Noor Ahmad ∙ CETAKAN & EDARAN En Iskandar∙ FOTOGRAFI En Nufran & En Azrul
Diterbitkan oleh: Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473
2 1
Rekreasi Minda
Final Year Project
KENYATAAN HIDUP DISEBALIK PERMAINAN INI

S
eorang guru wanita sedang bersemangat bagai cara, untuk menukarkan sesuatu, dari yang
mengajarkan sesuatu kepada murid- haq menjadi bathil, dan sebaliknya. Pertama-tama Seperti semester-semester yang lepas,
muridnya. Ia duduk menghadap murid- mungkin akan sukar bagi kita menerima hal terse-
Persembahan Projek Akhir merupakan
muridnya. Di tangan kirinya ada kapur, di but, tapi kerana terus disosialisasikan dengan cara
tangan kanannya ada pemadam. Guru itu berkata, -cara menarik oleh mereka, akhirnya lambat laun program fakulti yang dinanti-nantikan
"Saya ada satu permainan... Caranya begini, ditan- kamu akan terbiasa dengan hal itu. Dan anda oleh pelajar mahupun pensyarah FTSI
gan kiri saya ada kapur, di tangan kanan ada pe- mulai dapat mengikutinya. Musuh-musuh kamu pada setiap semester. Dengan ini, saya
madam. Jika saya angkat kapur ini, maka berseru- tidak pernah berhenti membalik dan menukar nilai
lah "Kapur!", jika saya angkat pemadam ini, maka dan ketika."Keluar berduaan, berkasih-kasihan
selaku wakil dari FYP Comittee ingin
katalah "Pemadam!" tidak lagi sesuatu yang pelik, Zina tidak lagi jadi menjemput semua warga FTSI untuk
persoalan, pakaian seksi menjadi hal yang lumrah, sama-sama memeriahkan majlis The
Murid muridnya pun mengerti dan mengikuti. Guru tanpa rasa malu, sex sebelum nikah menjadi suatu Grand Final Year Project Showcase
berganti-gantian mengangkat antara kanan dan kiri kebiasaan dan trend, hiburan yang asyik dan pan-
tangannya, semakin lama semakin ce- jang sehingga melupakan yang wajib adalah biasa, seperti ketetapan berikut:
pat.Beberapa saat kemudian guru kembali berkata, materialistik kini menjadi suatu gaya hidup dan lain
"Baik sekarang perhatikan. Jika saya angkat kapur, lain." "Semuanya sudah terbalik. Dan tanpa dise- Tarikh : 2 Februari 2010 (Selasa)
maka sebutlah "Pemadam!", jika saya angkat pe- dari, anda sedikit demi sedikit menerimanya tanpa
madam, maka katakanlah "Kapur!". Dan diulang- rasa ia satu kesalahan dan kemaksiatan. Paham?" Tempat : Dataran Garlic
kan seperti tadi, tentu saja murid-murid tadi keliru tanya Guru kepada murid-muridnya. "Paham Masa : 9.00 pagi - 5 petang
dan kekok, dan sangat sukar untuk mengubahnya. cikgu..."
Namun lambat laun, mereka sudah biasa dan tidak
lagi kekok. Selang beberapa saat, permainan ber- UMAT ISLAM SEMAKIN MUDAH DIBELI DEN-
Untuk makluman, semua pensyarah yang
henti. GAN WANG RINGGIT, DILALAIKAN DENGAN terlibat untuk menilai pelajar, dimestikan
Si guru tersenyum kepada murid-muridnya."Murid- KEINDAHAN DAN MEMUJA KESERONOKAN hadir pada sesi pagi. Pensyarah-
murid, begitulah kita umat Islam. Mulanya yang HIDUP, HINGGA HILANG MARUAH DAN HARGA pensyarah lain yang tidak terlibat dengan
haq itu haq, yang bathil itu bathil. Kita begitu jelas DIRI!! YA ALLAH, SATUKANLAH UMAT ISLAMï...
membezakannya. Namun kemudian, musuh Sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, sesi penilaian projek, digalakkan hadir
musuh kita memaksakan kepada kita dengan per- untuk menyaksikan hasil-hasil projek
akhir pelajar pada semester ini dan
seterusnya menyumbangkan idea-idea
SUKAN MENTOR MENTEE 2010: Membina Mahabbah dan teguran yang bernas untuk
penambahbaikan projek pada semester
Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI) telah menganjurkan Perlawanan Sukan Persa- hadapan.
habatan Mentor Mentee 2010 pada 22 Januari 2010. Perlawanan Sukan Persahabatan
Mentor Mentee yang telah menjadi sebahagian aktiviti tahunan fakulti ini dianjurkan dengan
usahasama Persatuan Mahasiswa FTSI. Perlawanan Sukan Persahabatan Mentor Mentee Untuk makluman juga, Pameran Projek
telah diadakan bermula jam 3.00 petang hingga jam 6.30 petang. Akhir untuk subjek Graphic Design akan
berlangsung pada tarikh dan tempat yang
Perlawanan Sukan Persahabatan Mentor Mentee 2010 merupakan arena untuk mengukur sama oleh pelajar-pelajar di bawah
kemahiran olahraga para pelajar siswa dan siswi di samping mengukuhkan perpaduan dan didikan En.Ali Reza dan En.Nufran serta
mengeratkan hubungan persahabatan di kalangan mentor dan mentee. Kesinambungan saya sendiri.
arena ini akan menyumbang ke arah peningkatan kualiti akademik mentee melalui pemben-
tukan jaringan akademik di kalangan mentor dan mentee. Closing akan diadakan pada pukul 4.00
ptg oleh YB Dato Rektor. Semua
Perlawanan Sukan Persahabatan Mentor Mentee 2010 yang telah disertai oleh 16 kumpu-
lan mentor mentee ini mempertandingkan sebanyak dua acara iaitu futsal untuk mentee pensyarah dimestikan hadir pada sesi ini..
siswa dan perlawanan bola jaring untuk mentee siswi. Perlawanan futsal telah diadakan di
padang sukan KUIS sementara perlawanan bola jaring dijalankan di gelanggang sukan Diharap majlis yang bakal dilaksanakan
KUIS. akan berjalan dengan lancar dan
kerjasama daripada semua saya dahului
Di dalam perlawanan futsal, kumpulan gabungan mentor Encik Muiz dan Encik Khirulnizam dengan jutaan terima kasih..
telah berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan. Manakala tempat kedua telah disan-
dang oleh.kumpulan gabungan mentor Encik Ali Reza dan Encik Che Wan Shamsul Bahri Sekian, harap
Bagi perlawanan bola jaring, kumpulan gabungan mentor Puan Asrina, Puan Norasyikin dan
maklum...
Puan Musliza telah berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan sementara tempat kedua
telah disandang oleh kumpulan gabungan mentor Cik Illiana, Puan Haniza dan Puan
Farhana. Sekalung tahniah diucapkan untuk para pemenang dan semoga kejayaan ini men- IMA SHANAZ
jadi cabaran kepada kumpulan mentor mentee lain untuk lebih cemerlang pada tahun-tahun BINTI
akan datang. WAHIDIN
Majulah sukan untuk FTSI!
Dilaporkan oleh: Cik Khaliza

