Anda di halaman 1dari 8

CADANGAN

PELAN STRATEGIK
DAN
PELAN TINDAKAN
MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2010
PELAN STRATEGIK

TERAS
FOKUS JADUAL 1
STRATEGI PELAKSANAAN Penguasaan Pedagogi Efektif dan Kemahiran Peta
SEKTOR/PPD : Sektor Pengurusan Akademik
UNIT/BIDANG : Kemanusiaan

BIDANG/ ISU-ISU MATLAMAT SASARAN STRATEGIK


OBJEKTIF KPI
FUNGSI STRATEGIK STRATEGIK TOV 2009 2010 2011 (INITIATIVES)
1. Masih terdapat
guru yang belum
menguasai 1. Mengurangkan
Mengadakan
pedagogi bilangan guru
Kurikulum latihan dan 1. Melaksanakan
pengajaran yang yang belum
(Geografi) bimbingan program
efektif untuk mata menguasai
kepada Ketua peningkatan
pelajaran Geografi. pedagogi
Panitia, guru profesionalism
pengajaran yang
dan pelajar untuk guru mata
2. Masih terdapat efektif untuk mata
pelajaran
guru yang belum pelajaran Geografi
Geografi
menguasai cara
95% guru
binaan item soalan 2. Meningkatkan
Geografi di Zon 2. Melaksanakan
yang paiwai. kemahiran guru
Bangsar & Pudu program
dalam binaan item
kecemerlangan
3. Asas kemahiran yang paiwai
untuk pelajar.
peta yang lemah
dalam kalangan 3. Mengurang kan
pelajar Geografi. bilangan pelajar
yang belum
4. Guru bukan menguasai
opsyen dan GSTT kemahiran peta
mengajar mata
pelajaran Geografi
PELAN TINDAKAN
(UNTUK PPD- GURU)

1 STRATEGI MELAKSANAKAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESINALISME GURU


MENINGKATKAN PENGUASAAN PEDAGOGI PENGAJARAN UNTUK MATA PELAJARAN JADUAL 2
2 OBJEKTIF
GEOGRAFI

Pelan
Bil. Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
Semua guru
Geografi boleh
Kemahiran ICT
Bengkel ‘hands-on’ membina Pegawai meja 3 Hari menggunakan - Penceramah
1 guru
peta melalui ICT Sains Sosial Mac ICT dalam Jemputan
meningkatkan
menyediakan
peta
Semua guru
Kemahiran Geografi dapat - Guru Sumber
Bengkel Pembinaan Item Pegawai meja 3 Hari
2 membina item membina item - Guru
dalam Geografi PMR Sains Sosial April
guru meningkat mengikut Cemerlang
piawaian
Setiap guru
Bilangan guru dapat
Kursus menyedia dan - Guru Sumber
yang menjalankan
menjalankan Kajian Pegawai meja 3 Hari - Guru
3 menjalankan satu kajian
Tindakan dalam mata Sains Sosial April Cemerlang
kajian tindakan tindakan dalam
pelajaran Geografi - Jemaah Nazir
meningkat mata pelajaran
Geografi
PELAN TINDAKAN
(UNTUK PPD- MURID)

1 STRATEGI MELAKSANAKAN PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJAR


JADUAL 2
2 OBJEKTIF MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN PETA DI KALANGAN PELAJAR GEOGRAFI

Pelan
Bil. Program/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
Meningkat - Guru Sumber
Bengkel ‘Bijak Peta’ kepada Pegawai meja 3 hari Ujian
1 penguasaan - Sumbangan
pelajar sederhana Sains Sosial April Diagnostik
kemahiran peta agensi luar

Seminar Kecemerlangan
Pegawai meja 2 hari Keputusan gred A Peperiksaan - Guru Sumber
2 Skor A PMR Geografi
Sains Sosial Julai meningkat Pecubaan PMR - Pengerusi Zon
(Kategori Cemerlang)

Program Pendedahan
Kaedah ‘Peer Teaching’ dan Pegawai meja 2 hari Keputusan peratus Peperiksaan - Penceramah
3
‘Guru Kecil’ (murid berfungsi Sains Sosial Ogos lulus meningkat Pecubaan PMR Jemputan
sebagai guru)
PELAN TINDAKAN
(PERINGKAT SEKOLAH UNTUK GURU)