Diterbitkan oleh: Innovation Center, Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473
3 1
Kepentingan Pre-Production untuk Proses Rakaman Audio dan Penggambaran Video
Oleh: En Muiz
“Puan! Boleh tak kalau kami “shoot” sekarang? Projek kami nak kena hantar termasuklah; mendapatkan maklumat, penghasilan skrip dan papan cerita
esok ni!! , gesa seorang pelajar kelas audio video kepada seorang pen- (storyboard), pemilihan tempat, pemilihan bakat dan pemilihan kostum (wardrobe).
syarah yang bakal menjadi “bahan” dalam projek kumpulannya. Dengan Seperti yang dinyatakan tadi, ini adalah di antaranya, sekiranya kita merujuk kepada
keadaan yang “pening-pening lalat” disebabkan oleh penangan “morning industri filem Hollywood selain dari aktiviti yang disebutkan tadi, terdapat beberapa
sickness” pensyarah tersebut terpana seketika dan mula bertanya.. “mana aktviti tambahan yang lain seperti konsep, senarai shot, jadual rakaman, peralatan
skripnya dan dialognya? Apa yang saya kena buat? Dekat mana kita nak dan penyediaan borang pelepasan (untuk sesiapa yang muncul di dalam penggam-
“shoot”? Bilik saya belum berkemas lagi ni…”. Seperti kebiasaanya pelajar baran) yang perlu dilakukan dan disediakan sebelum production bermula. Secara
tersebut dengan muka selamba menjawab, “ Alamak! Skripnya tak ada la ringkasnya, proses production (penggambaran atau
puan, tapi tak apa puan, kami nak tanya soalan senang sahaja, lagi pun ….ramai di kalangan rakaman suara) dapat dilaksanakan dengan lebih lan-
kami nak shot muka je kot…”. pelajar hanya ber- car sekiranya lebih banyak masa dimanfaatkan untuk
gantung kepada aktiviti pre-production.
Adakah tuan puan warga FTSI pernah terlibat dengan situasi di atas? Atau
mungkin ada dikalangan anda mengambil jalan mudah untuk menolak untuk maklumat di depan Bagi mendapatkan maklumat, ramai di kalangan pelajar
terlibat dengan aktiviti tersebut kerana mungkin akan membuang masa mata sahaja dan hanya bergantung kepada maklumat di depan mata
anda? Apa pun jawapan anda, perkara di atas sepatutnya tidak berlaku mengabaikan mak- sahaja dan mengabaikan maklumat lain yang lebih
sekiranya setiap pelajar mengambil pendekatan untuk “bersedia” sebelum lumat lain yang le- penting namun mudah diperoleh. Membuat rujukan
memulakan apa juga tugasan rakaman yang diberikan sama ada bagi raka- bih penting namun adalah sangat penting bagi mereka yang masih baru di
man audio mahupun video. Diharap artikel ringkas ini akan memberikan dalam bidang ini! Sekiranya mereka yang professional
gambaran kepada pelajar betapa pentingnya proses atau aktiviti yang terlibat mudah diperoleh. pun masih perlu membuat rujukan, siapakah anda yang
di dalam “pre-production” atau pra-produksi untuk mengelakkan daripada baru berkenalan dengan camcorder dan berhasrat
membazir waktu anda dan yang lebih penting adalah masa “bahan” anda untuk membuat production dengan kaedah hala dan rakam (point and shoot)? Ruju-
yang tertangguh disebabkan oleh karenah anda sendiri yang tidak mengha- kan yang dimaksudkan ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai konsep
yati konsep pre-production. dan kebiasaan (concept and familiarity) yang diperlukan bagi sesebuah kategori
aplikasi video atau audio yang cuba dihasilkan sama ada untuk menghasilkan cerita
Secara umumnya dalam penghasilkan aplikasi multimedia khususnya audio pendek, klip video, pengiklanan, dokumentari ringkas, program wawancara atau lain
dan video, terdapat tiga fasa utama iaitu, pre-production, production dan post -lain kategori. Anda boleh merujuk ke laman web yang menawarkan banyak contoh-
production. Umumnya juga pelajar sedia maklum berdasarkan kepada sili- contoh video seperti kategori yang disebutkan tadi di youtube.com, metacafe.com,
bus, pre production adalah tugasan atau kerja-kerja yang perlu dilakukan ifilm.com, googlevideo.com dan banyak lagi.
sebelum memulakan proses rakaman dan antara tugasan dan aktivitinya Sambungan di muka surat 4

Radio Frequency Identification


By: Nor Musliza Mustafa
What is RFID memory (RAM) giving them the ability to ucts (e.g., pharmaceuticals) are authen-
Radio Frequency IDentification, RFID is a store up to 32,000 bytes of data. tic and have not been altered in any
dedicated short-range communication way)
(DSRC) technology. The term RFID is used  Warranty Services (marking durable
to describe various technologies that use goods with a tag incorporating a product
radio waves to automatically identify peo- registration code to facilitate warranty
ple or objects. RFID technology is similar services)
to the barcode identification systems, we  ID, Travel, and Ticketing (providing a
see in retail stores everyday; however, one means to verify the identity of the trav-
big difference between RFID and bar code eler and to ensure that the documents
technology is that RFID does not rely on are genuine)
the line-of-sight reading that bar code  Baggage Tracking (monitoring and con-
scanning requires to work. trolling the movement of baggage from
check-in to loading on an airplane)
Technology behind RFID
 Patient Care and Management (providing
With RFID, the electromagnetic or electro-
a means to rapidly and accurately verify
static coupling in the RF (radio frequency) RFID Frequencies
information concerning patient allergies,
portion of the electromagnetic spectrum is Much like tuning in to your favorite radio
prescription history, etc. to prevent sur-
used to transmit signals. An RFID system station, RFID tags and readers must be
consists of an antenna and a transceiver, tuned into the same frequency to enable
which read the radio frequency and trans- communications. RFID systems can use
fers the information to a processing device a variety of frequencies to communicate,
(reader) and a transponder, or RF tag, but because radio waves work and act
which contains the RF circuitry and infor- differently at different frequencies, a
mation to be transmitted. The antenna frequency for a specific RFID system is
provides the means for the integrated cir- often dependant on its application. High
cuit to transmit its information to the frequency RFID systems (850 MHz to
reader that converts the radio waves re- 950 MHz and 2.4 GHz to 2.5 GHz) offer
flected back from the RFID tag into digital transmission ranges of more than 90
information that can then be passed on to feet, although wavelengths in the 2.4
computers that can analyze the data. GHz range are absorbed by water, which
In RFID systems, the tags that hold the includes the human body, and therefore
data are broken down into two different has limitations.
types. Passive tags use the radio fre-
quency from the reader to transmit their Potential Uses of RFID Technology
signal. Passive tags will generally have Potential uses include:
their data permanently burned into the tag  Supply Chain Management (monitoring
when it is made, although some can be and controlling the flow of goods from
rewritten. Active tags are much more so- raw materials through to finished prod-
phisticated and have on-board battery for uct, from manufacturer to consumer)
power to transmit their data signal over a
greater distance and power random access  Product Integrity (ensuring that prod-

Diterbitkan oleh: Innovation Center, Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473
4 1
Two days with PMFTSI at Impiana Country Resort,
Sambungan dari muka surat 3.
Hulu Langat, Selangor
By: Haniza Othman Oleh yang demikian secara tidak langsung anda telah
terdedah dengan banyak maklumat berguna berkai-
The natural tranquilizers really exist in this world. I am always fond of the natural sceneries tan dengan idea, konsep, kaedah pergerakan kam-
that exist around us. I could just stare at trees and emptied my mind, shaking all the trou- era, teknik penggambaran mahupun skrip yang se-
bles and problem that bothers me. In 1983, I was selected to join an expedition group to a suai bagi sesuatu tajuk penggambaran.
National Park at Ulu Tembeling, Pahang. I had the chance to see the real forest and ani-
mals plus leeches. I was bitten by a notorious leech…..! Why I categorized the leech Setelah rujukan selesai dibuat, skrip dan storyboard
which had bitten me as “notorious”? Because the scar that he (I guess it was a he…) left on adalah antara elemen terpenting yang perlu diberikan
my hip was there, lasted for more than 10 years. I was there until last few years and it was perhatian. Skrip adalah dokumen lengkap yang akan
itchy at times. mengenalpasti apakah jenis scene yang akan dilihat
dan didengar mengikut turutan yang betul di samping
Arghhh…..! Why am telling you all about those days….? Those young and beautiful years menyenaraikan lokasi yang terlibat. Skrip biasanya
played important role in my personal character building. I always love nature especially dihasilkan mengikut turutan dan kronologi production,
water. I love to be at beaches, waterfalls and rivers. I love canoeing and boating. The irony namun begitu skrip penggambaran akan mengumpul-
is I was only able to learn to swim at age 34. Goshh…..! I missed a lot of thing due to not kan shot yang perlu dibuat berdasarkan lokasi. Se-
be able to swim. Therefore; I volunteered to join Student Affairs Activities Committee kiranya scene 3, 20, 45 dan 60 menggunakan lokasi
bilik seminar, maka anda harus membuat penggam-
(STAC) because I wanted to be me… the person who always loves outing.... We all need
baran bagi scene tersebut pada waktu yang sama.
breaks. The only time I could be as crazy as teenagers or youngsters is to be with them (but Namun harus diingat yang scene tersebut mungkin
in a quite controllable way… J ). Not many such activities being conducted for the lecturers. melibatkan hari yang berbeza dan kostum mestilah
diambil perhatian. Selain dari itu skrip juga mestilah
So…., in November last year (14th. and 15th. November, 2009 I joined a group of students disediakan dengan selengkap yang mungkin dengan
PMFTSI as an Advisor to Impiana Country Resort, Hulu Langat, Selangor. STAC had organ- menyediakan arah shot dengan menggunakan per-
ized a training program; Leadership and Teambuilding. It fell on Saturday and Sunday. I wakilan universal seperti Extreme Wide Shot (EWS),
woke up early since I had scheduled the bus to move at 7:30 am from college but unfortu- Wide Shot (WS), Close Up (CU), Extreme Close Up
nately I was the only person who showed up. I then picked-up my mantees who voluntarily (ECU) dan sebagainya.
wanted to join the program. 60 participates nominated were supposed to attend the program
but only 52 were there to joined us. About one third of the participants were not the member Begitu juga dengan pergerakan kamera samada
of PMFTSI. Huh…! Huh…! Huh..! L…… Quite upsetting right…! I said to myself, “Come on menggunakan kaedah pan, tilt, pull out atau dolly.
Han….! Let‟s forget about those who purposely wanted to miss this great opportunity to be Tujuan utamanya adalah sebarang keputusan mesti-
exposed to such program. Let‟s concentrate to those who turn up today…!” My built-in lah dibuat pada masa sekarang! Sekiranya masih
motivator sensory had disbursed the endormorphine to slowly motivate me. menunggu sehingga berada di set, mereka yang
terlibat pasti akan hilang sabar dan masa akan terus
berlalu sedangkan kita masih sibuk berbincang
On the day we arrived it rained heavily. It rained most of the time when we were at the re- apakah teknik yang sesuai dan perlu dilakukan. Be-
sort. It was a simple resort which is owned by a private entrepreneur who was is a retired gitu juga dengan papan cerita, sekiranya anda ingin
educationist. He just wanted himself to be known as Pak Wan and his wife a school teacher “bergaduh” mengenai jalan cerita dengan
as Mak Wan. The resort was built to accommodate school and college students to have “pelanggan” anda, inilah masa yang sesuai, kerana
indoor and outdoors activities. A beautiful and clean river flows in the middle of the resort production pasti akan menjadi lebih lama jika masih
dividing the resort into two sections. A small pedestrian bridge connects the two areas. terdapat idea yang tidak memuaskan hati diperten-
Pak Wan bought the land in 1980s with a very good and cheap price as an investment for gahan penggambaran yang sedang dibuat.
his family. The land was considered as a jungle when he bought it. He built units of chalet
around the area, few open halls, a surau for each hall plus a closed hall for formal functions. Sebagai kesimpulan, persediaan yang teliti haruslah
His idea and concept is to provide an affordable and enjoyable lodging for school, college dijalankan sebelum melakukan proses penggam-
students and public to conduct indoor and outdoor programs. To ensure that the food baran mahupun rakaman memandangkan ianya
served is hygiene and prepared as what is required by Syariah, he actually bought life chick- memerlukan penglibatan banyak pihak. Kos juga
ens and slaughters them by himself with the help of his Muslim staff. harus diperhatikan kerana tanpa perancangan yang
teliti, kos yang sepatutnya mencukupi akan menjadi
beban sebelum proses production berakhir. Buat
We had engaged three consultants from RK Tranining Management to conduct the training
semua “pelanggan” iaitu ketua jabatan, koordinator
at a quite expensive cost. Tn. Haji Fadzil Yusof as the main trainer with the help of his two program mahupun pensyarah FTSI yang terlibat di
other associates; En. Amin Idris and En. Abd. Razak A. Muthalib. Those are youngsters dalam menjayakan tugasan pelajar audio video pada
who graduated from different schools of IIUM. I really hope by exposing our PMFTSI to semester ini, saya hulurkan penghargaan yang tidak
those knowledgeable, talented and energetic consultant will help opened their mind and soul terhingga di atas luangan masa mahupun idea ber-
to inspire them to lead FTSI students and would be able to help their friend in organizing nas tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam me-
student activities for our faculty. mastikan pelajar-pelajar ini mendapat pengalaman
yang berharga di dalam pembelajaran audio dan
I had observed almost all the session except for one evening session. I was so exhausted video mereka. Sesungguhnya hanya Allah sahajalah
and not feeling well. Puan Ibtisam and her baby boy had joined us for the morning session yang mampu membalas jasa kalian semua.
and had stayed until the afternoon session on Saturday. She left early since she has to be
at another event organized by her spouse‟s organization. Thank you to Puan Juzlinda,
STAC Director for dropping by to join us on the second day. Most activities planned were
carried out as scheduled except for the Solat Subuh and Zikir Ma‟thurat. Therefore, I con-
clude here our students need a “push” to be able to lead in implementing any students‟
events or programs. I also encourage male lecturers to voluntary involve in such activities
because literary I could not go into their dormitory to wake them up for Subuh‟s Prayer at the
surau during the program……