1 STRATEGI MELAKSANAKAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESINALISME GURU


MENINGKATKAN PENGUASAAN PEDAGOGI PENGAJARAN UNTUK MATA PELAJARAN JADUAL 2
2 OBJEKTIF
GEOGRAFI

Pelan
Bil. Program)/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
Setiap guru
Kemahiran guru akan - Penceramah
Bengkel Penyediaan bahan
menggunakan menggunakan Jemputan
P&P berdasarkan pedagogi Ketua Panitia 1 hari (LDP)
1 pelbagai sekurang- - Penolong
terkini yang berasaskan Geografi Februari
pedagogi terkini kurangnya 2 Kanan
pembelajaran aktif
meningkat pedagogi dalam - Ketua Bidang
P&P
Kemahiran guru Minat pelajar
Bengkel Pengkongsian - Penceramah
1 hari (kursus menggunakan terhadap mata
kaedah mengajar (inovatif) Ketua Panitia Jemputan
2 dalaman) dan berkongsi pelajaran
berkesan untuk mata Geografi (Pemenang
Mac kaedah inovatif Geografi
pelajaran Geografi Guru Inovatif)
meningkat meningkat
Bengkel pembinaan modul Modul latih tubi
1 hari (kursus
untuk latihan menjelang Ketua Panitia dan Prestasi pelajar - Semua guru
3 dalaman)
peperiksaan akhir tahun bagi Geografi pengukuhan meningkat mata pelajaran
Jun
tingkatan 1, 2 & 3 disediakan
Kemahiran
100% pelajar
mengendalikan
mencapai tahap
Program pendedahan skema Kerja Kursus - Semua guru
minima.
penandaan untuk Kajian Ketua Panitia 1 hari Geografi Geografi
4 50% pelajar
Kursus Geografi (PBS) bagi Geografi Mac mengikuti Tingkatan 1, 2
mencapai tahap
Tingkatan 1, 2 & 3 format yang &3
Cemerlang
ditetapkan oleh
(Gred A)
LPM
Guru bukan Penggunaan
Bengkel penggunaan Buku opsyen dapat Buku Teks
4 hari mengikut - Ketua Panitia
Teks berkesan kepada guru Ketua Panitia menggunakan secara efektif
5 Mesyuarat - Penceramah
bukan opsyen berdasarkan Geografi Buku Teks dalam kalangan
Panitia Jemputan
sukatan pelajaran secara guru bukan
berkesan opsyen
Pelan
Bil. Program)/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi

Guru-guru Semua guru


Pendedahan pengajaran
berpengalaman baru dapat - Ketua Panitia
kepada guru baru melalui 1 hari (LDP)
6 Ketua Bidang dapat berkongsi menguasai - Penceramah
‘micro-teaching’ oleh guru Ogos
ilmu menerusi teknik mengajar Jemputan
cemerlang/berpengalaman
‘micro-teaching’ yang efektif
PELAN TINDAKAN
(PERINGKAT SEKOLAH UNTUK MURID)

1 STRATEGI MELAKSANAKAN PROGRAM KECEMERLANGAN PELAJAR


JADUAL 2
2 OBJEKTIF MENINGKATKAN PRESTASI AKADEMIK PELAJAR DALAM PEPERIKSAAN

Pelan
Bil. Program)/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
Prestasi
Peningkatan Geografi
Guru mata Januari - - Guru mata
1 Program penggunaan modul penguasaan meningkat pada
pelajaran September pelajaran
JPN dalam P&P fakta Geografi setiap ujian/
peperiksaan

Bengkel Kecemerlangan Meningkatkan


100% lulus - Guru mata
2 Geografi PMR (kategori Ketua Panitia Jun -Julai peratus gred A
Geografi pelajaran
sederhana) dan B

Setiap kelas
Pelajar dapat
Projek sudut Geografi di bilik Guru mata Januari – Tingkatan 1, 2 - Guru mata
3 memanfaatkan
darjah pelajaran September & 3 mempunyai pelajaran
sudut Geografi
sudut Geografi
Peratus pelajar Prestasi
Program Kemahiran Belajar menguasai Geografi
Mac – - Guru mata
4 – teknik menghafal fakta dan UBK fakta Geografi meningkat pada
September pelajaran
peta secara berkesan dan peta setiap ujian/
meningkat peperiksaan
Prestasi
Peratus pelajar Geografi
Program pengukuhan Guru mata Mac – - Guru mata
5 menguasai peta meningkat pada
kemahiran melabel peta pelajaran September pelajaran
meningkat setiap ujian/
peperiksaan
Pelan
Bil. Program)/Projek Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi

Peningkatan
‘Gerai Menjual Ilmu’ Geografi Pelajar minat pelajar
6 April – Ogos
pada waktu rehat cemerlang terhadap
Geografi
Penguasaan
Program ‘Peer-teaching’ teknik
Pelajar April -
7 yang dikendalikan oleh pembelajaran
cemerlang September
pelajar Geografi
meningkat