Well, anyway I enjoyed looking at the students happily swam in the river when they got back
from a jungle tracking activity. I did not swim that day because the water was very cold
though I was so deeply crazy felt like jumping into the river. Let us plan to have a big picnic
or barbeque by the river. Pak Wan would be please to help us do the preparation for the
barbeque. He offers to buy the fish, chicken and beef and marinate them before we come
for the barbeque.
“Come on friends shake our legs and get off your
computer screens and out of your offices….”

Diterbitkan oleh: Innovation Center, Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473
5 1
E-Pembelajaran (E-learning): Transformasi Pendidikan Masa Kini
bil
Oleh: Roslinda Binti Ramli dan Norzanah Md Said
tu k M engam
nlah U n n Anda
Berjala ri Persekitara

E
-Pembelajan merujuk kepada penggunaan aplikasi elektronik dan proses untuk belajar. Ia juga boleh didefinasikan
Da
sebagai penggunaan semua media elektronik seperti Internet, intranet, extranet, tape video, DVD, TV interaktif, tele- Iktibar
fon bimbit dan sebagainya untuk pembelajaran secara formal atau tidak formal.
Di antara perkara yang dapat mepalapangkan dada
Justeru, pendidikan dapat dilakukan melalui Internet, rangkaian atau komputer persendirian di mana kemahiran dan pengeta- dan melenyapkan awan kesedihan dan kesusahan,
huan dapat dipindahkan dan dikongsi melalui network-enabled. Antara aplikasi e-pembelajaran yang terdapat di pasaran pada adalah dengan berjalan menjelajah Negara dan
masa kini, terdiri daripada pembelajaran berasaskan web (web-based learning), pembelajaran berasaskan computer (computer- membaca ayat yang terbentang luas ini untuk men-
based learning), pendidikan jarak jauh, pembelajaran secara dalam talian, kelas maya dan kolaboratif digital. Oleh yang yaksikan bagaimana pena-pena kekuasaan menu-
demikian, banyak istilah berkaitan dengan e-pembelajaran terbentuk dengan pesat dalam model pendidikan alaf ICT ini ber- liskan tanda-tanda keindahan di atas lembaran-
banding dengan kandungan dan pendekatan e-pembelajaran itu sendiri. Secara umumnya, kandungan e-pembelajaran dapat lembaran hidup. Betapa tidak sebab anda akan
sering menyaksikan taman, kebun, sawah dan bukit
dihantar melalui Internet, Intranet/extranet, perakam audio atau video, satelit, TV interaktif , CD-ROM dan sebagainya.
-bukit hijau yang indah mempersona.

Perkembangan pembangunan e-pembelajaran dekad ini adalah untuk meningkatkan kualiti pembelajaran selaras dengan Keluarlah dari rumah, lalu perhatikan apa yang ada
kepesatan teknologi ICT. Maka wujudlah fenomena guru maya (virtual classroom) di dalam bilik kuliah maya (virtual classroom). di sekeliling anda, di depan mata anda dan di be-
lakang anda. Dakilah gunung ganang, jamahlah
Contoh Multimedia Learning System (MMLS) telah dibangunkan untuk memenuhi keperluan dalam pendidikan. Sistem ini
tanah di lembah-lembah, panjatlah batang-batang
dikatakan sebagai pengurusan pintar (intelligent management), bertindak sebagai landasan untuk penghantaran kandungan pepohonan, teguklah air yang jernih dan dekatkan
multimedia kepada pelajar. Ia juga direka bentuk sebagai sistem yang pintar, interaktif, bersifat kendiri, penyelaras dan alat hidungmu ke kelopak mawar. Pada masa-masa
pengajaran dan pembelajaran berasaskan web. yang sedemikian itu, anda akan menemukan jiwa
anda benar-benar merdeka
Kandungan yang dapat dikenalpasti dalam pembangunan e-pembelajaran ini adalah seperti pengurusan kursus, sistem dan bebas seperti burung Mengurung diri
penghantaran yang bijak, bank soalan, pendaftaran secara atas talian, ujian secara atas talian, nota ringkas, kandungan kur- yang berkicau melafazkan dalam bilik yang
sus, contoh-contoh soalan lepas, nota daripada pensyarah, rujukan, e-mel, chat , forum, laporan pencapaian pelajar mengguna- tasbih di angkasa keba- sunyi bersama
hagiaan. Keluarlah dari kekosongan yang
kan format jadual atau carta/gambar, pembangunan sepenuhnya menggunakan teknologi open source, memantau dan menje- rumah anda, tutup kedua-
jaki pembelajaran pelajar. membahaya me-
dua mata anda dengan kain
rupakan cara
hitam, kemudian berjalanlah
Antara kepentingan-kepentingan e-pembelajaran adalah untuk kemudahan dan keselesaan pelajar. Ia lebih fleksibel dan mem- di bumi Allah yang sangat berkesan untuk
bolehkan pelajar mengikuti kuliah melalui sistem e-pembelajaran. Ini membolehkan pelajar belajar mengikut citarasa dan luas ini dengan sentiasa bunuh diri.
kesesuaian masa mereka samada siang atau malam. Ini dapat menjimatkan kos pengangkutan dan berzikir dan bertasbih.
masa. Kebanyakkan organisasi membangunakan kursus secara atas talian untuk menggambarkan Mengurung diri dalam bilik yang sunyi bersama
pendekatan sistem e-pembelajaran. kekosongan yang membahaya merupakan cara
berkesan untuk bunuh diri. Bilik anda bukanlah
Apa yang berlaku dalam sistem pendidikan konvensional adalah pembelajarannya bersifat pasif. Ke- alam semesta. Dan anda bukan manusia satu-
satunya di ala mini. Justeru, mengapa anda mesti
banyakan pembelajaran di dalam kelas murid/pelajar/mahasiswa lebih banyak mendengar apa yang
menyerahkan diri kepada kesusahan dan kesedi-
disampaikan oleh guru/pensyarah. Melalui sistem e-pembelajaran, sifat aktif pelajar, learner akan han? Tidakkah anda sepatutnya menyatukan pan-
terjadi seterusnya membangunkan sifat kendiri pelajar. Pelajar ini akan berusaha mengakses segala dangan, pendengaran dan hati untuk menggesa diri
maklumat, mencuba semua latihan atau kuiz yang terdapat dalam sistem tersebut mengikut keu- anda sendiri:
payaan, kecekapan dan keselesaan mereka. Ini selaras dengan hasrat kerajaan dalam memban- “Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang
gunkan sekolah bestari iaitu salah satu daripada tujuh aplikasi „flagship‟ untuk Koridor Raya Multimedia pada jalan Allah). Sama ada dengan keadaan
(MSC) di mana dalam era teknologi maklumat ini peranan guru bukan lagi sebagai penyampai maklumat tetapi berperanan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan
keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tang-
sebagai pemudah cara (fasilitator) manakala pelajar akan memainkan peranan lebih aktif dalam pembelajaran mereka. E-
gungjawab).” (Surah At-Taubah: 41)
pembelajaran menjadikan pembelajaran lebih menarik. Mata pelajaran yang sukar dan membosankan dapat dipelajari dengan
mudah melalui antaramuka yang mengandungi elemen-elemen multimedia (teks, grafik, audio, animasi, video dan interaktiviti). Marilah sekali sekala kita membaca Al-Quran di tepi
Justeru, akan mewujudkan suasana yang menggalakkan pelajar lebih innovatif dan kreatif dalam pembelajaran serta pelajar -tepi sungai, di tepi hutan yang rimbun, di antara
boleh belajar dengan sendiri secara interaktif. burung-burung yang sedang berkicau membaca
untaian puisi cinta, atau di depan gemercik aliran
air sungai yang sedang mengisahkan per-
Pembelajaran adalah aktiviti sosial dan e-pembelajaran bermaksud kuasa dan pengalaman pembelajaran boleh di capai, tidak jalanannya dari hulu ke hilir.
hanya melalui kandungannya tetapi melalui penggunaan komuniti atas talian dan rangkaian. E-pembelajaran memberikan
kuasa kepada pelajar untuk menguruskan pembelajaran mereka sendiri dan dengan cara yang lebih sesuai untuk setiap pela- Menjelajahi pelosok-pelosok Negara merupakan
kegiatan yang sangat menyeronokkan. Lebih dari-
jar. Mereka akan belajar dengan cara yang berbeza seperti membaca, menonton, menjelajah, mengkaji, berkomunikasi, berk- pada itu, para doctor sudah sering menyesyorkan
erjasama, berbincang, berkongsi pengetahuan dan pengalaman. E-pembelajaran bermaksud pelajar boleh mencapai kepada kepada mereka yang sedang tertekan menghadapi
seluas-luas julat sumber pembelajaran iaitu kedua-dua bahan dan manusia. Dengan cara ini, setiap pelajar akan memperolehi sesuatu masalah dan tertekan dengan beratnya
pengalaman dan pembelajaran yang terbaik untuk mereka. beban hidup, supaya melepaskan semua itu den-
gan berjalan ke tempat-tempat indah yang tidak
E-pembelajaran akan juga membantu untuk mendapatkan pembelajaran sepanjang proses bekerja seperti organisasi- pernah ia kunjungi. Justeru, marilah sesekali kita
organisasi mula memperakui bahawa pembelajaran adalah sesuatu yang tidak hanya berlaku dalam kelas. Tambahan pula, berjalan menjelajah pelosok Negara untuk mencari
ketenangan, kegembiraan, berfikir dan sekaligus
70% daripada pembelajaran berlaku ketika seseorang di dalam pekerjaan dimana ia bukan latihan secara formal atau pendidi- menghayati ciptaan Allah yang sangat luas ini.
kan tetapi dalam kehidupan pekerjaan seharian sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan mereka seperti mendapatkan
maklumat, membaca dokumen, bercakap kepada pekerja-pekerja lain dan sebagainya. Ini adalah jenis-jenis aktiviti pembela- “Dan mereka pula memikirkan tentang kejadian
jaran secara tidak formal dimana e-pembelajaran boleh juga menyokong dan mendorong berlakunya dalam sesuatu or- langit dan bumi (sambil berkata): „Wahai Tuhan
kami! Tidaklah Engkau jadikan benda-benda ini
ganisasi. Sekiranya pekerja ingin mendapatkan jawapan kepada permasalahan mereka secara cepat mereka tidak mahu men- dengan sia-sia, Maha Suci Engkau‟.” (Surah Ali-
cari tempat untuk kursus selama 3 jam seminggu pada masa depan, mereka mahu jawapan pada masanya dan cepat. Pembe-
lajaran telah bergerak daripada pembelajaran secara kelas kepada desktop dan kini kepada poket. Ini adalah fakta bahawa kita
kini menjadi lebih mobile. Lebih kurang 50% daripada pekerja kini memperuntukkan masa mereka di luar pejabat. Daripada
kajian, didapati lebih ramai orang menggunakan “dead time” untuk tujuan pembelajaran. Mereka menggunakan PDAs dan
telefon mobile untuk pembelajaran.

E-pembelajaran merupakan transformasi pendidikan era kepesatan perkembangan ICT masa kini. Ia memerlukan pelajar men-
gakses kepada Internet dan bersikap/beretika yang betul dan sopan untuk membuktikan sistem e-pembelajarn suatu sistem
yang bersifat pintar dan canggih. Ia juga menawarkan pembelajaran dari masa ke semasa tanpa batasan dan sempadan dan
dapat menghubungkan pelajar kepada pelajar yang lain dengan matlamat dan minat yang sama melalui alat komunikasi atau
perbincangan secara atas talian yang disediakan.

Kesimpulannya, apa yang diperlukan dalam merekabentuk penyelesaian pembelajaran memerlukan pendekatan disiplin yang
ketat seperti mengambil mereka yang professional yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang tingkahlaku organisasi,
pedagogi dan teknologi pembelajaran. Sekiranya faktor ini dititikberatkan, nescaya, hasil yang didapati adalah berkesan, cekap
dan apa yang lebih penting adalah hasil penyelesaian pembelajaran yang bersesuaian dengan persekitaran organisasi dan
teknikal dapat dipenuhi.

Diterbitkan oleh: Innovation Center, Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473
6 1
Pembudayaan Sistem Mentor di FTSI (STAC)
Oleh: En. Abdul Rahman Valentine Day
M
anusia tidak dilahirkan terus mempunyai kepandaian, kepintaran serta kemahiran dalam Sambutan Hari Kekasih Di KUIS
diri masing-masing. Tetapi setiap individu mempunyai potensi untuk memperolehi semua 14 Februari 2006 bakal menjelang tiba. Seperti
ciri-ciri tersebut dengan syarat ia mengikuti proses pembelajaran yang sempurna. Se-
cara umumnya, proses pembelajaran bermula dari rumah, sekolah dan seterusnya
tahun-tahun yang lalu, sambutan Hari
hingga ke pusat-pusat pengajian tinggi, alam pekerjaan dan berakhir apabila manusia itu mati. Oleh Kekasih dikalangan muda mudi tahun ini
sebab itu Rasulullah S.A.W telah memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu dari buaian hingga ke dijangka lebih meriah. Maklum saja umur
liang lahad. semakin meningkat dan masing-masing
Proses pembelajaran boleh dibahagikan kepada formal dan tidak formal. Di institusi pendidikan, tidak merasakan kewajaran untuk bercinta serta
semua proses pembelajaran berlaku di di dalam kelas atau dewan kuliah. Ia juga boleh berlaku apabila meraikan kasih bersama orang tersayang….
pelajar tersebut melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak universiti seperti
program-program motivasi, bengkel kerjaya dan acara sukan. Apabila proses pembelajaran yang formal Alangkah malangnya para siswa-siswi KUIS
dan tidak formal ini boleh dilakukan serentak, maka pelajar tersebut secara tidak langsung bukan sa- yang saban hari diterapkan dengan pendidi-
haja mempunyai pengetahuan dan kemahiran akademik, malah mempunyai ciri-ciri keperibadian yang kan agama secukupnya, mendalami al-Quran
mulia seperti yang dikehendaki oleh ajaran agama Islam. Oleh itu, dengan tujuan untuk menyokong
proses pemebelajaran yang tidak formal ini, pihak Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (Kolej Univer- dan hadith, tapi masih cetek ilmu dalam
siti Islam Antarabangsa Selangor) telah mewujudkan sistem mentor mentee yang dilaksanakan di menilai hidup. Bukan kerana kurangnya pen-
bawah pemantauan jawatankuasa STAC yang dipimpin oleh Timbalan Dekan Pelajar. getahuan tentang asal usul sambutan hari
kekasih ini, tapi sikap tidak ambil peduli men-
Menurut David Clutterbuck di dalam buku Mentoring yang dikarang oleh Biddy Fisher(1994) menegas-
kan bahawa setiap manusia memerlukan mentor untuk sokongan dan panduan dan juga untuk mem- yebabkan mereka sanggup berhabis berpuluh
bina keyakinan dan perkembangan diri. Selari dengan kenyataan tersebut, FTSI telah membentuk sis- ringgit dengan membeli kad-kad ucapan,
tem mentor mentee yang terdiri dari para pensyarah dan pelajar. Di dalam sistem ini, setiap pensyarah bunga, coklat dan hadiah untuk memperin-
yang memainkan peranan sebagai mentor bertanggungjawab untuk membimbing sekumpulan pelajar-
pelajar di bawah jagaannya. Justeru itu, sistem ini adalah satu sistem sokongan yang diharapkan dapat
gati hari kebesaran kristian ini.
meningkatkan pencapaian pelajar sama ada dari segi akademik mahupun dari segi pembangunan Di FTSI, kita memandang serius gejala ini.
sahsiah diri pelajar melalui khidmat sosial yang diberi oleh tenaga pensyarah FTSI.
Berikut adalah matlamat yang ingin dicapai melalui sistem mentor mentee: Para pelajar diingatkan supaya tidak mudah
1. Mewujudkan ikatan kasih sayang dan kekeluargaan di antara pensyarah dengan pelajar terpengaruh dan hanyut dilamun cinta hingga
2. Membentuk pelajar yang mempunyai semangat, kepintaran, daya saing, kreativiti dan ketabahan
mengabaikan tuntutan
dalam mengharungi rintangan dalam mencapai satu matlamat hidup.
agama. Janganlah guna-
3. Menghasilkan pelajar yang mempunyai disiplin dan sahsiah diri yang mulia.
kan prinsip ‘muda hanya
Untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah dinyatakan, sistem mentor mentee FTSI mempunyai sekali, so kita enjoyyyy’.
beberapa objektif seperti berikut:
1. Mewujudkan interaksi dan mengeratkan hubungan kasih sayang antara pelajar dan para Sebagai pelajar
pensyarah. ‘bermaklumat’ dan ber-
2. Menyediakan platform yang berstruktur bagi para pensyarah dan pelajar untuk berkomunikasi dan pendidikan agama, anda
berbincang.
3. Mempertingkatkan motivasi diri pelajar untuk mencapai kejayaan akademik dan sahsiah. seharusnya menjadi ikon dan idola ikutan
4. Melatih pelajar untuk merancang, mengusahakan dan menjayakan sesuatu program atau aktiviti. para remaja di luar dari kampus hijau KUIS
5. Mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh pelajar yang membawa kepada pencapaian yang ini.
kurang baik.
Masih banyak dan terlalu besar tanggung-
Bagi menjayakan sistem mentor mentee ini, pihak STAC telah menggariskan beberapa senarai tugas jawab yang terpikul di bahu kita untuk me-
asas bagi panduan mentor seperti:
1. Menyimpan rekod kemajuan akademik mentee martabatkan Islam. Kenapa kita masih sudi
2. Menemui mentee di bawah jagaannya (sebaik-baiknya bermula pada minggu pendaftaran/ berasyik masyuk dan mengagungkan hari
pertama) dan memberi penerangan umum yang berkaitan dengan hal pembelajaran dan kebesaran mereka sedangkan mereka begitu
seterusnya mengikuti serta mengawasi pencapaian pelajar.
3. Memaklumkan kepada pihak FTSI dari semasa ke semasa tentang prestasi dan masalah pelajar.
rakus menindas dan menyembelih agama kita
4. Menasihat dan membantu pelajar dalam menyediakan rancangan bagi keseluruhan pengajian dari Janganlah jadi seperti ayam di reban yang
segi memilih kursus/jurusan/mata pelajaran, jumlah jam kredit yang diambil dan tempoh menunggu gemuk untuk disembelih oleh
pengajian. toghut...
5. Membantu pelajar yang menghadapi masalah akademik atau peribadi melalui bimbingan,
dorongan dan nasihat sewajarnya.
6. Berusaha mencari alternatif bagi penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh pelajar di NOTA: Sebagai remaja Islam, yang berpendidikan Is-
lam, belajar di Kolej Universiti Islam, ketahui-
bawah pengawasannya.
lah...apakah sebenarnya yang diraikan sempena Hari
7. Bersama-sama melibatkan diri bersama mentee dalam apa jua aktiviti dan program yang
Valentine. Fikirkanlah, adakah wajar ia disambut di
dijalankan oleh pihak fakulti. kalangan masyarakat Islam. Islam ada cara-caranya
yang sendiri dalam memperlihatkan kasih sayang dan
Selebihnya bergantung kepada kreativiti dan langkah proaktif dari kedua-dua pihak. Selaras dengan memilih jodoh. Quran dan Hadis telah memberi garis
matlamat dan objetktif sistem ini, jawatankuasa STAC telah menjayakan beberapa program dan aktiviti panduan tentang perkara ini.
dalam masa beberapa bulan yang lepas. Di antaranya ialah, Sukan Mentor Mentee 2010, Malam Ke- Wallahualam.
senian Islam (MANIS 09), Program Perhimpunan Perdana, Program Motivasi Umum. Sebagai penghar-
gaan terhadap penglibatan mentor dan mentee bagi program-program tersebut, anugerah Mentor Ter-
baik telah diperkenalkan dan telah dimenangi oleh En. Mohd Azrul Bin Sulaiman dari JKKT. Anugerah
ini bertujuan untuk memberi semangat bukan sahaja kepada mentor, malah kepada mentee juga untuk
berusaha menjadi yang terbaik. Tahniah diucapkan kepada En. Azrul dan mentee- menteenya! Walau
sebaik mana pun sistem mentor mentee ini cuba dirangka, kejayaan yang mutlak adalah datang dari
hasil kerjasama dari langkah proaktif dan inisiatif pihak mentor dan mentee masing-masing. Sistem ini
hanyalah sebagai pendekatan yang boleh digunakan bagi memantau proses pembelajaran yang tidak
formal di fakulti kerana telah terbukti berkesan walaupun ia mengambil masa yang agak lama. Dalam
pada masa yang sama, pihak STAC cuba untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada di dalam
menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan. Selain daripada itu, pihak STAC juga cuba untuk
menggunakan pendekatan ajaran Islam iaitu dengan mengaplikasikan pengajaran Al-Quran dan As-
Sunnah sebagai kaedah di dalam proses pembelajaran untuk membina sahsiah diri yang terpuji. Se-
moga dengan adanya sistem ini, dapatlah pihak FTSI dan KUIS secara amnya menghasilkan graduan
yang mempunyai ciri-ciri “Muslim Technocrat” selari dengan slogan Pemangkin Tradisi Ilmu.

Diterbitkan oleh: Innovation Center, Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473
7 1
“Career in Computer Science”
By: Siti Noor Ahmad Ukhwahfillah...

A
th
lhamdulillah the talk was successfully conducted on 10 December 2009 at Daripada : Pensyarah FTSI
Administration Auditorium, KUIS. The audience was FTSI students and FTSI Kepada : Pelajar FTSI Sem 5 & 6
lecturers. The objectives of the talk were to let the students exposed to the real Ucapan : Selamat berpraktikal dan jaga diri baik-baik.
life working experience, to have the information on skills needed and to meet Daripada : KJ’s
people from industry. Kepada : Dekan
Ucapan : Tak pergi Bandung, belanja kami Mee Band-
There were 4 people from industry came and shared their working experience. En Mohd ung pun, ok la…:)
Sopian bin Hassan who is currently working as Project Manager at Telekom Malaysia Daripada : Puan Intan
shared the potential career of Computer Science graduates. He shared his experience as Kepada : Mentee2 yang comel—DIT 4
the System Engineer and lecturer. He also talked about the other skills that are needed Ucapan : Lama tak jumpa… Bila nak datang bilik??
by the industry such as problem solving, communication, and writing skills. Daripada : Warga JED
Kepada : En. Mokmin Basri
En Shahrin Ahmad who is now having his own business shared his experience of turn- Ucapan : Kami menanti kepulangan mu…..
ing his hobby into business. He is a Managing Director of Equatorial Sky Innovation
Daripada : Warga FTSI
Sdn Bhd, focus on research, design and development for astronomical related integra- Kepada : Cik Azrehan yang bakal puan...
tion software and hardware devices. He had Degree of Computer Science, from UPM Ucapan : Selamat Pengantin Baru
and used to work as Project Manager, IT Manager and System
Daripada : Someone
Engineer. He involved in many information systems project
Kepada : Tuan Pengarah INTEGRATION 2010
developments. He chose astronomy as his hobby and started to Ucapan : We can do it… In for a penny, in for a pound...
use and developed “Falaq online website” at 1999. He used the
Daripada : Team Wonderpet FTSI
computer science skill to be actively involved in the Robotic Kepada : AJK INTEGRATION 2010
Mount and Telescope system. Ucapan : Apa yang penting….??? Kerjasama…
Make short the miles, with talk and smiles..
Mr Zahir who used to work as Engineer then explained on how Daripada : Pn. Jannah
to get the grant to start a business. He also can help the students Kepada : Semua Pelajar
on how to apply one. The last speaker, Mr Khairul Anuar who Ucapan : Upin & Ipin kartun 3D
used to work as Engineer and now is a motivator, motivated the audience of the impor- Selamat berjuang di exam nanti...
tance of having the destination in our life. He also motivated the participation of stu- Daripada : Pn. Siti Noor
dent on stage. Kepada : Pn. Farhana
Ucapan : Tahniah atas kelahiran putra kedua
The talk session was moderated by Mr Fahmi, semester 4 student of Diploma in Com- Semoga kelahiran yang dinanti membawa
puter Science and Hanis as the MC for the day. The talk was conducted in fully English ceria...
as to encourage more foreign students to participate. The talk started at 5.00 pm and Daripada : Pn Siti Noor
ended at 7.00 pm sharp. Kepada : DCS FYPII Stud
Ucapan : All the best 4 the presentation..
It is hope that the more interesting career talk will be organized as yearly event. The Daripada : Pn Shakirah
participation from students as organizer and audience is encouraged to help them devel- Kepada : Pelajar BTSI 1103 ICT
oping other skills such as communication, people and organizing skill. The story, ex- Ucapan : Selamat menjalani peperiksaan akhir
perience and opportunity to meet people from industry are needed by not only the stu- 2009/2010
dents but also for academician. Daripada : Pn Helyawati
Kepada : Pelajar BIT dan DIT (DTMM 1022, BTMS
“Techno Muslim Begins Here” 4003, TMS 4003, DTMM 4003)
Ucapan : Good Luck 4 your final exam and All the best..
Daripada : Pn Asrina Suriani Bt Md Yunus
Kepada : Semua pelajar dan pensyarah FTSI
Ucapan : Good Luck for final exam dan Selamat
Menanda Paper Exam. All the best...
Daripada : En. Khirul Nizam Abdul Rahman
Kepada : Pensyarah wanita yang bakal bercuti….
Ucapan : Jangan lupa tinggalkan paper untuk INTEGRA-
TION 2010
Daripada : Sidang Editorial Mnemonics
Kepada : Warga FTSI
Ucapan : Doakan keluaran Mnemonics ini berterusan
dan bukan untuk Januari sahaja...
Daripada : Ifasalsabila
Kepada : Pensyarah FTSI
Ucapan : Suburkan budaya penyelidikan & penulisan
kita… Moga saling memperteguhkan...

Daripada : Mata yang memandang...


Kepada : Bahu yang memikul...
Ucapan : Moralnya…. Jangan lupa basuh periuk na-
sik…:)

Diterbitkan oleh: Innovation Center, Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473
8 1
Search engine optimization (SEO) for the website of Malaysian Journal of ICT
By: Khirulnizam Abd Rahman

I
have a new 3. Bing - http://www.bing.com/docs/submit.aspx
mission, that
is to promote
FTSI first ICT
academic journal,
Malaysian Journal of
ICT (MyJICT). I need
to apply the SEO
(search engine optimization) method to make sure the
website is ranked high by the search engines
(especially Google, Yahoo and Bing). The journal
website is at http://myjict.wordpress.com, and the
keywords that have chosen are "journal of ICT" and
"ICT journal". Since the website contains scholarly (academic) arti-
Generate Content cles, I suggest to submit the URL to
What is SEO? Content is the king. The next thing I did is creating Scholar.google.com . It's actually a search engine based
First, let me briefly explain what SEO is. It's actually relevant content as much as possible. Since as a on Google for academic articles such as journals, pro-
a process of improving the volume or quality of traffic journal secretariat, we received a lot of abstract ceedings, thesis and technical papers.
to a web site from search engine via before the full paper. So we decided to publish all To submit your scholarly-content website, go to this
"natural" ("organic" or "algorithmic") search engine the abstracts received (without the authors’ name). URL, http://www.google.com/support/scholar/bin/
( http://en.wikipedia.org/wiki/ The volume 1 of the journal is available in the web- request.py . Google Scholar is getting popular to the
Search_engine_optimization). site, and we’re planning to publish all the full arti- academicians or researchers for their literature review
Normally when people use search engine to search for cles in the website. This is to generate more traffic and referencing. Hence, I would say it's a wise step to
something, they would only open the links suggested from the search engine, because if there’re more submit the website to such service.
in the few early pages of the hit. The first page (of the content than there will be more keywords. More
hit list) is the highest probable click. So it's important keywords indexed in the search engine, surely more Conclusion
to make sure that the website is listed in the top list of traffic to the website. Now after almost a year of setting both websites, I
the first page. The word that people type on the search think the mission is a success. Try key-in the word
engine is called 'keyword'. Concentrating on the right Sharing “journal of ICT” in Google.com, yahoo.com or
keyword is crucial in order to capture the right audi- One of the ways to increase the rank of a website is bing.com, and you’ll find the MyJICT websites in the
ence. by increasing the number of trackback to our web- first page of the result. In fact, the website was listed as
Doing SEO in Blogger (blogger.com) is much easier site. Trackback is hyperlink pointing to our website. the first hit at yahoo.com (on the day of this writing).
because we can add widget that capable of running The more trackbacks to your website, the more That is the target of this mission, and I’m glad we have
JavaScript, since most of popular/efficient widget is important the website is. I found live bookmarking achieved it.
written in JavaScript (or maybe because Blooger.com facilities fromaddthis.com . This service is interest-
is a Google company). However, wordpress.com is ing since it provides the facilities to add bookmark ma
bersa
restricting the subscriber to insert any widget that has into most of the popular social networking sites such
a s i M inda Juzlinda Problem
JavaScript. That is a challenge that have to be faced. as Facebook, MySpace and some other live book- Rekre Puan
(FIY, blogger.com and wordpress.com are among the marking such as Delicious, Stumbleupon, etc. Add-
famous free blogging service provider) ing the button is one of the way to promote the
visitor to bookmark and share the website to their "Saya ada satu lagi permainan..." kata Puan
Difficulty of Hosting in wordpress.com friends, thus generates more trackback. Juzlinda kepada pelajar semester 1 DCS. "Saya
I found it difficult to do any SEO activity ada Qur'an,saya akan letakkannya di tengah kar-
in wordpress.com . Why? Be- pet. Sekarang anda berdiri diluar karpet. Per-
cause wordpress.com does not allow subscriber to put Hosting the website at the KUIS’ web server mainannya adalah bagaimana caranya mengambil
any script inside the widget. Even a simple JavaScript Qur'an yang ada ditengah tanpa memijak karpet?"
will be rejected. Hopefully, if someone who has the
trick to include JavaScript in theword- Murid-muridnya berpikir . Ada yang mencuba alter-
press.com widgets could share it with me. natif dengan tongkat,dan lain-lain. Nyatanya ma-
salah yang dikemukakan oleh Puan Juz hari itu
URL Submission bagi kelas problem solving agak mencabar minda
Anyway, what I did was submitting the web address para pelajar. Akhirnya Puan Juz memberikan jalan
to the some popular search engines. This a way to tell keluar, digulungnya karpet dan dia mengambil
the search engine to send their crawler to index our Qur'an. Ia memenuhi syarat iaitu tidak memijak
website. I chose to subscribe to Google, Yahoo and karpet
Bing. Below are the addresses of the URL submission
page for respective search engine; "Begitulah musuh-musuh Islam menghancurkan
1. Google - http://www.google.com/addurl/ kita. Ia tidak akan menghentam terang-terangan,
tapi ia akan perlahan-lahan meletihkan anda. Mulai
The home page of MyJICT website. dari perangai anda, cara hidup, pakaian dan lain-
We decided to move the hosting for MyJICT to our lain, sehingga meskipun anda muslim, tapi anda
own company server. Why? The main reason is the telah meninggalkan ajaran Islam dan mengikuti
limitations exist in wordpress.com . cara yang mereka... Dan itulah yang mereka
The new address is at -> http://www.kuis.edu.my/ inginkan." "Ini semua adalah fenomena Ghazwul
ftsi/myjict/ . Fikri (Perang Pemikiran). Dan inilah yang di-
jalankan oleh musuh musuh kita... "
I'm also installing the Google Analytic (http://
analytics.google.com) tool to record the traffic flow "Kenapa mereka tidak berani terang-terang memi-
and the important analyze the keywords related to jak-mijak Islam, Puan?" Tanya Aznizam.
the website. To install Google Analytics, you need "Sesungguhnya dahulu mereka terang-terang men-
2. Yahoo! - http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit to register to the service (faster if you have Google yerang secara berhadapan, misalnya Perang Salib,
profile/ email). Get the code, and paste it to the body Perang Tartar, dan lain-lain. Kalau diserang seren-
of your page (immediately after the <BODY> tag). tak terang-terangan, umat Islam akan bangkit ser-
In the case of Wordpress blog system, the <BODY> entak untuk berjuang.Tapi sekarang tidak lagi. Be-
tag is actually situated in this file; gitulah Islam... Kalau diserang perlahan-lahan,
/ w o r d p r e s s f o l d e r / w p - c o n t e n t / t h e m e s / mereka tidak akan sedar dan akhirnya hancur.
folder_theme/header.php Inilah perang saraf…”

Diterbitkan oleh: Innovation Center, Fakulti Teknologi dan Sains Informasi (FTSI), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor , Bandar Seri Putra, 43000 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Tel: 03-89254251 ext 3303 Fax: 03-8925 4473